Contractueel

Agent

Diploma
Lager secundair of geen diploma
Uiterste inschrijvingsdatum
Inschrijvingsperiode

Jobomschrijving

Als agent van politie werk je, samen met je collega's, vandaag aan een veiliger verkeer morgen. Je doet vaststellingen bij ongevallen, regelt het verkeer waar nodig en waakt over de weg. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en staat politieambtenaren bij in (door de wet voorziene) situaties. Een voorbeeld: het fouilleren van personen.

Agenten van politie zijn deel van de Lokale Politie - niet de Federale Politie - en werken dus logischerwijs in één van de 185 lokale zones. Één uitzondering: het detachement op Brussels Airport. Op de luchthaven zijn agenten van politie verantwoordelijk voor de verkeershandhaving van de terminals, voor patrouilleopdrachten in de Schengen-pier, toezichtsopdrachten en controleacties.

 

Opmerking: selectieproeven vangen aan eind 2022/begin 2023

Maximum aantal inschrijvingen: 500

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard.
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
 • Gratis medische zorgen