Statutair

Havenbeveiligingskorps van SPN Antwerpen

Vacante plaatsen: permanente rekrutering
Diploma
Lager secundair of geen diploma
Inschrijvingsperiode
Permanent open

Jobomschrijving

De beveiligingsagent van politie behorende tot het havenbeveiligingskorps zal belast worden met het verzekeren van politionele beveiligingstaken die specifiek zijn voor de haven als kritieke infrastructuur. Via politionele aanwezigheid in de haven wordt de politionele slagkracht verhoogd. Het betreft een politie capaciteit die geïntegreerd binnen SPN Antwerpen specifiek beveiligings- en controle taken gaat opnemen in het havengebied en dit in nauwe samenwerking met de andere afdelingen van SPN Antwerpen. De beveiligingsagenten maken deel uit van SPN Antwerpen en vormen het Havenbeveiligingskorps.

Het Havenbeveiligingskorps van SPN Antwerpen zal zorgen voor:

 • het verzekeren van de operationele uitvoering van de beschermings- en/of beveiligingsdispositieven om de bescherming van de haven als kritieke infrastructuur te waarborgen
 • het herstellen van de openbare orde in geval van incidenten in het havengebied
 • het aanhouden van de daders van veiligheidsincidenten en deze terbeschikkingstellen aan de bevoegde gerechtelijke overheden
 • het beschermen van installaties.

 

Loon & Voordelen:

 • We zetten sterk in op een goede werk-privébalans
 • Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en er zijn voldoende mogelijkheden om opleidingen te volgen.
 • De opleiding tot beveiligingsagent is een betaalde opleiding. Dit wil zeggen dat je vanaf dag 1 een loon krijgt. Dit bedraagt minimaal €1.880 netto per maand.
 • Je hebt recht op extra voordelen zoals fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, gratis medische zorgen, maaltijdcheques, verschillende verlofstelsels, interessante voordelen via de sociale dienst …
 • We bieden een statutaire betrekking, 34 verlofdagen en 13 feestdagen.

 

Download het sollicitatieformulier

Presentatie vd. dienst

Het Havenbeveiligingskorps wordt een onderdeel van de Scheepvaartpolitie Antwerpen waarin in totaal 86 medewerkers hoofdzakelijk zullen instaan voor beveiligingsopdrachten in het havengebied en de eerste lijn zullen vormen in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit in de Antwerpse haven.

De leden van het Havenbeveiligingskorps zullen patrouilleren in de haven, controles doen en specifieke acties uitvoeren, om de haven veiliger en drugvrij te maken. Uiteraard behoort ook ondersteuning van en bijstand aan de andere diensten en collega’s van de Scheepvaartpolitie Antwerpen tot de opdrachten.

De eenheid zal bestaan uit 70 Beveiligingsagenten (BAGP), 7 Inspecteurs en 8 Hoofdinspecteurs. Aan het hoofd ervan komt een Commissaris.

Het Havenbeveiligingskorps zal een continudienst leveren, wat wil zeggen dat het 24 uur op 24, 7 dagen op 7 op terrein zal zijn.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname)
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B