Statutair

Inspecteur interventie - PZ Rupel

Diploma
Hoger secundair
Plaats van tewerkstelling

2850 Boom – Jozef Van Cleemputplein 5
Uiterste inschrijvingsdatum
Inschrijvingsperiode

Jobomschrijving

Als inspecteur interventie maak je deel uit van een dynamisch team dat 24/7 alle dringende interventies in de politiezone behartigt.  We handelen elk jaar ongeveer 9.000 interventies af in allerlei maatschappelijke domeinen: van burenoverlast over verkeersinterventie tot heterdaadopdrachten en overlijdens, waarbij we als betrouwbare partner in de politiezone nauw samenwerken met andere diensten zoals de wijkwerking, het WOT en onze recherche.

Er is dus een grote variatie in opdrachten maar tegelijk ook nog voldoende vrije capaciteit om proactief te patrouilleren of op fenomenen te werken. 

Je handelt je dossiers autonoom af, en in beperkte mate ook de kantschriften die eruit voortvloeien.  Deze A-tot-Z-aanpak maakt dat je betrokken blijft bij je tussenkomsten en er het resultaat van ziet.  Onze twee interventieploegen kunnen 24/7 rekenen op de ondersteuning van een terreinondersteuner op bureel of op het terrein.

Je werkt grotendeels in een drieshiftensysteem (0700-1400 / 1400-2200 / 2200-0700) en in mindere mate dagdiensten (administratie, opleiding, …) of fenomeenshiften (bv. piekploeg, Wodca, Hycap, …).  Je dienstplanning heeft een terugkerend, voorspelbaar karakter en is ruim op voorhand gekend (minstens 6 maanden).  In lijn met de visie van ons korps investeren we binnen interventie erg hard in opleidingen en trainingen (geweldbeheersing, TECC, prioritair rijden, slotenmaker, studiedagen, voortgezette en functionele opleidingen…). Ook sporten tijdens de diensturen wordt door het korps ondersteund.

Wil je interventie rijden in een gemotiveerd team, waar ingezet wordt op verantwoordelijkheid, initiatief en zelfontplooiing?  Contacteer ons dan zeker voor een gesprek en een rondleiding!  Hier ga je voor. Hier, nu en morgen!

Presentatie vd. dienst

De lokale politiezone Rupel is een middelgrote politiezone die instaat voor de dienstverlening aan meer dan 63000 burgers in de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. De politiezone is met meer dan 9000 dringende oproepen, ongeveer 400 aanhoudingen per jaar en de talrijke evenementen zeker geen rustige landelijke zone.

Alle diensten, met uitzondering van de wijkwerking, zijn gehuisvest in het hoofdcommissariaat te Boom. De politiezone heeft een personeelskader van 138 medewerkers: 112 politiemensen en 26 burgercollega's.

Aandacht voor welzijn en gezondheid is geen dode letter in de politiezone. Een beleid rond ongewenst gedrag, sporten tijdens diensttijd, teambuilding, mentale gezondheid en telewerk zijn hiervan een aantal voorbeelden.

Persoonlijke ontwikkeling vinden wij uitermate belangrijk. Wij investeren dan ook in onze medewerkers. Opleidingen op basis van taakinvulling en interesses zijn een vanzelfsprekendheid.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname).
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
 • meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef;
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Gewenst profiel

Vaardigheden:

Je kan je vlot
uitdrukken zowel mondeling als op papier en het oplossen van problemen is helemaal je ding. De hedendaagse softwarepakketten kennen nog weinig geheimen voor je, of je bent bereid deze te ontdekken. Diversiteit vind je belangrijk en je kan je inleven in de situatie van anderen. Je vindt het fijn om zelfstandig te werken, maar kan ook vlot samenwerken met anderen.

Eigenschappen:

Je bent betrouwbaar en integer en je bent klantgericht ingesteld. Flexibiliteit is geen probleem en je blijft goed functioneren onder stress.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
 • Gratis medische zorgen