Niveau C - Statutair

Administratief bediende - polyvalent medewerker

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5346 PZ ZWIJNDRECHT
Pastoor Coplaan 222, 2070 Zwijndrecht
Uiterste inschrijvingsdatum
Max. aantal inschrijvingen
5
Referentienummer
S 6015 N 22 04

Jobomschrijving

1.1 Algemene taakinhoud:

De assistenten voeren de administratieve taken uit die tot algemene ondersteuning van de politiewerking behoren.
Zij hebben kerntaken en toebedeelde transversale taken en dit onder het beheer/leiding/coaching van de consulent waartoe deze opdrachten behoren.

1.2 Specifieke taakinhoud:

Planning en dienstregeling (kerntaak)
- Opvolging dagelijkse planning en dienstregeling
- Verwerking van de verlofaanvragen overeenkomstig de dienstmededeling Arbeidstijdorganisatie
- Verwerking van andere afwezigheden dan verloven (dienstvrijstellingen, ziekte, …)
- Verwerking van de gegevens inzake de vergoedingen
- Aanleveren van gegevens voor statistieken en stuurborden

HRM
- Opvolging persoonlijke dossiers
- Opvolging evaluatiedossiers
- Opvolging stageplaatsen en stagairs (externen)
- Opvolging arbeidsongevallen
- Opvolging ziektecontingent

LIK en secretariaat
- Opmaken en verzenden dagverslagen
- Afdrukken en verspreiden infodragers
- Behandeling inkomende en uitgaande stukken (briefwisseling, kantschriften, processen-verbaal …)
- Verzenden processen-verbaal en afschriften
- Elektronische archivering.
- Traditionele archivering
- Bodedienst
- Behandeling inlichtingenbulletins
- Bijhouden van documentatie en bibliotheek
- Verwerking snelheidsovertredingen


Onthaal:
- Bezoekers ontvangen
- Binnenkomende telefoons beantwoorden
- Informatieverstrekking aan de burger en deze desgevallend doorverwijzen naar een externe partner voor verdere bijstand
- Verzekeren van radiocommunicatie met de politieambtenaren op het terrein.
- Registreren van de binnenkomende meldingen in ISLP
- Basisregistratie van klachten en aangiften
- Afleveren van attesten en administratieve documenten van politionele aard
- Beheer gevonden goederen
- Beheer gevonden fietsen

Presentatie vd. dienst

Politie Zwijndrecht

Groot in haar kleinschaligheid

Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat iedereen elkaar kent en wij als collega's op een transparante manier met elkaar omgaan. Diezelfde nauwe betrokkenheid is duidelijk aanwezig binnen de verschillende teams van de politie Zwijndrecht. De lokale recherche, verkeer en wijkteam zijn altijd aanspreekbaar en springen bij indien nodig bij het team interventie.
Ons maatschappelijk engagement is groot waardoor onze zone zich erg dienstverlenend opstelt. Het takenpakket in onze zone is dagelijks erg divers en wordt uitgevoerd over het gehele grondgebied Burcht-Zwijndrecht alsook over het industriegebied in de haven. Ook bijstand aan Antwerpen-Linkeroever behoort tot het standaard takenpakket van onze medewerkers.
Door de nauwe samenwerking met de politiezone Antwerpen ervaren wij een mix van de voordelen van een grootstad, gecombineerd met de troeven van onze kleinschalige politiezone. Onze bijstandsregeling gaat ook over de provinciegrenzen heen. Zo wordt er een samenwerking voorzien met de politiezones Waasland-Noord en Temse-Kruibeke.
Daarnaast hebben wij als zone nog bijkomende troeven zoals sporturen, gratis fietsonderhoud ...
Tenslotte wordt er ook op eigen interesses ingezet waardoor proeven van andere diensten en eigen acties op poten zetten tot de mogelijkheden behoort.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Je bent iemand met een grote portie gezond verstand
 • Problemen zijn voor jou opportuniteiten en je ziet oplossingen
 • Je hebt zin om erin te vliegen en mooie resultaten te boeken
 • Je werkt graag in teamverband

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie op basis van dossier

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
Referentienummer: S 6015 N 22 04