Niveau B - Contractueel

Administratief medewerker Consulent HRM/Planning

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 12 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
5461 PZ WESTKUST
Ter Duinenlaan 34 bus a, 8670 Koksijde
Uiterste inschrijvingsdatum
09.09.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 5080 N 22 05

Jobomschrijving

Lid van het Calogkader. Voltijds ambt
Functioneren in overeenstemming met de doelstellingen van het korps
De consulent zal werken onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd HRM.
De consulent staat in voor het beheer van de administratie ( manueel-geautomatiseerd)
Vervult een ondersteunende adviserende rol ten overstaan van het personeel.
Volgt de evoluties binnen het betrokken werkveld.
Opstellen en bijhouden van klassement en archief eigen aan de functie.
Niet-limitatief bepaalde administratieve taken, met het oog op het goed functioneren van de dienst.
De consulent staat in voor de organisatie en opvolging van de dienstplanning van alle diensten en medewerkers van de politiezone en waarborgt een correcte personeelsinzet;
Signaleert zowel goede praktijken als verbetervoorstellen aan de Dir HRM met het oog op het optimaliseren van de werking van het korps;

Specifieke taakinhoud
Instaan voor het beheer van de arbeidstijdorganisatie voor alle diensten van het politiekorps volgens de richtlijnen van de korpsleiding en conform de statutaire regelgeving door:
•    De dienstplanning op een objectieve wijze te waarborgen en zo nodig tijdig bij te sturen om de goede werking van het politiekorps te verzekeren (door dagelijks naargelang de concrete omstandigheden te voldoen aan de leidinggevende, operationele, ondersteunende en opleidingsvereisten van het korps) en daarbij in het mate van het mogelijke rekening te houden met de individuele sociale verwachtingen van de medewerkers;
•    Toezicht te houden op en het beperkt houden van de overurensaldo's van de medewerkers per referentieperiode en in overleg met de betrokken leidinggevende(n) tijdig bij te sturen volgens de richtlijnen van de korpsleiding;
•    Het plannen en opvolgen van trainingen geweldsbeheersing en andere opleidingen die door een ganse functiegroep gevolgd dienen te worden;
•    Planning en opvolging van de voortgezette opleidingen;
•    Planning van de medische onderzoeken bij de arbeidsgeneeskundige dienst.

Het beheren en correct voeden van de applicatie GALOP, waarbij volgende taken dagelijks uitgevoerd worden:
•    De registratie van afwezigheden van de medewerkers ten gevolge ziekte, uitzonderlijk verlof,… en het voorzien in vervangingen voor de geplande diensten;
•    Registratie van de uitgevoerde prestaties door verwerking van gegevens.
•    Behandeling van verlofaanvragen, dienstwissels en -wijzigingen;
•    Toekenning van jaarlijkse vakantieverloven, feestdagen, dienstvrijstellingen en vervangende verloven bij zowel normale als afwijkende arbeidsregimes;
•    De toekenning van vergoedingen en toelagen aan de rechthebbenden;

Correcte interpretatie van de geldende regelgeving met het oog op de correcte toekenning van o.a. dienstvrijstellingen;
De dienstplanning op een objectieve wijze waarborgen overeenkomstig de geldende regelgeving, met een mooi evenwicht tussen de mens- en taakgerichtheid ervan, en dit zowel vanuit de dienstnoodwendigheden alsook vanuit het sociale aspect van iedere individuele medewerker;
In bepaalde (onverwachte) omstandigheden de planning wijzigen zodat voor de overheden en de bevolking de voorziene minimale dienstverlening verzekerd blijft;
Rapporteren van bijzonderheden aan de Dir HRM;
Onderhouden van contacten met externe en interne diensten;

Niet-limitatief bepaalde administratieve taken, met het oog op het goed functioneren van de dienst.Presentatie vd. dienst

Onze kustzone is een middelgrote politiezone met iets meer dan 200 personeelsleden. Het voordeel is dat iedereen elkaar vrij goed kent en je elkaar dan ook snel persoonlijk kan aanspreken. We zijn gevestigd in een nieuw centraal politiehuis in de Ter Duinenlaan te Koksijde, een architecturaal en functioneel pareltje, inclusief gezellige eetruimte met zonnig terras.
Voor het welzijn van de medewerkers hebben we een eigen dienst interne zorg. De psychologen bieden naast individuele hulpverlening ook opvang na ingrijpende gebeurtenissen tijdens de dienst of in de privésfeer.
PZ Westkust is een heel innovatieve politiezone en trendsetter op vlak van logistiek (uitrusting en digitale middelen). We zijn al jaren pilootzone in tal van projecten: ANPR-camera's, teaser, drones, project 'safeshore' waarbij onderzoekers een superscanner ontwikkelden om de volledige Vlaamse kust te bewaken en te vrijwaren van drugs, terreur, mensensmokkel,...

Door het uniek samenwerkingsakkoord met Antwerpen, PZ Polder, PZ Riho en PZ Vlas, "Antwerp for WVL4" kunnen we meer dan ooit investeren in onze gezamenlijke veiligheid dankzij de uitwisseling van inzet, mensen en middelen.

Je komt bij de dienst HRM/Planning terecht; een tof team met 12 directe collega's.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen (op het moment van inschrijving).
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Lichamelijke geschiktheid
Blijk geven van een goede fysieke conditie.

Vaktechnische kennis
Algemene ontwikkeling op niveau bachelor of gelijkgesteld
Algemene kennis van de organisatie en werking van de politiediensten;
Een goede redactionele vaardigheid;
Een goede kennis dossierbeheer en -opbouw;
Een vlotte dactylografie, en een goede kennis van tekstverwerking en het gebruik van de informaticasystemen eigen aan de dienst;
Kan werken met geïnformatiseerde systemen;
Bereid zijn om bijkomende opleidingen te volgen
Voldoende taalkundige kennis om brieven, dossiers, of rapporten foutloos op te stellen.


Persoonlijkheidskenmerken

         Algemene persoonlijkheidskenmerken:
• Kan autonoom werken;
• Bezit verantwoordelijkheidszin;
• Discretie, takt en respect voor het beroepsgeheim;
• Betrouwbaar, loyaal, zin voor initiatief, stressbestendig;
• Beschikt over een positieve ingesteldheid;
• Heeft een verzorgde houding en taalgebruik;;
• Klantgerichte ingesteldheid ( zowel intern als extern.);
• Voert nauwgezet de opgedragen opdrachten uit;
• Zowel zelfstandig of in teamverband kunnen werken
• Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking in het team

Specifieke persoonlijkheidskenmerken:
• Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert;
• Kan organiseren, plannen en de opgedragen taken nauwgezet uitvoeren;
• Is punctueel, ordelijk en net;
• Is contactvaardig (extern-intern)
• Over een grote integriteit beschikken : respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie
• Hoge frustratietolerantie en assertiviteit
• Flexibel en stressbestendig zijn
• Goede communicatieve vaardigheden
• In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid
• Aanpassingsbereid zijn
• Is vlot in de omgang met personeel;
• Beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid;


Handelingsvrijheid
Werkt binnen de door de korpschef gestelde limieten. Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen.
Is bereid te werken volgens een dienstrooster/uurschema (volgens de noden van de dienst);

Verbale uitdrukkingsvaardigheid
Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal.


Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure

De schriftelijke proef vindt plaats op maandag 26 september.  Mininmum te behalen score : 60/100.

Kandidaten die 60/10 op de schriftelijke proef behalen, worden uitgenodigd voor het gesprek met de selectiecommissie op maandag 3 oktober.

Kandidatuurstellingen dienen ten laatste binnen te zijn op 09.09.2022 en volgende documenten te bevatten :
- inschrijvingsformulier
- Sollicitatiebrief
- CV
- Kopie rijbewijs
- Bewijs van goed gedrag en zeden (model 1)
- Kopie diploma

Per post naar : PZ Westkust - HRM, Ter Duinenlaan 34a, 8670 Koksijde
Of via mail naar : pz.westkust.hrm@police.belgium.eu

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Sociale dienst met tal van voordelen (voordelige verzekeringen, voordelige tankkaart, interessante multimedia abonnementen, korting op pretparken en cinematickets, korting bij tal van winkels bv. Bol.com, Carrefour, Colruyt, dreamland, decathlon, AS Adventure, ICI Paris XL, Krefel, Coolblue en nog tal van andere voordelen)
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Smartphone
 • Teambuildings, afterwork-drinks, vriendenkring met tal van activiteiten
Referentienummer: P 5080 N 22 05