Niveau C - Contractueel

administratief medewerker dienst financiën

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5450 PZ BREDENE/DE HAAN
Centrumplein 2, 8450 Bredene
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Referentienummer
G 6163 N 22 15

Jobomschrijving

Algemeen

- de uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de Wet van 07-12-1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Specifiek

- instaan voor de administratieve ondersteuning van de lokale politie en de boekhoudkundige en financiële taken in coördinatie met de bijzondere rekenplichtige;
- onderhouden contacten sociaal secretariaat.

     

Presentatie vd. dienst

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis (te verwerven)

- kennis van het algemeen reglement op de politiecomptabiliteit (A.R.P.C.);
- kennis van de overige regelgeving met inbegrip van de omzendbrieven betreffende het boekhoudkundig en financieel beheer van de politiezone;
- kennis van de wet op de overheidsopdrachten;
- kennis en ervaring hebben inzake administratie in het algemeen;
- gebruik kunnen maken van de voorziene informatica;
- een goede taalkundige kennis hebben om brieven, rapporten of diverse geschriften foutloos te kunnen opstellen;
- een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
- kennis hebben van dossierbeheer en –opbouw.

Vaardigheden
 
- bekwaam om autonoom te werken;
- orde, methode, stiptheid, respect voor termijnen;
- multifunctioneel en polyvalent zijn;
- kan functioneren in teamverband;
- over de nodige communicatieve vaardigheden beschikken teneinde via interne en externe contacten mee te bouwen aan een positief imago van het korps;
- kan zich vlot verbaal en redactioneel uitdrukken.
 
Attitude
 
- discreet, onpartijdig, integer en loyaal zijn;
- beschikbaar en flexibel zijn;
- zin voor dienstverlening;
- openheid en rekenschap afleggen;
- bereid zijn zich op de hoogte te houden van de evolutie van de relevante regelgeving;
- bijdragen aan een positieve werksfeer;
- zin voor initiatief;
- bereid zijn interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies te volgen;
- verzorgd voorkomen.

 

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
De door DRP opgelegde verplichte testen en eventueel andere door de selectiecommissie noodzakelijk geachte selectiemodaliteiten

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • maaltijdcheques (vanaf november 2022)
Referentienummer: G 6163 N 22 15