Niveau C - Contractueel

administratief medewerker dienst informatiebeheer

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 12 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
PZ HET HOUTSCHE
Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Referentienummer
108758/G6NR

Jobomschrijving

De directie Informatiebeheer zorgt voor de informatiedoorstroming binnen de politiezone. Zij brengt alle informatie samen en verwerkt deze.

De directie is onder meer verantwoordelijk voor:
• De kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal.
• De verzending en de archivering van de processen-verbaal.
• De seining en ontseining van op te sporen personen, voorwerpen en vervoersmiddelen.
• De correcte doorstroming van gegevens naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
• Het contact met andere politiezones, specifieke diensten van de federale politie en parketten.

Als assistent van de directie Informatiebeheer sta je de functioneel beheerder bij in de uitvoering van de opdrachten:
• Je bent - samen de collega's van de dienst – als (assistent) functioneel beheerder verantwoordelijk voor het beheer en de behandeling van alle informatie die verwerkt wordt. Tevens ben je verantwoordelijk voor de inzameling, behandeling en exploitatie van de informatie op zonaal niveau. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van: kantschriften, processen-verbaal en houdt toezicht op de feiten die geen misdrijf uitmaken;
• Je ondersteunt de korpsbrede werking van de politiezone;
• Je staat in voor inhoudelijke opvolging van het politioneel systeem (ISLP) en kwaliteitscontrole;
• Je volgt diverse mailboxen op en verspreidt de nodige informatie;
• Je zorgt als helpdesk voor ondersteuning van alle medewerkers van de politiezone;
• Je doet de vatting van gegevens in de verschillende nationale databanken;
• Je behandelt het kopie en inzagerecht van burgers en de vraag tot overmaken van processen verbaal door andere instanties en diensten;
• Je staat in voor het digitaliseren van documenten;
• Je exploiteert de ANPR data.


  

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

De politiezone Het Houtsche is één van de 19 politiezones in de provincie West-Vlaanderen. De zone omvat de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem. In de organisatie versterken 99 politiemensen en 24 personeelsleden in het administratief en logistiek kader de dagelijkse werking. De zone telt 3 afdelingen, Beernem, Zedelgem en het veiligheidsgebouw te Oostkamp. De politiezone Het Houtsche is op zoek naar een nieuw gemotiveerde assistent – niveau C (M/V/X).

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis en vaardigheden:
• Je bent vertrouwd met PC en de meest gangbare applicaties (Office 365 – internet …);
• Je bezit kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties;  
• Je bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van de principes van de excellente politiezorg;  
• Je bent taalvaardig, zowel schriftelijk als mondeling.  
• Je kan autonoom en in teamverband werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst;
• Je kan binnen jouw bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;
• Je vervult je taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
• Je bent stipt en nauwkeurig;
• Je doet zelf voorstellen of neemt initiatieven wanneer nodig;
• Je bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer;
• Je bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering;
• Je bent discreet en gaat vertrouwelijk om met de politionele informatie;
• Je werkt samen met (overheids)partners;
• Je bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…;
• Je schoolt je voortdurend bij, ook door zelfstudie;
• Je bent bereid om ook andere taken uit te voeren naargelang de noden van de zone.
 
Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie:
• Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn;
• Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen (niveau c)
• Over een rijbewijs B beschikken;
• Geschikt bevonden worden in een beroepsproef en in een gesprek met de selectiecommissie;
• Bereid zijn te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst;
• Algemene kennis van het Nederlands;
• Basiskennis hebben van administratief recht;
• Over een hoog concentratievermogen beschikken, een verzorgd voorkomen hebben, stressbestendig zijn;

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Ge├»nformatiseerde test bij de selectieprocedure
Fase 1: Cognitieve vaardigheden, na uitnodiging Brussel

Fase 2: Beroepsproef + selectiegesprek voor de selectiecommissie
 

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding
 • ergonomische werkomgeving met moderne middelen
 • mogelijkheid tot aankoop smartphone via korpsbudget
 • teambuilding
 • voordelenpakket sociale dienst (kortingen, aantrekkelijke toegangsprijzen, etc...)
 • sporten op het werk, inclusief fitnessruimte
Referentienummer: 108758/G6NR