Niveau C - Contractueel

Assistent ICT - directie informatiebeheer

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5447 PZ HET HOUTSCHE
Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp
Uiterste inschrijvingsdatum
30.09.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Referentienummer
G 6170 N 22 05

Jobomschrijving

Je assisteert de collega's in het onderhouden van onze IT-systemen. Dit houdt onder meer in:
• Je maakt deel uit van de helpdesk voor ondersteuning bij hardware- en softwareproblemen van alle medewerkers van de politiezone. Je levert hierbij ondersteuning en technische bijstand;
• Opvolgen van de goede werking van de servers en de back-ups;
• Meewerken aan de aankoop en beheer van de IT-software en hardware (werkposten, printers, netwerk, wifi, internet,…);
• Bijdragen tot het dagelijks beheer en de goede werking van de telematicamiddelen (telefonie, toegangscontrolesysteem, camera's, radiocommunicatie, video-verhoorlokaal,…);
• Installeren en configureren van de werkposten, printers en servers;
• Ondersteuning van de dienst ICT en samenwerking met de functioneel beheerder ISLP;
• Begeleiding van het personeel in de dagelijkse werking (bij raakvlakken met ICT);
• Onderhoud en technisch beheer van de informatica-architectuur van de zone;
• Opstellen en onderhouden inventaris informatica;
• Steeds wederkerende taken vereenvoudigen/automatiseren;
• Ondersteuning bij nieuwe informaticatoepassingen;
• Opvolgen beveiliging en het beheren van de gebruikers en hun toegangsrechten;
• Datacommunicatie en gegevensuitwisseling;
• Opstarten/begeleiden/schrijven van lokale ontwikkelingen;
• Opvolgen/implementeren administratief netwerk/Citrix/VDI;
• Meewerken aan documentatieproces binnen de dienst ICT;
• Gevolg geven aan het samenwerkingsverband met ICT collega's van PZ Regio Tielt;
• Het contact bevorderen met andere politiezones, en meer de bepaalde de specifieke ICT diensten van de lokale politiezones;
• Opvolgen ICT-mailboxen en verspreiden van de nodige informatie;
• Ondersteunen van de korpsbrede werking van de politiezone;

Presentatie vd. dienst

Voorstelling van de politiezone

De politiezone Het Houtsche is één van de 19 korpsen van lokale politie in de provincie West-Vlaanderen. De zone staat in voor de dienstverlening naar de bevolking van Beernem, Oostkamp en Zedelgem en telt momenteel 94 operationele personeelsleden en 23 personeelsleden in het administratief en logistiek kader.

Onze waarden vindt u terug in onze slogan: ‘Het Houtsche, uw houvast!'   

Herkenbaar
Open
Uitmuntend
Vertrouwen(swaardig)
Alert
Sociaal
Tezamen

Wordt jij onze nieuwe collega?! Neem dan nog eens een kijkje op onze website www.hethoutsche.be en bekijk ook eens jaarverslag https://www.politie.be/5447/over-ons/onze-politiezone/jaarverslag

Bent u nog niet overtuigd… bekijk dan zeker onze troeven:

• Een collegiale sfeer waar iedereen zichzelf mag zijn
• Ruimte voor initiatief
• Aandacht voor persoonlijke ontplooiing door ruime opleidingskansen
• Zorg voor welzijn met oog voor work-life balance
• Een aantrekkelijke werkplek met moderne middelen
• Brede waaier aan tussenkomsten en dossiers

Voorstelling van de dienst

Het team ICT maakt deel uit van de directie Informatiebeheer, onder leiding van directeur Lien Vermeersch. Je werkt nauw samen met de ICT-consulent voor het onderhoud van onze IT-systemen. Het team ICT is de helpdesk bij hardware- en softwareproblemen van alle medewerkers van onze politiezone.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen (niveau C), bij voorkeur in het departement opleiding IT & Netwerken (Informaticabeheer). Aanvullende IT-gerelateerde opleidingen zijn een pluspunt.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis en vaardigheden / gewenst profiel
• Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in het departement opleiding IT & Netwerken (Informaticabeheer). Aanvullende IT-gerelateerde opleidingen zijn een pluspunt;
• Je beschikt over kennis van de besturingssystemen Windows 7/10/11 (installatie en configuratie), Linux/UNIX en de gangbare database beheersystemen (SQL, MySQL,…);
• Je hebt een basiskennis van hardware en informaticanetwerken;
• Je hebt knowhow van programmeren en webdesign;
• Administratieve skills zijn belangrijk en je kan heel vlot werken met Office 365-toepassingen;
• Je bezit kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties;  
• Je bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van de principes van de excellente politiezorg;  
• Je bent taalvaardig, zowel schriftelijk als mondeling.  
• Je kan autonoom en in teamverband werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst;
• Je bent klantgericht (intern en extern) met de nodige aandacht voor resultaat en je beschikt hiervoor over een zin voor kwaliteitsstreven;
• Je kan binnen jouw bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;
• Je vervult je taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit;
• Je bent stipt, nauwkeurig en je beschikt over een goed oog voor detail;
• Je doet zelf voorstellen of neemt initiatieven wanneer nodig;
• Je bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer;
• Je bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering aan de ICT collega's, de directeur Informatiebeheer en de korpsleiding. Een hands-on ingesteldheid is belangrijk;
• Loyaliteit t.a.v. de leiding, de organisatie en het bestuur is gewenst;
• Je bent discreet en gaat vertrouwelijk om met vertrouwelijke/politionele informatie;
• Je bent in staat om zowel zelfstandig als teamgericht te werken;
• Je bent een organisatietalent, je stelt rangorde in prioriteiten en werken tegen deadlines schrikt je niet af;
• Je bent stressbestendig;
• Je werkt samen met (overheids)partners;
• Je bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…;
• Je bent in staat om innoverend te werken;
• Je schoolt je voortdurend bij, waar mogelijk ook door zelfstudie;
• Je bent bereid om ook andere taken uit te voeren naargelang de noden van de zone;
 
Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie
• Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn;
• Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen (niveau C);
• Over een rijbewijs B beschikken;
• Geschikt bevonden worden in een beroepsproef en in een gesprek met de selectiecommissie;
• Bereid zijn te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema/permanentierol dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst;
• Bereidheid tot het volgen van voortgezette vorming, al dan niet georganiseerd op federaal niveau of binnen zelfstudie;
• Beschikken over een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en over een basiskennis van technisch Engels;
• Kennis hebben van overheidsopdrachten is een meerwaarde;
• Ervaring in een gelijkaardige functie is een troef;
• Over een hoog concentratievermogen beschikken, een verzorgd voorkomen hebben, stressbestendig zijn;

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure

Fase 1: Cognitieve vaardigheden, na uitnodiging te Brussel.

Fase 2: Beroepsproef en selectiegesprek voor de selectiecommissie.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Ergonomische werkomgeving met moderne middelen
 • Mogelijkheid tot aankoop Smartphone via korpsbudget
 • Teambuilding en sociale activiteiten (vriendenkring)
 • Voordelenpakket sociale dienst (kortingen, aantrekkelijke toegangsprijzen, etc.)
Referentienummer: G 6170 N 22 05