Niveau C - Contractueel

Assistent operationele informatie

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5410 PZ GRIMBERGEN
Vilvoordsesteenweg 191, 1850 Grimbergen
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
Voltijds
Referentienummer
G 6178 N 22 04

Jobomschrijving

Als assistent operationele informatie maak je deel uit van het team ‘Lokaal Informatie Kruispunt' (afgekort: LIK), dat behoort tot de pijler ‘OPERATIES' binnen ons korps. Het LIK valt onder de rechtstreekse aansturing en leiding van de ‘Coördinator Operaties'.

De ‘kernopdracht' van het LIK bestaat erin om te zorgen voor een optimale informatiehuishouding en -doorstroming.

Het LIK beheert de operationele informatie van de drie domeinen: gerechtelijk - verkeer - bestuurlijk en is samen met het Secretariaat Operaties als het ware ‘het kloppend hart' van de operationele politie.

Als administratief ondersteuner op administratief, organisatorisch en praktisch vlak faciliterende taken verzorgen ten behoeve van de teamleider ‘Lokaal informatie kruispunt'(LIK) om bij te dragen tot een optimale dienstverlening:

 • Binnen het LIK is de pijler ‘Operationele Informatie' als het ware de ‘informatiefabriek' waar alle politionele informatie van de politiezone op een gestructureerde manier binnenkomt, geanalyseerd en verwerkt wordt en verder wordt gestuurd naar diegene die de info nodig heeft. Dit betekent ook de ontwikkeling van instrumenten en communicatiemiddelen die het op een overzichtelijke manier ter beschikking stellen van informatie optimaliseert.
 • ANPR is een vorm van informatie die kan leiden tot ‘intelligence' (=verwerkte informatie). In 2018 werd het voorgestelde en goedgekeurde ANPR-plan uitgevoerd.
 • Je werkt naast de hoofdinspecteur OPS INFO - ‘Functioneel beheerder' die je teamleider is.
 • Je werkt nauw samen met je collega Assistent Functioneel beheerder binnen het team.
 • Analyseren en verrijken van de informatie die in de zone binnenkomt in samenwerking met de hoofdinspecteur ‘Functioneel beheer' (opmaak ARGUS-dossiers).
 • Informatie van ANPR verwerken + opvolgen/ uitbouwen van de materie ‘ANPR' in samenspraak met de hoofdinspecteur teamleider LIK  (cfr. Fenomenen en prioriteiten ZVP).
 • Opvolgen van de interventiefiches toegewezen aan ‘Ops Info'.
 • Dringende seiningen, ontseiningen, internationale seiningen.
 • RIR's en DOS versturen (Ges).
 • INI's/INO's opstellen.
 • Beheer van de diverse ‘functionele mailboxen' op het LIK
 • Voeden van de toepassing ‘Focus' (= Briefingtool + Patloc) : informatie ter beschikking stellen van de ploegen op het terrein en in samenspraak met de verantwoordelijke officier opdrachten toewijzen.
 • Verwerken van E-loket.
 • Contactpersoon CIVLA – RIB – AIK.
 • Fotodossiers aanmaken.
 • Opzoekingen /analyses bijvoorbeeld in kader van actieplannen, Zonaal Veiligheidsplan, acties … .
 • Consulteren van de SharePoint/ Portal.

Als contactpersoon een brede waaier van vragen of klachten van personeelsleden beantwoorden, ze in de context situeren en bestaande alternatieven aan de concrete situatie aanpassen om de personeelsleden maximaal te ondersteunen in het vinden van een antwoord op hun vraag of klacht.

 • Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe partners.
 • Het uitbreiden van zijn/haar/x netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
 • Deelname aan relevante interne en externe overlegmomenten.
 • Antwoorden op vragen van interne en externe klanten en de complexe vragen doorgeven aan gespecialiseerde diensten of personen om te helpen zoeken naar gepaste oplossingen.

Als kennisbeheerder zijn/haar/x kennis ontwikkelen en op de hoogte blijven van de evolutie in de materie en de aanverwante domeinen om te beschikken over geactualiseerde kennis en deze door de geven in de organisatie.

 • Zelfstandig werken bij nieuwe taken: informatie vergaren en verwerken en zowel het grotere geheel zien als de details.
 • Innoverend werken: nagaan wat voor verbetering vatbaar is en nieuwe zaken voorstellen.

Presentatie vd. dienst

De politiezone Grimbergen is een ééngemeentezone die zich situeert
binnen de gemeente Grimbergen in de provincie Vlaams-Brabant.  Grimbergen, die de benaming “Parel van Brabant” heeft, telt ruim 36.000 inwoners.
De fusiegemeente telt naast Grimbergen zelf nog drie
deelgemeenten, nl. Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever.  Daarnaast liggen er in de gemeente nog gehuchten en woonwijken zoals Bever, Verbrande Brug, Borgt en Molenveld.

Grimbergen grenst aan verschillende politiezones :
VIMA
(Vilvoorde-Machelen), KLM (Kapelle-op-den-bos, Londerzeel, Meise), KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst), AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) en Brussel Hoofdstad-Elsene.
De voertaal in
Grimbergen is Nederlands. De praktijk leert echter dat kennis van onze tweede landstaal de politionele werking ten goede komt.

De visie-missie-waarden van de politiezone Grimbergen zijn zeer belangrijk als rode draad in het hele politiegebeuren.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis
Doorgedreven kennis hebben van:

 • specifieke wetgeving, regelgeving en richtlijnen inzake functioneel beheer;
 • principes gemeenschapsgerichte- en informatie gestuurde politiezorg, EFQM;
 • wet op het politieambt, strafwetboek, PLP5 bis , MFO3, …;
 • wettelijke bepalingen met betrekking tot politieoperaties;
 • bevoegdheden OGP en OBP;
 • ondersteunende middelen en diensten inzake gerechtelijke politie;
 • politionele informaticatoepassingen, vatting, dringende seiningen (of bereid zijn deze kennis op korte termijn te verwerven);
 • het politiewerk en politie gerelateerde regelgeving;
 • of de bereidheid deze te verwerven.

Basiskennis hebben van:

 • kadernota integrale veiligheid;
 • nationaal veiligheidsplan;
 • zonaal veiligheidsplan politiezone Grimbergen en missie, visie en waarden politiezone Grimbergen;
 • politiereglement Grimbergen en gemeentelijke administratieve sancties;
 • organisatiestructuur PZ Grimbergen;
 • organisatiestructuur lokale en federale politie;
 • werking ISLP en ANG;
 • Microsoft Office (Office 365).

Vaardigheden

 • omgaan met informatie: informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren;
 • vernieuwen: vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan de brengen;
 • omgaan met taken: taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen, beslissen;
 • organiseren: proactief doelstellingen voorop stellen en vertalen in actieplannen, rekening houdende met de beschikbare tijd en middelen.
 • omgaan met medewerkers: kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren, medewerkers ontwikkelen, bouwen aan teams, …;

Attitude

 • Loyale teamspeler: bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega's binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: in staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: de inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.
 • Waarden politiezone Grimbergen: Elke handeling die je stelt of beslissing die je neemt aftoetsen aan de missie, visie en waarden van de politiezone Grimbergen.

Specifieke vereisten

 • Werken in een vast dienstrooster (dagdiensten) met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren als de omstandigheden dit vereisen.
 • Deelnemen aan de beurtrol ‘functioneel beheerder'.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
 • Selectiecommissie

De leden van de selectiecommissie:

 • De korpschef of een aangeduid vervanger (voorzitter);
 • De coördinator operaties of een aangeduid vervanger;
 • De teamleider van het LIK of een aangeduid vervanger.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Je kan 8 uur per referentieperiode van 2 maanden sporten tijdens je werkuren (mogelijke sporten: fietsen, lopen, wandelen, zwemmen, ...)
 • Je kan met behulp van dienstencheques je wasgoed op het werk laten strijken
 • Op de laatste vrijdag van de maand hebben we after work: in een informele sfeer met een hapje en een drankje ontspannen met je collega's
 • Door de open-deur cultuur kan je altijd terecht bij je collega's, je teamleider of het strategisch team
Referentienummer: G 6178 N 22 04