Niveau B - Contractueel

Boekhouder

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Boekhouder
Plaats van tewerkstelling
5408 PZ AMOW
Gemeenteplein 77, 1780 Wemmel
Uiterste inschrijvingsdatum
30.08.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
G 5075 N 21 35

Jobomschrijving

Je zal instaan voor de boekhouding van de politiezone. De financiële processen worden geïntegreerd benaderd met name vanuit de componenten begroting en boekhouding zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie (KB 5/9/2001). Je bent flexibel, hands-on en bereid je te verdiepen in de politiefinanciën. Je draagt bij tot de realisatie van de financiële beleidsdoelstellingen van politiezone AMOW. Je werkt nauw samen met en rapporteert rechtstreeks aan de Bijzonder Rekenplichtige.

Hoofdtaken:

Dagelijks financieel beheer

 • Opmaken en opvolgen van de bestelbonnen;
 • Beheer van de facturatie (inschrijven, controleren, voorbereiden voor betaling door de bijzonder Rekenplichtige);
 • Invorderingen: opmaken en opvolgen van de uitgaande facturen voor terugvordering kosten;
 • Opvolgen van de betaalherinneringen;
 • Beheer van de interne kas van de politie: eigen ontvangsten, loketontvangsten, provisies voor kosten en uitgaven;

Nazicht lonen

 • Boekhoudkundige input van de lonen en sociale lasten;
 • Contacten met SSGPI;
 • Opvolging/nazicht schulden en loonbestanden;
 • Upload en download bestanden via FINDOC;

Begroting/-wijziging

 • Voorbereiding van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen;
 • Opstellen financieel meerjarenplan i.s.m. de dienst logistiek;
 • Opvolgen van beschikbare subsidies;
 • Financiële opvolging van de overheidsopdrachten
 • Kostenopvolging en kostenbeheersing

Presentatie vd. dienst

De politiezone AMOW bestaat uit de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel. De zone heeft een 150-tal werknemers.

De leiding van de politiezone wordt gevoerd door de Korpschef, HCP Kurt Tirez, in samenspraak met het politiecollege en de politieraad.

In 2023 verhuizen we naar een gloednieuw commissariaat nabij het station Asse.

 

 


 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis en vaardigheden:

 • Kennis van de werking en de organisatie van de geïntegreerde politie op 2 niveaus;
 • Kennis van algemene en budgettaire boekhouding;
 • Kennis van de basisprincipes van overheidsfinanciën;
 • Kennis van de wet op de overheidsopdrachten;
 • Kennis van het algemeen reglement op de politiecomptabiliteit;
 • Goede kennis van relevante informaticatoepassingen (boekhoudprogramma, tekstverwerking rekenbladen);
 • Kennis van informaticatoepassingen: ( Excell, Word, Outlook, Acces, PowerPoint);
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, correct schriftelijk en mondeling taalgebruik;

Gedragscompetenties

Het is van belang om enkele kerncompetenties te hebben:

 • Integer zijn
 • Kritisch zijn
 • Nauwkeurig en verzorgd kunnen werken
 • Betrokken zijn
 • Beleefd en discreet zijn
 • Flexibel en beschikbaar zijn
 • Discreet zijn

We verwachten bovendien dat je als consulent over volgende vaardigheden beschikt:

Mondeling uitdrukkingsvermogen en leesvaardigheid

 • Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken
 • Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren
 • Nuttige informatie inwinnen

Kwaliteitsvol werken

 • Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
 • Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren
 • De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd

Klantgerichtheid

 • Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen
 • Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties
 • Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de organisatie
 • Anderen stimuleren om klantgericht te werken

Zelfstandig werken

 • Autonoom en zelfstandig de toevertrouwde opdrachten en taken afhandelen
 • Taken tijdig en volledig afwerken zonder externe controle
 • Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden
 • Initiatieven kunnen nemen door vooruit te denken en proactief stappen te ondernemen

Probleemoplossend werken

 • Het probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en zoeken naar verbanden
 • Kunnen tot synthese/beoordeling komen
 • Alternatieven bedenken en voor- en nadelen overwegen
 • Onderbouwen van het eigen oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten
 • De juiste mensen of instanties betrekken bij het probleem

Inzet en positieve ingesteldheid

 • Bekwaam en de wil om zich enthousiast en op een positieve wijze in te zetten
 • Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven
 • Blijven doorzetten

Wat de attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de visie-missie-waarden van de politiezone en van de waarden van de geïntegreerde politie en van de deontologische code.

Voor alle medewerkers van onze zone, gelden bijkomende 4 kerncompetenties

 • Kunnen samenwerken
 • Kunnen communiceren 
 • Zich professioneel opstellen en verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • Respect voor personen en materialen

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Mogelijkheid op contract onbepaalde duur of uitzicht op statutaire benoeming
 • 1 uur per week voor een door de zone erkende sportactiviteit
 • Lidmaatschap van een grote sociale dienst SDP.BE
 • Mogelijkheid tot verlenging contract of statutaire benoeming
Referentienummer: G 5075 N 21 35