Niveau B - Statutair

Consulent IT - Dienst Middelen/Financiën/IT

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5457 PZ MIRA
Kalkhoevestraat , 8790 Waregem
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
S 5027 N 22 25

Jobomschrijving

Als consulent IT maak je deel uit van de dienst Middelen/Financiën/IT en werk je nauw samen met je collega consulent IT'er. Samen beheren jullie de hard- en softwaresystemen en het politioneel netwerk. De IT-dienst staat ook in voor verbeteringsprocessen, geeft adviezen in IT-dossiers en geeft technische ondersteuning aan operationele diensten.

Taken:

- De opvolging van de installatie van het materiaal in de zone en eerstelijnssupport van de eindgebruikers van de politiezone;

- De installatie/herinstallatie, upgrade hardware en software, evenals de configuratie van werkstations en servers;

- Adviseren van IT-dossiers aan college, dircom, werkgroepen, diensthoofden, …;

- Mee helpen opstellen van de jaarlijkse IT-begroting;

- Beheer van camerabewaking;

- Beheer van toegangscontrole via badge-systeem;

- Beheer van track&trace-oplossing;

- Beheer en administratieve verwerking van alle communicatieapparatuur;

- Beheer en onderhoud van software en hardware;

- Beheer van diverse IT-producten (Creston vergaderzaalcomponenten, beamers, Datapath videowall-oplossing, digital signage, …);

- Beheer van de verschillende netwerkcomponenten (HPE Aruba-switchen, HPE Aruba WiFi, Synology NAS-systemen, straalverbindingen, Proximus Explore-internetverbindingen, Watchguard-firewall, SonicWall-firewall, Checkpoint-firewall, …);

- In samenspraak met de interne collega consulent IT, ... en externe IT-partners, bijdragen tot de IT-aspecten die gepaard gaan met informatie gestuurde politiezorg;

- Het definiëren van gebruikers binnen het systeem (creatie van gebruikers en bepaling van hun toegangsrechten) - de bepaling van toegangsrechten op het niveau van de toepassingen;

- Coördineren en/of ondersteunen van projecten;

- Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen met het oog op een kwaliteitsvolle voorbereiding en bijsturing van het beleid over IT;

- Herkennen en analyseren van relevante signalen uit het werkveld (bv. bestuderen van de literatuur en/of verrichten van studiewerk over het vakgebied);

- Proactief inspelen op vragen, behoeften, ontwikkelingen, trends,... bv. met betrekking tot automatisering van werkprocessen;

- Vertalen van strategie en beleid naar concrete acties en doelstellingen;

- Opvolgen van de reglementering die van toepassing is binnen het beleidsdomein;

- Verder ontwikkelen en uitbreiden van de IT-infrastructuur rekening houdende met de compatibiliteit van de geïnstalleerde of te installeren systemen;

- Verlenen van bijstand en logistieke steun aan de gebruikers in de verschillende afdelingen, zowel intern als extern, m.b.t. de optimalisering van het systeem en de opvolging van problemen;

- Verzorgen van interne opleidingen voor de gebruikers;

- Deelname aan binnen en buiten de politiezone uitgebouwde overlegorganen en/of werkgroepen;

- Deelname aan IT-ondersteuning bij zonale evenementen;

- Anticiperen op en werken aan de implementatie van (ver)nieuw(d)e politie ICT toepassingen onder andere FOCUS, ANPR camera's, Sharepoint, werken in MS Teams,…;

- Bereid zijn deel uit te maken van het beurtrolsysteem 'bereikbaar en terugroepbaar'

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
 • Specifieke diplomavereisten
  In het bezit zijn van een graduaats- of bachelorsdiploma gerelateerd aan IT met eventuele functierelevante werkervaring
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

- Doordrongen zijn van de deontologische code en deze strikt naleven; de deontologische code maakt integraal deel uit van dit functieprofiel;
- Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties;
- Goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
- Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst;
- Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;
- U zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van uzelf te geven en door een hoge kwaliteit na te streven;
- U hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken en dossiers af binnen de vooropgestelde termijnen;
- U bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer;
- Bereid en in staat zijn samen te werken met (overheids)partners;
- U bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…;
- Zin voor verantwoordelijkheid hebben;
- stressbestendigheid;
- U communiceert professioneel met uw medewerkers en chefs, en neemt daartoe zelf het initiatief binnen de beleidslijnen van de organisatie;

 

  
 Kennisniveau 
   Grondig Goed Basis
 Wetgeving    
  Overheidsopdrachten   X
 Vakkennis    
 Administratieve regels en procedures van toepassing binnen de dienst en organisatie (IT-policy, GDPR)
  X 
 Computerkennis    
  O365-toepassingen X  
  Kennis hardware:
   
  Computerhardware + randapparatuur
 X  
  Netwerken (firewalls - switchen - bekabeling - VLANs - IP-adressering)
 X  
  Telefonie (vast en mobiel)
 X  
  Kennis software:
   
  Besturingssystemen (Server 2016, 2019, W10, W11)
 X  
  Linux   X
  Scripting   X
  Intune Device Management en SCCM
  X 
  Virtualisatie (VMware)
 X  
  Serversoftware (Active Directory/Group Policies/MS Exchange/Citrix)
 X  
  Backupsoftware (Veeam)
  X 

 

 


 

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Later te bepalen.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Telewerk en flexibel uurrooster mogelijk
 • Gebruik van de nieuwe, moderne fitnessruimte
 • 2x/maand gratis fruit op het werk
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een smartphone en/of abonnement
 • Taalpremie voor Frans en Engels
Referentienummer: S 5027 N 22 25