Niveau B - Contractueel

Functieverantwoordelijke ICT

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 12 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5355 PZ VOORKEMPEN
Vaartdijk 15, 2960 Brecht
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
8
Referentienummer
G 5146 N 22 45

Jobomschrijving

Algemene taakinhoud

- De functieverantwoordelijke ICT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten inzake het ICT-beleid;
- Fungeren, in samenwerking met de functieverantwoordelijke ICT en medewerker ICT als contactpunt waardoor het informatica- en telematicabeleid performant ondersteund en verder uitgebouwd wordt met het oog op de verdere optimalisatie van de (operationele) werking;
- Vervangen van het diensthoofd ICT, in “duo-baan” met het diensthoofd logistiek, bij diens afwezigheid.

Specifieke taakinhoud

Verantwoordelijk voor het volledig technisch beheer van de informatica-architectuur van de zone en in het bijzonder:
- Algemene veiligheid;
- Beheer van database voor de technische defecten op ICT en logistiek vlak;
- Onderhoud van de servers door het opvolgen van de goede werking en het nemen van de vereiste back-ups;
- Beheer van de licenties – het opstellen en bewaren van back-up systemen – licenties…;
- Behoud van de eenvormigheid van de configuratie ISLP, CIPAL, … met inbegrip van de toepassingen;
- Updates van deze systemen verzekeren;
- Opvolgen en uitvoeren van de installatie van het computermateriaal;
- Beheer van de uitbreidingen in hard- en software voor de zone, inbegrepen de budgettaire analyse van de uitbreidingen;
- Het bestuderen en formuleren van voorstellen voor de haalbaarheid van voorgelegde ICT-problemen;
- De relaties met het departement ISLP en DGR/DRI van de federale politie verzekeren;
- Technische bijstand en opleiding van gebruikers verzekeren;
- De technische beheerder is de partner van DGR/DRI op het niveau van de politiezone voor elk probleem betreffende het beheer en de administratie van de lokale operationele telematica-infrastructuur. In dit opzicht, is hij het aanspreekpunt tussen DGR/DRI en zijn lokale hiërarchie;
- De technische beheerder ziet in de zone toe op de door DGR/DRI voorgeschreven telematicastandaarden;
- In dit kader wordt er van hem/haar verwacht dat hij/zij de korpsleiding en in voorkomend geval DGR/DRI verwittigt van elk misbruik van het systeem waarvan hij/zij binnen zijn/haar functie kennis van zou krijgen;
- Indien nodig kan de technische beheerder ook de aanvragen tot wijziging die hij/zij nuttig acht, aan DGR/DRI doorgeven.  Hetzelfde geldt voor alle vragen tot uitbreiding van de bestaande platformen;
- Dagelijks beheer en onderhoud van de operationele telematica-infrastructuur;

     

Dit omvat o.a.:
- de installatie/herinstallatie, upgrade hardware en software, evenals de configuratie van werkstations en servers;

- de installatie/herinstallatie en de configuratie van printers;

- het helpen bij het beheer van lokale schema's inzake IP-adressen, hun begrenzingen en de adresseringspolitiek zoals door DGR/DRI is bepaald;
- helpen bij het beheer van de LAN-netwerken;
- het mede beheren van netwerken (administratief), andere dan HiLDE;
- het definiëren van gebruikers binnen het systeem (creatie van gebruikers en bepaling van hun toegangsrechten) - de bepaling van toegangsrechten op het niveau van de toepassingen - beheer van (lokale) serverinfrastructuur;
- beheer van lokale telematische infrastructuur (buiten operationele infrastructuren);

- De technische beheerder deelt elke aangebrachte structurele wijziging aan de lokale architectuur mee.

Bovenvermelde beschrijving van de taakinhoud heeft enkel tot doel een algemeen beeld te vormen van het belangrijkste takenpakket.


Presentatie vd. dienst

https://www.politie.be/5355

Bekijk hier ons centraal onthaalpunt via een virtuele tour:
https://politie-voorkempen.virtualtour.poppr.be/nl

Bekijk hier onze onthaalfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=7c3Og1RKDKc

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Een diploma in de richting ICT is noodzakelijk.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Doordrongen zijn van de deontologische code en deze strikt naleven; de deontologische code maakt integraal deel uit van dit functieprofiel.

Algemeen - Kennis, vaardigheden en competenties

- Vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties (Office – internet – ISLP…);
- Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties;
- U bezit een behoorlijke vakkennis met betrekking tot de politiewerking in het algemeen;
- U bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van de principes van de excellente politiezorg;
- Kennis van het zonaal veiligheidsplan;
- Goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
- Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst;
- Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;
- U zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van uzelf te geven en door een hoge kwaliteit na te streven;
- U hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken en dossiers af binnen de vooropgestelde termijnen;
- U bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer;
- U bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering;
- Bereid en in staat zijn samen te werken met (overheids)partners;
- U bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…;
- Zin voor verantwoordelijkheid hebben;
- Bereidheid tot permanente bijscholing, mede aangevuld door zelfstudie;
- In staat zijn om een nauwkeurige planning, opvolging, timing en coördinatie aan te houden mits flexibele inpassing van opdrachten (prioriteiten kunnen stellen);
- Grondige kennis van het EFQM organisatiemodel;
- Beschikken over leidinggevende capaciteiten;
- U straalt natuurlijk gezag uit en wendt dat op een gepaste manier aan;
- Openheid en rekenschap afleggen dmv rapportering;
- U communiceert professioneel met uw medewerkers en chefs, en neemt daartoe zelf het initiatief binnen de beleidslijnen van de organisatie;
- U neemt constructief deel aan de (voorbereiding), uitvoering en opvolging van het politiebeleid;
- U kan kritisch en rationeel een oordeel vormen over de beschikbare informatie en kan het essentiële van het bijkomstige onderscheiden ;

-Dient te beschikken over enige vergadertechnieken en is in staat om op gepaste wijze zijn/haar standpunten kenbaar te maken en te wijzen op het bestaande wettelijk kader en mogelijke opportuniteiten.

Persoonlijkheidskenmerken

- Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert;
- Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen;
- Flexibiliteit, stressbestendigheid en gedrevenheid;
- Orde, stiptheid en respect voor termijnen;
- Innovatief denken;
- Beschikken over goede sociale vaardigheden waaronder:
o assertiviteit;
o conflicthantering;
o externe en interne klantgerichtheid.
- Is bekwaam tot het vormen van sociale werkomstandigheden;
- Beschikt over organisatietalent;
- Beschikken over zowel een flexibele mens – als resultaatgerichte persoonlijkheid.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

 

 • Voorzitter: korpschef of de door hem aangewezen officier of CALog niveau A;
 • officier of CALog niveau A van een korps van de lokale politie;
 • een personeelslid van het CALog van een korps van de lokale politie dat en minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die beschikt over de bekwaamheden die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek aan een dergelijk personeelslid: een personeelslid van het CALog van het eigen korps dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking of indien ook geen beroep kan worden gedaan op voormeld personeelslid, een operationeel personeelslid van ten minste het middenkader van het eigen korps, onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitvoeren;
 • secretaris: aan te wijzen door de korpschef.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Er wordt een dienstvoertuig aangeboden dat ook voor persoonlijke reden gebruikt mag worden.
 • Maaltijdcheques
Referentienummer: G 5146 N 22 45