Niveau C - Contractueel

Gespecialiseerd vakman - Polyvalent medewerker

Vacante plaatsen: 2
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Gespecialiseerd vakman
Plaats van tewerkstelling
7377 DAS (DIRECTIE VAN DE OPENBARE VEILIGHEID)
Rue de Bierghes 4, 1430 Rebecq
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
18 maanden  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
25
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 6127 T 22 05

Jobomschrijving

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

Voorbeelden van taken :

-       Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen
-       De specifieke veiligheidsvoorschriften toepassen bij het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, installaties en gebouwen
-       De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
-       de werkplaats ordenen en schoonmaken
-       persoonlijk ter beschikking gesteld gereedschap dagelijks onderhouden en defecten signaleren
-       Milieuvoorschriften respecteren
-       Verhuizingen doen, leveren en verwijderen van meubilair
-       Kleine onderhoudswerken doen
-       Steun leveren aan de gespecialiseerde vakmannen
-       Specifieke opdrachten vervullen: sneeuwruimen, wapenkoffers monteren...

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

-       Informaties geven aan de klanten
-       Berichten en vragen ontvangen en doorgeven
-       De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten
-       …

         

Presentatie vd. dienst

De politiepaarden en politieruiters van de Belgische Federale Politie
zijn een onderdeel van de Directie Openbare Veiligheid (DAS). DAS dient te beschikken over  110 politiepaarden en 120 politieruiters. De politiepaarden worden over het hele Belgische grondgebied ingezet en dit voornamelijk voor het beheer van evenementen (manifestaties, voetbalwedstrijden met risico, festivals, enz.).
Jaarlijks worden een 10-tal jonge paarden aangekocht. Deze paarden beschikken minimaal over het niveau zadelmak en dienen afgericht te worden tot politiepaard in een gemiddelde periode van 9 à 12 maanden.

!! Het verhuis van werkplaats is in loop. De toekomstige weerplaats zal te Rebecq zijn !!

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
  relevante diploma's of werkervaring noodzakelijk
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

           

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Selectiecommissie

Organisatie van praktische proeven ifv het aantal kandiden

Selectiecommissie

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: P 6127 T 22 05