Niveau C - Contractueel

ICT-assistent team ICT

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 18 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
ICT-Assistent
Plaats van tewerkstelling
5412 PZ KASTZE
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Andere overeenkomst  
Dringende externe contractuele werving met de mogelijkheid tot statutarisatie  
Voltijds
Referentienummer
G 6088 N 21 35

Jobomschrijving

Als helpdeskmedewerker ICT instaan voor o.a.:

 • het eerste aanspreekpunt zijn voor hardware- en softwareproblemen en deze oplossen;
 • het oplossend denken en handelen op basis van ITIL;
 • het monitoren van bestaande systemen;
 • het beheren van de aanwezige ICT-middelen (assetmanagement);
 • het uitrollen van nieuwe ICT-middelen;
 • het onderhouden van contacten met leveranciers;
 • het beheren van het ticketsysteem, waarin de collega's hun vragen aanmelden;
 • het opstellen van Frequently Asked Questions en deze ter beschikking stellen van de collega's;
 • het documenteren van taken;
 • het voorbereiden van de indiensttreding van nieuwe medewerkers op het vlak van ICT en telefonie;
 • het permanent verder ontwikkelen van de eigen expertise;
 • oog hebben voor GDPR bij het uitoefenen van de functie;

Als assistent technisch systeembeheerder samen met de consulent ICT instaan voor o.a.:

 • het beheer van het ICT-netwerk van de politiezone;
 • het (her)installeren van ICT-systemen, de upgrades van de hardware en software, evenals het configureren van werkstations;
 • het beheer van lokale schema's inzake IP-adressen;
 • het optimaliseren van de strategie voor de gegevensbewaring (systeemback-up en gegevensback-up);
 • het beheer van de verschillende LAN-netwerken;
 • het beheer van de telefooncentrale;
 • het beheer van WAN-netwerken;
 • het definiëren van gebruikers binnen het systeem (creatie van gebruikers en bepaling van hun toegangsrechten);
 • het bepalen van de toegangsrechten van bepaalde toepassingen;

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:

 • het deelnemen aan relevante interne en externe overlegmomenten;
 • het deelnemen aan relevante interne en externe vormingsactiviteiten;
 • het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners om de zichtbaarheid en aanwezigheid van de organisatie te verhogen;
 • het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;

Presentatie vd. dienst

De politiezone Kastze wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen, maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De ICT-assistent maakt deel uit van team ICT binnen de cluster politieondersteuning. Hij/zij vervult voornamelijk de rol van helpdesker en (wordt opgeleid tot) assistent-systeembeheerder.

Loonschaal C1A, een persoonlijke simulatie kan steeds worden opgevraagd bij team HRM.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis:

 • Doorgedreven kennis:
  o Windows-systemen (enduser + serverversies)
  o LAN- en WAN-netwerken
  o Hardware-logica (installatie – configuratie)
  o Office 365
  o Nederlandse taal
 • Basiskennis:
  o Projectwerking
  o Organisatiestructuur PZ Kastze
  o ISLP

Vaardigheden:

 • Omgaan met informatie:
  o Informatie begrijpen +
  o Informatie behandelen: Zoeken, verwerken en weergeven van grote hoeveelheden gegevens binnen de      beschikbare termijn.
 • Omgaan met taken:
  o Taken uitvoeren, werk structureren +
  o Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.
 • Omgaan met medewerkers:
  o Kennis en informatie delen +
  o Ondersteunen: Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Attitude:

 • Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega's binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Specifieke context van deze functie:

 • Werken in een vast dienstrooster (dagdiensten) met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Deelnemen aan de beurtrol van ICT-medewerkers die bereikbaar en terugroepbaar zijn.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
De selectiemodaliteiten zijn een schriftelijke proef en een mondeling interview en het advies door de selectiecommissie die samengesteld is uit de korpschef, de voorzitter van de commissie, bijgestaan door de hoofdinspecteur bijzondere specialisatie CCU en de assistent ICT. In geval van overmacht kan voor alle leden van de selectiecommissie een plaatsvervanger worden aangeduid. De selectiecommissie wordt bijgestaan door een secretaris (notulist)

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: G 6088 N 21 35