Niveau B - Contractueel

Maatschappelijk assistent

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Maatschappelijk assistent
Plaats van tewerkstelling
5400 PZ ZAVENTEM
Hoogstraat 20, 1930 Zaventem
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Referentienummer
G 5116 N 22 15

Jobomschrijving

Slachtofferbejegening:

· Het bieden van een eerste begeleiding aan de slachtoffers of hun familieleden naar aanleiding van een interventie of in het kader van hercontactname met het oog op het geven van informatie of een gerichte doorverwijzing;

· Opvang van meerderjarige en minderjarige slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

· Het bieden van eerste hulp en begeleiding bij zedenfeiten, diefstallen met geweld,… met andere woorden slachtofferbejegening bij slachtoffers van zeer ernstige en traumatische ervaringen;

· Contacten onderhouden met hulpverlenende instanties en op deze manier de samenwerking bevorderen met externe partners uit het welzijns -en hulpverleningsnetwerk;

· Slachtoffers voorzien van de nodige administratieve documenten;

· Deelnemen aan interne en externe werkgroepen in kader van slachtofferbejegening, zijnde overlegplatfora slachtofferbejegening en welzijnsteam, intervisie,…

Sociale Recherche:

· Het in kaart brengen en opvolging (advies) van intrafamiliaal geweld, probleemgezinnen, verdwijning van minderjarigen, tijdelijk huisverbod, wangedrag en onbuigzaamheid van minderjarigen, verslavingsproblematiek, crisissituaties binnen gezinnen en bij minderjarigen,…;

· Opvolging en verwerking van kantschriften inzake familie, gezin en jeugd;

· Opvolging en verwerking van adoptiedossiers;

· Het mee opvolgen van specifieke situaties inzake verontrustende situaties (VOS-dossiers) en intrafamiliaal geweld en hierin de nodige verslaggeving verrichten;

· Overleg plegen met de verantwoordelijke jeugdparketten indien nodig;

· Uitvoeren en verwerken van sociale onderzoeken;

· De correcte doorverwijzingen verrichten in kader van de integrale jeugdhulp (CAW, CLB, VK…);

· Een actieve bijdrage leveren aan en/of organiseren van lokale projecten met een brede sociale achtergrond (sensibiliseringscampagnes rond diverse sociale thema's). Het betreffen preventieve initiatieven waarbij er gewerkt wordt rond thema's zoals verslaving, schoolverzuim, opvoedingsproblemen,…

Welzijn op het werk:
Opvolging ingrijpende gebeurtenissen : Cfr: contactname met betrokkenen, defusing, debriefing,…
o   Opvolging van collega's bij zowel privé -  als werkgerelateerde problemen.
o   Opvolging van langdurige afwezigen.
o   Opvolging van arbeidsongevallen.
o   Organiseren van herdenkingsmomenten
o   Zoeken/in kaart brengen van goede partners met wie kan samengewerkt worden en naar waar kan doorverwezen worden, zowel   
     intern als extern.

•   Coördineren van het team vertrouwenspersonen

• Regelmatig intervisies houden van bv. het team slachtofferbejegenaars, de sociale recherche, … en andere diensten waarbij hier nood toe
   is.

Bijkomende mogelijke specialisaties/taken
De maatschappelijk assistent kan worden ingeschakeld in de uitvoering van gespecialiseerde taken en opdrachten. We denken hierbij o.m. aan:
•   Slachtofferbejegening
•   Vertrouwenspersoon

 

 

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

De politiezone Zaventem is een ééngemeentezone in Vlaams-Brabant en verzekert de politiezorg in de deelgemeenten Zaventem, Sint-Stevens-Woluwe, Nossegem en Sterrebeek. Wij zijn een middelgrote zone met een personeelsbestand van een 120-tal personeelsleden. In het voorjaar 2021 hebben wij onze intrek genomen in een gloednieuw en modern politiecommissariaat.

Wij zijn vlot bereikbaar met de fiets, wagen of het openbaar vervoer. Het politiecommissariaat is gelegen op wandelafstand van bus- en treinstation.

Waarom jij onze nieuwe collega moet worden in de PZ ZAVENTEM:

* Een flexibele dienstplanning binnen uw takenpakket, die rekening houdt met uw persoonlijke noden.

* Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen door het volgen van opleidingen.

* Je komt terecht in een korps met een opendeur policy.

* Eén uurtje sport op het werk per week tijdens de diensturen.

* Kleine taalpremie voor Franse taal.

* De te gebruiken werkmiddelen worden up-to-date gehouden en vernieuwing is voor onze politiezone geen loze gedachte.

* Is ecologie voor jou ook de toekomst? De PZ Zaventem beschikt als eerste zone van het land over performante elektrische voertuigen.

* We zijn gehuisvest in een gloednieuw commissariaat voorzien van de nieuwste technologieën inclusief een speciaal ingerichte opvangruimte voor slachtoffers, eigen fitness ruimte, eigen schietstand, virtuele schietstand, dojo, ruime douches en een droogruimte.

* Een gezellige VZW die zowel tijdens, alsook buiten de werkuren voor de nodige activiteiten / versnaperingen zorgt, die de collegialiteit en vriendschap bevordert. 

   

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  Graduaat of Bachelor maatschappelijk assistent
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis:

· Jeugddelinquentierecht;

· Integrale Jeugdhulp;

· Omzendbrief GPI 58;

· COL 17/2012 met o.a. waardig afscheid nemen;

· Welzijn op het werk;

· Kennis hebben van de sociale kaart;

Vaardigheden:

· Communicatieve vaardigheden om slachtoffers te bejegenen;

· Coachende rol op zich nemen;

· Bemiddelende rol op zich nemen;

· Microsoft Office met o.a. Teams.

· Op gepaste wijze kunnen omgaan met informatie (analyseren, verwerken en integreren);

· Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen;

· Bereid zijn om te werken in een systeem van bereikbaar – en terugroepbaarheid;

· Motiverend werken en medewerkers hierin mee op pad durven nemen.

Houding:

Negen waarden als fundament voor denken en handelen binnen de PZ Zaventem:

Teamwork is onze methode

Empatisch in ons handelen

Accent op kwaliteit

Motivatie en gedrevenheid van elke medewerker

Permanente beschikbaarheid

Openheid en eerlijkheid in onze acties

Leergierigheid teneinde continue te verbeteren

Zuiver in ons handelen

Aandacht voor de noden van de bevolking, overheden en medewerkers

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
Nader te bepalen.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Kleine taalpremie Franse taal
 • 1 uur sport op het werk per week tijdens de diensturen
 • Vaste dienstplanning met mogelijkheid van glijdende uren en weekendwerk.
Referentienummer: G 5116 N 22 15