Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Hoofdinspecteur van politie met specialisatie: ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Rang
Hoofdinspecteur van politie met specialisatie: ICT
Referentie
2019-GMK-ICT
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van één van de hieronder vernoemde Bachelor- en/of Masterdiploma's

Aantal vacatures
Werfreserve
Korps/directie/dienst
Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ)
Voorstelling korps/directie/dienst

Op dit ogenblik is de Algemene Directie Gerechtelijke Politie (DGJ), met het oog op het aanwerven van enkele tientallen kandidaten en het aanleggen van een werfreserve, op zoek naar kandidaat-Hoofdinspecteurs met Bijzondere Specialisatie ICT.

Op centraal niveau beschikt deze directie over een dienst die gespecialiseerd is in het voeren van onderzoeken naar informaticacriminaliteit, namelijk de Federale Computer Crime Unit (FCCU). Deze eenheid is belast met het voeren van onderzoeken naar informaticacriminaliteit binnen complexe ICT-omgevingen en met onderzoeken naar aanvallen op gevoelige infrastructuren.

Deze eenheid verleent tevens ondersteuning aan de operationele eenheden van de centrale diensten, zoals de anti-corruptiedienst en de dienst ter bestrijding van de economische en financiële criminaliteit, alsook aan de inspectiediensten, zijnde het Comité P en de Algemene Inspectie. 

Anderzijds zijn er, bij de Gedeconcentreerde Gerechtelijke Directies (FGP's) gesitueerd op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen, een aantal gespecialiseerde eenheden (RCCU's) belast met de ondersteuning van zowel de federale als de lokale politie bij de analyse van het inbeslaggenomen informaticamateriaal in het kader van gerechtelijke onderzoeken. Ze zijn tevens belast met het voeren van onderzoeken naar informaticacriminaliteit binnen hun gerechtelijk arrondissement.

Functiebeschrijving

In uitoefening van hun taken dienen de hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie blijk te geven van:

 • Beschikbaarheid en gedrevenheid;
 • Gevoel voor organisatie en respect voor de wettelijke en hiërarchische normen;
 • Stressbestendigheid
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Vermogen tot analyse, redeneren en oplossen van problemen;
 • Zelfstandig kunnen functioneren;
 • Zin voor samenwerking en contactvaardigheid.

De laureaten van de voorafgaandelijke selectieprocedure, ingeschreven in de werfreserve, zullen uiteindelijk geselecteerd worden door DGJ in functie van de behoeften. Eénmaal aangeworven, zullen zij toegewezen worden aan de Nationale Politieacademie (ANPA) te Brussel om de basisopleiding van Hoofdinspecteur met Bijzondere Specialisatie te volgen die +/- 15 maanden in beslag neemt. Het is een absolute vereiste om geslaagd te zijn in deze opleiding alvorens u benoemd kunt worden als en uw taak kunt opnemen van gespecialiseerd hoofdinspecteur ICT.

Nà de opleiding zult u toegewezen worden aan één van de Gedeconcentreerde Gerechtelijke Directies of aan de FCCU te Brussel in functie van de capacitaire noden op dat ogenblik.

De nieuw aangeworven Hoofdinspecteurs met Bijzondere Specialisatie zullen, in de hoedanigheid van gespecialiseerd middenkader, hun operationele taken uitvoeren omkaderd door collega's met ervaring in voornoemde materies.

Bijkomende inlichtingen omtrent het takenpakket kunt u steeds bekomen bij één van de volgende personen:

 • COENRAETS Walter - 02 743 73 32 (FCCU);
 • VAN DEN BERGHE Johan - 03 217 82 41 (RCCU Antwerpen);
 • BOGAERT Joachim - 02 223 95 23 (RCCU Brussel);
 • VAN DER BIEST Wim - 09 237 15 09 (RCCU Gent).
Gewenst profiel

Aan het begin van de selectieprocedure:

 • De Belgische nationaliteit bezitten;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Niet driemaal niet geslaagd zijn in de selectieprocedure voor de toelating tot de beoogde basisopleiding;
 • Een onberispelijk gedrag aan de dag leggen;
 • Een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden geleden is uitgegeven vanaf de datum waarop de sollicitatie wordt ingediend kunnen voorleggen;
 • Er zich toe verbinden het reglementair uniform te dragen.
 • Niet het voorwerp uitmaken van een wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren of zich onthouden, verklaren te weigeren of zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en ander ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten of richtlijnen terzake zijn bepaald

Aan het begin van de opleiding:

 • Tenminste 18 jaar oud zijn;
 • In het bezit zijn van het vereiste diploma;
 • Houder zijn van een rijbewijs van categorie B zonder voorwaarde of beperking;
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken;
 • Voor de selectieproeven geslaagd zijn én geselecteerd worden door de algemene directie van de federale gerechtelijke politie.
Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • Master Bio-Informatica;
 • Master Computer Science;
 • Master Wiskunde, optie Wiskundige Informatica;
 • Master of Bachelor Industriële Wetenschappen;
 • Master of Bachelor Informatica;
 • Master of Bachelor Ingenieurswetenschappen;
 • Master of Bachelor Toegepaste Informatica;
 • Bachelor Computerwetenschappen;
 • Bachelor Elektronica-ICT;
 • Bachelor Grafische en Digitale Media;
 • Bachelor Industrieel Productontwerpen;
 • Bachelor Informatiemanagement en Multimedia;
 • Bachelor Multimedia en Communicatietechnologie;
 • Bachelor Secundair Onderwijs, optie Informatica;
 • (HBO) Graduaat Elektriciteit;
 • (HBO) Graduaat Elektromechanica;
 • (HBO) Graduaat Elektronica;
 • (HBO) Graduaat Industriële Informatica;
 • (HBO) Graduaat Informatica;
 • (HBO) Graduaat Telecommunicatietechnieken.

Houder zijn van een diploma, ten minste van het niveau Bachelor of overeenkomstig, waarvan de kandidaat kan aantonen dat het programma minimaal 90 uren bevat van de volgende vakken:

 • Digitale telefonie / telecommunicatie;
 • Informatica;
 • Informaticadesigner (ontwerpen);
 • Informaticaontwikkeling;
 • Industriële informatica;
 • Programmeur in alle talen van het programmeren (COBOL in alle talen van het programmeren, en het coderen,… );
 • Robotica;
 • Technisch informaticabeheer.

Houder zijn van een diploma onder een andere benaming, die door het Ministerie van Onderwijs gelijkgesteld wordt met één van de voornoemde diploma’s.

Laatstejaarsstudenten in één van de voornoemde richtingen kunnen zich tevens inschrijven mits het voorleggen van een inschrijvingsbewijs van hun universiteit of hogeschool.

Selectieprocedure
 • Een cognitieve vaardigheids- en taalproef;
 • Een fysieke proef (functioneel parcours);
 • Een kennisproef: Deze proef handelt over de opgedane kennis gedurende de studies. Deze kennis zal nodig zijn voor het efficiënt uitvoeren van onderzoeken die verband houden met de strijd tegen de informaticacriminaliteit en alle andere domeinen waarin gebruik wordt gemaakt van informatica. Alhoewel de lijst van de diploma’s uitgebreid is, zal de kennisproef – ook beroepsproef genoemd – schriftelijke vragen bevatten die handelen over 5 bepaalde thema’s:
  • Hardware : algemene collusie van de types en functionering van hardware
  • exploitatiesystemen : functionering, bijzonderheden en karakteristieken van Windows, Linux en MAC
  • netwerken: kennis en functionering van de architectuur van een network, internet en telecommunicatie
  • forensisch onderzoek ICT en wetgeving: toepassing van de theoretische veiligheidsprincipes, de analyse en de integriteit van het bewijs enerzijds en de kennis van de wetgeving terzake anderzijds
  • informaticacriminaliteit : kennis van de fenomenen van cybercriminaliteit
 • Een persoonlijkheidsonderzoek;
 • Een gesprek met een selectiecommissie;
 • Een medisch geschiktheidsonderzoek.

In het raam van de selectie- en indienstnemingsactiviteiten worden de kandidaten tevens onderworpen aan een gedetailleerd onderzoek van de omgeving en van de antecedenten.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen

Information

Naam
Administratie
Voornaam
OPS
E-mail
gpi.RecSel.Ops.Nl@police.belgium.eu
Telefoon

Manager DPPI/A

Naam
Adam
Voornaam
Nathalie