Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Uiterste inschrijvingsdatum
Rang
Agent van politie
Referentie
2019-AGP-POLBRUNL
Werkplaats
Paleizenstraat 321
1000 Brussel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diplomavereisten

Aantal vacatures
10
Korps/directie/dienst
ZPZ 5339 - bruxelles Capitale Ixelles
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, zonenummer 5339, is een meergemeentenzone die samengesteld is uit Brussel Stad, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en de gemeente Elsene, en een totale oppervlakte heeft van 38,94 km². De zone telt ongeveer 230.000 inwoners.

Er is een hoge bevolkingsdichtheid en er leven verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar. Alle sociale lagen zijn er vertegenwoordigd en er komen zowel gegoede als sociaal benadeelde wijken voor. 

Als zetel van talrijke nationale en internationale instellingen, hoofdstad van het Koninkrijk en van Europa, trekt Brussel dagelijks een grote massa pendelaars. De dagpopulatie van de zone wordt geschat op 1.225.000 personen. 

Functiebeschrijving

Als agent van politie met je beperkte politiebevoegdheid leg je je vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en - toezicht. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en je kan politieambtenaren bijstaan in bepaalde door de wet voorziene gevallen (zoals b.v. de fouille van personen).

Naast de basistaken van politieambtenaar, zal het personeelslid belast worden met:

 • herhaaldelijke verkeerscontroles op de hoofdwegen ;
 • gerichte patrouilles inzake verkeer (verkeersongevallen, overtredingen van de Wegcode) ;
 • deelnemen aan gerichte acties in het kader van het ZVP – het punt verkeersveiligheid ;
 • verkeerspolitie tijdens betogingen van om het even welke aard ;
 • repressie van de overtredingen van het Algemeen Politiereglement ;
 • mogelijkheid om deel te nemen aan specifieke ploegen (Rollers, fietsbrigade, verkeerspark, radar, ...).
Gewenst profiel
 • De Belgische nationaliteit hebben
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Minstens 17 jaar zijn (bij de start van de opleiding minstens 18 jaar).
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Tweetaligheid is een voordeel
Selectieprocedure

Het gaat hier om een punctuele rekrutering van 10 agenten van politie waarbij men uitzonderlijk een snelle selectieprocedure kan doorlopen.

Tijdens de infodag op 19 januari 2019 kan je nagaan of je in aanmerking komt voor de job. Zo kan je er reeds een paar proeven komen testen. Klik hier voor meer informatie

Je staat er echter niet alleen voor. Om je goed voor te bereiden op de proeven organiseert Polbru voortrajecten ter voorbereiding op cognitieve proeven & sportproef (functioneel parcours), persoonlijkheidsproef en selectiecommissie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen

Information

Naam
Info
Voornaam
Polbru
E-mail
zpz.polbru.hrm@police.belgium.eu
Telefoon

Manager DPPI/A

Naam
Adam
Voornaam
Nathalie
Wanneer
Brussel

De politie Brussel HOOFDSTAD Elsene rekruteert agenten

Uiterste inschrijvingsdatum
Rang
Hoofdinspecteur van politie met specialisatie: EcoFin
Referentie
2019-GMK-ECOFIN
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van één van de hieronder vernoemde Bachelor- en/of Masterdiploma's

Aantal vacatures
Werfreserve
Korps/directie/dienst
Federale Gerechtelijke Politie
Voorstelling korps/directie/dienst

Op dit ogenblik is de directie van de federale gerechtelijke politie (DGJ) op zoek naar hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie voor de strijd tegen sociale, fiscale, economische en financiële criminaliteit met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve.

In de directies van de federale gerechtelijke politie, gesitueerd op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen, zijn gespecialiseerde secties belast met het voeren van onderzoeken met betrekking tot zware of georganiseerde sociale, fiscale, economische en financiële misdrijven. Op centraal niveau beschikt de federale gerechtelijke politie over een dienst die gespecialiseerd is in het voeren van onderzoeken naar financiële en economische misdrijven (CDGEFID) en over een dienst die gespecialiseerd is in de strijd tegen de corruptie en openbare fraude (CDBC). Deze diensten kunnen in hun materie tevens de recherchediensten van de lokale politie ondersteunen.

Functiebeschrijving

In uitoefening van hun taken dienen de hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie blijk te geven van:

 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • beschikbaarheid en gedrevenheid
 • zelfstandig kunnen functioneren
 • zin voor samenwerking en contactvaardigheid
 • vermogen tot analyse, redenering en oplossen van problemen
 • gevoel voor organisatie en respect voor de wettelijke en hiërarchische normen
 • Stressbestendig zijn

Met het oog op het versterken van de bestaande effectieven en het vervangen van de pensioneringen stelt de geïntegreerde politie een wervingsreserve samen van hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie.

In functie van de beoogde bediening en het specifiek opgestelde functieprofiel, kunnen meer doelgerichte voorwaarden gesteld worden.

De laureaten van de voorafgaandelijke selectieprocedure, ingeschreven in de wervingsreserve, zullen uiteindelijk geselecteerd worden door DGJ in functie van de behoeften. Eénmaal aangeworven, zullen zij toegewezen worden aan de Nationale Politieacademie te Brussel om de basisopleiding van hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie te volgen die +/- 15 maanden in beslag neemt. Het is een absolute vereiste om geslaagd te zijn in deze opleiding alvorens u benoemd kunt worden als en uw taak kunt opnemen van gespecialiseerd hoofdinspecteur ECOFIN.

Nà de opleiding zult u aangewezen worden aan één van de gerechtelijke arrondissementen of op centraal niveau bij CDGEFID of CDBC. U zult reeds vóór de start van de opleiding door DGJ worden ingelicht over uw mogelijke plaats van tewerkstelling nà de opleiding.

De nieuw aangeworven hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie zullen in de hoedanigheid van gespecialiseerd middenkader, hun operationele taken uitvoeren omkaderd door collega's met ervaring in voornoemde materies.

Gewenst profiel

Aan het begin van de selectieprocedure:

 • De Belgische nationaliteit bezitten;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Niet driemaal niet geslaagd zijn in de selectieprocedure voor de toelating tot de beoogde basisopleiding;
 • Een onberispelijk gedrag aan de dag leggen;
 • Een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden geleden is uitgegeven vanaf de datum waarop de sollicitatie wordt ingediend kunnen voorleggen;
 • Er zich toe verbinden het reglementair uniform te dragen.

Aan het begin van de opleiding:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • In het bezit zijn van het vereiste diploma;
 • Houder zijn van een rijbewijs van categorie B zonder voorwaarde of beperking;
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken;
 • Voor de selectieproeven geslaagd zijn én geselecteerd worden door de algemene directie van de federale gerechtelijke politie.
Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • Master Accountancy en Revisoraat;
 • Master Algemene Economie;
 • Master Bedrijfseconomie;
 • Master Bedrijfskunde;
 • Master Beleidseconomie;
 • Master Economie, Recht en Bedrijfskunde;
 • Master Human Rights Law;
 • Master Internationale Bedrijfseconomie en het Bedrijfsbeleid;
 • Master Management;
 • Master Organisatie en het Management;
 • Master Overheidsmanagement en -beleid;
 • Master Verzekeringen;
 • Master of Bachelor Bedrijfscommunicatie;
 • Master of Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management;
 • Master of Bachelor Economische Wetenschappen;
 • Master of Bachelor Handelsingenieur;
 • Master of Bachelor Handelswetenschappen;
 • Master of Bachelor Rechten;
 • Master of Bachelor Sociaal-Economische Wetenschappen;
 • Master of Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen;
 • Bachelor Bedrijfsmanagement;
 • Bachelor Netwerkeconomie;
 • (HBO) Graduaat Arbeidsorganisatie/Ondernemingsmanagement;
 • (HBO) Graduaat Bedrijfsorganisatie;
 • (HBO) Graduaat Boekhouden;
 • (HBO) Graduaat Fiscale Wetenschappen;
 • (HBO) Graduaat Marketing;
 • (HBO) Graduaat Openbare Besturen;
 • (HBO) Graduaat Rechtspraktijk;
 • (HBO) Graduaat Verzekeringen.

Houder zijn van een diploma, ten minste van het niveau Bachelor of overeenkomstig, waarvan de kandidaat kan aantonen dat het programma minimaal 90 uren bevat van de volgende vakken:

 • Boekhouden;
 • Boekhoudkundig recht;
 • Fiscaliteit;
 • Financiënwezen;
 • Fiscaal recht;
 • Handelsrecht;
 • Management;
 • Sociaal recht inzake bedrijven;
 • Wetboek der vennootschappen.

Houder zijn van een diploma onder een andere benaming, dat door het Ministerie van Onderwijs gelijkgesteld wordt met één van de voornoemde diploma’s.

Laatstejaarsstudenten in één van de voornoemde richtingen kunnen zich tevens inschrijven mits het voorleggen van een attest aangeleverd door hun universiteit of hoge school.

Selectieprocedure
 • Een cognitieve vaardigheids- en taalproef;
 • Een functioneel parcours;
 • Een kennisproef : deze proef is gewijd is aan het toetsen van de opgedane kennis tijdens de studies. Deze kennis is nuttig om de onderzoeken inzake economische, financiële, fiscale of sociale criminaliteit doeltreffend te kunnen uitvoeren. Hoewel de lijst van diploma's vrij uitgebreid is omvat deze "kennistest" schriftelijke vragen i.v.m. zes onderscheiden thema's:
  • Praktische benadering van de boekhouding: algemene boekhouding, vennootschappenboekhouding, verschillende afschrijvingsmethodes en stockbeheer, ...
  • Theoretische benadering van de boekhouding: Boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de ondernemingen, ...
  • Financiële analyse: Voornaamste ratio's ivm de jaarrekening van de onderneming, financieel rekenen, ...
  • Vennootschapsrecht: Verplichtingen verbonden de oprichting van een vennootschap, wettelijke regelingen inzake evaluatie en evolutie van het kapitaal, rol en verantwoordelijkheden van de diverse intervenanten bij de samenstelling en de levensduur van een vennootschap.
  • Boekhoudkundige en fiscaal regels en verplichtingen voor de ondernemingen.
  • De wet van 11.01.1993 (gewijzigd bij de gecoördineerde wet van 18.01.2007 ter voorkoming van het gebruik van het financieel systeem met het oog op witwassen van kapitalen en de financiering van terrorisme (kader doelstelling van de wet, personen onderworpen aan de wet én de hun opgelegde verplichtingen, ...)
 • Een persoonlijkheidsonderzoek;
 • Een gesprek met de selectiecommissie.
 • Een medisch geschiktheidsonderzoek;

In het raam van de selectie- en indienstnemingsactiviteiten worden de kandidaten tevens onderworpen aan een gedetailleerd onderzoek van de omgeving en van de antecedenten.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen

Information

Naam
Administratie
Voornaam
OPS
E-mail
gpi.RecSel.Ops.Nl@police.belgium.eu
Telefoon

Manager DPPI/A

Naam
Adam
Voornaam
Nathalie