Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P5046 N 19 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Tot eind 2021
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B, plus voeling met IT-applicaties en software.

Niveau
Consulent
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

U bent betrokken bij een specifiek project waarvoor de CSD Antwerpen piloot is, nl. bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminilateit. Dit heeft als doel om in de provincie Antwerpen een bestuurlijke-organisatorische ad-hocaanpak en methodiek uit te werken die erop gericht is lokale besturen te ondersteunen bij het verstoren van ciminele processen en hun ondersteunende activiteiten. Het uiteindelijke doel is een integrale en geïntegreerde aanpak van een bepaald crimineel fenomeen en/of een specifieke dadergroep.

De Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 onderschrijven de bestuurlijke handhaving (en de informatie-uitwisseling) als een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde criminilateit.

U krijgt met name te maken met informatie-uitwisseling, waarbij u de informatiestromen en de beschikbare informatie zal moeten verwerken en exploiteren teneinde tot een efficiënt informatiebeheer en een correcte beelvorming te komen.

Takenpakket van de informatiebeheerder van het ARIEC (Niv B).
Functiegerichte competenties
• Taken in het kader van informatievergaring, informatieverwerking en dossierbeheerder:
o De medewerker verzamelt en zoekt informatie op over verdachte natuurlijke en rechtspersonen in de daarvoor voorziene databanken, opensource bronnen of bij de partners in het kader van fenomeenwerking.
o De medewerker bezorgt op vraag van de lokale politie informatie over een verdachte entiteit (natuurlijke persoon en rechtspersoon) in kader van een moraliteitsonderzoek van de aanvrager een vergunning.
o De medewerker voert kwaliteitscontroles uit over de verzamelde informatie in het kader van moraliteitsonderzoeken, de beeldvorming en de gevoerde analyses. Onregelmatigheden worden door de medewerker onmiddellijk gemeld aan de bestuurlijk directeur – coördinator en projectcoördinator.
o De medewerker neemt initiatief om de informatiestromen tussen lokaal, bovenlokaal en met partners te optimaliseren.
o De medewerker bouwt partnerschappen uit in het domein van informatiebeheer om in het kader van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit informatie efficiënt uit te wisselen.
o De medewerker verwerkt de informatie tot beeldvorming om verbanden binnen een fenomeen of tussen fenomenen te kunnen waarnemen.
o De medewerker gaat opzoek naar goede praktijken omtrent informatiebeheer- en informatie-uitwisseling, bestudeert het beheer van databanken en zet aan tot innovatie van informatiebeheer met het oog op het stroomlijnen van de interne werking en de samenwerking met partners.
o De medewerker neemt initiatief om de informatiestromen tussen lokaal en bovenlokaal en met interne en externe partners te optimaliseren en te verfijnen.
o De medewerker ondersteunt de adviseurs van het ARIEC in de opvolging van dossiers en verwerkt casussen en geanalyseerde informatie met partners.
o De medewerker archiveert de gegevens en de informatie volgens de afgesproken regels.

• Taken in het kader van technisch expert:
o De medewerker adviseert en beantwoordt vragen inzake informatiebeheer van interne en externe partners ten einde de partners in staat te stellen met de informatie (gezamenlijk) actie te ondernemen.
o De medewerker neemt deel aan werkgroepen en vergaderingen omtrent informatiebeheer en/of fenomeenwerking.

• Taken in kader van administratief beheer
o De medewerker beheert in overleg met het team de werkinstrumenten (teamspagina, de SharePoint-pagina, de Yammer, enz.) van het ARIEC op.
o De medewerker beheert de gegevensdatabank van het ARIEC en rapporteert hierover aan het team.
o De medewerker stelt rapporten over activiteiten op en geeft uitvoering aan het beleidsplan en jaaractieplan.
o De medewerker ontwikkelt templates voor informatievergaring en - uitwisseling met partners.
o De medewerker verbetert continue de bedrijfsprocessen en verfijnt de interne werkinstrumenten van het ARIEC (SharePoint, informatica tools specifiek voor ARIEC, ..).
o De medewerker ontwikkelt en beheert samen met collega’s communicatie- en promotiemateriaal voor het ARIEC.
o De medeweker organiseert vergaderingen in het domein van informatiebeheer met de relevante partners.
o De medewerker rapporteert over de gevoerde activiteiten en geeft mee uitvoering aan het beleids- en jaaractieplan.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
- de ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden
- de technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie
- de coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federaal niveau voor de
bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie
- de coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD/AIK) is belast met het afdekken van de wettelijke politiële verplichtingen inzake de behandeling van informatie:
- de collecte en centralisatie van de informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie (inclusief de wegpolitie) in de Nationale Gegevensbank
- de organisatie van de behandeling van de informatie en documentatie die bijgehouden wordt bij SICAD/AIK, conform de wettelijke en
reglementaire bepalingen
- de verwerking van de informatie ten behoeve van de autoriteiten en de politiediensten voor zover deze behandeling een meerwaarde inhoud
ten opzicht van de eigen mogelijkheden van de politiediensten en dit zowel op het operationele vlak als wat betreft de ontwikkeling van het
veiligheidsbeleid in de domeinen van bestuurlijke en gerechtelijke politie
- de steun aan de verantwoordelijke functionele beheerder van de verwerking van de informatie in de zone in het kader van de organisatie en
implementatie van de informatiestromen

Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau B

Gedragsgerichte competenties
• Organisatiebetrokkenheid: De medewerker toont zich betrokken met de organisatie en verdedigt de belangen ervan bij derden.

• Klantgerichtheid: De medewerker onderkent de behoeften en noden van interne en externe klanten en speelt hier op in.

• Betrouwbaarheid: De medewerker handelt consequent en correct en houdt hierbij vast aan de deontologische code van de organisatie. Hierbij staan de principes van integriteit, transparantie, zorgvuldigheid en gelijke behandeling van derden centraal.

• Samenwerken: De medewerker voert taken uit met het oog op het algemeen belang of in het belang van de entiteit. De medewerker kan vlot werken in teamverband, levert een bijdrage aan het team en zorgt voor een goede informatie- uitwisseling met collega’s en partners.

• Flexibel zijn: De medewerker is flexibel in het uitvoeren van de taken en kan inspelen op onverwachte omstandigheden.

• Organiseren: De medewerker kan doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen.

• Communicatief: De medewerker kan zowel verbaal als schriftelijk vlot communiceren met derden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Proef + interview

- Selectie eind september, begin oktober 2019

Informations

Naam
Gunst
Voornaam
Jean-Claude
Functie
Directeur-coördinator
E-mail
jean-claude.gunst@police.belgium.eu
Telefoon
0475/85.48.22
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen