Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4032 N 18 05
Korps/directie/dienst
5354 - Zara
Werkplaats
Gustaaf Peetersstraat 7
2520 Ranst
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Maximum 12 maanden in het kader van dringende externe werving. Nadien zal de betrekking statutair worden opgesteld.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

- Meer dan vier jaar ervaring in het domein van communicatiemanagement is een vereiste

Niveau
A
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De adviseur maakt deel uit van de korpsleiding en is een rechtstreekse medewerker van de korpschef

Interne bedrijfsondersteuning
- De adviseur is verantwoordelijk voor de organisatie van de interne bedrijfsondersteuning op het vlak van:
o HRM/personeelsbeleid
o logistiek, financieel en ICT-beleid en beheer
o algemeen secretariaat en secretariaat korpschef
o technisch en hygiënisch beheer van de gebouwen
- Hij/zij geeft rechtstreeks leiding aan de medewerkers van de diensten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.

Interne en externe communicatie
- De adviseur bepaalt in samenwerking met de korpschef de algemene communicatiestrategie inzake het veiligheid- en korpsbeleid.
- De adviseur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het intern en extern communicatiebeleid van de zone.
- De adviseur ondersteunt de korpschef over de te voeren communicatiestrategie, met het oog op het informeren van de burgers en het versterken van het imago.
- Treedt, naast de korpschef, op als woordvoerder van de politiezone en is de officiële vertegenwoordiger en het aanspreekpunt binnen het korps naar de geschreven en audiovisuele pers toe.
- Vertaalt nieuwe ontwikkelingen op het vlak van communicatie en woordvoering naar zijn/haar werk. Zo staat de adviseur ook in voor de ontwikkeling en de onderhoud van sociale media;
- Staat in voor de realisatie van generieke korpsbrede publicaties (bv. onthaalbrochure, jaarverslag, …)
- Waakt over de naleving van de huisstijl, staat in voor de opmaak en het gebruik van de huisstijl.

Beleidsondersteuning
- De adviseur staat in voor de voortgang van de beleidscyclus (strategiebepaling, beleidsvoorbereiding- en planning, opvolging en evaluatie) in de domeinen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is
- Hij/zij adviseert de korpschef over het te voeren (veiligheids)beleid en ondersteunt bij de opmaak van strategische beleidsplannen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie ZARA (Zandhoven/Ranst)

Gewenst profiel

Vaktechnische kennis:
- Algemene kennis van de organisatie, het politielandschap, en de wetgeving en de werking van de politiediensten.
- Gespecialiseerd in interne en externe mondelinge, schriftelijke en online communicatie.
- Gedegen ervaring in woordvoering en ervaring met interviewtechnieken.
- Talenkennis is eveneens een meerwaarde voor de betrekking
- Kennis hebben van algemeen organisatiemanagement.
- Kennis hebben van communicatiemanagement
- Kennis hebben van crisis- en risicocommunicatiemanagement.
- Beschikt over grondige kennis van informaticatoepassingen en multi- en sociale media
- Kan communicatiestrategieën, communicatieplannen en mediaplannen opstellen.
- Is in staat om vergelijkende studies en analyses te maken rond cijfermateriaal.
- Heeft kennis van beleidstechnieken
- Is in staat om projecten te ontwerpen, op te zetten, te realiseren en te leiden.

Vaardigheden en competenties
- Een grote zelfstandigheid aan de dag leggen, binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst, en tezelfdertijd zijn/haar rol als teamspeler niet uit het oog verliezen;
- Zin voor initiatief en in staat zijn om nieuwe denkpistes en werkmethoden te ontwikkelen en de implementatie ervan te garanderen;
- Beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- Bestand zijn tegen ongepaste beïnvloeding en/of druk van elkeen (intern of extern) op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks;
- Beschikken over uitgesproken effectieve organisatievaardigheden; is in staat om verschillende activiteiten te plannen, te groeperen volgens prioriteit en te coördineren; heeft het vermogen om een opdracht uit te werken, een visie en waarden voor zijn/haar werkdomein te bepalen;
- In staat zijn om in te spelen op plotse en onverwachte gebeurtenissen;
- Stressbestendig en assertief zijn;
- Zin voor synthese en de vaardigheid om een problematiek beknopt weer te geven, zowel schriftelijk als mondeling;
- Beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden: zich zowel mondeling als schriftelijk vlot kunnen uitdrukken;
- Nauwgezette uitvoering van het takenpakket;
- Is in staat om leiding te geven aan verschillende personen waarbij coachend leiderschap als filosofie
- In staat zijn om op een correcte wijze evaluatie-, functioneringsgesprekken en andere te kunnen voeren die inherent zijn aan de leidinggevende functie

Persoonlijkheidskenmerken:
- Heeft een sterke en charismatische persoonlijkheid.
- Is creatief, neemt graag initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert.
- Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken binnen de beleidslijnen van het korps
- Is een goed aanspreekpunt en is organisatiesensitief.
- Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen.
- Werkt accuraat, resultaatsgericht en is organisatorisch sterk.
- Kan goed omgaan met stress, onverwachte situaties en veranderingen.
- Heeft een positieve ingesteldheid (klantvriendelijk en klantgericht)
- Neemt kritiek niet persoonlijk en plaatst deze in de juiste context.
- Respecteert het beroepsgeheim, de privacywetgeving, leeft de deontologische code na en legt de nodige tact en discretie aan de dag.
- Is loyaal en betrouwbaar.
- Heeft verantwoordelijkheidsbesef en stelt prioriteiten.
- Is flexibel (hij/zij is bereikbaar en terugroepbaar).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommisie

Informations

Naam
Le Bruyn
Voornaam
Nadia
Functie
Diensthoofd HRM
E-mail
Nadia.LeBruyn@police.belgium.eu
Telefoon
03 410 15 62
Korps/directie/dienst
Lokale Politie ZARA
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4025 N 18 05
Korps/directie/dienst
7552 - Csd Limburg - Beleidsondersteuning
Werkplaats
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Tot en met 31/12/2019 met mogelijkheid tot verlenging.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de

aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Diplomavereisten: master in de rechtswetenschappen

 

 

Vereiste ervaring

Bij voorkeur ervaring in het administratief en/of bestuursrecht.

Niveau
A
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Functiebeschrijving

U bent betrokken bij een specifiek project waarvoor de CSD Limburg piloot is, nl. bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit. Dit heeft als doel om in de provincie Limburg een bestuurlijk-organisatorische ad-hocaanpak en methodiek uit te werken die erop gericht is lokale besturen te ondersteunen bij het verstoren van criminele processen en hun ondersteunende activiteiten. Het uiteindelijke doel is een integrale en geïntegreerde aanpak van een bepaald crimineel fenomeen en/of een specifieke dadergroep.

De Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 onderschrijven de bestuurlijke handhaving (en de informatie-uitwisseling) als een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. In beide wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste rol die de bestuurlijke overheden in de strafrechtsketen kunnen spelen bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Enerzijds lopen regionale en lokale overheden het risico om, onbewust en ongewild, de activiteiten van criminele ondernemers te faciliteren doordat zij de erkenningen, vergunningen en subsidies verlenen en activiteiten ondersteunen. Anderzijds beschikken de regionale overheden echter ook over eigen instrumenten die de activiteiten van criminele ondernemers kunnen verstoren, zoals bijvoorbeeld de inspectiediensten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO), de regionale sociale inspectiediensten,...

Als randvoorwaarden voor een performante bestuurlijke handhaving worden naar voor geschoven:

- een regelgevend kader dat voorziet in alle aspecten van de bestuurlijke handhaving en een oplossing biedt voor de cruciale knelpunten;

- een bestuurlijk-organisatorische ondersteuning van de lokale overheden;

- een beleidsmatige omkadering waarbinnen de lokale besturen vrij kunnen beslissen om al dan niet van de bestaande wettelijke mogelijkheden gebruik te maken;

Het project heeft tot doel de bestuurlijk-organisatorische ondersteunende omkadering voor de bestuurlijke overheden te voorzien, zowel wat de informatiehuishouding als de implementatie van een bestuurlijk handhavingsmodel op lokaal bestuurlijk niveau betreft. Dit gebeurt door het uitbouwen van een Arrondissementeel Regionale Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC).

Rollen van de functie

A. Als technisch deskundige

Op basis van een grote expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

Voorbeelden van taken:

- opbouwen van een doorgedreven expertise inzake bestuurlijke handhaving

- bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de literatuur, goede praktijken en verdere ontwikkelingen en implicaties in het domein

- opvolgen van arresten van de Raad van State en de implicaties ervan

- voorbereiden van juridische adviezen in het operationele en niet-operationele domein

- de in het domein van bestuurlijke handhaving relevante documenten verzamelen, bundelen en ter beschikking stellen

- ontwikkelen van modelbesluiten en inhoudelijke ondersteuning (adviezen) verlenen bij het opstellen van regelgeving (besluiten, reglementen, vergunningen,...)

- uitklaren van problemen m.b.t. informatie-uitwisseling tussen de verschillende partners

- instaan voor het geven van deskundige adviezen over de beveiliging van de persoonsgegevens en informatie en hun verwerking en opstellen, toepassen, bijwerken en controleren van een beveiligingsbeleid

- voorbereiden en uitwerken van (strategische) dossiers en beleidsdocumenten

- formuleren van verbetervoorstellen of vaststellen van aandachtspunten

- ondersteunen van de ontwikkeling, opvolging of evaluatie van projecten

- adviseren inzake bestaande of nieuwe procedures

B. Als dossier- en informatiebeheerder

Dossiers analyseren en controleren op juistheid en correctheid (overeenstemming met regelgeving) teneinde de besluitvorming te ondersteunen en alle elementen weer te geven tot het nemen van beslissingen.

De relevante informatie m.b.t. specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen, zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of ad hoc procedures na te leven.

Voorbeeld van taken:

- inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen

- informatie opzoeken in verschillende bestanden en informatiebronnen

- nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

- samenstellen van documentatiedossiers allerlei

- analyseren van een dossier vanuit een juridisch of regelgevend perspectief

- beheren van complexe juridische dossiers en de overheden inlichten en adviseren binnen dit kader

- uitbouwen en actueel houden van een documentatiecentrum waar alle relevante informatie wordt gebundeld

- bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de rechtspraak, rechtsleer, literatuur en goede praktijken

- samenstellen van documentatiedossiers en opstellen van allerlei documenten (brieven, nota's, memo's, teksten, presentaties,...)

- relevante informatie/opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep.

C. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier antwoorden op de vragen van interne en externe partners om aldus de kwaliteit van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeeld van taken:

- bijdragen aan de uitbouw van een intern en extern netwerk van expertise en referentiepersonen

- deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten

- uitbouwen en onderhouden van interne en externe partnerships

D. Als helpdesk

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven

Voorbeeld van taken:

- uitvoeren van opzoekingen en formuleren van antwoorden en adviezen

- analyseren van bestaande regelgeving van toepassing op de gestelde vragen

- vertalen van technische adviezen in uitvoerbare richtlijnen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement onder andere op vlak van de aanpak van veiligheidsfenomenen, de organisatie van de informatiestroom met betrekking tot de bestuurlijke politie op arrondissementeel niveau, de interzonale samenwerking en de werking van het provinciaal informatie- en communicatiecentrum.

De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder de leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Daarnaast wordt ook gespecialiseerde steun verleend aan de interne en externe partners binnen de politie vooral op het vlak van ICT-criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden- en technieken.

De beleidscel van de CSD wordt geïntegreerd in de gemeenschappelijke beleidscel CSD-FGP. De beleidscel wordt samengesteld uit medewerkers van zowel CSD als FGP. Dit betekent enerzijds dat de directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur streven naar een geïntegreerde benadering, maar waarbij beide mandatarissen anderzijds hun eigen medewerkers rechtstreeks kunnen aansturen. De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, en meer algemeen de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden om fundamenteel bij te dragen tot de oriëntatie van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemeen beleid.

Volgende beleidsdomeinen worden hierin opgenomen:

- de strategische analyse

- de geïntegreerde en projectmatige werking

- de procesbegeleiding

- de interne en externe communicatie

- de arrondissementele beleidscyclus

- het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing

- het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid,...)

- het logistiek en financieel beleid

- de veiligheid van de informatie

Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis:

* Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

* Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

* Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwacht gedrag:

* Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

* Klachtgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

* Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren

* Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gericht acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

* Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continue nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van dossier. De geselecteerden zullen uitgenodigd worden voor een praktische proef en een interview.

Informations

Naam
De Boye
Voornaam
Annemie
Functie
Adviseur-Coördinator ARIEC Limburg
Telefoon
0477/991710
Korps/directie/dienst
CSD Limburg
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4130 T 18 02
Korps/directie/dienst
7631 - Djsoc - Fccu - Team Technical
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Parttime
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Une expérience relevante exigée de 9 ans ou plus/ Een relevante ervaring van 9 jaar een meer is vereist

Niveau
A
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als houder van een universitair diploma met specialisatie in informatica of gelijkwaardig door ervaring, de hooggespecialiseerde technische component in een zeer specifieke niche van het ICT-gebeuren verzorgen in het kader van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek van FCCU of RCCU's.

De ICT-adviseurs, ingenieurs informatica behoren tot het team "Technical" verantwoordelijk voor R&D.

Hun expertise is een noodzaak opdat FCCU zowel haar eigen werking als haar steunverlening naar de RCCU’s correct kan uitbouwen, dit met als doel de belangrijke dossiers ICT-criminaliteit aan te aanpakken.

Als technisch deskundige

De informaticatechnische omgeving doorgronden en begrijpbaar kunnen overbrengen naar de klanten, zowel onderzoekers als leden van de magistratuur om het opsporingsonderzoek of gerechtelijke onderzoek te kunnen voeren.

- Exploitatie van data komende van internet of things

- Getuigen voor de rechtbank betreffende aangewende methoden.

- Opstellen van een tijdslijn van gebeurtenissen

- Beschrijven van de aangetroffen kwetsbaarheden en evaluatie van hun mogelijke impact

- Het ontwikkelen van softwaretools ad-hoc voor analyse van sporen op digitale gegevensdragers

- Chip-off SSD-dragers

- Het analyseren van een informaticatechnische omgeving (bvb windowsomgeving, linuxomgeving,…) of een malware (hoe werkt een malware in op het systeem) in onderzoeksdossiers

Als helpdesk

Technische inlichtingen verstrekken en als technisch deskundige opleidingen verzorgen om de onderzoekers/magistraten beter in staat te stellen om het onderzoek op een kwaliteitsvolle manier integraal en geïntegreerd aan te pakken.

- De concrete vragen van de medewerkers op een klantgerichte wijze beantwoorden;

- De inlichtingen die overeenkomen met een relatief veel voorkomende situaties verstrekken en ter beschikking stellen in FAQ's;

- De opleidingen/informatiesessies (voor FCCU/RCCU en partners) inhoudelijk uitwerken en in staat zijn de cursusinhoud over te brengen;

- Bijdragen aan de uitwerking van nieuwe methodes, van specifieke onderzoeks- en opleidingsbehoeften

- Doorgeven van expertise en kennis intern politie

Als verantwoordelijke

Voor het opvolgen van een technische niche de onderzoeker en het management bijstaan voor de behandeling van de dossiers met grote impact (bvb een aanval op een kritieke infrastuctuur), maar ook nationale cybercrime-oefeningen,…om deze in staat te stellen de gepaste beslissingen te nemen.

- De impact van een aanval op een kritieke infrastructuur kunnen weergeven en de vertrouwelijkheid hierrond waarborgen.

- In bijstand aan de onderzoeker de kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren en er bevatbaar over rapporteren aan het management.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

DJSOC/FCCU ( Federal Computer Crime Unit) pakt samen met de Regionale Computer Crime Units (RCCU's) de informaticacriminaliteit aan met als doel om in de cyberwereld de burger te beschermen tegen criminaliteit. FCCU fungeert als nationaal en internationaal aanspreekpunt, zowel strategisch als operationeel. De dienst levert gespecialiseerde steun aan de diensten CDBC en CDGEFID in het kader van hun onderzoeken. Ook de RCCU's krijgen steun bij de behandeling van dossiers informaticacriminaliteit. FCCU beheert ook autonome dossiers in het kader van aanvallen op de kritieke infrastructuren in overeenstemming met de Col 9/2009 van het College van Procureurs-generaal.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder van een universitair diploma met specialisatie in informatica

Gewenst profiel

Praktische kennis :

  • Inzicht in de organisatie - Bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.
  • De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.
  • Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

Verwachte gedrag :

  • Relaties leggen  - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
  • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken,  een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie:

Later te bepalen.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
COENRAETS
Voornaam
Walter
Functie
Diensthoofd a.i. FCCU
E-mail
walter.coenraets@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.73.32
Korps/directie/dienst
DJSOC/FCCU