Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4010 T 19 04
Korps/directie/dienst
7357 - Dri - Coordinatie
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als coordinator
Het coördineren van de implementatie van de directiestrategie en de uitvoering ervan door de entiteiten, begeleiden; de opvolging ervan organiseren; het coördineren van de interne en externe informatie ten einde de strategische en operationele plannen op elkaar af te stemmen; waken over het naleven van de waarden en over het respect voor de cultuur van de directie.
Voorbeelden van taken:
• organisatiemethoden ontwikkelen
• de entiteiten helpen bij het toepassen van de werkmethoden
• informatie verzamelen bij de leveranciers van de inhoudelijke informatie
• verschillende informatiebronnen met elkaar vergelijken om de betrouwbaarheid van de verspreide informatie te garanderen
• superviseren van en bijdragen tot het ter beschikking stellen van de inhoudelijke bijdragen (het opstellen, eerbiedigen van de identiteit, …)

B. Als adviseur
Het begeleiden van de verschillende diensten van de directie bij het implementeren van de strategische richtlijnen en van de operationele standaarden, daaronder ook kwaliteits- en communicatiebeheer ten einde een kwaliteitsbeleid en –cultuur te ontwikkelen binnen de directie en op die manier een positief imago te ontwikkelen bij onze partners.

Voorbeelden van taken:
• helpen bij het vastleggen van de operationele richtlijnen
• een kwaliteitsbeleid ontwikkelen
• adviezen verstrekken in zake de communicatieacties en de geschikte communicatiekanalen, en de evaluatie van de communicatieacties;
• het adviseren, sensibiliseren en coachen van de klanten op het vlak van kwaliteit van de communicatie
• de interne communicatie bevorderen

C. Als analist
Analyseren van de verschillende indicatoren die resulteren uit de beheersinstrumenten ten einde het management te voorzien van de nodige managementinformatie bij het nemen van strategische en/of operationele en/of tactische beslissingen.
Voorbeelden van taken:
• het analyseren van de verschillende indicatoren
• het uitvoeren van vergelijkende studies
• de opvolging verzekeren van de verschillende indicatoren
• formuleren van aanbevelingen aan de deskundigen en/of aan het diensthoofd

D. Als gestionnaire
Het beheren van een systeem van beheerscontrole en waken over de goede werking van de verschillende tools (tabellen, etc.) ten einde de controle van de beheersprocessen binnen DRI mogelijk te maken.
Voorbeelden van taken:
• opvolging van werking en gebruik van het beheerssysteem
• dagelijks toezicht op beheersinstrumenten
• verbeteringen voorstellen
• kritisch beoordelen van de bruikbaarheid en de doeltreffendheid van de beheersinstrumenten

E. Als projectmedewerker
Meewerken aan projecten voor implementatie van nieuwe beheersinstrumenten in de organisatie of het aanbrengen van verbeteringen in bestaande tools ten einde een coherente opvolging mogelijk te maken van diverse beheersparameters in de organisatie.
Voorbeelden van taken:
• meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak
• voorstellen van verbeteringen in de bestaande systemen
• een gedeelte van het project en/of bepaalde taken op zich nemen
• het tijdsschema en de (tussentijdse) resultaten opvolgen

F. Als graficus (grafisch vormgever)
Het ontwikkelen op maat van een gemakkelijk herkenbaar en identificeerbaar imago in functie van het doelpubliek en het gebruik ervan verzekeren ten einde een gelijkvormige communicatiestijl aan te wenden voor de ganse directie.
Voorbeelden van taken:
• de lay-out van de publicaties ontwerpen
• meewerken aan de creatie van de website en van het intranet
• de lay-out ontwerpen van de tijdens de presentaties te gebruiken documenten

G. Als kennisbeheerder
Het opvolgen van de evoluties op het gebied van management en beheer ten einde de actuele tools te kunnen aanpassen of de performante beheersinstrumenten te installeren, hierbij rekening houdende met de wensen van de organisatie
Voorbeelden van taken:
• deelnemen aan opleidingen en seminaries
• het raadplegen van de vakliteratuur
• deelnemen aan en organiseren van vergaderingen van deskundigen

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het meewerken aan de implementatie en de opvolging van het beleid, van de strategie en van de directiecultuur.
Het coördineren van de communicatie zowel intern als naar de externe partners, teneinde te zorgen voor de doelmatigheid van de directie en een homogeen professioneel imago voor diezelfde directie te garanderen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in- zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
De dienst coördinatie (Coordination division - DICO) ontwikkelt de beleidsvoorbereiding, de strategie en de cultuur van de directie.
Bovendien coördineert de dienst de interne en externe organisatie aspecten en staat ze in voor de processen en voor het quality management.
Hij verzekert de coherentie van de interne communicatie met het personeel, en de communicatie aan de klanten en de externe partners (“corporate”) van de directie.
Hij verstrekt ten slotte ook gespecialiseerd juridisch advies betreffende politionele informatie. In dit raam vertaalt de dienst ook het wettelijke kader in ‘business rules’ voor de applicaties en procedures betrokken bij het beheer van de politionele informatie. De directeur moet m.a.w. de ontwikkeling van de beleidscyclus volledig kunnen delegeren aan deze dienst.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• Beschikken over redactionele vaardigheden (het schrijven van een artikel / speech, hoofd- van bijzaken onderscheiden, het structureren van een tekst, moeilijke materies op een makkelijke manier uitleggen,…)
• Een organisatietalent zijn en prioriteiten opvolgen, bewaken van deadlines, informatie verzamelen, …
• Stressbestendig en flexibel zijn is noodzakelijk.
• We zoeken een teamplayer die zowel goed samenwerkt als zelfstandig een netwerk opbouwt.
• Kennis van de tweede landstaal is noodzakelijk.
• Kennis van het technisch Engels is een meerwaarde.
• Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is noodzakelijk.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.: GEVORDERD
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.
• Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.
• Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en -waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

Verwachte gedrag :

• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
• Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
SPIESSENS
Voornaam
Greet
Functie
General Coordination Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.49.99
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - DICO (Coordination)