Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4201 T 18 05
Korps/directie/dienst
7768 - Djt - Strategie En Beleid
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

0

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur lid is belast met de steun aan de uitvoering van de normen en procedures binnen de Technische en Wetenschappelijke Politie volgens de ISO 17025 en de
accreditatie van de gebundelde methoden en behandeling van dactyloscopische en
biologische gegevens. Hij verzekert eveneens de uitvoering van een
kwaliteitmanagement en rapporteert aan de Directeur DJT.

Als technisch expert
Op basis van zijn/haar expertise in zijn activiteitendomeinen analyses, uitvoeren en adviezen formuleren voor het management en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- strategische en operationele raad geven op het gebied van kwaliteit;
- het kwaliteitsconcept binnen de technische en wetenschappelijke politie ontwikkelen en implementeren;
- de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten kaderend in het domein van de accreditatie coördineren en missies gerelateerd aan het dossier van de accreditatie van TWP laboratoriumactiviteiten uitvoeren;
- de medewerkers assisteren bij de implementatie van de accreditatie van de laboratoria van technische en wetenschappelijke politie;
- ondersteuning bieden aan de analyse de activiteiten van technische en wetenschappelijke politie en het identificeren van de incoherenties identificeren en overeenstemmende punten van de processen met, oa, de ISO 17025 norm;

Als dossierbeheerder
Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- samenstellen en ontvangen van dossiers;
- de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren;
- een conclusie in verband met het vervolg van de behandeling van een dossier formuleren en het onderwerpen/presenteren aan de directie staf.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

1) De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie van de federale gerechtelijke politie (DJT) bestaat uit een divisie Beheer (DJT-BG), een divisie Strategie en Beleid (DJT-SP), en een divisie Operationele Coördinatie (DJT-CO) met hierbij een operationele secretariaat.
Missie:
De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie is een gespecialiseerde eenheid binnen de federale politie. Ze voert forensische steun- en expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de geïntegreerde politie, de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

2) De afdeling Strategie en Beleid (DJT-SP) bestaat uit een dienst “Expertises en Projecten” en uit een dienst “QA-QC”.
De dienst “Expertises en Projecten” zal volgende taken verzekeren:
 normen ontwikkelen en in plaats stellen van een gestandaardiseerde werkmethode voor alle labo’s TWP
 de coördinatie van expertisenetwerken
 de ontwikkeling en het onderhoud van expertisecontacten op het nationale en internationale niveau
 de ontwikkeling/R&D, de coördinatie en de inwerkingstelling van de expertises en projecten ten behoeve van de TWP ten voordele van en samen met de diensten van DJT en de laboratoria van TWP
 expertises en projecten van TWP uitvoeren zoals: CSI- FIC-BSM, CBRN, Wapens, Explosieven, Schoenen, Werktuigen, Oren, Dactyloscopie, DNA, BPA en Gezichtsvergelijking
De dienst “QA-QC” zal volgende taken verzekeren:
• de steun aan de inplaatsstelling en de continuïteit van de Accreditatie volgens de ISO norm 17025
• de voorbereiding van de inplaatsstelling van de toekomstige accreditaties (bv. uibreiding scope volgens de ISO norm 17025 en de ISO norm 17020)
• de inwerkinstelling en de opvolging van de CP3
• de uitwerking van risicoanalyses.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

- Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
- Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
-Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

- Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
- Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
- Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LAMBRECHT
Voornaam
Stefan
Functie
Commissaris
E-mail
stefan.lambrecht@police.belgium.eu
Telefoon
02/2115957
Korps/directie/dienst
DGJ/DJT
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4117 T 18 13
Korps/directie/dienst
7364 - Drf - Coordinatie
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als Technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken.
Voorbeelden van taken:
- Verslag over de diensthoofd uitbrengen en eventuele oplossingen brengen in geval van probleem;
- Coördineren alle budgettaire dossiers (van de vragen van materiaal, de begrotingsvragen, van de dossiers van verplichtingen, enz.);
- de controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven uitvoeren
- …

B. Als Contact persoon en Dossierbeheerder dossiers controleren volgens de geldende regelgeving en procedures volgende reglementering en procedures om garanderen het dossier afgewerkt
Voorbeelden van taken:
- Beheren en volgen de dossiers (van de vragen van materiaal, de begrotingsvragen, van de dossiers van vastlegging, enz.) op administratief inhoudelijk
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
- -…

C. Als Gegevensbeheerder, coderen van gegevens in databanken ter beschikking te stellen voor de organisatie van de gestructureerde informatie
Voorbeelden van taken:
- Rangschikken en groeperen de dossiers, de documenten of anderen pertinente informatie voor de dienst volgens procedures of regels
- Bijwerken van de databases (SIM, plan begrotingsuitvoering) doornieuwe gegevens in te voeren of gewijzigd op het gepasts moment;
- Analyseren en controleren van degeven ingevoerd of om in te voeren;
- Creëren van verslagen en lijsten op basis van de databases;
- Uitleggen van de database of de indeling aan de interne en externe gebruikers en ze ondersteunen in hun onderzoeken;
- …

D. Als Procesanalist , procedures en tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
Voorbeelden van taken:
- Kritische analyses van de werking van de processen maken;
- De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie;
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van DGR. DRF hangt rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie.
DRF bestaat uit :
- Dienst Ressources ;
- Dienst Coördinatie ;
- Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
- Dienst Financieel Beheer ;
- Dienst Budgetbeheer
- Dienst Begrotingsopmaak.

Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten:
• Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak, begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing (Maatregelen Interne Controle) uit;
• Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
• Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding.
Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie;
• Ze werkt een analytische boekhouding uit;
• Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
• Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake reismanagement ;
• Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering, de financiële administratie en de regelgeving ter zake;
• Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging ervan bij het Rekenhof;
• Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof;
• Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof;
• Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…);
• Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICT-tools en functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
• Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering;
• Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging;
• Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

SELECTIEMODALITEITEN
• Selectiecommissie: Later te bepalen
• Kennistesten: Later te bepalen
OPMERKINGEN
• Het kennis van het Frans is een pluspunt
• Het personeelslid kan ingezet worden binnen andere secties of diensten van de Directie van Financiën

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Service Ressources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Directie van Financiën