Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4021 T 19 06
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

van 4 tot 6 jaar relevante ervaring hebben - entre 4 et 6 ans d'expérience relevante

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Onder het gezag van de Korpschef en de leiding van de niveau A :

 • Deelnemen aan de identificatie van de gevaren en advies geven over risicobeoordeling, deelnemen aan de ontwikkeling van het algemene preventieplan en het jaarlijkse welzijnsactieplan;
 • Deelnemen aan het onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen;
 • Het geven van een advies over de verschillende thema's die betrekking hebben op de hele codex over welzijn op het werk, inclusief het werken met derden;
 • Advies geven over het opstellen van richtlijnen en deelnemen aan de informatie, het onthaal en de opleiding van werknemers binnen zijn/haar competentiegebied ;
 • Ter beschikking staan van de personen die in de politiezone aanwezig zijn voor alle kwesties in verband met de toepassing van de wetgeving inzake welzijn en bescherming op het werk;
 • Deelnemen aan de toepassing van maatregelen die moeten worden genomen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, aan de ontwikkeling van interne noodprocedures en aan de organisatie van eerste hulp;
 • Meewerken aan de analyse, evaluatie, aanpassing en verbetering van de werkomstandigheden van alle werknemers;
 • Advies geven over hygiëne op de werkplek, individuele en collectieve uitrusting...;
 • Preventie tegen brand, ongevallen, .... waarborgen ;
 • Deelnemen aan de basisoverlegcomités;
 • De dagelijkse leiding van de Psycho-sociale Cel verzekeren;
 • Beoordeelt het personeel dat rechtstreeks onder zijn gezag geplaatst is.

Deze opdrachten resulteren in een aantal concrete taken zoals:

 • de beoordeling van de arbeidsplaatsen en de werkplekken;
 • de analyse van arbeidsongevallen en -incidenten en de uitvoering van alle andere onderzoeken die relevant worden geacht voor de verbetering van het welzijn van de werknemers;
 • het uitvoeren van analyses en controles, op zijn/haar niveau of door andere diensten;
 • het kennis nemen van de werkmethoden en de herziening daarvan om maatregelen voor te stellen die de risico's beperken;
 • het bijhouden van documentatie met betrekking tot de wetgeving, de voorgeschreven documenten, de inventaris van bepaalde apparaten, gevaarlijke producten en emissiepunten met betrekking tot luchtverontreiniging;
 • het opstellen van diverse verslagen;
 • het betrokken zijn bij het preventiebeleid.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Onder het gezag van de Korpschef staat de preventieadviseur de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten. De preventieadviseur verzekert de dagelijkse leiding over de Psycho-sociale Cel belast met de uitvoering van het beleid inzake welzijn, geestelijke gezondheid en sociale hulp binnen de politiezone

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van het diploma van preventieadviseur, bijkomende opleiding van niveau 1 of zich ertoe verbinden de opleiding te volgen om dit te behalen.

Gewenst profiel

Kennis en competenties :

 • Een goede kennis hebben van de organisatie, de structuur en de werking van een politiezone;
 • Een goede kennis hebben van de wetgeving inzake welzijn op het werk
 • Een goede kennis hebben van de courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint);
 • Over goede redactionele vaardigheden beschikken
 • Voldoen aan het generieke profiel van Adviseur / Beheerder;
 • Voldoen aan de taalvereisten inzake kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :

 • Zijn/haar medewerkers omkaderen, coachen, superviseren, motiveren bij de uitvoering van hun opdrachten;
 • De functie van quality controler verzekeren;
 • De evaluatieprocedure beheersen en kunnen toepassen : overgaan tot de nodige gesprekken;
 • Toezien op het dagelijks beheer van zijn/haar team, waar-bij conflicten tussen medewerkers voorkomen op opgelost worden;
 • Gevoelig zijn voor het welzijn van zijn/haar collega’s en zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheden terzake.

Vaardigheden:

 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 • Zich willen inzetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de politiezone en de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren;
 • Doordrongen zijn van de filosofie van de ministeriële omzendbrief CP3 ;
 • De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • Het vermogen hebben om zowel intern als extern te communiceren;
 • Over goede luister-, overtuigings-, onderhandelings- en leadershipvaardigheden beschikken;
 • Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 • Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;
 • Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen ;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid ;
 • In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
 • Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
 • Ruimdenkend zijn;
 • Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden.
 • Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie
 • De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren en een optimaal gebruik ervan controleren
 • Gevoel voor organisatie en verantwoordelijkheid hebben;
 • In staat zijn om prioriteiten te stellen.
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs van categorie B
 • Neemt deel aan de wachtrol IDPBW oproepbaar/ terugroepbaar
Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke test + interview

Informations

Naam
PARLIER
Voornaam
Marc
Functie
Directeur Departement Risicobeheer
E-mail
marc.parlier@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.10
Korps/directie/dienst
Algemene Directie
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4191 T 19 03
Korps/directie/dienst
7684 - Drp - Pms - Steun - Beheer Med Info
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Deze functie bestaat uit het leiden en coördineren van de verschillende onderdelen van de dienst beheer medische gegevens, namelijk functionele en technische ICT, de integratie en controle van gegevens, de productie van statistieken en ten slotte het beheer van archieven.

 1. Als expert in functionele en technische ICT, informaticasystemen onderhouden, aanvullen en aanpassen om de leden van de medische dienst te voorzien van doeltreffende werkinstrumenten.
 2. Als integrator van medische gegevens, een systeem en methodologie in de plaats stellen voor de verzameling en opslag van deze gegevens om de coherentie, nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens te waarborgen.
 3. Als verantwoordelijke voor de informatiesystemen, het herstel van de gegevens organiseren met het oog op de exploitatie ervan.
 4. ls gegevensbeheerder de opslag organiseren van medische getuigschriften en persoonlijke dossiers van personeelsleden die de politie hebben verlaten om te voldoen aan de relevante wettelijke en reglementaire richtlijnen.

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie.

De Directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere de volgende opdrachten inzake het personeel :

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
 • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de Federale Politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

 

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gericht op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het ‘welzijn op het werk’. De medische component ervan bezorgt:

a. aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie die dit verzoeken:        

 • gespecialiseerde medische ondersteuning tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol…),
 • opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen,
 • opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,
 • advies inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen,
 • medisch-administratieve ondersteuning inzake medische statistieken (absenteïsme,…), het berekenen van het contingent,
 • beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog-personeel.

b. aan de personeelsleden:

 • medische (consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige service aangepast aan hun behoeften
 • terugbetaling van het remgeld, in het kader van de ‘gratis medische zorgen’, de medische kosten van de invaliden van de vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten ingevolge arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de Federale Politie,
 • medische opvolging en een medisch-administratief advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het Belgisch grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

c. op specifieke en gespecialiseerde wijze:

 • de expertise van de commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie
 • voor de honden en paarden van de Geïntegreerde Politie : de selectie in het kader van de rekrutering, de medische opvolging,…
Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis:

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag:

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
De Plecker
Voornaam
Raphael
Functie
Premier Commissaire
E-mail
raphael.deplecker@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.72
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STEUN - MIDDELEN