Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4034 N 18 05
Korps/directie/dienst
5347 - Rupel
Werkplaats
Jozef Van Cleemputplein 5
2850 Boom
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Je houdt van een uitdaging en je wil onze politiezone graag op de digitale snelweg voorbij de files helpen? Dan ben jij wellicht onze kandidaat! Als technisch systeembeheerder beheer je het informaticanetwerk binnen de Politiezone Rupel met in het bijzonder: de interne en externe veiligheid, het beheer van gebruikers en toegangsrechten, licenties en onderhoud van software, technische defecten, updates en back-ups en instaan voor het behoud van de eenvormigheid van de politionele ISLP configuratie.
Daarnaast sta je, in samenwerking, in voor het technisch beheer van de telecommunicatie en ben je contactpersoon voor het departement ISLP en de directie Telematica van de Federale Politie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Rupel

Extra aanbod
Smartphone en laptop
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master ICT

Gewenst profiel

Gelieve contact te nemen met de politiezone

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen door de politiezone

Informations

Naam
Schoeters
Voornaam
Ivo
Functie
Hoofdinspecteur
E-mail
ivo.schoeters@police.belgium.eu
Telefoon
03 443 09 00
Korps/directie/dienst
Politiezone Rupel
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4301 T 18 04
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- neemt actief deel aan de goede uitvoering van de dienst overeenkomstig de richtlijnen die door het diensthoofd vastgesteld zijn
- legt regelmatig verantwoording af bij het diensthoofd
- Bijstand verlenen aan het diensthoofd in de uitoefening van zijn/haar opdrachten
- vervanging van het diensthoofd in geval van afwezigheid
- adviezen formuleren, opstellen van onderzoeken en korte juridische studies kunnen uitvoeren voor een specifieke materie die zij/hij behandelt, voornamelijk binnen de dienst ;
- opmaak van dienstnota’s of ontwerpen van interne nota’s in de specifieke domeinen die tot zijn/haar opdrachten behoren ;
- advies geven aan de interne controle in het kader van tuchtprocedures (in het bijzonder door de opvolging van de arresten van de Raad van State en de aanbevelingen van de Tuchtraad)
- voorstel tot bestellingen van juridische documentatie in overleg met de dienst DOC ;
- Bijstand en advies verlenen aan de andere medewerkers van de dienst

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Zuid 5341 staat in voor de veiligheid in de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst.

Missies van de juridische dienst:
De beheer- en organisatieorganen van de politiezone bijstaan en hen advies verlenen in juridische constitutionele, conventionele, functionele,
statutaire en disciplinaire zaken
De andere directies bijstaan en adviseren op operationeel gebied (recht van het bestuurlijke en gerechtelijke politieambt, strafrecht en de
strafrechtprocedure)
De geïnteresseerde diensten bijstaan bij de aanpassing van de interne procedures aan de geldende juridische normen, in het bijzonder de
dienst intern toezicht voor disciplinaire zaken
Bijstand verlenen bij het afsluiten van contracten (hier inbegrepen WOverzekeringen, BA, materiële schade,…) waarbij de politiezone
betrokken partij is
De dossiers betreffende werkongevallen beheren en de aanvragen voor juridische bijstand van de personeelsleden opvolgen
De schadegevallen ten nadele van de politiezone beheren
De noden inzake verzekering met betrekking tot arbeidsongevallen melden in samenwerking met de betrokken diensten
De verzekeringscontracten inventariseren en bewaren
De verzekeringscontracten uitvoeren
De geschillen waarbij de politiezone betrokken is opvolgen
De relaties met de advocaten onderhouden
De juridische afdeling van de dienst documentatie voeden

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in de rechten
- Beantwoorden aan de wettelijke bepalingen i.v.m. de kennis van de tweede landstaal (Selor brevet)
- Grondige kennis hebben van de organisatie van het politiekorps
- Bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot haar/zijn functies
- Over voldoende softwarekennis beschikken (Word, Excel, Access, Email, …)
- Over een goede praktische ervaring beschikken
- Zeer goede kennis hebben van de juridische methodologie
- Goede kennis hebben van het institutioneel, organiek en disciplinair recht en de werking van de geïntegreerde politie
- Kennis van het algemeen, administratief, statutair en disciplinair recht, de administratieve geschillen inbegrepen
- Kennis van de strafrechterlijke geschillen
- Kennis van het gemeenterecht
- Kennis van de geschillen aangaande de objectieve verantwoordelijkheid van de openbare instellingen
- Algemene kennis in het recht van de openbare vrijheden

Gewenst profiel

- bekwaam zijn om binnen zijn domein het politiekorps te vertegenwoordigen ;
- een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies, de syndicaten en de overheden ;
- beschikken over zin voor interne en externe communicatie ;
- blijk geven van een grote beschikbaarheid in functie van de te beheren evenementen ;
- zowel in team als zelfstandig kunnen werken
- blijk geven van nauwkeurigheid en methodologie bij de uitvoering van de opdrachten
- blijk geven van integriteit ;
- blijk geven van discretie ;
- beschikken over een open geest ;
- zin hebben voor organisatie en opnemen van verantwoordelijkheden ;
- prioriteiten kunnen opsporen en formuleren ;
- vermogen om, binnen zijn activiteitendomein, projecten te concipiëren en tot een goed einde te brengen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten zullen onderworpen worden aan een schriftelijke kennistest gevolgd door een interview

Informations

Naam
Wattier
Voornaam
Isabelle
Functie
Chef de service
E-mail
isabelle.wattier@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.51
Korps/directie/dienst
ZP Midi - Service Juridique et Contentieux
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4240 T 18 04
Korps/directie/dienst
7359 - Dri - Operations
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als change agent

Instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers teneinde een maximale aanvaarding van het project/de toepassing(en) te bekomen.

- Samenstellen van cursussen en opleidingen
- Plannen van opleidingen
- Instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden toe

Als analist

Opmaken van functionele en organieke analyses teneinde de behoeften van de gebruikers precies te detecteren en te definiëren.

- De oorspronkelijke werkprocedure en de werkprocedure die men wil bekomen via de nieuwe toepassing bestuderen door observaties en interviews met de eindgebruikers en het management
- De actuele en toekomstige werkprocedures beschrijven onder de vorm van stroomdiagrammen (flow charts)
- De aandacht van de gebruikers vestigen op de reglementaire beperkingen die een mogelijke impact hebben op de toekomstige toepassing (bv. een beheerssysteem van de vormingsverloven moet rekening houden met het legale maximum)
- Opvolgen van de specifieke omgeving en de functies die eigen zijn aan de geïntegreerde politie
- Bepalen van de correcte overdracht (uitgevoerd door de technici) van de gegevens uit het/de vroegere syste(e)m(en) naar het nieuwe systeem in samenwerking met de gebruikers

Als projectleider

De behoeften onderzoeken teneinde de plannen van personeelsmiddelen te beheren en tot het beheer van de projecten bij te dragen.

- Vooronderzoeken betreffende ontwikkelingsprojecten uitvoeren (begrip van de aanvragen, bepaling van de te bereiken doelstellingen, oplossingen voorstellen, onderzoek van de kosten en personeelsmiddelen die aangewend moeten worden, planning)
- De projecten plannen op basis van de middelen inzake personeel die nodig zijn voor de verschillende projecten
- Alle ontwikkelingsprojecten superviseren en bepaalde projecten beheren
- Actief deelnemen aan de implementatie van procedures en voorschriften voor projectenbeheer, analyse, programmering en overdracht naar de verschillende divisies van DRI
- De vooruitgang van de activiteiten opvolgen en aan de business unit manager rapporteren

Als ontwikkelaar

Formaliseren, beschrijven, documenteren en schematiseren van de wijze waarop de gegevens in hun context en in het proces kaderen teneinde een algemeen conceptueel model te realiseren dat als basis dient voor de verwerking en uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens.

- De relevante gegevens en hun onderlinge relaties beschrijven, met inbegrip van de functionele behoeften van de gebruikers
- De verschillende contexten onderling relateren en deze relaties beschrijven
- Verschillende soorten conceptuele modellen uitvoeren vanuit verschillende invalshoeken om het begrip van de gesprekpartner (het management, de gebruiker, enz.) te verhogen en de modellen te laten valideren
- Het conceptuele model doorgeven aan de technici (database administrator) opdat deze het in een logisch model zouden omzetten, d.w.z. omzetten in computertermen

Als facilitator

Vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar DRI, en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie teneinde realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie.

- Organiseren van coördinatievergaderingen
- Onderhouden van de contacten/netwerken met collega's van DRI en de organisatie
- Kaderen van de behoeften van de gebruikers in de langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie)
- Toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie
- Relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven

Als intermediair

Vertalen van de behoeften van de gebruikers naar de projectleden teneinde door duidelijke specificaties de evaluatie van de technische en budgettaire haalbaarheid en de ontwikkeling van het programma mogelijk te maken.

- 'use cases' opmaken (d.w.z. documenten die beschrijven wat er precies gedaan moet worden, de technische specificaties) die bestemd zijn voor de technici die met de technische ontwikkeling belast zijn
- Rekening houden met de technische grenzen (via de technici-informatici) en met de veranderingsmogelijkheden van de reglementering die een impact kunnen hebben op de toekomstige toepassing
- De budgettaire grenzen en de tijdslimiet in acht nemen, alsook de algemene samenhang van het project als er verschillende functionele analisten bij betrokken zijn
- De verschillende partijen (technici, gebruikers, projectleider) adviseren aangaande de prioriteiten en komen tot een aanvaardbaar compromis tussen de verschillende standpunten van deze partijen

Als kennisbeheerder

Continu op peil houden, verbeteren en uitdragen van de eigen kennis en competenties teneinde aangepaste oplossingen te kunnen voorstellen voor problemen die zich stellen en te kunnen anticiperen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie.

- Opvolgen van de technologische evoluties, tools en methodologieën in de markt, via de wetenschappelijke literatuur en het contact met de leveranciers
- Bestuderen van de wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn/haar kennispeil op peil te houden
- Vergelijken met andere organisaties binnen en buiten de overheid (benchmarking), identificeren van de goede praktijken en vertalen hiervan naar de projecten/opdrachten van de dienst
- Actieve deelname aan studiedagen, congressen, seminaries als organisator, intervenant of deelnemer
- Expliciteren, structureren en toegankelijk maken van de kennis
- Volgen van opleidingen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt?
DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
In nauwe samenwerking met de geprivilegieerde partners neemt de dienst operaties (Operations Division – DIOS) de taak op zich om de businessprocessen in kaart te brengen voor de respectieve bedrijfsdomeinen.
Als account manager zorgt hij ervoor dat de behoeften en wachttijden van de klanten en stakeholders van de directie goed worden begrepen, en in het verlengde liggen van de organisationele uitdagingen.
De dienst neemt ook het projectmanagement, dus de planning en het prioritiseren van projecten en het toezicht op de ‘milestones’ van de verschillende gerealiseerde projecten op zich. Hij zorgt ervoor dat de business managers de projecten binnen hun respectieve business units op een coherente wijze beheren.
Hij coördineert de opleiding van de gebruikers van de GPI en evalueert de noodzaak om oplossingen te verbeteren. Ten slotte is de divisie verantwoordelijk voor de communicatie over de procedures en producten die werden aangemaakt of uitgewerkt door DRI.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master
De kennis van de 2de taal en van het Engels is een meerwaarde.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
KLINCKHAMERS
Voornaam
Patrizia
Functie
Adviseur - Diensthoofd BIPOL
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 44 19
Korps/directie/dienst
DRI - BIPOL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4617 N 18 03
Korps/directie/dienst
5461 - Westkust
Werkplaats
Ter Duinenlaan 34a
8670 Koksijde
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Hij/zij is tewerkgesteld in de dienst Interne zorg olv de korpspsycholoog.
Hij/zij werkt zowel zelfstandig als in team samen met de korpspsychoog en een assistent in de psychologie.

Concreet dienen er 3 hoofdtaken uitgevoerd te worden:

 • Individuele hulpverlening: therapie en/of ondersteuning bij zowel werk- als privé-gerelateerde problemen: verwerkingsmoeilijkheden, persoonlijkheidsproblematieken, stemmingsstoornissen, angstproblemen, aanpassingsproblemen, gezins-en relatieproblemen, rouwproblematieken, doorverwijzing naar specifieke hulpverleningsinstanties, …
 • Opvang na ingrijpende gebeurtenissen: organiseren en voeren van een opvanggesprek (defusing) na traumatische gebeurtenissen. Collegiale opvang bevorderen en vroegtijdig signalen van posttraumatische problemen detecteren
 • Meewerken aan en/of zelf initiëren van beleidsactieplannen die het welzijn van het personeel trachten te bevorderen (vb.: alcoholbeleid, campagne nachtwerk en gezondheid, onthaalbeleid, uitstroombeleid, zelfdodingspreventiebeleid,…)

De psycholoog zal zelfstandig in een zone waarmee een samenwerkingsprotocol werd ondertekend, deze hoofdtaken implementeren.

De psycholoog zal ook deze hoofdtaken uitvoeren in zones waarmee de PZ Westkust een samenwerkingsprotocol heeft ondertekend.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De adviseur wordt tewerkgesteld in het hoofdcommissariaat, maar kan ten allen tijde worden ingezet in de lokale posten of voor andere opdrachten volgens de dienstnoodwendigheden.

De adviseurbehoort tot het administratief en logistiek kader zoals bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het artikel II.III.1. van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten bepaalt de niveaus en de graden in het administratief en logistiek kader.

De adviseur  behoort tot het niveau A  Klasse 1(Aanvangswedde: A11) – statutaire betrekking

 

Gewenst profiel

Lichamelijke geschiktheid

Blijk geven van een goede fysieke conditie.

Vaktechnische kennis

 • Houder van een diploma licentiaat in de psychologie ( master)
 • Ervaring in de traumapsychologie is een meerwaarde
 • Een goede kennis van de organisatie van het politiewezen en de politiezone.

Plannen en organiseren

 • structuur aanbrengen, prioriteiten stellen
 • kan plannen, ordenen,doelmatig werkenmet onderscheid tussen algemene zaken en details
 • zorgt voor goede organisatie en coördinatie van het werk binnen zijn/haar domein

Analytisch en cognitief vermogen
    

 • Ziet relaties in van een probleem of situatie
 • distilleert belangrijke informatie uit een veelheid
 • ontwikkelt nieuwe concepten als antwoord op problemen
 • benadert situaties op procesmatige manier
 • splitst multi-dimensionele problemen of processen op in componenten
 • kan probleem situeren met hoofd-en bijzaken
 • formuleert expleciet een onderbouwde synthese omtrent mogelijke oorzaken
 • bepaalt diverse oplossingen en weegt deze tegen elkaar af.

Teamgerichtheid
    

 • heeft teamspirit, geeft iedereen kans zijn mening te formuleren.
 • erkent inzet van mensen, erkent de mensen in hun rol
 • is in staat om een actieve en constructieve bijdrage te leveren tot het realiseren van groepsdoeleinden.
 • neemt tijd voor het groepsproces
 • maakt conflicten bespreekbaar en lost ze op een positieve manier op
 • maakt werk van een goed contact met collega’s zowel binnen als buiten het eigen team.

Communicatief vermogen
    

 • heeft inzicht in nonverbaal gedrag
 • heeft evenveel oog voor de betekenis van wat gezegd wordt als voor de woorden zelf.
 • maakt effectief gebruik van bestaande communicatie- en rapporteringslijnen
 • rapporteert regelmatig en to the point
 • kan complexe zaken eenvoudig weergeven in een verstaanbare en correcte taal.

Loyaliteit
    

 • is loyaal to de eigen organisatie
 • onderschrijft de visie en de doelstellingen van de organisatie
 • tracht de doelstellingen van de organisatie te realiseren
 • overtuigt de collega’s van de zin van het werk
 • gelooft in de job en oefent met entousiasme de functie uit

Klantgerichtheid

 • is klantvriendelijk, is aanspreekbaar
 • verwoordt duidelijk gedachten en ideeën, afgestemd op de gesprekspartner
 • verduidelijkt en stimuleert de zelfredzaamheid

Empatisch vermogen

 • kan zich inleven in de problematieken van de anderen
 • toont zowel verbaal als non verbaal dat hij rekening houdt met de noden,behoeften, wensen van cliëntpopulaties
 • laat toe dat emoties geuit worden
 • kan zich aanpassen en inleven in de cultuur vcan de cliënt

Flexibiliteit

 • past zich aan nieuwe beleidsevoluties aan
 • stemt projecten af op een wijzigend publiek
 • heeft respect voor diverse vormen van hulpverlening
 • zoekt alternatieven, zoekt naar innovatieve communicatie- en rapporteringsmiddelen

Stressbestendigheid en emotionele stabiliteit

 • blijft in moeilijke situaties efficiënt gedrag vertonen of met de noodzakelijke zelfstandigheid optreden.
 • kan omgaan met kritiek en agressie
 • kan overschakelen naar een andere situatie, zonder teveel spanningen van een vorige situatie mee te nemen
 • laat zich niet overweldigen door emoties van anderen of door situaties
 • bewaart kalmte en overzicht, laat zich niet op sleeptouw nemen door geruchten.
 • reflecteert op eigen emoties en past zijn reacties of gedrag aan.

Nauwkeurigheid

 • Heeft orde, is correct
 • controleert gegevens en gaat op zoek naar zwakke punten of ontbrekende gegevens
 • komt op tijd, houdt zich aan afspraken

Integriteit

 • Respecteert de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • bewaart het beroepsgeheim
 • praat niet over werkinhouden met onbevoegden
 • stelt mensen op hun gemak, relativeert, veroordeelt niet
 • past de deontologische code voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie in de praktijk toe
 • geeft weerwerk bij interne of externe druk

Leerbereidheid

 • doet naast enthousiast volgen van opleidingen ook aan zelfstudie, verwerft nieuwe of andere kennis of  vaardigheden
 • doet voortdurend inspanningen om het eigen specialisme op peil te houden
 • leest vakliteratuur
 • leert uit eigen tekortkomingen, past zijn gedrag aan

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteit:

 • Cognitieve en persoonlijkheidstesten
 • Gesprek met diensthoofd en selectiecommissie

Bijkomende inlichtingen:

Jobinhoud:

Adviseur Nuytens Ilse, Korpspsycholoog PZ Westkust. Enkel per e-mail: Ilse.nuytens@police.belgium.eu

Procedure rekrutering en aanwerving:

Adviseur Boey Natalie, Directeur HRM PZ Westkust, Ter Duinenlaan 34a, 8670 Koksijde
Tel: 058/533101, e-mail: Natalie.Boey@police.belgium.eu

Informations

Naam
NUYTENS
Voornaam
ILSE
Functie
Korpspsycholoog
E-mail
Ilse.nuytens@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
PZ Westkust
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4134 T 18 12
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur-lid van de dienst verzamelt de operationele behoeften van de eenheden en de leden van de gehele directie beheert de ‘functionerings- investerings- en personeelsbudgetten om de behoeften te voldoen.
Hij adviseert ook de eenheden over het gebruik van hun eigen budgetten en over de nuttige financiële procedures en processen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

De Algemene Directie verzekert, voor de gehele Directie :
- de opvolging en uitwerking van nieuwe methoden in verband met onze opdrachten ;
- de verdeling van de personeels- en materiële middelen tussen de verschillende opdrachten;
- de formulering van de behoeften betreffende de opdrachten waarvoor het commissariaat-generaal of andere algemene directies bevoegd zijn ;
- de opvolging en inachtneming van het nationaal veiligheidpslan ;
- vooruitzichten qua evolutie van de opdrachten, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de Directie in het bijzonder.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder van een universitair diploma met specialisatie in economie en financiën

Gewenst profiel

Praktische kennis :

- Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
- Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
- Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

- Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
- Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
- Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LIBEER
Voornaam
Thijs
Functie
adviseur
E-mail
thijs.libeer@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.66.91
Korps/directie/dienst
DGJ-PLIF/L
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4001 T 18 03
Korps/directie/dienst
7256 - Dah - Centrex Wegverkeer
Werkplaats
Fritz Toussaintstraat 8
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Vereiste ervaring

Er is geen klasseanciënniteit vereist

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen
Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens expertisedomein vereisen
Voorbereiden van beslissingsprojecten die uitmaken van zijn activeitendomein

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Dossiers en informatiebrochures samenstellen
Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen

- Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Toepassen van de gekende procedures voor probleemoplossing
Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet
Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven
Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Bezorgen van de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Het kennis en expertisecentrum Centrex wegverkeer verzamelt, valideert en verspreidt haar kennis en expertise in het domein van de verkeershandhaving overeenkomstig de bepalingen van de Staten Generaal verkeersveiligheid.
Centrex communiceert haar verworven kennis en formuleert adviezen voor:
-          de medewerkers op het terrein zodat zij op performante wijze hun bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid
-          de overheden en externe partners, zodat zij kunnen rekenen op een competente bron
Centrex wegverkeer:
-        verleent officieel advies in naam van de geïntegreerde politie;
-        levert een bijdrage aan het uniformeren van de bestaande vormingen in het vakgebied verkeer in samenwerking met de betrokken beheerders;
Beheert de netwerken van specialisten in de verschillende vakgebieden van het wegverkeer.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in rechten

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:Geadvanceerd
- Strategie en beleid - Niv.:Gebruiker
- Ondersteuning van de werking - Niv.:Gebruiker
- Steun bij operationele opdrachten - Niv.:Basis
- Opdrachten van politie - Niv.:Basis
PRATISCHE KENNIS
- Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
- Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
- Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
VERWACHTE GEDRAG
- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

- Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
CP TRONISECK Eric
Telefoon
02/5544805
Korps/directie/dienst
DAH (DIR POLICE DE LA ROUTE) / DAH (WEGPOLITIE)