Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4010 N 19 05
Korps/directie/dienst
5909 - CARMA
Werkplaats
Europalaan 27
3600 Genk
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B
Vereiste ervaring

niet vereist

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Algemene beschrijving

PZ Carma kent heel wat uitdagingen op vlak van mobiliteit. Als verkeersdeskundige geef je mee vorm aan de verbetering van de verkeersleefbaarheid en een verhoging van de verkeersveiligheid in de politiezone. In overleg met verschillende actoren werk je een duurzaam mobiliteitsbeleid uit. Je inzicht en betrokkenheid zorgen voor oplossingen voor diverse mobiliteitsknelpunten. Met een gestructureerde aanpak en sterke communicatievaardigheden werk je naar een breed gedragen mobiliteitsbeleid toe.

Kernactiviteiten

De adviseur handelt systematisch en resultaatgericht met betrekking tot:

 • Leveren van technisch/gespecialiseerd advies en eventueel beleidsadvies met betrekking tot verkeer
  • Verlenen van advies in verband met verkeersmatige vragen zowel aan het personeel van PZ CARMA als aan de diverse gemeenten van de politiezone
  • Ondersteunen van de verschillende gemeenten bij het uitwerken van een visie op lokale mobiliteit, zoals parkeergeleiding, minder-borden-maatregelen, bebording voor zwakke weggebruikers, (fiets-)parkeervoorzieningen,...
  • staat in voor de uitwerking en aanpassing van verkeersreglementen en aanpassing van verkeerskundige elementen in het politiereglement
  • de ontwikkeling, het uitvoeren en opvolgen van actieplannen inzake verkeersveiligheid
  • het ontwerpen van verkeersflashes met betrekking tot gewijzigde verkeerssituaties, nieuwe wetgeving,
 • Verrichten van opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde dienstverlening.
  • Opvolgen van wetgeving in het kader van verkeer en mobiliteit
  • het opmaken van gespecialiseerde berekeningen met betrekking tot verkeersstatistieken, rapporten,…
  • Volgen van functierelevante vorming en opleiding
 • Deelnemen aan intern/extern overleg;
  • vertegenwoordigt de zone tijdens werkgroepen rond verkeersveiligheid en mobiliteit
 • verzorgt informatiesessies voor externe groepen met betrekking tot verkeer
 • uitvoeren van diverse administratieve taken
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ CARMA is sedert 01.01.2018 ontstaan uit de samensmelting van de PZ Midlim en PZ NOL.

PZ Carma kent heel wat uitdagingen op vlak van mobiliteit. Als verkeersdeskundige geef je mee vorm aan de verbetering van de verkeersleefbaarheid en een verhoging van de verkeersveiligheid in de politiezone. Je wordt tewerkgesteld in de dienst verkeer te Genk.

Extra aanbod
Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014).
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bij voorkeur een diploma in de mobiliteitswetenschappen

Gewenst profiel

1. Kennisgebonden competenties

 • in het bezit zijn van een masterdiploma bij voorkeur in de mobiliteitswetenschapen
 • kunnen werken met de gangbare bureauticasoftwarepakketten 
 • documenten kunnen opstellen van uiteenlopende aard en met een verschillende graad van complexiteit 
 • grondige kennis hebben van de inhoud, de doelstelling en de opmaak van een globaal veiligheidsplan, een jaarplan een actieplan en de evaluatie van deze bestuur documenten

2. Gedragscompetenties

 • in complexe situaties prioriteiten kunnen detecteren en afbakenen
 • bestuur vaardig zijn : vlot opzoeken, interpreteren en toepassen van de vigerende wetgeving
 • dynamisch en creatief zijn 
 • stressbestendig &flexibel zijn
 • leergierig zijn en spontaan en op eigen initiatief nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen
 • een goede indruk maken en deze indruk handhaven door het hebben van een positieve uitstraling en charismatische persoonlijkheid
 • vanuit een pragmatische houding probleemoplossend kunnen werken vanuit een pragmatische houding probleemoplossend kunnen werken

3. Waardecompetenties

 • de deontologische code van de geïntegreerde politie naleven en hierin een voorbeeldfunctie waarnemen, 
 • Integer, onpartijdig, betrouwbaar en loyaal zijn
 • discreet zijn met respect voor de rechten van de privacy en het beroepsgeheim,
 • over het vermogen beschikken om het spanningsveld tussen de noodzaak aan openbaarheid enerzijds en de noodzaak aan discretie in verband met  criminaliteitsgegevens anderzijds goed in te schatten en naar derden toe te hanteren,
 • handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.
Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Wervingsreserve van 24 maanden
 • Mogelijk een schriftelijke proef
 • Selectiecommissie
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Hanne
Voornaam
Kerkhofs
Functie
Personeelsadviseur
E-mail
pz.carma.hrm@police.belgium.eu
Telefoon
089 39 11 28
Korps/directie/dienst
PZ CARMA