Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4224 T 18 04
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De functie van dossierbeheerder-onderzoeker bij TIWK houdt de dossierwerking van intern toezicht in die, naargelang de aard ervan, een verschillende finaliteit kan hebben. De adviseur staat enerzijds in, hetzij voor de uitvoering van het administratief dossier, hetzij voor het administratief onderzoek in het dossier. Zijn statuut, graad en specifieke kennis zijn hiertoe noodzakelijk of zijn een meerwaarde.

Met het oog op

- de professionele en integere uitvoering van de TIWK-kerntaken;
- het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen van TIWK.
A. Als dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

- Instaan voor het professioneel, kwaliteitsvol en integer dossierbeheer binnen TIWK;
- Instaan voor de uitvoering, binnen de gestelde termijnen, van de aan hem/haar toegekende dossiers;
- Instaan onder leiding van het diensthoofd voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de tuchtdossiers en van de specifieke ordemaatregelen;
- Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met de objectieve conclusies en de relevante voorstellen tot verbetering;
- Regelmatig op initiatief overleg plegen en feedback geven met betrekking tot het dossierbeheer en de uitvoering ervan;
- De noodzakelijke meldingen en voorziene kennisgevingen doen naar aanleiding van de uitgevoerde eindbeslissing in een dossier;

B. Als technisch-deskundige: op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevende in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Kunnen instaan voor expertise en advies op basis van zijn kennis en opleiding in functie van de TIWK-werking;
- kunnen instaan, in opdracht van het diensthoofd, voor specifieke toepassingen voorzien binnen de tuchtwet en het statuut;
- het adviseren met betrekking tot dat domein op vraag van partners binnen de geïntegreerde politie;
- afhankelijk van zijn competentieprofiel, instaan voor de opleiding en begeleiding van (nieuwe) leden in de gespecialiseerde materies waarvoor men de competenties heeft verworven;
- het mee organiseren van de expertisedagen TIWK, voor wat zijn kennis, ervaring en expertisedomein betreft;
C. Als analist: de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren

- Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met objectieve conclusies en relevante voorstellen tot verbetering;
- Analyse maken van de dossiergegevens in functie van haalbaarheid van de processen en procedures in het domein van tucht en ordemaatregelen;
- De gehanteerde werkwijzen, procedures en processen analyseren vanuit het streven naar optimalisatie van het gebruik ervan binnen de geïntegreerde politie;

D. Als intern toezicht-onderzoeker: informatie verzamelen, individuele en structurele disfuncties opsporen, de betrokkenheid ten laste en ten ontlaste onderzoeken om het bestaan en de oorzaak van disfuncties te verhelderen in functie van de gepaste beslissingen en maatregelen door de overheden

- Het voeren van kwaliteitsvol administratief onderzoek, ten laste en ten ontlaste, alsook datgene dat kadert binnen de klachtenbehandeling;
- Het voeren van kwaliteitsonderzoeken onder leiding van het diensthoofd en in opdracht van de bevoegde overheden en externe toezichtorganen;
- Het inwinnen van informatie volgens de voorziene wijze en binnen het mandaat en/of de opdracht;
- De informatie uit de dossiers controleren en verbanden leggen;
- Van elke soort administratief onderzoek het gepast verslag uitbrengen bij de bevoegde overheid;

E. Als administratieve ondersteuning: administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen

- Mee instaan voor de professionele en integere registratie en administratieve verwerking van de TIWK-dossiers volgens de voorziene vorm en in de specifiek daartoe voorziene databases (ODIT, ISLP);
- Instaan voor kleine briefwisselingen en overmakingen / verzendingen met betrekking tot de dossierwerking;
- Instaan voor de administratie en de meldingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen inzake het dossierbeheer;
- Administratieve ondersteuning geven aan de organisatie van de diverse activiteiten van TIWK;

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DGR/TIWK staat in voor het Intern Toezicht van de federale politie. Het gaat meer bepaald om het klachtenbeheer van de federale politie, het voeren van kwaliteitsonderzoeken voor de commissaris-generaal alsook om het uitvoeren van niet-complexe gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staat TIWK in voor de tucht van de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal en van de Minister van Binnenlandse Zaken en voor de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel. Tenslotte staat TIWK in voor de expertise op vlak van het Intern Toezicht ten behoeve van de geïntegreerde politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet
voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand
liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare
doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen
gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Laten te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
DEJAEGHERE
Voornaam
Wendy
Functie
Assistante
E-mail
wendy.dejaeghere@police.belgium.eu
Telefoon
02/5544247
Korps/directie/dienst
DRP TIWK
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4030 N 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Als personeel ingezet voor testzaaltoezicht, toezien op het correct verloop van de collectieve geïnformatiseerde testen om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

- Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's;
- Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten;
- Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname

Als personeel ingezet bij het persoonlijkheidsonderzoek, toezien op het verloop van alle subtesten en het rapporteren van de evaluaties om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

- Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen;
- Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten;
- Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties
evalueren en schriftelijke rapporten opstellen.

Als personeel ingezet bij de gesprekken voor een selectiecommissie, het voorzitterschap van dit jurygesprek waarnemen om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

- De selectiedossiers toelichten aan de leden van de selectiecommissie;
- De taken verdelenonder de leden van de selectiecommissie;
- Het omkaderen en begeleiden van de leden van de selectiecommissie tijdens het gesprek en
de debriefing en een schriftelijk rapport opstellen.

Als personeel ingezet voor het onthaal van de kandidaten, het begeleiden en briefen van een groep kandidaten om een optimaal verloop van de testdag te verzekeren.

- Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen;
- Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning;
- Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten;
- Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers.

Als personeel ingezet voor projecten, deelnemen aan werkgroepen om de kwaliteit en de relevantie van de assessmentcentertechnieken te verbeteren.

- Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…);
- Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumentenInformatie delen / opleiding
geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…).

Als personeel ingezet voor het overmaken van selectieresultaten, een oordeel over de competenties van de kandidaat formuleren om de ontwikkeling van de competenties te stimuleren.

- Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure;
- Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten;
het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider /
klasverantwoordelijke van de politieschool

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekrutering- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.
Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie/Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader/niveau.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master psycholoog

Gewenst profiel

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Moernaut
Voornaam
Karen
Functie
adviseur
Telefoon
02/644 83 88
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4029 T 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Het communicatiebeleid van de dienst rekrutering en selectie van de federale politie adequaat uitvoeren en zich daarbij richten op de klanten en de eindgebruikers om de klanten zoveel mogelijk tevreden te stellen in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.

A. Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

- Het eerste aanspreekpunt zijn voor de klant.
- Erop toezien dat de (interne en externe) informatie goed doorstroomt.
- De communicatie verzekeren met betrekking tot een wijziging van de aan te bieden communicatiediensten/-producten.
- Intern de rol van ambassadeur vervullen voor de klant.
- De samenvatting van de vragen van de klanten aan de technische experts doorgeven.
- …

B. Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

- De aanvragen, dossiers of situaties analyseren.
- De onsamenhangendheden en de punten van overeenkomst vaststellen.
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
- De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
- Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
- De communicatie naar de klanten toe intern controleren (mailing, website, intranet, documentatie, ...).
- Zich richten op de klanten binnen de organisatie.
- Tools ontwikkelen die de communicatie betreffende, afkomstig van en naar de klanten toe kunnen verbeteren (bv. Catalogus van de producten).
- De recente ontwikkelingen volgen op het gebied van customer relations management (CRM), customer service management, marketing en dienstverlening aan de onderzoeksnetwerken …
- Op proactieve wijze acties/projecten/concepten onderzoeken en ontwikkelen voor de klanten.
- Uit eigen beweging contact opnemen met potentiële klanten en hen voorstellen gebruik te maken van de creatieve en innovatieve acties/projecten/concepten die in het activiteitendomein werden ontwikkeld.
- Zijn communicatie aanpassen om doelgroepen aan te spreken die moeilijker te bereiken zijn.
- …

C. Als Auditor, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

Voorbeelden van taken

- Controles van de klanten verzekeren, indien nodig met de hulp van interne of externe experts.
- Oplossingen zoeken en uitwerken om de communicatiediensten voor de klanten te verbeteren/uit te breiden.
- De communicatiebehoeften van de klanten/eindgebruikers inventariseren.
- Analyseverslagen opstellen.
- Verbetervoorstellen formuleren of procedures optimaliseren die op de (interne en externe) klanten zijn gericht.
- …

D. Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken

- De opvolging van het beheer van de behoeften van de klanten verzekeren.
- Een goed administratief beheer van de klanten verzekeren (offertes, opvolging van de bestellingen, correcte facturering …).
- Toezien op een adequate vergaring en doorstroming van de informatie.
- De kwaliteit van de aan de klanten aangeboden diensten bevorderen in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.
- Informatie of verduidelijkingen vergaren bij verschillende bronnen.
- De communicatiebehoefte in de door de aanvrager uiteengezette situatie nauwkeurig bepalen.
- De sleutelelementen van de aanvraag bepalen, analyseren en structureren.
- Erop toezien dat de interne en externe aanvragen doeltreffend worden opgevolgd.
- …

E. Als Vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

- Contacten met de interne en externe deskundigen onderhouden.
- Praktijkgemeenschappen leiden met de communicatieverantwoordelijken van de gedecentraliseerde of gedeconcentreerde niveaus om goede praktijken te delen en de communicatie te professionaliseren en harmoniseren.
- Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op het gebied van communicatie uitbouwen.
- Interne en externe partnerschappen uitbouwen.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Rekrutering en Selectie van de directie van het personeel is belast met het geheel van de rekruterings- en selectieprocedures en dit zowel voor de korpsen van de lokale politie als voor de federale politie, zowel voor het operationeel personeel als voor de medewerkers van het administratief en logistiek kader. Zij draagt dus bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

De entiteit Rekrutering van de dienst Rekrutering en Selectie gaat doelgericht personen zoeken die gemotiveerd zijn voor een job bij de politie. De kandidaten worden zo accuraat mogelijk geïnformeerd over de verschillende loopbaanmogelijkheden en de bijhorende selectieproeven binnen de politie

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in communicatie.

Gewenst profiel

Tweetalig zijn (Nederlands-Frans) is een meerwaarde.
Kennis van het Duits is een meerwaarde.
Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (motivatie brief en curriculum vitae)

Selectiemodaliteiten in de eenheid

op dossier en daarna interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ADAM
Voornaam
Nathalie
Functie
adviseur
E-mail
Nathalie.Adam@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 7993
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4208 T 18 04
Korps/directie/dienst
6041 - Cgi (dir Van De Internat Politiesamenwerking)
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Gebruik maken van alle analysetechnieken die de mogelijkheid bieden de politionele
veiligheidsfenomenen te beschrijven, evalueren en verklaren en waarmee een
grondige kennis kan worden verworven van deze fenomenen en van de
politiemethodes die in het algemeen daartoe worden gebruikt, om aanbevelingen te
kunnen formuleren ten aanzien van het management en om het veiligheidsbeleid te
bepalen en te ondersteunen met het oog op een efficiënte beheersing van de veiligheidsfenomenen.

Als informatiebeheerder, pertinente informatie klasseren en/of gegevens invoeren in
gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de
organisatie.
- Alle kwantitatief en kwalitatief pertinente politionele gegevens (en andere dan politionele
gegevens) verzamelen.
- Instaan voor de verwerking van de gegevens en voor de analyses aan de hand van statistische
en cartografische programma’s.
- De gegevensbanken bijwerken.
- Opvolgingstools ontwikkelen.
Als technisch deskundige, op basis van de eigen expertise binnen de eigen
activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het
management, de diensten die hierom verzoeken en de partners, om de
leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de
medewerkers in hun taken te ondersteunen.
- De tendenzen en evoluties op het gebied van veiligheidsfenomenen opvolgen.
- De tendenzen en evoluties op het gebied van strategische analysetechnieken opvolgen.
- Kennis nemen van de literatuur, technische studies en de ontwikkelingen inzake strategische
analyse en daarvan een pertinente analyse en synthese maken.
- De eigen kennis op niveau houden door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van strategische analyse.
- Voorstellen en/of aanbevelingen formuleren omtrent strategische keuzes.
- Dossiers of situaties vanuit een technische invalshoek onderzoeken.
- Technische begrippen op elkaar afstemmen.
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
- De gebreken van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken.
- Een SWOT-analyse op een problematiek toepassen.
- De richtlijnen omzetten in concrete tools.
- Ontwerpbesluiten voorbereiden binnen de eigen activiteitendomeinen.
- Met de eigen middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere
entiteiten van de organisatie of van de directie.
- Werkgroepen superviseren en pilootprojecten begeleiden binnen de eigen activiteitendomeinen.
- Samenwerken met de andere verantwoordelijken van CGI.
- De directeur bijstaan tijdens vergaderingen die een bijzondere expertise vereisen.
- Methodologische ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken in het kader van de analyse of
bij het opstellen van actieplannen.
- De doelstellingen van het NVP inzake internationale samenwerking opvolgen.
Als procesanalist, de processen, procedures en/of tools binnen de eigen
activiteitendomeinen doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de
partners te verbeteren.
- Kritische analyses uitvoeren van de werking van de processen.
- De processen analyseren en daarbij op zoek gaan naar optimalisatie.
- Verbetervoorstellen formuleren of aandachtspunten vaststellen.
- Nieuwe concepten, technieken en methodes inzake analyse onderzoeken en uitvoeren.
- De uitvoering van de verschillende processen binnen CGI analyseren met het oog op een efficiënt
en adequaat beheersbeleid van de directie in de verschillende domeinen.
- Risicoanalyses uitvoeren om verbeterpunten vast te stellen.
- Kwantitatieve of kwalitatieve ondersteuningsanalyses uitvoeren m.b.t. het beleid in het algemeen
of bepaalde delen ervan (bv.: prestatiemeting in het kader van de beheerscontrole, …).
- Actief meewerken aan de invoering en de uitvoering van nieuwe methodes en technieken.

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende
regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle
elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier
wordt afgewerkt.
- Nieuwe tendenzen en fenomenen opsporen, opvolgen en in beeld brengen.
- De daaruit resulterende informatie interpreteren en conclusies/aanbevelingen formuleren.
- De door de directie gevraagde analyses uitvoeren met gebruikmaking van de vereiste technieken.
- Veiligheidsfenomenen die zich voordoen op internationaal vlak of m.b.t. daders analyseren op
basis van vroegere of toekomstige gegevens.
- Internationale fenomenen die in het kader van het NVP als prioritair werden aangeduid op een
grondige manier analyseren.
- Een internationaal politieel veiligheidsbeeld tot stand brengen ter ondersteuning van het beleid
van de directeur CGI en van de CG.
- Ondersteuningstools en –methodes ontwikkelen.
Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de
interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de
organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en
doeltreffende uitwisseling van informatie.
- De goede samenwerking met de klanten (diensten) en interne of externe partners verzekeren.
- Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen uitbouwen op het gebied van strategische
analyse.
- Het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen.
- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
- Aanwezig zijn op de geschikte fora.
- Deelnemen aan dienstige opleidingen/seminaries

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het
gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de
opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de
verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de
internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent
een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de
impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een
gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en
bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die
strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie,
maar ook naar de overheden toe.
Daarnaast is het ook nodig om als “transversale” directie, rechtstreeks onder het
gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake
internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te
beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan
tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de
mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op
de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot
gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is
het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van
de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen
en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden
benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te
nemen voor ons land).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master
zelfstandig werken
analytisch zijn
bronnen kunnen raadplegen en verwerken
volgen van (inter)nationale seminaries
analytisch en synthetisch handelen
verwerken van statistische data (SPSS is een meerwaarde)
goed schrijven met een vlotte pen

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS
Praktische kennis :
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet
voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand
liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare
doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen
gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie
en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen
een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing,
door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren
kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis
en competenties eigen te maken.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : nader te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Vervaenen
Voornaam
Marc
Functie
adj.directeur
E-mail
marc.vervaenen@police.belgium.eu
Telefoon
026448169
Korps/directie/dienst
CGI
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4214 T 18 04
Korps/directie/dienst
6070 - Csd Brussel - Beleidsondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
35
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Nihil

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als strategisch analist alle analysetechnieken aanwenden om de politionele veiligheidsfenomenen te beschrijven, te evalueren en toe te lichten alsook een grondige kennis verwerven van deze fenomenen en van de gebruikelijke politiemethodes op dit vlak om aanbevelingen te kunnen formuleren voor de personen die het beleid uitstippelen en om het veiligheidsbeleid te kunnen bepalen en ondersteunen voor een doeltreffende beheersing van de veiligheidsfenomenen.

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

 • ​alle relevante, kwantitatieve en kwalitatieve, politionele en niet-politionele, gegevens vergaren;
 • gegevens verwerken en ze analyseren aan de hand van statistische en cartografische software;
 • voor het Arrondissementeel Informatiekruispunt technieken en methodes ontwikkelen in het kader van de dagelijkse criminaliteitsopvolging;
 • voorstellen formuleren om de informatiestroom (ISLP, ANG) te verbeteren in samenwerking met het Arrondissementeel Informatiekruispunt.

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

 • de trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsfenomenen volgen;
 • de trends en ontwikkelingen op het gebied van strategische analysetechnieken volgen;
 • kennisnemen van de literatuur, de wetenschappelijke studies en de ontwikkelingen op het gebied van strategische analyse, ze analyseren en er een relevante samenvatting van maken;
 • zijn kennis op peil houden door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van strategische analyse te volgen;
 • voorstellen en/of aanbevelingen met betrekking tot de beleidskeuzes formuleren;
 • de ontwikkeling, methodologische opvolging of evaluatie van de projecten ondersteunen.

 

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 

 • ​kritische analyses maken van de werking van de processen;
 • de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie;
 • verbetervoorstellen formuleren of aandachtspunten vastleggen;
 • nieuwe concepten, technieken en methodes op het gebied van analyse identificeren en implementeren;
 • het dienstenaanbod met betrekking tot beleidsondersteuning en procesbegeleiding helpen uitbreiden.

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

 • ​de omvang, ernst, oorzaken en evolutie van de veiligheidsfenomen en de verschijningsvormen ervan (criminaliteit, openbare orde en verkeer) analyseren en onderzoeken welke sociale sectoren erdoor worden getroffen en door welke omgevingsfactoren ze worden beïnvloed op basis van vroegere, huidige en toekomstige gegevens (risicoanalyse);
 • verbanden leggen tussen de verschillende aspecten van deze veiligheidsfenomenen enertzijds en de contextuele gegevens anderzijds;
 • jaarlijks een Arrondissementeel Politieel Veiligheidsbeeld en een Arrondissementeel Criminaliteitsbeeld opstellen om het beleid van de procureur, de directeur-coördinator, de gerechtelijk directeur en de zones te ondersteunen;
 • nieuwe trends en fenomenen opsporen, opvolgen en voor de beeldvorming met betrekking tot deze trends en fenomenen zorgen;
 • de verkregen informatie interpreteren en conclusies en aanbevelingen formuleren;
 • de gegevens van de ANG analyseren.

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 

 • een arrondissementsnetwerk helpen uitbouwen;
 • aanwezig zijn op de geschikte fora;
 • aan verschillende werkgroepen deelnemen;
 • met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen;
 • het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens vergaderingen en werkgroepen;
 • de goede samenwerking met de klanten (diensten) of partners verzekeren;
 • een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op het gebied van strategische analyse uitbouwen.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van de CSD en de FGP in het bijzonder, alsook van de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden in het algemeen. De beleidscel draagt zo fundamenteel bij tot de bepaling van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemene beleid. Het gaat onder andere om de volgende beleidsdomeinen: de strategische analyse, de geïntegreerde en projectmatige werking, de procesbegeleiding, de interne en externe communicatie, de arrondissementele beleidscyclus, het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing, het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid …) en de veiligheid van de informatie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

MASTER diploma is vereist Diploma criminologie is een meerwaarde.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet

voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare

doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen

gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen

(SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door

duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun

resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de

organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen

geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd

overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist

rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich

nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te

identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare

termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke proef + selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VERBRUGGHE
Voornaam
Yves
Functie
Chef de service Appui à la politique
E-mail
yves.verbrugghe@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.97.04
Korps/directie/dienst
DCA Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4619 N 18 03
Korps/directie/dienst
5462 - Arro Ieper
Werkplaats
Ter Waarde Ter Waarde 54
8900 Ieper
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale rijksbesturen

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

a) Hoofdbestanddelen

 ingezet worden voor de uitvoering van de taken zoals omschreven in de toepasselijke wetten en uitvoeringsbesluiten (Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992 en de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van 7 december 1998...) en dit volgens de bevoegdheden door de wet verleend
 uitvoeren van de taken en opdrachten onder leiding van de functioneel verantwoordelijke
 bevorderen van samenwerking binnen de diensten van de afdeling en tussen de verschillende afdelingen en diensten van de organisatie
 op regelmatige basis aan het afdelingshoofd rapporteren van de werking van de dienst, met het oog op maximale efficiëntie
 formuleren van verbetervoorstellen met het oog op een kwaliteitsvolle werking van de dienst
 coördineren, plannen en opvolgen van lokaal gerichte acties en projecten in het raam van het algemeen korpsbeleid en het zonaal veiligheidsplan
 voorbereiden en permanent opvolgen van dossiers met betrekking tot de eigen dienst
 kwaliteitsvol afhandelen van opgedragen opdrachten, met respect voor de gestelde termijnen
 doordrongen zijn van en handelen volgens de waarden van de organisatie
 onderhouden van relaties met interne en externe partners waartoe gemandateerd

b) Functiespecifieke taken

 een kwaliteitsvolle dienstverlening waarborgen door de bevolking oordeelkundig te informeren, sensibiliseren en adviseren omtrent uiteenlopende veiligheidsthema's
 ondersteuning bieden aan de afdelingen binnen de organisatie door het zoeken naar oorzaakgerichte aanpak en het formuleren van structurele oplossingen ter preventie van terugkerende individuele klachten
 een spil- en brugfunctie vervullen tussen de politieorganisatie en andere maatschappelijke sectoren om via gecoördineerd overleg, gemeenschappelijke oorzaakgerichte en projectmatige aanpak naar structurele oplossingen te zoeken voor diverse veiligheids- en/of leefbaarheidsvraagstukken
 coördinatie van de zonale diefstalpreventieadviseur-werking
 coördinatie fietslabelacties
 uitwerken, bijhouden en verspreiden van documentatie met betrekking tot reglementaire, wetgevende en wetenschappelijke informatie over diverse preventiethema’s

c) Deeltaken

 deelnemen aan de uitvoering van zonale acties, projecten en diensten
 garanderen van de continuïteit van de werking, in samenspraak met het afdelingshoofd
 expliciet steunen van medewerkers zodat zij optimaal presteren
 volgen van bijkomende opleidingen en vormingen noodzakelijk voor een optimale taakuitvoering
 uitwerken van scenario’s ten behoeve van andere diensten binnen de organisatie ter ondersteuning van een autonome afhandeling van minder complexe preventiedossiers

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie van de politiezone ‘Arro Ieper’ (5462), afdeling gespecialiseerde steun

Extra aanbod
- Maximum 9 jaar nuttige beroepservaring in de privésector komt bijkomend in aanmerking voor de geldelijke anciënniteit
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Algemeen competentiemodel voor niveau A

Gewenst profiel

- relevante ervaring eigen aan het functiedomein is een meerwaarde
- kennis van informaticatoepassingen en tekstverwerking is een meerwaarde

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- schriftelijk examen op zaterdag 1 december:
60% om te slagen
het schriftelijk examen wordt georganiseerd indien er meer dan 5 kandidaten
zijn.
- selectiegesprek op zaterdag 8 december:

Informations

Naam
Dekaezemaker
Voornaam
Joost
Functie
Diensthoofd personeelsbeheer
E-mail
pz.arroieper.vorming@police.belgium.eu
Telefoon
057/230512
Korps/directie/dienst
PZ Arro Ieper
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4115 T 18 03
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 

 

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De dubbele functie van jurdisch adviseur–coördinator Tucht bij de dienst intern toezicht int werking en kwaliteit (TIWK) houdt enerzijds het instaan voor de complexe expertise in op vlak van administratief recht alsook het leiden, coördineren en voeren van de tuchtdossiers en administratieve procedures, in zijn taal, die er binnen TIWK lopen voor de verschillende overheden van de federale politie.

 1. Als coördinator tucht (N of F) de verantwoordelijkheid nemen en de coördinatie verzekeren van het tuchtbeheer tbv de verschillende overheden (Minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal) alsook de leiding verzekeren (in zijn taal) over de dossierbeheerders tucht, met hen regelmatige vergaderingen beleggen en de controles uitvoeren over de correcte uitvoering van de dossiers om ervoor te zorgen dat alle tuchtdossiers/procedures binnen de federale politie binnen de gestelde deadlines en volgens de kwaliteitsnormen optimaal behandeld worden:

De continuïteit van de tuchtdossiers per taal organiseren en leiden:

 • Verantwoordelijk zijn voor een gedegen uitbouw van de procedures en motiveringen binnen de dienst intern toezicht int werking en kwaliteit (TIWK).
 • De leiding nemen over de dossierbeheerders tucht.
 • Regelmatige vergaderingen beleggen en overleg plegen. 
 • Tussenkomen als referentiepunt en contactpunt voor het tuchtbeheer.
 • Verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de dossierbeheerders in het geval van de tuchtraad.
 • Instaan binnen het jaarlijks activiteitenverslag over dat onderdeel dat betrekking heeft op het tuchtbeheer binnen de federale politie.
 1. Als Juridisch adviseur mee instaan (cfr. juridische dienst) voor het juridisch advies op vlak van administratieve procedures (tucht, ordemaatregelen) alsook de andere domeinen van het intern toezicht ten behoeve van de dossierbeheerders-onderzoekers bij de dienst intern toezicht int werking en kwaliteit (TIWK) en in het algemeen ten behoeve van de andere tucht – en HRM-diensten binnen de geïntegreerde politie om de tuchtwerking binnen de federale politie en meer uitgebreid binnen de geïntegreerde politie te stroomlijnen en te optimaliseren

Instaan voor juridisch advies mbt de verschillende toezichtdomeinen:

 • Instaan voor de opleiding en begeleiding van (nieuwe) leden van de dienst intern toezicht int werking en kwaliteit (TIWK) in de materie van tucht en ordemaatregelen, meer in het bijzonder ook de procedures voorlopige schorsing bij ordemaatregel.
 • Mee organiseren van de expertisedagen, voor wat de invulling van de juridische thema’s betreft in het kader van de tucht – en de ordemaatregelen. 
 • Samen met DGR/JUR uitwerken van door de overheid gevraagde richtlijnen, beantwoorden van juridische vragen in de domeinen van het toezicht.  
 1. Als dossierbeheerder-onderzoeker instaan voor het beheer en de uitvoering van bijzonder gevoelige en complexe tuchtdossiers en voorlopige schorsingen per ordemaatregelen in uitvoering van de beslissingen van de tuchtoverheden alsook het zelfstandig voeren van de bijzondere onderzoeken ten laste en ten ontlaste, juridisch getinte kwaliteitsonderzoeken; De bijzondere complexiteit en gevoeligheid ligt in de graad van de betrokkene(n) of de positie die zij bekleden binnen de federale politie.

Het onderzoeken, verhoren, horen, opvragingen doen van de nodige stavingsstukken in onderzoeken waarbij de betrokkenen de graad van Commissaris, Hoofdcommissaris of Niv A hebben:

 • Het voeren van het tuchtdossier en de procedures waarbij het dossier juridisch complex is of complex/gevoelig is door de graad/positie van de betrokkenen.
 • Het voeren van complexe procedures ordemaatregelen in opdracht van de overheden waarbij de betrokkenen een hoge graad/bijzondere positie hebben.
 • Het voeren van juridisch getinte kwaliteitsonderzoeken met als doel het beleid te informeren. 
 • Het meewerken aan de uitwerking van de specifieke juridische expertise op gebied van het intern toezicht en het organiseren van expertisedagen.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR), dienst intern toezicht interne werking en kwaliteit staat in voor het Intern Toezicht van de federale politie. Het gaat meer bepaald om het klachtenbeheer van de federale politie, het voeren van kwaliteitsonderzoeken voor de commissaris-generaal alsook om het uitvoeren van niet-complexe gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staat de dienst intern toezicht int werking en kwaliteit (TIWK) in voor de tucht van de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal en van de Minister van Binnenlandse Zaken en voor de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel. Tenslotte staat de dienst intern toezicht int werking en kwaliteit (TIWK) in voor de expertise op vlak van het Intern Toezicht ten behoeve van de geïntegreerde politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma Master in de Rechten.

Gewenst profiel

 

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Praktische kennis :

 • Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.
 • Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.
 • Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en -waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

Verwachte gedrag :

 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Informations

Naam
Liners
Voornaam
Alain
Functie
CDP
E-mail
Alain.liners@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 61 91
Korps/directie/dienst
DGR - SV JUR, du contentieux et des statuts
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4236 T 18 04
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur lid is verantwoordelijk voor de opvolging van diverse investeringsprojecten van onze organisatie zodat deze zo maximaal mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de eindgebruikers.

 

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Een behoefteprogramma opstellen in nauwe samenwerking met de klant (bepalen nodige oppervlakte, specifieke lokalen, …)
 • Controleren of het opgestelde behoefteprogramma voldoet aan de geldende voorschriften
 • Het behoefteprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de algemeen inspecteur van financiën
 • Een samenvattend document opstellen met een beschrijving van het project, het behoefteprogramma en het advies van de algemeen inspecteur van financiën overmaken aan het SAT binnenlandse zaken en de regie der gebouwen.
 • Opstellen van de plannen in samenwerking met de betrokken interne en externe partners
 • Laten valideren van de plannen en laten tekenen door de verantwoordelijke van de klant en de directeur DRL
 • Tijdig het lastenboek van het project intern voorleggen ter advies
 • Zich informeren over de voortgang van de publicatie, van de analyse van de offertes en de toekenning van de overheidsopdracht
 • De nodige verslagen bekomen (van (werf)vergaderingen bij afwezigheid, van de oplevering, plaatsbeschrijving, …)

 

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, intern afstemmen met de betrokken diensten om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen vast te leggen alsook de verschillende stappen van het project.
 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, vergaderingen organiseren en bijwonen met de verantwoordelijken van het project en de regie der gebouwen om het behoefteprogramma precies te beschrijven, te informeren over de geldende normen opgesteld door de federale politie en andere informatie uit te wisselen.
 • Voorafgaand aan de werken van een project de firma, aan wie de overheidsopdracht is toegekend, informeren van de te respecteren veiligheidsnormen die binnen de federale politie gelden
 • Op regelmatige basis werfvergaderingen organiseren en bijwonen
 • Aanwezig zijn bij de oplevering van een project, eventueel opmerkingen geven en de plaatsbeschrijving goedkeuren
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 •  Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten

 

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

Voorbeelden van taken:

 • Verslagen opstellen van de bijgewoonde vergaderingen
 • Rapporteren aan het diensthoofd
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 •  Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek is verantwoordelijk voor een professionele en efficiënte logistieke steun aan alle leden van de geïntegreerde politie. Dit houdt in dat zij kwaliteitsvolle en marktconforme producten, diensten, informatie en infrastructuur levert. Daarbij streeft zij naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met aandacht voor innovatie, flexibiliteit, een optimale prijs - kwaliteit en welzijn. Concreet beheert en organiseert zij de volledige logistieke ketting, van initiële behoefte tot aan de evacuatie van materiaal, gaande van de individuele en functieuitrusting tot voertuigen en infrastructuur. Zij maakt investeringsplannen op, beheert de budgetten, voert overheidsopdrachten uit, stockeert en distribueert materiaal en verleent diverse diensten zoals het beheer van gebouwen en de inrichting en onderhoud van voertuigen. Zij verbindt zich ertoe permanent te zorgen voor optimaal uitgeruste medewerkers.

De dienst Infrastructure Management is verantwoordelijk voor het bepalen en het uitvoeren van grote investeringsprojecten, in samenwerking met de eindgebruikers, de regie der gebouwen en andere externe partners

Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn  te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Later te bepalen.

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest.

De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

 

Rekruteringsreserve van 24 maanden 

Informations

Naam
Dyckmans
Voornaam
Aurelie
Functie
chef de service DRL/Resources
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
Direction de la Logistique