Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4203 N 18 05
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

0

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur – vertaler vertaalt en leest documenten na in een brontaal (Frans, Nederlands of Engels) naar een doeltaal (Frans, Nederlands of Engels) om duidelijke teksten in de doeltaal ter beschikking van de medewerkers van de gehele Directie van de Federale gerechtelijke politie te stellen en zo bij te dragen tot de goede werking van de Algemene Directie.
Hij/zij helpt ook collega’s in het opmaken van teksten, nota’s, verslagen, …

A. Als vertaler, allerlei teksten vertalen naar de doeltaal om de medewerkers van de gehele Directie van de Federale gerechtelijke politie toe te laten te beschikken over de documenten in de nodige taal.
- teksten van en naar het Nederlands, Frans en Engels vertalen
- Woordenschat of andere nodige informatie opzoeken
- Contact opnemen met de opsteller voor uitklaringen
- een woordenlijst opmaken (document met de terminologie eigen aan de Algemene Directie van de Federale gerechtelijke politie of vaak voorkomende woorden)
- advies geven aan collega’s op het taalgebruik, het begrijpen van een tekst, …

B. Als revisor, de vertaalde of opgemaakte teksten in eigen moedertaal nalezen om de taalkwaliteit van de teksten te verbeteren.
- de vertalingen van de collega’s nalezen
- zinnen in of gedeelten in de tekst vertalen
- Kwaliteitscontrole uitvoeren op de gehele tekst
- advies geven aan collega’s op de zin van een tekst en het taalgebruik

C. Als taalkundige, de medewerkers binnen de organisatie adviseren op het taalgebruik om de gebruikte woordenschat eenvormig te maken bij het simultaan tolken en de leesbaarheid van de teksten te verbeteren dmv een eenduidige terminologie.
- adviseren op de keuze van bepaalde woorden
- correcte spelling van een woord geven
- kwaliteitscontrole uitvoeren op de gebruikte terminologie
- de gebruikelijke terminologie vragen aan de vertalers/tolken van andere organisaties

D. Als organisator, eigen werk organiseren in samenspraak met zijn/haar collega’s volgens de beschikbare middelen en mits naleving van prioriteiten om de levering van de vertaling binnen de termijn te garanderen.
- de werklast evalueren
- de beschikbare tools evalueren en plannen
- bepaalde vertalingen toevertrouwen aan collega’s bij werkoverlast
- de traceerbaarheid van het werk verzekeren om de bestaande documenten gemakkelijk terug te vinden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

De Algemene Directie verzekert, voor de gehele Directie :
- De opvolging en uitwerking van nieuwe methoden in verband met onze opdrachten
- De verdeling van de personeels- en materiële middelen tussen de verschillende opdrachten
- De formulering van de behoeften betreffende de opdrachten waarvoor het commissariaat-generaal of andere algemene directies bevoegd zijn
- De opvolging en inachtneming van het nationaal veiligheidsplan
- Vooruitzichten qua evolutie van de opdrachten, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de Directie in het bijzonder

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Universitair diploma vertaler

Gewenst profiel

Kennis :
 Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
 Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare

Verwachte gedrag :
 Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
GOFFINET
Voornaam
DANIELE
Functie
Beleidsadviseur
E-mail
daniele.goffinet@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.72.01
Korps/directie/dienst
DGJ
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4008 N 19 05
Korps/directie/dienst
5405 - Pajottenland
Werkplaats
Bruneaustraat 101
1755 Gooik
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Er wordt u een contract aangeboden voor de duur van het project met een looptijd van 24 maand.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A1 bij de federale rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als Office 365/Sharepoint specialist ben je verantwoordelijk voor het implementeren, optimaliseren en ondersteunen van software op het Microsoft Office 365 en het Sharepoint 2016 platform. Je inventariseert de behoeften van de betrokken korpsen en analyseert de mogelijkheden voor gebruik, zowel op het gebied van de operationele politiewerking als voor interne en externe administratieve en beheerstaken en voor informatie- en communicatiebehoeften. Je vertaalt deze naar practische en functionele ontwerpen die je verder implementeert:

• Je denkt technische architecturen uit op basis van de specifieke noden van de politiekorpsen afzonderlijk en van hun interzonale samenwerking.
• Je werkt de technische concepten en technische analyse uit.
• Je ontwikkelt nieuwe oplossingen gebaseerd op de mogelijkheden van dit Windowspakket, in het bijzonder SharePoint.
• Je onderzoekt de integratiemogelijkheden met andere specifieke systemen in gebruik binnen de geïntegreerde politie.
• Je focus gaat uit naar het in kaart brengen van functionele noden en daarbij maak jij de technische vertaalslag voor de technische implementatie waarna je overgaat tot de implementatie. Je documenteert en consolideert de systemen en ontwikkelingen.
• Je staat in voor de vorming en ondersteuning van de gebruikers

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De geïntegreerde politie heeft beslist over te schakelen naar Microsoft Office 365 for Entreprises.
Alle politiezones worden geacht al hun verschillende in gebruik zijnde bureautoepassingen naar dit het Office 365pakket te migreren. Als adviseur-ontwikkelaar sta je in voor de uitvoering van het project houdende de implementatie, optimalisatie en ondersteuning van de Microsoft Office 365 software en het Sharepoint 2016 platform.

In het kader van dit project zal je onder meer ingezet worden binnen het samenwerkingsverband dat de politiezones Pajottenland, Zennevallei en Rode aangegaan zijn om de Microsoft Office 365 software en het Sharepoint 2016 platform te implementeren en te ondersteunen in de drie zones afzonderlijk én overkoepelend een suprazonaal platform te creëren. Dit geheel binnen het nationale framework.

Extra aanbod
- Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
- Mogelijkheid tot telethuiswerk
- Deze functie opent het recht op de toelage “nuttige tweetaligheid” (25%) voor houders van een brevet SELOR Frans.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een sharepoint certificaat strekt tot aanbeveling.

Gewenst profiel

- grondige kennis van informaticatoepassingen;
- zelfstandig kunnen werken;
- zin voor orde en methode;
- probleemoplossend werken;
- uitgesproken en erkende integriteit;
- discreet;
- diplomatisch;
- stressbestendig;
- bereidheid tot het presteren van flexibele dienstprestaties in functie van een operationele noodzaak;
- bereidheid tot permanente bijscholing met betrekking tot de functie;
- teamgeest kunnen stimuleren;
- uitgesproken zin voor kwaliteitsstreven;
- in staat zijn tot innoverend denken en een sterke dynamiek en creativiteit aan de dag leggen.
- uitgebreide kennis van SharePoint en gerelateerde producten zoals Yammer, Office 365, teams, flow, powerapps,…
- Development skills in O365 is een vereiste
- Goede kennis van de O365 suite is een vereiste
- Relevante werkervaring met Microsoft SharePoint ontwikkeling en projectervaring in office365 evenals kennis van de organisatie en werking van de politie strekken tot aanbeveling
- Ervaring met business of functionele analyse (binnen een bepaalde domein) is een pluspunt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.
Kennistest en interview.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Hellinckx
Voornaam
Marc
Functie
Korpschef
E-mail
pz.pajottenland.plif@police.belgium.eu
Telefoon
054 31 35 41
Korps/directie/dienst
PZ Pajottenland
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4997 N 18 05
Korps/directie/dienst
7468 - Csd Hav - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De dienst middelenbeheer (PLIF) staat onder meer in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de partners binnen het arrondissement.

De dienst PLIF/L staat specifiek in voor het logistiek en financieel beheer van de CSD en de FGP Halle-Vilvoorde en helpt mee aan het uitwerken van een optimaal en transparant beleid in deze materie.

Functieomschrijving:

Onder leiding van het diensthoofd middelenbeheer werkt de sectiechef logistiek en financieel beheer mee aan de ontwikkeling van een efficiënt logistiek en financieel beleid en staat hij/zij in voor het dagelijkse beheer van de dienst teneinde een professioneel en klantgericht beheer van de werkingsmiddelen te bekomen.

Hij/zij leidt en coördineert de pijler L&F en draagt actief bij tot de ontwikkeling van een strategische en tactische visie op de steunverlening in het domein van het financiële en logistieke beheer met als doel een transparant steunaanbod te bekomen. Het uitwerken van het masterplan infrastructuur voor de federale entiteiten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de realisatie en opvolging ervan.

A. Als leidinggevende

Een beheersplan uitwerken en volgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft vastgelegd om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken:

 • Vorm geven aan het logistiek en financieel beleid van CSD en FGP Halle-Vilvoorde om de organisatiedoelstellingen van de dirco en dirjud te kunnen realiseren;
 • Uitbouwen van de pijler L&F volgens de strategische en tactische visie van het diensthoofd middelenbeheer;
 • Zorgen voor een steunaanbod afgestemd op de noden en de behoeften van de partners en klanten.

B. Als ploegverantwoordelijke

De collega’s voor wie hij/zij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er voor zorgen dat de medewerkers hun kennis en competenties kunnen ontwikkelen. Een positief en constructief werkkader stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken;
 • Detecteren van opleidingsbehoeften; - Aansturen, coachen en begeleiden van de medewerkers van de dienst;
 • Geven van constructieve feedback en het detecteren en formuleren van verbeterpunten van medewerkers;
 • Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten en ingrijpen bij problemen of conflicten die het functioneren van het team negatief beïnvloeden;
 • Opvangen van nieuwe medewerkers en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken.

C. Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Geven van concrete instructies en opdrachten aan de rechtstreekse medewerkers;
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers;
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en bijsturen indien nodig;
 • Houden van een overzicht op de lopende dossiers binnen de dienst.

D. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken.

Voorbeelden van taken:

 • Binnen het eigen bevoegdheidsdomein adviezen formuleren opdat goede beslissingen kunnen worden genomen door het management;
 • Rapporteren aan de hiërarchisch overste over het eigen bevoegdheidsdomein en opvolgen van de lopende dossiers opdat de voortgang wordt bewaakt en resultaten worden behaald;
 • Werkgroepen en projecten in zijn activiteitendomein organiseren, leiden en begeleiden.

E. Als dossierbeheerder

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Behandelen van dossiers inzake infrastructuur en het onderhoud ervan (technische installaties);
 • Behandelen van dossiers inzake het voertuigenpark en de herstelling ervan;
 • Behandelen van dossiers inzake bewaping en munitie;
 • Behandelen van dossiers inzake collectief materiaal;
 • Behandelen van dossiers inzake magazijnbeheer;
 • Behandelen van dossiers inzake basis- en functie-uitrusting;
 • Behandelen van dossiers inzake onderhoudspersoneel.

F. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren.

Voorbeelden van taken:

 • Uitbouwen en onderhouden van contacten en relaties met interne en externe partners om een doeltreffende informatie-uitwisseling te bekomen;
 • Optreden als contactpunt in financiële en logistieke aangelegenheden voor interne en externe klanten;
 • Vertalen van het standpunt van de hiërarchie tijdens vergaderingen en in werkgroepen;
 • Onderhandelen met de gesprekspartners in de verschillende overlegfora;
 • Vertegenwoordigen van CSD en FGP op diverse fora binnen het werkdomein;
 • Actief deelnemen aan operationele werkgroepen en vergaderfora zowel op lokaal, arrondissementeel, provinciaal als federaal niveau.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement Halle-Vilvoorde en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

Gewenst profiel

In het bezit zijn van een Master diploma.

Ervaring binnen de logistiek is een pluspunt, net zoals kunnen werken in de SAP omgeving.

Kennis van de politionele organisatie hebben, is een meerwaarde

Persoonsgebonden competenties:

 • Klantgericht en hulpvaardig zijn
 • Vlot contacten leggen -Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief en probleemoplossend denken
 • Het efficiënt kunnen beheren van personen, middelen, budgetten en tijd om het doel te bereiken
 • Kunnen bouwen aan een team en kunnen omgaan met kritiek.
 • Zelfreflectie
 • Stressbestendig, op een constructieve manier reageren op frustraties
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE LEEUW
Voornaam
Kevin
Functie
Diensthoofd middelenbeheer
E-mail
kevin.deleeuw@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.05
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbeheer