Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4209 N 18 05
Korps/directie/dienst
6776 - Dgr - Jur - Adm En Sociaal Statuut
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als jurist/expert belast met het verzekeren van de correcte toepassing en met de interpretatie van het geldelijk statuut, juridische adviezen in die materie verstrekken, om ervoor te zorgen dat de doelgroep (te weten de verantwoordelijken die binnen de geïntegreerde politie instaan voor de concrete toepassing van het statuut, de toezichthoudende overheden, …) het geldelijk statuut binnen het wettelijk en reglementair kader toepast.

Als jurist/expert belast met het verzekeren van de eenvormige toepassing van het geldelijk statuut, opstellen van documenten van normatieve aard om ervoor te zorgen dat het geldelijk statuut, in de geest van de politiehervorming, eenvormig wordt toegepast.

Als jurist/expert belast met legistiek werk, opstellen van statutaire wetten, reglementaire teksten en omzendbrieven om een werkbaar, coherent statuut te bekomen dat tegemoet komt aan de actuele behoeften in personeelsbeheer.

Als jurist/expert belast met de verspreiding van informatie, duidelijke, correcte, praktische en up-to-date informatiesessies en opleidingen verstrekken en bijstaan van andere lesgevers om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan die opleidingen of informatiesessies een correcte en up-to-date informatie betreffende het geldelijk statuut correct ontvangen en aldus dit statuut binnen het wettelijk en reglementair kader kunnen toepassen.

Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De juridische dienst van de federale politie heeft tot doel om aan de verschillende eenheden van de geïntegreerde politie juridische steun te bieden. Overeenkomstig de omzendbrief GPI 17, verzekert hij de coherentie en de uniformiteit inzake interpretatie en toepassing van wettelijke en reglementaire teksten betreffende het politiestatuut en het politieambt. Die juridische steun bestaat uit het formuleren van juridische adviezen, het uitwerken van wetten en reglementaire teksten, de deelname aan vergaderingen en werkgroepen, het verstrekken van opleidingen en informatiesessies alsook het beheer van het objectief en subjectief contentieux. Binnen de juridische dienst is de sectie A&S in het bijzonder belast met het verstrekken van bovenstaande juridische steun inzake het administratief, sociaal en syndicaal statuut.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in Recht

Gewenst profiel

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

 

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
TUYPENS
Voornaam
Sandra
Functie
Adviseur
E-mail
sandra.tuypens@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.61.27
Korps/directie/dienst
DGR JUR
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4997 N 18 05
Korps/directie/dienst
7468 - Csd Hav - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De dienst middelenbeheer (PLIF) staat onder meer in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de partners binnen het arrondissement.

De dienst PLIF/L staat specifiek in voor het logistiek en financieel beheer van de CSD en de FGP Halle-Vilvoorde en helpt mee aan het uitwerken van een optimaal en transparant beleid in deze materie.

Functieomschrijving:

Onder leiding van het diensthoofd middelenbeheer werkt de sectiechef logistiek en financieel beheer mee aan de ontwikkeling van een efficiënt logistiek en financieel beleid en staat hij/zij in voor het dagelijkse beheer van de dienst teneinde een professioneel en klantgericht beheer van de werkingsmiddelen te bekomen.

Hij/zij leidt en coördineert de pijler L&F en draagt actief bij tot de ontwikkeling van een strategische en tactische visie op de steunverlening in het domein van het financiële en logistieke beheer met als doel een transparant steunaanbod te bekomen. Het uitwerken van het masterplan infrastructuur voor de federale entiteiten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de realisatie en opvolging ervan.

A. Als leidinggevende

Een beheersplan uitwerken en volgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft vastgelegd om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken:

 • Vorm geven aan het logistiek en financieel beleid van CSD en FGP Halle-Vilvoorde om de organisatiedoelstellingen van de dirco en dirjud te kunnen realiseren;
 • Uitbouwen van de pijler L&F volgens de strategische en tactische visie van het diensthoofd middelenbeheer;
 • Zorgen voor een steunaanbod afgestemd op de noden en de behoeften van de partners en klanten.

B. Als ploegverantwoordelijke

De collega’s voor wie hij/zij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er voor zorgen dat de medewerkers hun kennis en competenties kunnen ontwikkelen. Een positief en constructief werkkader stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken;
 • Detecteren van opleidingsbehoeften; - Aansturen, coachen en begeleiden van de medewerkers van de dienst;
 • Geven van constructieve feedback en het detecteren en formuleren van verbeterpunten van medewerkers;
 • Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten en ingrijpen bij problemen of conflicten die het functioneren van het team negatief beïnvloeden;
 • Opvangen van nieuwe medewerkers en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken.

C. Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Geven van concrete instructies en opdrachten aan de rechtstreekse medewerkers;
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers;
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en bijsturen indien nodig;
 • Houden van een overzicht op de lopende dossiers binnen de dienst.

D. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken.

Voorbeelden van taken:

 • Binnen het eigen bevoegdheidsdomein adviezen formuleren opdat goede beslissingen kunnen worden genomen door het management;
 • Rapporteren aan de hiërarchisch overste over het eigen bevoegdheidsdomein en opvolgen van de lopende dossiers opdat de voortgang wordt bewaakt en resultaten worden behaald;
 • Werkgroepen en projecten in zijn activiteitendomein organiseren, leiden en begeleiden.

E. Als dossierbeheerder

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Behandelen van dossiers inzake infrastructuur en het onderhoud ervan (technische installaties);
 • Behandelen van dossiers inzake het voertuigenpark en de herstelling ervan;
 • Behandelen van dossiers inzake bewaping en munitie;
 • Behandelen van dossiers inzake collectief materiaal;
 • Behandelen van dossiers inzake magazijnbeheer;
 • Behandelen van dossiers inzake basis- en functie-uitrusting;
 • Behandelen van dossiers inzake onderhoudspersoneel.

F. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren.

Voorbeelden van taken:

 • Uitbouwen en onderhouden van contacten en relaties met interne en externe partners om een doeltreffende informatie-uitwisseling te bekomen;
 • Optreden als contactpunt in financiële en logistieke aangelegenheden voor interne en externe klanten;
 • Vertalen van het standpunt van de hiërarchie tijdens vergaderingen en in werkgroepen;
 • Onderhandelen met de gesprekspartners in de verschillende overlegfora;
 • Vertegenwoordigen van CSD en FGP op diverse fora binnen het werkdomein;
 • Actief deelnemen aan operationele werkgroepen en vergaderfora zowel op lokaal, arrondissementeel, provinciaal als federaal niveau.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement Halle-Vilvoorde en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

Gewenst profiel

In het bezit zijn van een Master diploma.

Ervaring binnen de logistiek is een pluspunt, net zoals kunnen werken in de SAP omgeving.

Kennis van de politionele organisatie hebben, is een meerwaarde

Persoonsgebonden competenties:

 • Klantgericht en hulpvaardig zijn
 • Vlot contacten leggen -Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief en probleemoplossend denken
 • Het efficiënt kunnen beheren van personen, middelen, budgetten en tijd om het doel te bereiken
 • Kunnen bouwen aan een team en kunnen omgaan met kritiek.
 • Zelfreflectie
 • Stressbestendig, op een constructieve manier reageren op frustraties
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE LEEUW
Voornaam
Kevin
Functie
Diensthoofd middelenbeheer
E-mail
kevin.deleeuw@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.05
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4000 T 18 05
Korps/directie/dienst
7257 - Dach (hondensteun)
Werkplaats
Achter het Dorp 1
3350 Neerhespen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Vereiste ervaring

Een ervaring van 4 tot 6 j is vereist/une expérience de 4 à 6 ans est requise

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Een technische steun in deze materies leveren teneinde het beheer van de human ressources, het logistieke en budgettaire beheer alsmede het beheer van de infrastructuur van de entiteit te coördineren.
De ter beschikking gestelde middelen coördineren teneinde de toegekende opdrachten te verwezenlijken.
- Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Medewerkers verantwoordelijk maken, onder andere door hen bij de beslissingen te betrekken en door af te vaardigen
Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
In overeenstemming brengen van de planning van de doelstellingen/opdrachten van zijn dienst/zijn ploeg met deze van de andere diensten/ploegen van de eenheid
Verdelen van de taken en geven van de instructies of concrete opdrachten aan de medewerkers naargelang de prioriteiten bepaald door de hiërarchie of op eigen initiatief

- Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Maken van kritische analyses van de werking van de processen
Analyseren van de processen vanuit een streven naar optimalisatie en met behoud van de kwaliteit van het resultaat

- Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

Deelnemen aan geschikte fora
Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers
Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen

- Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in het kader van de evaluatieprocedure
Feedback (constructief) geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
Detecteren van de behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers en aangepaste acties voorstellen.
Voorkomen van de conflicten gelinkt aan de werkrelaties of aan de werking van de ploeg en indien nodig tussenkomen
Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie hondensteun bestaat uit een operationele zuil en een opleidingszuil.
De operationele zuil levert een gespecialiseerde steun ten bate van de Geïntegreerde Politie en van de openbare partners (Douane en Accijnzen, FOD Justitie, Civiele Veiligheid, Nationale Defensie,...).
De opleidingszuil verzekert de opleiding van politiehonden en hondengeleiders van de Federale Politie en levert, in samenwerking met de provinciale politiescholen, een steun aan de Lokale Politie bij de opleiding van patrouillehonden en hun geleiders.
De Directie is referte-eenheid om adviezen te formuleren hetgeen vragen met betrekking tot de erkenning en de inzet van politiehonden betreft.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEAVANCEERD
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Uitmuntendheid in de politie functie
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Leadership
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Missie, visie, waarden
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Communicatie
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Diversiteit
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Management
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Integriteit
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS HRM
- Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
- Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
PRATISCHE KENNIS
- Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
- Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
- Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.
VERWACHTE GEDRAG
- Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

- Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

- Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
HCP Rony VANDAELE
Functie
Directeur
E-mail
rony.vandaele@police.belgium.eu
Telefoon
0478 420090
Korps/directie/dienst
DACH (APPUI CANIN) / DACH (APPUI CANIN)
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4200 N 18 05
Korps/directie/dienst
7025 - Drp - Pms - Stressteam
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De missies van onthaal en begeleiding van het Stressteam uivoeren, alsook deelnemen aan de wachtrol van contacteerbare en terugroepbare personen voor de crisis- interventies. Verder deelnemen aan de secundaire en tertiaire preventie van de psychosociale risico’s op het werk  om de psychische en lichamelijke impact van deze psychosociale risico’s op de personeelsleden van de geïntegreerde politie te verminderen en hun welzijn op het werk te bevorderen.

 

 • Als begeleider in het psychosociale domein, mensen bijstaan en begeleiden bij het oplossen van hun psychosociale problemen volgens de vastgelegde procedures of regels en de deontologische code om de medewerkers in staat te stellen hun fysieke en/of psychologische toestand te verbeteren en tot hun welzijn bij te dragen. 
 • Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
 • Als opleider in de psychosociale risico’s op het werk, informatiesessies, en opleidingen geven en  de mensen sensibiliseren inzake de preventie van de psychosociale risico’s op het werk teneinde de psychische en lichamelijke impact van deze psychosociale risico’s op de personeelsleden van de geïntegreerde politie te verminderen en hun welzijn op het werk te bevorderen.
 • Als ondersteuning in de psychosociale risico’s op het werk, collectieve ondersteuning bieden aan risico-functiegroepen vanuit het psychosociale oogpunt (ploeg supervisie) teneinde de psychische en lichamelijke impact van deze psychosociale risico’s op de personeelsleden van de geïntegreerde politie te verminderen en hun welzijn op het werk te bevorderen.

 

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel:

 • Ze verzekert de morfologie van de federalepolitie;
 • Ze verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie;
 • Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal;
 • Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie;
 • Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en ophun vraag, ook van de ersoneelsleden van de lokale politie;
 • Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise,administratie, controle en medische raad.

De Psychological Medical Service is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van
het " welzijn op het werk".

Het Stressteam biedt een onthaal, een begeleiding en een psychosociale en emotionele opvolging aan, aan de personeelsleden van de federale politie en de lokale politie op hun vraag. Het verzekert een wacht met te contacteren en op te roepen personen voor crisisinterventies bij kritieke gebeurtenissen. Tot de missies behoren de primaire, secundaire maar vooral de tertiaire preventie, meestal op individueel niveau, inzake de psychosociale risico’s op het werk en hun gevolgen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• MASTER in de klinische psychologie

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

 

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet

voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

liggende patronen of originele combinaties.

 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door

duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de

organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd

overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

 

Gewoon werkplaats in BRUSSEL met een paar dagen in GENT

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Vandenberghe
Voornaam
Corinne
Functie
Adviseur
E-mail
corinne.vandenberghe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 78 85
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STRESSTEAM
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4103 T 18 13
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

 

 

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De jurist maakt deel ui van het Bureau Advies en Controle en is mede belast met de juridische controle van de aankoopdossiers in de verschillende statia van het aankoopproces en staat in voor juridische adviesverlening zodat het aankoopproces bij de dienst Procurement en bij partners in het logistieke domein kan verlopen volgende vigerende regelgeving.  

 

Als juridische deskundige

 

Op basis van zijn expertise m.b.t. de wetgeving op de overheidsopdrachten burgerlijke, fiscaal en administratief recht, contentieux analyses uitvoeren en adviezen formuleren de directeur, de diensthoofden en de partners in het logistieke werkveld n staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen.

 

-Controle van de aankoopdossiers in de verschillende stadia van het aankoopproces; met name: aanvraag voor voorafgaand akkoord, het bestek, tussentijdse beslissingen, gunningsbeslissingen, reconducties, en aanverwante problemen

-Bijstaand met juridisch advies van de aankopers bij het opstellen van dossiers

-Vormingen geven gericht naar zowel de federale als de lokale politie

-Uitvoeren van juridische studies en het diensthoofd en de directeur adviseren

-Zichzelf, de collega’s en het diensthoofd op de hoogte houden van eventuele wijzigingen van de wetgeving en aanbevelingen/voorschriften formuleren aangaande de toepassing ervan binnen de Federale Politie

-opvolgen van procedures voor de rechtbanken omtrent geschillen de m.b.t. aankoopdossiers.

 

Als dossierbeheerder

 

dossiers opstellen volgens de vigerende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

- de verschillende dossiers opstellen bij het realiseren van een overheidsopdracht in de verschillende stadia van het aankoopproces

- bijstaan van de opstellers van de materieelaanvragen bij het uitvoeren van hun taken zoals het uitvoeren van de prospectie, het opstellen van de technische specificaties, de evaluatie en de oplevering van de opdracht

- de oplevering van bepaalde leveringen of uitvoering van prestaties

- de opvolging van de aankoopdossiers in de uitvoeringsfase

- beroep op de waarborg

- prioriteiten leggen m.b.t de realisatie en de opvolging van de verschillende hem/haar toegewezen dossiers

- zich op de hoogte houden van de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten en aanverwante domeinen

 

Als administratieve ondersteuning administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken

 

- Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal

- Dossiers administratief beheren en opvolgen

- De vormgeving van documenten verzorgen

- Formulieren uitwerken

 

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om  de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

- Telefonisch of via mail antwoorden op de verzoeken om informatie van interne of externe klanten

- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven

- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte problemen volgens de procedures of regels

 

Als gegevensbeheerder relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 

- Onderhoud en optimalisatie van programma’s, functioneel beheer masterdata

-  Verzamelen, analyseren en integeren van gerichte informatie inwinnen bij verschillende bronnen  m.b.t. een welbepaald domein van personeels-en administratief beheer en zijn bevindingen formuleren in nota's volgens de geldende regelgeving of procedures

- Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

- Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken 

- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren

 

Als medewerker aankoopproces de deontologische code in het algemeen en de specifieke vigerende ethische regels aangaande de overheidsopdrachten strikt naleven teneinde integer,  onpartijdig en discreet op te treden binnen het aankoopproces van onze organisatie.

 

- Weigeren van giften, beloningen of welke voordelen ook 

- Toepassen van de regels betreffende de onverenigbaarheden

- Respecteren van de vertrouwelijkheid van informatie m.b.t. aankoopprocedures

- Bewaren van een strikte neutraliteit bij het nazicht van

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:

 • Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
 • Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
 • Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
 • Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
 • Enz.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in rechten

Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbaredoelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen

gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen

(SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun

resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Een goede kennis van het Frans is vereist

 

 

Verwachte gedrag :

 

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen

geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist

rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te

identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Later te bepalen.

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest.

De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

 

Rekruteringsreserve van  24 maanden

Informations

Functie
Service Ressources/Dienst Resources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Direction des Finances/Directie van Financiën