Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4013 T 19 05
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maand (hernieuwbaar)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

 Een bijdrage leveren aan het opstellen van een jaarlijks actieplan op basis van de adviezen die door de preventieadviseur geformuleerd worden in zijn/haar jaarlijks beleidsplan en dit in nauw overleg met het diensthoofd cel psychosociale steun;
 Coördineren van de activiteiten die in het actieplan zijn opgenomen, schriftelijk verslag uitbrengen van de voortgang van de verschillende activiteiten van het actieplan ;
 Organiseren van een permanentie voor de psychologische ondersteuning van de personeelsleden, zowel binnen als buiten de diensturen ;
 Opvolgen van langlopende dossiers tot psychologische ondersteuning (psychologische hulp aan personeelsleden die geconfronteerd worden met stresssituaties, langdurig zieken, structurele sociale of psychologische problemen…) en oriënteert indien nodig, het personeel naar gespecialiseerde organismen ;
 Punctueel tussenkomen op vraag van de hiërarchische lijn of op vraag van de medewerkers om psychosociale ondersteuning te bieden bij crisismomenten (zowel individueel als collectief) ;
 Proactief en systematisch de verschillende eenheden bezoeken om een permanente inschatting te kunnen maken van de individuele en/of collectieve problemen van de personeelsleden van de zone ;
 Een goede verstandhouding en overleg organiseren tussen de personeelsdienst en de cel, teneinde de opvolging van zieke personeelsleden en/of personeelsleden betrokken in tuchtdossiers te verzekeren ;
 De functie van vertrouwenspersoon uitoefenen
 Zich permanent op de hoogte houden van de ontwikkelingen op zijn/haar domein.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Cel Psycho-Sociale Steun maakt deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk binnen de Algemene Directie van de Politiezone.

Extra aanbod
Possibilité de stautarisation/Mogelijkheid om benoemd te worden
Competenties/Specifieke diplomavereisten

houder zijn van het diploma Licentiaat of Master in de Psychologie

Gewenst profiel

 Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 Beschikken over een absolute discretie en diepgewortelde betrokkenheid ten overstaan van het personeel;
 Openstaan voor communicatie;
 Over goede kennis beschikken betreffende politiewerk;
 Aanvaarden deel te nemen aan een wachtrol;
 Tweetalig zijn (NL/FR).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Informations

Naam
JEANMOYE
Voornaam
Isabel
Functie
Adviseur - Psycholoog
E-mail
isabel.jeanmoye@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.38
Korps/directie/dienst
Cel Psycho-Sociale Steun
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4121 T 19 02
Korps/directie/dienst
7358 - Dri - Resources
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Assisteren van de Financial & Logistic Manager in het uitwerken, coördineren en opvolgen van de logistieke en financiële middelen teneinde deze middelen en het gebruik ervan binnen de directie te optimaliseren en zo goed mogelijk te stroomlijnen (rationaliseren).

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als expert, toezicht houden op de middelen en de toekomstige behoeften bepalen teneinde een goed beheer van de dienst te garanderen.

Voorbeelden van taken:

- Tijdig en in samenwerking met de diensthoofden de nodige middelen definiëren.
- De vereiste informatie opvragen bij de collega’s.
- Een periodiek verslag opmaken en dit communiceren aan de betrokken diensten.
- Bijwerken van de boordtabellen.
- …
B. Als beheerder, verzamelen van de (nieuwe) behoeften en het beheer van de middelen verzekeren teneinde een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen voor de directie; ervoor zorgen dat de opvolgingen en inventarissen bijgewerkt zijn.

Voorbeelden van taken:
- De nodige informatie opvragen bij de verschillende diensten.
- In samenwerking met de diensthoofden de behoeften plannen.
- Regelmatig de opvolgingen of de inventarissen nakijken (of laten nakijken).
- Bijwerken van de boordtabellen.
- …
C. Als adviseur, het informeren en adviseren van de financieel en logistiek verantwoordelijke teneinde te zorgen voor het goede verloop, de verwezenlijking van de doelstellingen en de naleving van de termijnen.

Voorbeelden van taken:

- Het opvolgen, samen met de medewerkers van de cel, van het verloop van de lopende projecten.
- Het opstellen, samen met de deskundigen, van de bestekken en aanbestedingen.
- Zich vergewissen van de ontvangst van de dossiers binnen de voorgeschreven termijn.
- …

D. Als contactpersoon, fungeren als contactpersoon om de aanvragen te centraliseren teneinde te zorgen voor de overdracht en opvolging van de informatie en de aanvragen.

Voorbeelden van taken:

- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen van financiële en logistieke aard.
- Het doorspelen van de informatie naar de collega’s en externe deskundigen.
- Voorstellen doen om de doelstellingen van het team aan te passen.
- …

E. Als kennisbeheerder, het opvolgen van de evoluties in diens vakgebied teneinde diens kennis continue op een hoog peil te houden.

Voorbeelden van taken:

- Deelnemen aan specifieke opleidingen of workshops.
- Deelnemen aan seminaries.
- Het raadplegen van vakliteratuur.
- ..

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Resources (Resources Division - DIRES) ontwikkelt het HR-, logistieke en financiële beleid en de strategie van de directie. Bovendien staat hij in voor de HR-, logistieke- en financiële processen.
Hij coördineert de analyse van de behoeften, van de ontwikkeling en van het beheer van personele, financiële en logistieke middelen van de directie. In het raam van het beheer van de middelen coördineert de dienst eveneens het beheer van de externe consultants, samen met de externe partners, en coördineert met de FOD Binnenlandse Zaken en de SICAD’s voor het beheer van de neutrale calltakers.
Hij organiseert eveneens het administratieve beheer van de directie. Daarom is er eveneens een functionele band met de administratieve assistenten in de Business Units.
Hij vormt eveneens een verbindende schakel met het facility management van het POLIS center-gebouw.
Wat het financiële beheer betreft, ontwikkelt de dienst de financiële ICT-strategie van de politie, coördineert de financiële ICT-behoeften en volgt de implementatie en uitvoering op.
De directeur moet m.a.w. de ontwikkeling van de beleidscyclus in zake HRM, logistiek en financiën volledig kunnen delegeren aan deze dienst.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
VAN DEN BERGHE
Voornaam
Catherine
Functie
General Resources Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.00
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - Ressources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4117 N 19 02
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 

Als coördinator tucht, de verantwoordelijkheid nemen en de coördinatie verzekeren van het tuchtbeheer tbv de verschillende overheden (Minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal) alsook de leiding verzekeren (binnen zijn taal) over de dossierbeheerders tucht, met hen regelmatige vergaderingen beleggen en de controles uitvoeren over de correcte uitvoering van de dossiers om ervoor te zorgen dat alle tuchtdossiers/procedures binnen de federale politie binnen de gestelde deadlines en volgens de kwaliteitsnormen optimaal behandeld worden.

 

Als juridisch adviseur, mee instaan voor het juridisch advies op vlak van administratieve procedures (tucht, ordemaatregelen) alsook de andere domeinen van het intern toezicht ten behoeve van de dossierbeheerders-onderzoekers bij TIWK en in het algemeen ten behoeve van de andere tucht – en HRM-diensten binnen de geïntegreerde politie om de tuchtwerking binnen de federale politie en meer uitgebreid binnen de geïntegreerde politie te stroomlijnen en te optimaliseren.

 

Als dossierbeheerder-onderzoeker, instaan voor het beheer en de uitvoering van bijzonder gevoelige en complexe tuchtdossiers en voorlopige schorsingen per ordemaatregelen in uitvoering van de beslissingen van de tuchtoverheden alsook het zelfstandig voeren van de bijzondere onderzoeken ten laste en ten ontlaste, juridisch getinte kwaliteitsonderzoeken; De bijzondere complexheid en gevoeligheid ligt in de graad van de betrokkene(n) of de positie die zij bekleden binnen de federale politie; het onderzoeken, verhoren, horen, opvragingen doen van de nodige stavingsstukken in onderzoeken waarbij de betrokkenen de graad van CP, HCP of Niv A hebben. Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

 

Voor meer informatie m.b.t. de functiebeschrijving, gelieve de bijlage te lezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De dienst (DGR-TIWK) staat in voor het Intern Toezicht van de Federale Politie. Het gaat meer bepaald om het klachtenbeheer van de Federale Politie, het voeren van kwaliteitsonderzoeken voor de commissaris-generaal alsook om het uitvoeren van niet-complexe gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staat TIWK in voor de tucht van de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal en van de Minister van Binnenlandse Zaken en voor de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel. Tenslotte staat TIWK in voor de expertise op vlak van het Intern Toezicht ten behoeve van de Geïntegreerde Politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een master in de rechten.

Gewenst profiel

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
 •  

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

 

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE JAEGHERE
Voornaam
Wendy
Functie
Assistent
E-mail
wendy.dejaeghere@police.belgium.eu
Telefoon
02/5544247
Korps/directie/dienst
DRP TIWK
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4115 T 19 02
Korps/directie/dienst
7707 - Drp - A - Secretariaat & Communicatie
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur verzekert de ontwikkeling, de implementatie , de coördinatie, de promotie en de opvolging van die acties.

 

 

 1. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
 2. Als strategisch deskundige, op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen het conceptuele kader ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen er concretiseren om het management in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.
 3. Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
 4. Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 5. Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
 6. Als procesanalist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voor meer informaties, zie de functie beschrijving in bijlage.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De directie van het personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de algemene directie middelenbeheer en informatie.

   

  De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

   

  • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
  • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
  • het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
  • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet;
  • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
  • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie;
  • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.
  Gewenst profiel

  Praktische kennis :

   

  Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

  Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

  Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

   

  Verwachte gedrag :

   

  Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

  Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

  Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

  Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

  Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

   

  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  later te bepalen
  Wervingsreserve: 24 maanden

  Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

  Informations

  Naam
  Colon
  Voornaam
  Valérie
  Functie
  Conseiller
  E-mail
  valerie.colon@police.belgium.eu
  Telefoon
  02/554.41.72
  Korps/directie/dienst
  DRP - A - SECRETARIAAT & COMMUNICATIE
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 4201 T 19 01
  Korps/directie/dienst
  5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
  Werkplaats
  Kolenmarkt 30
  1000 Brussel
  Provincie/Regio
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Maximum aantal inschrijvingen
  30
  Studieniveau
  2 cycli / univ. / Master
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de annwerving in de betrekkingen van de niveau A bij de federale Rijksbesturen.

  Niveau
  Adviseur (A1)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  De adviseur staat de Directeur van de HRM afdeling bij in de ontwikkeling en implementatie van het personeelsbeleid van de politiezone.
  De Adviseur legt rechtstreeks rekenschap af aan de Directeur van de HRM afdeling.

  Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :
  - Als helpdesk fungeren voor de medewerkers van de personeelsdienst voor specifieke functionele domeinen.
  - Projecten helpen definiëren, optreden als projectleider en vooruitgang van projecten bewaken.
  - Tussen de adviseurs wordt een vervanger aangeduid van de personeelsdirecteur bij diens afwezigheid.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De meergemeentenzone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat het grondgebied van de stad Brussel; de deelgemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren; en de gemeente Elsene.
  De bevolking is zeer divers en dat is merkbaar op verschillende vlakken. Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd, maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven kan men de aanwezigheid van verschillende nationale en internationale instellingen, administraties en bedrijven die zich op het grondgebied van onze politiezone hebben gevestigd niet negeren. Al deze evenementen beheren in de context van een grootstad is een echte uitdaging. Een gepast antwoord vinden is niet altijd gemakkelijk en de werking van de politiezone moet onder alle omstandigheden flexibel en creatief zijn.
  De directie human resources van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene is belast met alle taken die een verband hebben met het personeelsbeheer van de politiezone : aanwerving en mobiliteit, beheer van de loopbanen, organisatie van de arbeidstijd, beheer van de afwezigen en werkongevallen, beheer van de sociale problematieken en dit, in overeenstemming met de verschillende juridische teksten op dit gebied.

  Extra aanbod
  Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die wensen een taalopleiding te volgen om het Selor-brevet te behalen.
  Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren wensen te gebruiken van de zone (fitnesszaal).
  Gewenst profiel

  - projectmatig kunnen werken, bereid om met een projectmethodologie te werken en als projectleider een groep medewerkers aan te sturen en op te volgen;
  - beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; in staat zijn om een presentaties te ontwerpen toegespitst op specifieke onderwerpen en deze presentatie te geven voor verschillende doelgroepen.
  - brede kennis van de statuten en de bepalingen die van kracht zijn;
  - zich kunnen inwerken in een bepaalde materie en problemen kunnen oplossen in de uitvoering van het werk
  - advies geven aan de cellen indien een probleem te complex wordt voor de medewerkers van een cel
  - zich goed kunnen uitdrukken in de tweede landstaal (FR);
  - bereid zijn tot het volgen van opleidingen;
  - assertief en stressbestendig zijn;
  - discreet en betrouwbaar zijn met respect voor het beroepsgeheim;
  - oog hebben voor prioriteiten en deze respecteren;
  - kennis van de MS Word, Exel en PPT, ervaring met het personeelsinformaticasysteem GALOP is een pluspunt.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de korpschef.

  Informations

  Naam
  Hermans
  Voornaam
  Peter
  Functie
  DIR HRM
  E-mail
  zpz.polbru.hrm@police.belgium.eu
  Telefoon
  02/279.75.51
  Korps/directie/dienst
  HRM ZP 5339
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 4119 T 19 02
  Korps/directie/dienst
  7335 - Dgr - Logistiek
  Werkplaats
  Kroonlaan 145 A
  1050 Elsene
  Provincie/Regio
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Maximum aantal inschrijvingen
  25
  Studieniveau
  2 cycli / univ. / Master
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

  Niveau
  Adviseur (A1)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  Als adviseur lid draagt hij bij tot het realiseren van de doelstellingen van de sectie. De dienst heeft tot doel de directeur in staat te stellen onderbouwde strategische en beleidskeuzes te maken en te voorzien in een performant systeem van beheerscontrole om redelijke zekerheid te krijgen dat er voorzien wordt in een professionele en efficiënte logdistieke steun door de diensten van de directie en de partners in het logstieke werkveld en om de directeur met voorstellen van beheersingsmaatregelen bij te staan in het beheer van de risico's.

  Als analist

  verzamelen, analyseren en integreren van informatie m.b.t. beheerscontrole (organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg, procesaudit, veranderingsbeheer, risk management, klachtenmanagement...) teneinde aan de hand van een gegevensbeheer (indicatoren) een duidelijk beeld te krijgen van de professionaliteit en efficiëntie van de logistieke steun.

  • Meewerken aan de voorbereiding, de implementatie en de opvolging van een monitoringsysteem
  • Verzamelen en analyseren van gegevens over de aanwezige structuren, procedures en processen uit de verschillende domeinen van het logistieke werkveld
  • Het oplijsten van risico's en kwetsbaarheden naar aanleiding van uitgevoerde risico-analyses
  • Uitwerken van opvolgings- en rapporteringsmechanismen
  • Voorbereiden van voorstellen van beheersingsmaatregelen voor de directeur met het oog op een vermindering van de opgelijste risico's tot een aanvaardbaar niveau en de diensthoofden bijstaan bij de toepassing van deze maatregelen
  • Benchmarking en het bestuderen van de goede praktijken in andere organisaties

  Als strategisch deskundige

  Op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen het conceptuele kader mee helpen ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen er concretiseren om

  de directeur, de diensthoofden en de partners in het logistieke werkveld in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

  • Antwoorden voorbereiden op parlementaire vragen
  •  Dossiers of huidige of toekomstige situaties analyseren vanuit strategisch oogpunt
  • De samenhang van een strategische visie helpen garanderen
  • Policies ontwikkelen
  • Voorstellen voorbereiden voor het diensthoofd inzake strategische keuzes 

  Als redacteur

  Het correct, eenvoudig en uniform omschrijven van werkmethodes binnen logistieke domeinen om

  op basis van deze uitgewerkte beheersregels (policies) bij te dragen aan een correcte uitvoering van taken en een correcte toepassing van procedures.

  • Het opstellen van beheersregels (policies) en operationele rollen en verantwoordelijkheden binnen een logistiek domein

  Als administratieve ondersteuning

  Administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

  • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal
  • Dossiers administratief beheren en opvolgen
  • De vormgeving van documenten verzorgen
  • Formulieren uitwerken

  Als dossierbeheerder

  Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

  •  Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen   
  • De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren
  • De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
  • Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
  • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

  Coordinatie is het geheel van eenheden die onder de rechtstreekse aansturing van de directeur er systematisch op gericht is de professionaliteit en efficiëntie van de logistieke steun geleverd door alle diensten van de directie en de partners in het logsiteke werkveld te verhogen.

  Zij dragen bij aan een professionalisering door de ontwikkeling van policies, data management mogelijk te maken en aan te sturen op facilitair beheer van infrastructuur. Zij dragen bij aan een efficiëntere logistieke dienstverlening door ondersteuning te bieden bij het aangaan van strategische partnerschappen, het plan- en projectmatig werken te stimuleren en bij te dragen tot een procesmatig beheer van de bevoorradingsketen.  Zij hebben tot doel de directeur te ondersteunen bij de ontwikkeling van een performante logistieke strategie en beleid en bij de implementatie van een beheerscontrole gebaseerd op efficiënt gegevensbeheer.

  Gewenst profiel

  Kennis :

  • Politionele organisatie - Niv.:Avancé

  • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

  • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

  • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

  • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

   

  Praktische kennis :

  • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet

  voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

  liggende patronen of originele combinaties.

  • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare

  doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen

  gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen

  (SMART).

  • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door

  duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun

  resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

   

  Verwachte gedrag :

  • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de

  organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen

  geloofwaardigheid en expertise.

  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

  behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

  hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

  oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

  • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd

  overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist

  rapporteren.

  • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich

  nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te

  identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare

  termijn te ondernemen.

  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

  van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

  functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

  vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Selectiecommissie: Later te bepalen.

  De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest.

  De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

  Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

   

  Rekruteringsreserve van 24 maanden

  Informations

  Naam
  Dyckmans
  Voornaam
  Aurelie
  Functie
  chef de service DRL/Resources
  E-mail
  DRL.Resources@police.belgium.eu
  Telefoon
  02 554 43 01
  Korps/directie/dienst
  Direction de la Logistique
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 4003 N 19 02
  Korps/directie/dienst
  6318 - Wpr Oost-Vlaanderen
  Werkplaats
  Groendreef 181
  9000 Gent
  Provincie/Regio
  Oost-Vlaanderen
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Maximum aantal inschrijvingen
  25
  Studieniveau
  2 cycli / univ. / Master
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

  Vereiste ervaring

  Er is geen klasseanciënniteit vereist

  Niveau
  Adviseur (A1)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  Beheren en coördineren van de opvolging van zowel de materiële middelen als de infrastructuur teneinde de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren.
  Organiseren en verzekeren van de opvolging van de HRM beheertools, en dit rekening houdende met de impact op de andere domeinen, teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van een globaal beleid van de human resources binnen de dienst »

  - Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

  In overeenstemming brengen van de planning van de doelstellingen/opdrachten van zijn dienst/zijn ploeg met deze van de andere diensten/ploegen van de eenheid
  Voorzien/vragen van hulpbronnen voor de operationele werking en controleren van hun optimale gebruik
  Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
  Medewerkers verantwoordelijk maken, onder andere door hen bij de beslissingen te betrekken en door af te vaardigen
  Verdelen van de taken en geven van de instructies of concrete opdrachten aan de medewerkers naargelang de prioriteiten bepaald door de hiërarchie of op eigen initiatief

  - Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

  Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
  Voorkomen van de conflicten gelinkt aan de werkrelaties of aan de werking van de ploeg en indien nodig tussenkomen
  Opleiden van de medewerkers op de werkplaats
  Detecteren van de behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers en aangepaste acties voorstellen.
  Feedback (constructief) geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
  Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in het kader van de evaluatieprocedure

  - Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
  om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

  Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
  Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst
  Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen

  - Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

  Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
  Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels
  Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen

  - Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

  Meedelen van het standpunt/de behoeften van de hiërarchie/de organisatie tijdens werkgroepen en/of interne en externe vergaderingen
  Deelnemen aan geschikte fora
  Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De Federale Wegpolitie zorgt voor het geheel aan politieopdrachten op autosnelwegen en andere wegen die haar toegekend zijn, en dit om te kunnen bijdragen tot:
  - de verkeersveiligheid;
  - de veiligheid van de bevolking in het algemeen;
  - de vlotheid van het verkeer.
  Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert een politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie en andere partners.
  Door het uitvoeren van deze opdrachten, neemt de Federale Wegpolitie deel, als dynamische partner, aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen, en in het bijzonder aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

  Gewenst profiel

  KENNIS
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Informatiebeheer
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
  - Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS HRM
  PRATISCHE KENNIS
  - Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
  - Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
  - Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.
  VERWACHTE GEDRAG
  - Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

  - Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

  - Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

  - Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

  - Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  In geval van te veel kandidaten, zal een eliminerende test georganiseerd worden.
  In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie
  Wervingsreserve: 24 maanden

  Informations

  Naam
  HCP Popelier
  Voornaam
  Kristiaan
  Functie
  Diensthoofd
  Telefoon
  09/237.13.50
  Korps/directie/dienst
  DGA/DAH/WPR OOST-VLAANDEREN/Commando