Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4008 T 19 04
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur werkt hoofdzakelijk in dossiers met betrekking tot textiel. Hij informeert wat betreft de technische specificiteiten, formuleert adviezen, doet het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert als expertisecentrum op technisch vlak. De adviseur lid ingenieur textiel draagt bij aan een kwalitatief aanbod aan uitrusting ten behoeve van de operationele personeelsleden van de Geïntegreerde Politie.

 

 1. Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Dagelijks opstellen van de technische specificaties en initiële materiaalaanvragen met technische specificaties, of aansluiten bij bestaande overheidsopdrachten.
 • Dagelijks organiseren en voorbereiden van commissies voor de evaluatie van het materiaal (CEM) en opstellen van de technische fiches.
 • Dagelijks meewerken en expertise verlenen voor overheidsopdrachten (prospectie, realisatie lastenboeken,…).
 • Wekelijks monsters controleren. Testen in labo, homologering en kwalitatieve keuring verrichten.
 • Prospecteren en leveranciers contacteren.
 • Enkele keren per jaar een beurs of bedrijf bezoeken.

 

 1. Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. Voorbeelden van taken:
 • Wekelijks advies formuleren inzake uitrusting en dan hoofdzakelijk inzake textiel.
 • Beslissingen en richtlijnen helpen op punt te zetten in samenspraak met de wetgever en commissies (intern en extern).
 • Wekelijks advies geven over elke voorgenomen investering die met betrekking tot het milieu relevant kan zijn (vb. duurzame aankopen, energiebesparingen, afvalverwijdering, enz.).
 • Advies verstrekken met betrekking tot verantwoorde aankopen.
 • Zich ontwikkelen en bestendigen als expertisecentrum binnen de Geïntegreerde Politie.
 • ... 

 

 1. Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten.

 

 1. Als Administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Dagelijks nota’s en artikels schrijven.
 • Adviezen formuleren en informeren op technisch vlak .
 • Technische documentatie bijhouden.
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

 

De dienst Technology Management dient een optimale kwaliteit van het materiaal ten behoeve van de geïntegreerde politie te verzekeren. Daarvoor informeert zij wat betreft de technische specificiteiten, formuleert zij adviezen, doet zij het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert zij als expertisecentrum op technisch vlak.

Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Sélectiecommissie : later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

 

Informations

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL- Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4026 T 19 06
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
5
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van Niveau A bij de Federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

- Een bijdrage leveren aan het opstellen van een jaarlijks actieplan op basis van de adviezen die door de preventieadviseur geformuleerd worden in zijn/haar jaarlijks beleidsplan en dit in nauw overleg met het diensthoofd cel psychosociale steun;
- Coördineren van de activiteiten die in het actieplan zijn opgenomen, schriftelijk verslag uitbrengen van de voortgang van de verschillende activiteiten van het actieplan ;
- Organiseren van een permanentie voor de psychologische ondersteuning van de personeelsleden, zowel binnen als buiten de diensturen ;
- Opvolgen van langlopende dossiers tot psychologische ondersteuning (psychologische hulp aan personeelsleden die geconfronteerd worden met stresssituaties, langdurig zieken, structurele sociale of psychologische problemen…) en oriënteert indien nodig, het personeel naar gespecialiseerde organismen ;
- Punctueel tussenkomen op vraag van de hiërarchische lijn of op vraag van de medewerkers om psychosociale ondersteuning te bieden bij crisismomenten (zowel individueel als collectief) ;
- Proactief en systematisch de verschillende eenheden bezoeken om een permanente inschatting te kunnen maken van de individuele en/of collectieve problemen van de personeelsleden van de zone ;
- Een goede verstandhouding en overleg organiseren tussen de personeelsdienst en de cel, teneinde de opvolging van zieke personeelsleden en/of personeelsleden betrokken in tuchtdossiers te verzekeren ;
- De functie van vertrouwenspersoon uitoefenen
- Zich permanent op de hoogte houden van de ontwikkelingen op zijn/haar domein.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Cel Psycho-sociale Steun maakt deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk binnen de Algemene Directie van de Politiezone.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma Licentiaat of Master in de psychologie.

Gewenst profiel

- Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Beschikken over een absolute discretie en diepgewortelde betrokkenheid ten overstaan van het personeel;
- Openstaan voor communicatie;
- Over goede kennis beschikken betreffende politiewerk;
- Aanvaarden deel te nemen aan een wachtrol;
- Tweetalig zijn (NL/FR).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Informations

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Adviseur - Diensthoofd Human Resources
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
Departement Middelenbeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4003 T 19 04
Korps/directie/dienst
6458 - Federale Gerecht. Politie Arr Brussel-Hoofdstad
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder dossiers analyseren en controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om de gerechtelijk directeur toe te laten en besluit te nemen op basis van alle elementen

Voorbeelden van taken :

- Informatie of verduidelijking inwinnen bij verschillende bronnen

- De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren

- Een conclusie betreffende de verdere amandeling van het dossier voorstellen aan de gerechtelijk directeur

- Altematieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

- De gerechtelijk directeur bijstaan tijdens selectieprocedures en de administratieve opvolging ervan

Als Intern juridisch adviseur analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor de gerechtelijk directeur en het diensthoofd beleid en beheerscontrole om juridische problemen te vermijden

Voorbelden van taken :

- Dossiers of huidige of toekomstige situaties analyseren vanuit juridisch oogpunt

- Mogelijke juridische oplossingen voorstellen/formuleren

- De hindernissen van een methode vaststellen en altematieven voorstellen

- De gerechtelijk directeur begeleiden bij het verhoren van personeelsleden die betrokken zijn bij betwiste dossiers

Als deskundige de kwaliteit van het gebruik van het evaluatiesystem opvolgen in de gerechtelijk directeur bij te staan in de uitvoering van zijn beleid.

Voorbeelden van taken :

- Controle van de voorgestelde evaluaties

- Voorstellen formuleren aan de evaluatoren en evaluatieadviseurs

- Vaststellen van weerkerende tekortkomingen en passende oplossingen voorstellen

- Zelf optreden als evaluatieadviseur

Als kennisbeheerder op de hoogte blijven van de evoluties in relevante wetgeving en rechtspraak om de laatste evoluties te verwerken in de voorstellen en adviezen

Voorbeelden van taken :

- Bijwonen van studiedagen

- Regelmatig en op eigen initiatief de vakliteratuur doornernen

- Verslag uitbrengen aan de betrokken leidinggevenden over de juridische procedures en de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak

As dossierbeheerder de gerechtelijk directeur bijstaan bij de ontwikkeling en opvolging van verschillende projecten die worden beheerd door de dienst beleid en beheerscontrole, in het domein pesoneelsbeheer

Voorbeelden van taken :

- Het opvolgen van tuchtdossiers

- Het opvolgen en beheren van procedures intrekking wapen

- Beheer van dossiers welzijn

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespedaliseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, detijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespedaliseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespedaliseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantebeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en — technieken.

 

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder van een universitair diploma in de rechten

Gewenst profiel

Kennis :

Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD

Strategie en beleid - Niv.:GEBRUlKER

Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER

Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS

Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren. die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondememen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten. vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VAN RAEMDONCK
Voornaam
Danny
Functie
commissaire / commissaris
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.90.45
Korps/directie/dienst
PJF Bruxelles - Politique et contrôle de gestion / FGP Brussel - Beleid en Beheersontrole
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4006 T 19 04
Korps/directie/dienst
7627 - Drl - R E - Sec Immo
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur lid is verantwoordelijk voor de opvolging van diverse investeringsprojecten van onze organisatie zodat deze zo maximaal mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de eindgebruikers.

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Een behoefteprogramma opstellen in nauwe samenwerking met de klant (bepalen nodige oppervlakte, specifieke lokalen, …)
 • Controleren of het opgestelde behoefteprogramma voldoet aan de geldende voorschriften
 • Het behoefteprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de algemeen inspecteur van financiën
 • Een samenvattend document opstellen met een beschrijving van het project, het behoefteprogramma en het advies van de algemeen inspecteur van financiën overmaken aan het SAT binnenlandse zaken en de regie der gebouwen.
 • Opstellen van de plannen in samenwerking met de betrokken interne en externe partners
 • Laten valideren van de plannen en laten tekenen door de verantwoordelijke van de klant en de directeur DRL
 • Tijdig het lastenboek van het project intern voorleggen ter advies
 • Zich informeren over de voortgang van de publicatie, van de analyse van de offertes en de toekenning van de overheidsopdracht
 • De nodige verslagen bekomen (van (werf)vergaderingen bij afwezigheid, van de oplevering, plaatsbeschrijving, …)

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, intern afstemmen met de betrokken diensten om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen vast te leggen alsook de verschillende stappen van het project.
 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, vergaderingen organiseren en bijwonen met de verantwoordelijken van het project en de regie der gebouwen om het behoefteprogramma precies te beschrijven, te informeren over de geldende normen opgesteld door de federale politie en andere informatie uit te wisselen.
 • Voorafgaand aan de werken van een project de firma, aan wie de overheidsopdracht is toegekend, informeren van de te respecteren veiligheidsnormen die binnen de federale politie gelden
 • Op regelmatige basis werfvergaderingen organiseren en bijwonen
 • Aanwezig zijn bij de oplevering van een project, eventueel opmerkingen geven en de plaatsbeschrijving goedkeuren
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 •  Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

Voorbeelden van taken:

 • Verslagen opstellen van de bijgewoonde vergaderingen
 • Rapporteren aan het diensthoofd
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 •  Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek is verantwoordelijk voor een professionele en efficiënte logistieke steun aan alle leden van de geïntegreerde politie. Dit houdt in dat zij kwaliteitsvolle en marktconforme producten, diensten, informatie en infrastructuur levert. Daarbij streeft zij naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met aandacht voor innovatie, flexibiliteit, een optimale prijs - kwaliteit en welzijn. Concreet beheert en organiseert zij de volledige logistieke ketting, van initiële behoefte tot aan de evacuatie van materiaal, gaande van de individuele en functieuitrusting tot voertuigen en infrastructuur. Zij maakt investeringsplannen op, beheert de budgetten, voert overheidsopdrachten uit, stockeert en distribueert materiaal en verleent diverse diensten zoals het beheer van gebouwen en de inrichting en onderhoud van voertuigen. Zij verbindt zich ertoe permanent te zorgen voor optimaal uitgeruste medewerkers.

De dienst Infrastructure Management is verantwoordelijk voor het bepalen en het uitvoeren van grote investeringsprojecten, in samenwerking met de eindgebruikers, de regie der gebouwen en andere externe partners

Gewenst profiel

Kennis :

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn  te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

Rekruteringsreserve van 24 maanden 

Informations

Naam
Legrain
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources