Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4244 T 18 04
Korps/directie/dienst
7359 - Dri - Operations
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A2
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als omkaderend personeel voor een team
De medewerkers aansturen en begeleiden en de ter beschikking gestelde mensen en middelen optimaal inzetten in overeenstemming met de opdrachten en het beleid, ten einde de vastgestelde doelstellingen te bereiken en de planning te behalen.
Voorbeelden van taken:
• Een planning opstellen en aanpassen naargelang de voorziene en onvoorziene situaties
• Taken verdelen en afstemmen onder de leden van het team en concrete opdrachten verdelen onder de medewerkers
• De uitvoeringstermijnen van de taken bewaken en ook duidelijk overzicht houden op de kwaliteiten van de taken die in het team worden uitgevoerd
• Middelen voorzien voor het team en de toezicht houden op het gebruik ervan
• De dienstplanning afstemmen op de doelstellingen en in overeenstemming brengen met andere plannen binnen de directie/divisie

B. Als change agent
Instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers teneinde een maximale aanvaarding van het project/de toepassing(en) te bekomen.
Voorbeelden van taken:
• samenstellen van cursussen en opleidingen
• plannen van opleidingen
• instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden toe
• in staat zijn om een behoeftenanalyse te doen die zich focust op de gewenste impact op het terrein
• projectvoorstellen opmaken en kunnen verdedigen bij de hiërarchie die werkelijk bijdragen tot een verbetering voor de politiemensen op het terrein en/of de ondersteunende processen.

C. Als analist
Opmaken van functionele en organieke analyses teneinde de behoeften van de gebruikers precies te detecteren en te definiëren.
Voorbeelden van taken:
• de oorspronkelijke werkprocedure en de werkprocedure die men wil bekomen via de nieuwe toepassing bestuderen door observaties en interviews met de eindgebruikers en het management
• de actuele en toekomstige werkprocedures (processus business) beschrijven onder de vorm van stroomdiagrammen (flow charts)
• de aandacht van de gebruikers vestigen op de reglementaire beperkingen die een mogelijke impact hebben op de toekomstige toepassing (bv. een beheerssysteem van de vormingsverloven moet rekening houden met het legale maximum)
• rekening houden met de specifieke omgeving en de functies die eigen zijn aan de geïntegreerde politie
• bepalen van de correcte overdracht (uitgevoerd door de technici) van de gegevens uit het/de vroegere syste(e)m(en) naar het nieuwe systeem in samenwerking met de gebruikers
• de noden en behoeften van de verschillende stakeholders en klanten kunnen inventariseren in een beknopt document ter ondersteuning van het projectvoorstel
• de relevante gegevens en hun onderlinge relaties beschrijven, met inbegrip van de functionele behoeften van de gebruikers
• de verschillende contexten onderling relateren en deze relaties beschrijven
• verschillende soorten conceptuele modellen uitvoeren vanuit verschillende invalshoeken om het begrip van de gesprekpartner (het management, de gebruiker, enz.) te verhogen en de modellen te laten valideren
• regelmatig bij de gebruikers de overeenstemming tussen het gerealiseerde conceptuele model en de werkelijkheid controleren, d.w.z. de manier waarop het systeem gebruikt wordt; eventueel het model aanpassen of verkeerd gebruik verbeteren

D. Als projectleider
De behoeften onderzoeken ten einde de plannen van personeelsmiddelen te beheren en tot het beheer van de projecten bij te dragen.
Voorbeelden van taken:
• Vooronderzoeken betreffende ontwikkelingsprojecten uitvoeren (begrip van de aanvragen, bepaling van de te bereiken doelstellingen, oplossingen voorstellen, onderzoek van de kosten en personeelsmiddelen die aangewend moeten worden, planning)
• De projecten plannen op basis van de middelen inzake personeel die nodig zijn voor de verschillende projecten
• Alle ontwikkelingsprojecten superviseren en bepaalde projecten beheren
• Actief deelnemen aan de implementatie van procedures en voorschriften voor projectenbeheer, analyse, programmering en overdracht naar de operationele eenheid, kantoorautomatiseringeenheid en eenheid voor netwerkbeheer van de ontwikkelde of gewijzigde informatiesystemen
• De vooruitgang van de activiteiten opvolgen en aan de business unit manager rapporteren

E. Als ontwikkelaar
Formaliseren, beschrijven, documenteren en schematiseren van de wijze waarop de gegevens in hun context en in het proces kaderen ten einde een algemeen conceptueel model te realiseren dat als basis dient voor de verwerking en uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens.
Voorbeelden van taken:
• de relevante gegevens en hun onderlinge relaties beschrijven, met inbegrip van de functionele behoeften van de gebruikers
• de verschillende contexten onderling relateren en deze relaties beschrijven
• verschillende soorten conceptuele modellen uitvoeren vanuit verschillende invalshoeken om het begrip van de gesprekpartner (het management, de gebruiker, enz.) te verhogen en de modellen te laten valideren
• het conceptuele model doorgeven aan de technici (database administrator) opdat deze het in een logisch model zouden omzetten, d.w.z. omzetten in computertermen
• regelmatig bij de gebruikers de overeenstemming tussen het gerealiseerde conceptuele model en de werkelijkheid controleren, d.w.z. de manier waarop het systeem gebruikt wordt; eventueel het model aanpassen of verkeerd gebruik verbeteren

F. Als facilitator
Vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar DRI, en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie ten einde realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie.
Voorbeelden van taken:
• organiseren van coördinatievergaderingen
• onderhouden van de contacten/netwerken met collega's van DRI en de organisatie
• kaderen van de behoeften van de gebruikers in de langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie)
• toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie
• relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven

G. Als intermediair
Vertalen van de behoeften van de gebruikers naar de projectleden ten einde door duidelijke specificaties de evaluatie van de technische en budgettaire haalbaarheid en de ontwikkeling van het programma mogelijk te maken.
Voorbeelden van taken:
• 'use cases' opmaken (d.w.z. documenten die beschrijven wat er precies gedaan moet worden, de technische specificaties) die bestemd zijn voor de technici die met de technische ontwikkeling belast zijn
• rekening houden met de technische grenzen (via de technici-informatici) en met de veranderingsmogelijkheden van de reglementering die een impact kunnen hebben op de toekomstige toepassing
• de budgettaire grenzen en de tijdslimiet in acht nemen, alsook de algemene samenhang van het project als er verschillende functionele analisten bij betrokken zijn
• de verschillende partijen (technici, gebruikers, projectleider) adviseren aangaande de prioriteiten en komen tot een aanvaardbaar compromis tussen de verschillende standpunten van deze partijen

H. Als kennisbeheerder
Continu op peil houden, verbeteren en uitdragen van de eigen kennis en competenties ten einde aangepaste oplossingen te kunnen voorstellen voor problemen die zich stellen en te kunnen anticiperen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie.
Voorbeelden van taken:
• Opvolgen van de technologische evoluties, tools en methodologieën in de markt, via de wetenschappelijke literatuur en het contact met de leveranciers
• Bestuderen van de wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn/haar kennispeil op peil te houden
• vergelijken met andere organisaties binnen en buiten de overheid (benchmarking), identificeren van de goede praktijken en vertalen hiervan naar de projecten/opdrachten van de dienst
• Actieve deelname aan studiedagen, congressen, seminaries als organisator, intervenant of deelnemer
• Expliciteren, structureren en toegankelijk maken van de kennis
• Volgen van opleidingen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt?
DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
In nauwe samenwerking met de geprivilegieerde partners neemt de dienst operaties (Operations Division – DIOS) de taak op zich om de businessprocessen in kaart te brengen voor de respectieve bedrijfsdomeinen.
De dienst is verantwoordelijk voor het account management en verzekert dat de behoeften en wachttijden van de klanten en stakeholders van de directie goed worden begrepen, en in het verlengde liggen van de organisationele uitdagingen.
De dienst neemt ook het projectmanagement, dus de planning en het prioritiseren van projecten en het toezicht op de ‘milestones’ van de verschillende gerealiseerde projecten op zich. Hij zorgt ervoor dat de bussiness managers de projecten binnen hun respectieve business units op een coherente wijze beheren.
Hij coördineert de opleiding van de gebruikers van de GPI en evalueert de noodzaak om oplossingen te verbeteren. Ten slotte is de divisie verantwoordelijk voor de communicatie over de procedures en producten die werden aangemaakt of uitgewerkt door DRI.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

MASTER - adviseur zijn en/of houder zijn van een universitair diploma
Kennis van de tweede landstaal en van technisch Engels is een belangrijke meerwaarde

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
BOSSELAERS
Voornaam
Gunther
Functie
Commissaris/ Diensthoofd BIMOB
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.17
Korps/directie/dienst
DRI- BINOW
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4024 N 18 05
Korps/directie/dienst
6090 - Csd Antwerpen - Beleidsondersteuning
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Het betreft een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd voor een welomschreven werk waarvan de beëindiging voorzien is op 31-12-2021
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Geen. De voorkeur wordt evenwel gegeven aan een persoon met minimum 4 jaar ervaring in een beleidsmatige functie

Niveau
A2
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

U bent betrokken bij een specifiek project waarvoor de CSD Antwerpen piloot is, nl. bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit. Dit heeft als doel om in de provincie Antwerpen een bestuurlijke-organisatorische ad-hocaanpak en methodiek uit te werken die erop gericht is lokale besturen te ondersteunen bij het verstoren van criminele processen en hun ondersteunende activiteiten. Het uiteindelijke doel is een integrale en geïntegreerde aanpak van een bepaald crimineel fenomeen en/of een specifieke dadergroep.

De Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 onderschrijven de bestuurlijke handhaving (en de informatie-uitwisseling) als een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. In beide wordt de nadruk gelegd op de belangrijke rol die de bestuurlijke overheden in de strafrechtsketen kunnen spelen bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Enerzijds lopen regionale en lokale overheden het risico om, onbewust en ongewild, de activiteiten van criminele ondernemers te faciliteren doordat zij de erkenningen, vergunningen en subsidies verlenen en activiteiten ondersteunen. Anderzijds beschikken de regionale
overheden echter ook over eigen instrumenten die de activiteiten van criminele ondernemers kunnen verstoren, zoals bijvoorbeeld de inspectiediensten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) , de regionale sociale inspectiediensten,….

Als randvoorwaarden voor een performante bestuurlijke handhaving worden naar voor geschoven:

 • een regelgevend kader dat voorziet in alle aspecten van de bestuurlijke handhaving en een oplossing biedt voor de cruciale knelpunten;
 • een bestuurlijk-organisatorische ondersteuning van de lokale overheden;
 • een beleidsmatige omkadering waarbinnen de lokale besturen vrij kunnen beslissen om al dan niet van de bestaande wettelijke mogelijkheden gebruik te maken.

Het project heeft tot doel de bestuurlijk-organisatorische ondersteunende omkadering voor de bestuurlijke overheden te voorzien, zowel wat de informatiehuishouding als de implementatie van een bestuurlijk handhavingsmodel op lokaal bestuurlijk niveau betreft.
Dit gebeurt door het uitbouwen van een Arrondissementeel Regionale Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC).

Rollen van de functie

A. Als technisch deskundige

Op basis van een grote expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

Voorbeelden van taken:

 • opbouwen van een doorgedreven expertise inzake bestuurlijke handhaving
 • bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de literatuur, goede praktijken en verdere ontwikkelingen en implicaties in het domein
 • opvolgen van arresten van de Raad van State en de implicaties ervan
 • voorbereiden van juridische adviezen in het operationele en niet-operationele domein
 • de in het domein van bestuurlijke handhaving relevante documenten verzamelen, bundelen en ter beschikking stellen
 • ontwikkelen van modelbesluiten en inhoudelijke ondersteuning (adviezen) verlenen bij het opstellen van regelgeving (besluiten, reglementen, vergunningen…)
 • uitklaren van problemen m.b.t. informatie-uitwisseling tussen de verschillende partners
 • instaan voor het geven van deskundige adviezen over de beveiliging van de persoonsgegevens en informatie en hun verwerking en opstellen, toepassen, bijwerken en controleren van een beveiligingsbeleid
 • voorbereiden en uitwerken van (strategische) dossiers en beleidsdocumenten
 • formuleren van verbetervoorstellen of vaststellen van aandachtspunten
 • ondersteunen van de ontwikkeling, opvolging of evaluatie van projecten
 • adviseren inzake bestaande of nieuwe procedures.

B. Als dossier- en informatiebeheerder

Dossiers analyseren en controleren op juistheid en correctheid (overeenstemming met regelgeving) teneinde de besluitvorming te ondersteunen en alle elementen weer te geven tot het nemen van beslissingen.
De relevante informatie m.b.t. specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen, zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

 • inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
 • informatie opzoeken in verschillende bestanden en informatiebronnen
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • samenstellen van documentatiedossiers allerlei
 • analyseren van een dossier vanuit een juridisch of regelgevend perspectief
 • beheren van complexe juridische dossiers en de overheden inlichten en adviseren binnen dit kader
 • uitbouwen en actueel houden van een documentatiecentrum waar alle relevantie informatie wordt gebundeld
 • bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de rechtspraak, rechtsleer, literatuur en goede praktijken
 • samenstellen van documentatiedossiers en opstellen van allerlei documenten (brieven, nota’s, memo’s, teksten, presentaties, …)
 • relevante informatie/opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep.

C. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier antwoorden op de vragen van interne en externe partners om aldus de kwaliteit van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • bijdragen aan de uitbouw van een intern en extern netwerk van expertise en referentiepersonen
 • deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten
 • uitbouwen en onderhouden van interne en externe partnerships.

D. Als helpdesk

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven

Voorbeelden van taken:

 • uitvoeren van opzoekingen en formuleren van antwoorden en adviezen
 • analyseren van bestaande regelgeving van toepassing op de gestelde vragen
 • vertalen van technische adviezen in uitvoerbare richtlijnen.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) - COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT ANTWERPEN (CSD ANTWERPEN) - DIRCO

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg  binnen het gerechtelijk arrondissement onder andere op vlak van de aanpak van veiligheidsfenomenen, de organisatie van de  informatiestroom met betrekking tot de bestuurlijke politie op arrondissementeel niveau, de interzonale samenwerking en de werking van het provinciaal informatieen communicatiecentrum

De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken of van de onderzoeksrechter.
Daarnaast wordt ook gespecialiseerde steun verleend aan de interne en externe partners binnen de politie vooral op het vlak van  ICT-criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De beleidscel van de CSD wordt geïntegreerd in de gemeenschappelijke beleidscel CSD-FGP. De beleidscel wordt samengesteld uit medewerkers van zowel CSD als FGP. Dit betekent enerzijds dat de directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur streven naar een geïntegreerde benadering, maar waarbij beide mandatarissen anderzijds hun eigen medewerkers rechtstreeks kunnen aansturen De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, en meer algemeen de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden om fundamenteel bij te dragen tot de oriëntatie van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemeen beleid.

Volgende beleidsdomeinen worden hierin opgenomen:

 • de strategische analyse,
 • de geïntegreerde en projectmatige werking,
 • de procesbegeleiding,
 • de interne en externe communicatie,
 • de arrondissementele beleidscyclus,
 • het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing,
 • het HR-beleid (competentieontwikkeling,kennismanagement,welzijnsbeleid, …)
 • het logistiek en financieel beleid
 • de veiligheid van de informatie
Competenties/Specifieke diplomavereisten

master in de rechtswetenschappen

Gewenst profiel

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie

Korte proef (oplossen van een casus die besproken wordt tijdens het interview) en een interview

 

Er is een budgettair akkoord voorzien tot en met 31-12-2021.

 

Co-funded by the Internal Security Fundof the European Union

Informations

Naam
GUNST
Voornaam
JEAN-CLAUDE
Functie
DIRECTEUR-COORDINATOR
E-mail
Jean-Claude.Gunst@police.belgium.eu
Telefoon
0475/85.48.22
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4151 N 18 03
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.
Master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) of industrieel ingenieur met specialisatie ICT

Vereiste ervaring

Ervaring (werkervaring of stage) in een IT omgeving is aangewezen.

Niveau
A2
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN
Als ICT-deskundige de afdelingschef van het RCCU bijstaan zowel op beleidsmatig als op operationeel vlak.
De Adviseur-Ingenieur rapporteert aan de afdelingschef RCCU en voor de aspecten opleiding aan het diensthoofd beleid en beheerscontrole.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als ICT-deskundige op de hoogte blijven en de kennis beheren om de beveiliging van de kritieke infrastructuur te verbeteren en een beter onderzoek in complexe dossiers te kunnen voeren
Voorbeeld:
- in kaart brengen van de dreigingen
- bijdragen aan een verbeterde beeldvorming
- bijstand in huiszoekingen in een informaticaomgeving
- intelligence cybercrime ter beschikking stellen van onderzoekers
- voor specifieke dossiers een onderzoeksplan uitwerken en uitvoeren

Als projectmedewerker/projectleider meewerken aan projecten die te maken hebben met kennis- en expertiseontwikkeling van de doelgroep om de implementatie of verbetering van procedures, methodes of processen te ondersteunen
Voorbeeld:
- samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om het basisniveau internetrecherche van de onderzoekers te ontwikkelen
- samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om een aantal onderzoekers naar een gevorderd niveau internetrecherche te brengen
- de voortgang van het project bewaken
- meewerken aan de evaluatie van de resultaten
- uitwerken van een kennisdatabank

Als kennisbeheerder op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden om de kwaliteit te kunnen bieden die aan de eisen beantwoordt
Voorbeeld:
- het lezen/zich op de hoogte houden van gespecialiseerde literatuur
- zelfstudie om zijn/haar technische kennis beter te ontwikkelen
- vulgariseren van kennis voor referentiepersonen

Als contactpersoon samenwerken met andere diensten actief binnen hetzelfde domein om de doelstellingen van de FGP te bereiken
Voorbeeld:
- samenwerken met ADIV, VSSE, …
- bijdragen aan informatie-uitwisseling met andere nationale en internationale partners
- contacten met andere experten

Als bewaker van de veiligheid het verzekeren van de realisatie van de nodige procedures en middelen m.b.t. het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen hardware-, software- en andere problemen
Voorbeeld:
- actief meewerken aan de uitwerking en uitvoering van de DRP's (disaster recovery plan)
- coördinatie met externe diensten
- uitvoeren van stresstests
- bijstaan veiligheidsofficier en de adviseur organisatie- en risicobeheer in IT-gerelateerde dossiers
- opstellen IT-policy voor de eenheid

Als coördinator de investeringen Research en Development geleverd door de verschillende teams binnen het RCCU op elkaar afstemmen
Voorbeeld:
- afstemmen van de competentieontwikkeling van de onderzoekers op de doelstellingen inzake expertiseopbouw binnen de afdeling
- afstemmen met de budgettaire strategie van de eenheid
- noden aan IT-infrastructuur in kaart brengen
- materiaaldossiers voorbereiden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) of industrieel ingenieur met specialisatie ICT

Gewenst profiel

Kennis :
Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van één of meer niet-uitsluitende testen en selectiecommissie

wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Decraene
Voornaam
Daniël
Functie
Diensthoofd coördinatie en leiding
E-mail
fgp.ant.dirops@police.belgium.eu
Telefoon
03/217.82.50
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen