Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4301 T 18 05
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift evenwaardig met dewelke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in betrekkingen van Niveau A bij de Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Minimum 4 ans d'expérience relevante pratique/Minimum 4 jaar grondige praktische ervaring

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Leidt en beheert zijn/haar dienst, waarvan de taken omschreven zijn in de Algemene Organisatie van het PolitieKorps (AOPK), volgens de strategie die door de Korpschef vastgesteld is, in overeenstemming met de ‘’missies, visies en waarden’’ van de politiezone en in een geest van optimale kwaliteit
Valt onder de directe bevoegdheid van de Korpschef
Legt regelmatig rekenschap af aan de Korpschef
Is verantwoordelijk voor het intern personeelsbeheer van zijn/haar dienst en controleert het verrichte werk
Ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein
Kan vormingen geven en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein en laat zijn/haar collega’s genieten van zijn/haar expertise
Is de referentiepersoon, binnen zijn/haar domein, voor de andere directies en diensten
Neemt, voor wat betreft zijn/haar materie, actief deel aan de algemene informatiecyclus zoals deze vastgesteld is in de politiezone
Is verantwoordelijk voor de vorming van zijn/haar medewerkers in zijn/haar domein en meldt alle bijzondere noden inzake vorming aan de Korpschef
Is verantwoordelijk voor zijn/haar vorming en meldt alle noden inzake vorming aan de Korpschef
Is verantwoordelijk voor en voert elke opdracht uit die hem/haar door de Korpschef wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein
Neemt deel aan het proces van evaluatie met betrekking tot de leden van zijn/haar dienst volgens het intern evaluatierooster, opgesteld door de zonale autoriteit
Stelt de interne instructies, waarvan het onderwerp binnen zijn competentiedomein valt, op of laat deze, onder zijn/haar verantwoordelijkheid, door zijn/haar medewerkers opstellen
Is verantwoordelijk voor de verspreiding van interne instructies en andere richtlijnen binnen zijn/haar dienst
Verleent directe steun aan de Korpschef
Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficientie en effectiviteit
Analyseert en formuleert voorstellen aan de Korpschef betreffende zijn/haar activiteitendomein
Draagt bij tot de opstelling van specifieke procedures binnen het werkterrein van zijn/haar directie
Neemt actief deel aan de strategische keuzes binnen zijn/haar activiteitendomein
Onderhoudt goede contacten met zowel interne als externe partners
Kan bijdragen aan de uitvoering/opvolging van de prioriteiten vastgesteld binnen het Zonaal Veiligheidsplan binnen het kader van zijn/haar bevoegdheidsdomein
Kan deelnemen aan de Management Meetings
Kan opdrachten van perswoordvoerder uitoefenen en het contactpunt zijn voor de pers
Kan bijdragen tot de uitvoering/opvolging van de prioriteiten vastgesteld binnen het Zonaal Veiligheidsplan binnen het kader van zijn/haar bevoegdheidsdomein
Werkt nauw samen met de Korpschef en vervult de opdracht van directieassistent(e)
Is op de hoogte van het geheel van activiteiten van de Korpschef
Steunt de Korpschef bij het onderhouden van zijn/haar interne relaties
Neemt de externe contacten voor zijn/haar rekening en vervult in dit opzicht een Public Relations functie
Ontwikkelt projecten die door hem/haar door de Korpschef worden toevertrouwd, volgt ze op en verzekert de evaluatie
Bereidt nota’s en rapporten voor, bestemd voor het Politiecollege, de Politieraad en andere autoriteiten, die hem/haar door de Korpschef worden toevertrouwd
Kan de secretaris van het Politiecollege en de Politieraad bij diens afwezigheid vervangen
Meldt iedere adequate informatie aan de Korpschef en stelt mogelijke verbeterpunten voor

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Zuid - Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Beantwoorden aan de wettelijke bepalingen i.v.m. de kennis van de tweede landstaal (SELOR brevet – artikel 12 – voldoende kennis)
Zeer goede kennis hebben van de organisatie van het politiekorps
Bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en ander richtlijnen met betrekking tot zijn/haar functie
Over een goede praktische ervaring beschikken in zijn/haar domein
Vormingen kunnen geven met betrekking tot zijn competentiedomein
Goede kennis hebben inzake digitale briefwisseling en Microsoft Office (Word – Excel – Powerpoint – Access - ...), ISLP en ANG
Voldoende kennis hebben van de deontologische code en deze in praktijk toepassen
Voldoende kennis hebben van alle materie betreffende ‘veiligheid en preventie op het werk’ (IDPBW – ARAB – DINO)
Kennis hebben inzake de aankoopprocedure en openbare aanbestedingen

Gewenst profiel

In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen binnen zijn/haar domein
Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en de overheden
Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
Blijk geven van grote beschikbaarheid en flexibiliteit in functie van de te beheren gebeurtenissen
Blijk geven van natuurlijk leiderschap
Integer zijn
Discreet zijn
Een open geest hebben
Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid
Prioriteiten kunnen definiëren
In staat zijn projecten te bedenken en tot een goed einde te brengen
In staat zijn een voorbeeldfunctie te vervullen omtrent de missie, visie en waarden van de politiezone
Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen
Over een goede verbale en schriftelijke communicatie beschikken
In staat zijn problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te formuleren
In staat zijn proactief te werken
Creatief en innovatief zijn

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie met eventueel kennistest

Informations

Naam
CAUDRON
Voornaam
Philippe
Functie
Directeur
E-mail
philippe.caudron@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.85
Korps/directie/dienst
RH