Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4031 N 18 05
Korps/directie/dienst
5366 - Geel/Laakdal/Meerhout
Werkplaats
Stelenseweg 92
2440 Geel
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Strategisch coördinator

De strategisch coördinator is verantwoordelijk en bevoegd voor de strategische voorbereiding, de opvolging en evaluatie, en de bijsturing van de processen die hem zijn toegewezen. Hij ontwikkelt alle initiatieven die in dat raam nodig zijn om de ondersteuning aan alle teams van het korps te optimaliseren. Hij overlegt voortdurend met de korpschef en de andere strategische coördinatoren om tot een optimale afstemming in de strategische aansturing van het korps te komen. Hij heeft daarnaast een sturende en bewakende rol in het raam van de uitvoering van de processen die hem zijn toegewezen. Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de korpschef en maakt deel uit van het managementteam. De hiërarchische leiding van de onderhoudsmedewerkers en de onderhoudsmedewerker materiaal is permanent gedelegeerd naar de adviseur logistiek en financiën.

Adviseur

Als adviseur van de korpschef is de strategische coördinator verantwoordelijk voor het punctuele onderzoek van belangrijke en/of omvangrijke en/of complexe dossiers die hem door de korpschef worden toegewezen, meestal binnen zijn bevoegdheidsdomein. Hij adviseert de korpschef over deze dossiers.

Coach

De rol van een strategisch coördinator bestaat er in om de verschillende teamchefs binnen het korps te coachen en te ondersteunen binnen zijn verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsdomein om de doelstellingen van het korps in dat domein te realiseren.

Teamchef

Een teamchef geeft hiërarchisch leiding aan een team van operationele en/of administratieve medewerkers. Hij verdeelt de uit te voeren taken rekening houdend met de competenties van zijn medewerkers en de beschikbare capaciteit en middelen en ziet toe op de goede uitvoering van de taken. Hij is er voor zijn medewerkers.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT

Gewenst profiel

Algemene voorwaarden:

 • Belg zijn of onderdaan van een ander land van de Europese Unie;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • Voor de mannelijke kandidaten, aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • Op de datum van aanwerving ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Medisch geschikt bevonden worden voor de in artikel 1 vermelde functie.

Professionele verwachtingen:

Gewenst profiel:

 • Ervaring in proceswerking is een meerwaarde;
 • Ervaring met leiding geven is een meerwaarde;
 • Kennis van ISLP en/of andere politietoepassingen;
 • Een professionele, positieve, integere en inspirerende houding;
 • Rijbewijs B.

Verwachte resultaten

Strategisch coördinator

 • De positieve invloed van de strategisch coördinator is in de visie en de strategie van de politiezone terug te vinden.
 • In het politiekorps bestaat duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is als gevolg van processen en procedures die door de strategisch coördinator ontwikkeld zijn.
 • Risicoanalyses, gekoppeld aan mogelijke maatregelen om ze te beperken, zijn binnen de processen en procedures op initiatief of op vraag van de korpschef uitgevoerd.
 • Doorlichtingen van processen en procedures brengen op initiatief of op vraag van de korpschef verbeterpunten en mogelijke oplossingen aan het licht die in het managementteam besproken worden.
 • Jaarlijks zijn tijdig realistische begrotingsvoorstellen opgesteld en ingediend voor werkingskredieten en investeringen binnen het bevoegdheidsdomein van de strategisch coördinator.
 • Het intern toezicht, is in samenspraak met en onder eindverantwoordelijkheid van de korpschef, optimaal uitgewerkt en toegepast.
 • De strategisch coördinator neemt, in overleg met of op vraag van de korpschef, initiatieven om zijn expertise te optimaliseren.
 • De strategisch coördinator breidt zijn extern netwerk, in overleg met de korpschef, voortdurend uit met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en maakt gebruik van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
 • De strategisch coördinator neemt, in overleg met de andere strategische coördinatoren en de korpschef, alle initiatieven die bijdragen tot een betere werking van het korps binnen en buiten zijn verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsdomein.

Adviseur van de korpschef

 • De korpschef ontvangt tijdig grondig en correct geanalyseerde opdrachten en gefundeerde adviezen over de onderwerpen die door de korpschef zijn toegewezen aan de strategisch coördinator.
 • Op bovenlokale en belangrijke lokale overlegplatforms is de politiezone of de korpschef, bij diens onbeschikbaarheid, stelselmatig actief vertegenwoordigd door een strategisch coördinator.
 • De door de korpschef bepaalde thema’s voor het politiecollege, de politieraad, het BOC en andere overlegfora zijn inhoudelijk grondig en tijdig voorbereid en worden er, op vraag, door de strategisch coördinator toegelicht.

Coach

 • De functionele leiding aan teamchefs is voortdurend overlegd met de andere strategische coördinatoren.
 • Teamchefs vinden inspiratie ter verbetering van de werking van hun team in het belang van het korps in de ideeën en aanbevelingen en in het voorbeeldgedrag van de strategisch coördinator.
 • Teamchefs en individuele medewerkers groeien voortdurend in hun professionaliteit door de opleidingsinitiatieven en andere ondersteunende initiatieven die de strategisch coördinator op stapel zet.
 • Teamchefs en individuele medewerkers ervaren de manier van terugkoppeling van positieve ervaringen en leerpunten als een kans om te ontwikkelen en te groeien.
 • Teamchefs en individuele medewerkers ervaren de manier van leidinggeven van de strategisch coördinator als dienend, ondersteunend en coachend.
 • Teamchefs ervaren de tussenkomsten van de strategisch coördinator als het bewaken van de grote lijnen, van de visie en het beleid van de politiezone, als het creëren van mogelijkheden voor de uitvoering ervan en als het minimaal tussenkomen bij de loutere operationele uitvoering ervan.

Teamchef

 • De medewerkers van de teamchef kennen hun individuele doelstellingen, taken en opdrachten en hebben inzicht in hun bijdrage aan de doelstellingen van het team en het korps.
 • De medewerkers van de teamchef weten wanneer hun uitgevoerde taken voldoen aan de verwachtingen van de afnemer.
 • De medewerkers voelen zich gesteund en gecoacht in hun dagelijks werk en stellen positieve en negatieve terugkoppeling over hun werk en gedrag op prijs.
 • De medewerkers groeien voortdurend op het vlak van professionaliteit en spiegelen zich op dat vlak aan hun teamchef.
 • De medewerkers weten wat deontologisch en wettelijk kan en hun teamchef is op dat vlak hun voorbeeld.
 • De teamchef kiest een gepaste leiderschapsstijl, afhankelijk van de situatie en de aan te sturen medewerkers en volgens de afspraken tussen alle leidinggevenden van het korps.
 • De medewerkers krijgen ruimte om zichzelf te ontplooien en nieuwe ideeën te ontwikkelen in het belang van het team en/of het korps.
 • De teamchef heeft oplossingen gevonden om zijn team, in overleg met de betrokken strategisch coördinator, steeds doeltreffender en doelmatiger te organiseren.
 • Het team kenmerkt zich door een positieve en inspirerende houding.
 • Andere medewerkers van het korps aanvaarden de teamchef op basis van zijn gezag.
 • Andere leidinggevenden ervaren de teamchef als een bondgenoot om de doelstellingen van het korps te realiseren.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Samenstelling van de selectiecommissie : later te bepalen

 

Er wordt voorzien in een wervingsreserve van 2 jaar.

Informations

Naam
Nijs
Voornaam
Els
Functie
Strategisch coördinator faciliteiten en administratie
E-mail
Els.Nijs@police.belgium.eu
Telefoon
014 56 47 80
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4027 N 18 05
Korps/directie/dienst
5433 - Kruibeke/Temse
Werkplaats
Nagelheetmakerslaan 1
9140 Temse
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
5
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Vereiste ervaring

Minimum 5 jaar in een juridische functie

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

• U verstrekt juridisch advies op confidentiële wijze en biedt de nodige ondersteuning in juridische vraagstukken aan de korpsleiding en aan andere vragen partijen binnen de politiezone.
• U coördineert de uitvoering van de taken binnen de diensten personeel en logistiek met het oog op het bereiken van een goede werking van het team, een goede dienstverlening en een maximale bijdrage tot de realisatie van het personeel- en logistiek beleid.
• U staat het afdelingshoofd administratieve diensten bij in diens opdrachten en kan hem vervangen bij afwezigheid.
• U ontwikkelt de nodige kennis binnen zijn bevoegdheidsdomein.
• U vervult zijn taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
• U verbindt zich ertoe om ook andere taken uit te voeren naargelang de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De plaats van tewerkstelling is : Politiecommissariaat, Nagelheetmakerslaan 1, 9140 Temse

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master (of licentiaat) in de rechten

Gewenst profiel

o Taakuitvoering conform de missie, visie en de waarden van het korps en volgens de principes en filosofie van de excellente politiezorg en de GGPZ.
o Bereid zijn tot het volgen van opleidings- en vormingssessies.
o Zich schikken naar de interne richtlijnen en werkingsprocedures van het korps
o Een gezond evenwicht nastreven tussen mens- en taakgericht werken
o Flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan wijzigende werkomstandigheden
o Zelfsturend zijn en zin voor initiatief
o Korpsoverstijgende visie kunnen ontwikkelen
o Planmatig kunnen werken
o Kunnen analyseren en voorstellen formuleren
o Juridisch onderbouwde besluiten opstellen
o Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
o Ordelijk, correct en consequent zijn
o Punctueel zijn
o Kunnen organiseren en plannen op grotere schaal
o Doorzettingsvermogen hebben
o Sociale contactvaardigheid en communicatieve vaardigheid hebben
o Leidinggevende kwaliteiten bezitten
o Luistervaardig en luisterbereid zijn
o Verzorgde houding en taalgebruik hebben
o Stressbestendig zijn
o Blijk geven van assertiviteit
o Goede kennis van de informaticasystemen
o Voorbeeldfunctie en gedrag naar de andere korpsleden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie op basis van schriftelijk dossier.

Informations

Naam
Van Raemdonck
Voornaam
Veerle
Functie
Politiesecretaris/Afdelingshoofd administratieve diensten
E-mail
veerle.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
03/710.97.44
Korps/directie/dienst
PZ 5433
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4201 T 18 12
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Vereiste ervaring

4 jaren minimum

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De Adviseur Jurist hangt af van de Algemeen Functioneel Directeur (DGF). Hij/zij behandelt op verzoek elke materie die juridische gevolgen heeft.
Naast de administratieve basistaken van een adviseur (niveau A), zal hij/zij belast worden met :
- De juridische ondersteuning van de Politiezone en dit zowel in de dossiers over het interne beleid als deze waarbij externe partners of administratieve autoriteiten betrokken zijn.
- De juridische ondersteuning aan de verschillende diensten van de Zone.
- Hij/zij vertegenwoordigt de Politiezone op alle werkvergaderingen met externe partners waar dossiers met een juridisch aspect besproken worden.
- Hij/zij fungeert binnen zijn/haar bevoegdheden als technisch adviseur van de Korpschef, dit in het kader van het Basis Overlegcomité, de Politieraad en het Politiecollege. Zijn/haar deskundigheid wordt vereist bij elk dossier met juridisch impact dat voorgelegd wordt aan de beslissingsorganen van het Politiekorps.
Kernactiviteiten :
- Het ontwikkelen van aanbevelingen en het bedenken van systemen en procedures ter verwezenlijking van de strategische beslissingen, aangenomen door de algemene directie ;
- Juridische ondersteuning bieden aan de algemene directie en aan de verschillende diensten van de Zone inzake materies als het administratief recht, het gemeentelijk recht, het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringen, statuten, …. ;
- Beheer en leiding van de Cel Betwiste Zaken die onder zijn/haar bevoegdheid valt ;
- Opvolging van de dossiers inzake rechtsbijstand, arbeidsongevallen, …, uitgaande van de Dienst Betwiste Zaken ;
- Het ontwikkelen van ontwerpovereenkomsten en protocols voor de uitvoering van de strategische keuzes van de algemene directie of advies geven over reeds bestaande overeenkomsten waarbij het Politiekorps belanghebbende partij is ;
- De studie en analyse van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer ; deze analyse binnen de zone integreren onder de vorm van administratieve zonale orders of algemene instructies ; juridische informatie van het personeel ;
- Door middel van contacten met de Dienst Betwiste Zaken, advocaten en verzekeraars juridische bijstand verlenen aan de personeelsleden van de Zone, die bij een gerechtelijke procedure betrokken zijn tengevolge van de uitoefening van hun functie ;
- Op vraag van de Korpschef werkgroepen superviseren en als deskundige deelnemen aan werkgroepen ;
- Supervisie en opvolging van dossiers waarbij de Zone betrokken is bij gerechtelijke/juridische procedures ; schakel met de advocaten die de belangen van de Zone verdedigen ;
- Juridisch aanspreekpunt van de Zone ;
- De Korpschef technisch advies geven in het kader van het Basis Overlegcomité, de Politieraad en het Politiecollege ;
- Uitwerken en implementeren van de verschillende beleidsstrategieën die tot het juridisch domein van de Zone behoren ;
- In geval van afwezigheid, de Secretaris van de Vergaderingen vervangen in de uitoefening van zijn/haar functies.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen naar gelang van de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de Algemene Directie, en onder de leiding van de Algemene Functionele Directeur (DGF), de juridische dienst van de politiezone brengt advies uit over diverse situaties mbt verschillende domeinen van het recht, onder andere inzake statutaire, operationele, administratieve materies, enz.
Contactpersoon voor alles wat het juridische domein betreft, alsook de uitwisselingen met de wettelijke vertegenwoordigers van de politiezone, verdedig de juridische dienst van de zone het politiekorps indien nodig. De juridische dienst van de zone is ook belast met de coördinatie van de dienst geschillen met als kerntaken het beheer van de aanvragen tot juridische hulp inzake verdediging van belangen van personeelsleden die nadeel hebben geleden of die het voorwerp uitmaken van een klacht in het kader van de uitoefening van het politieambt.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die wensen een taalopleiding te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren wensen te gebruiken van de zone (fitnesszaal).
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master of doctoraat in de rechten

Gewenst profiel

Het vermogen om een missie, visie en waarden te ontwikkelen voor zijn/haar werkdomein ; het vermogen om te organiseren en een structuur te ontwikkelen die een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken verzekeren binnen het kader van zijn/haar beheersdomein ;
op een transparante manier doelstellingen kunnen formuleren ;
de bekwaamheid om op een effectieve manier te organiseren ;
helder en open kunnen communiceren ;
op een effectieve manier prioriteiten kunnen vastleggen en aangeven welke acties noodzakelijk zijn om op korte en lange termijn de vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken ;
over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken ;
zeer goede kennis van de tweede landstaal (actief en passief) ;
voorkeeur voor een tweetalige kandidaten

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef

Informations

Naam
GEUENS
Voornaam
Ilse
Functie
Algemeen Functionele Directeur
E-mail
ilse.geuens@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 19
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4232 T 18 04
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

: Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

U droomt ervan om te werken voor een organisatie op nationaal vlak.
• U heeft affiniteit met cijfers en excel.
• U bent goed georganiseerd, stipt en gemotiveerd.
• U heeft een positieve houding en groepsgeest.

Als Adviseur bij de Dienst Opmaken van de Begroting, zorgt u ervoor dat u gedurende de hele begrotingscyclus, bijdraagt aan de ontwikkeling van de begroting van de Federale Politie, zijn integratie en zijn follow-up.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:
• Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
• Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
• Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
• Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
• Enz.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in Economie, Beleid of Financiën

Gewenst profiel

Zie de functiebeschrijving hierboven.
De kennis van het Frans is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistesten en selectiecommissie.
Recruteringsreserve: 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Dienst Resources
E-mail
DRF.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Directie van Financiën
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4248 T 18 04
Korps/directie/dienst
7360 - Dri - Intelligence
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

6 jaar/années

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als promotor

Meewerken aan de implementatie van het concept Intelligence Led Policing in de GPI ten einde de werking van de GPI te brengen tot een informatiegestuurde politie.

- Het promoten, kenbaar maken van mogelijke informatie verwerkingsmethoden en intelligence-producten en hun potentiële meerwaarde voor het nemen van betere beslissingen en acties binnen de operationele, tactische en strategische processen
- Het toepassen en checken van principes, basis kenmerken/vereisten waaraan informatie(systemen) gelinkt aan politiële processen moeten voldoen om te beantwoorden aan de principes van ILP
- Het geven van informatie- en opleidingssessies terzake
- Het meewerken aan de voortdurende verfijning van het concept ILP in overeenstemming met bevindingen van R&D terzake

Als methodoloog

Het opvolgen van (extern) wetenschappelijk onderzoek/R&D binnen diverse disciplines, het ontwikkelen of het implementeren (vertalen/omzetten) van kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden en technieken ten einde politiële acties (op operationeel, tactisch en strategisch niveau) te ondersteunen om ILP op alle niveaus en binnen alle domeinen in de GPI te integreren.

De expert is in staat om (binnen diverse disciplines) methodes en technieken te identificeren die een toepassing kunnen krijgen binnen de strategische analyse en de gegevensverwerking in het algemeen binnen de federale politie. Hiertoe moet hij beschikken over een vergaand methodologisch inzicht om de (wetenschappelijke) bevindingen te kunnen evalueren en de meerwaarde van de ‘geïmporteerde methode te kunnen identificeren en bovendien deze te kunnen vertalen en implementeren binnen de politiële context in het algemeen en die van destrategische analyse meer in het bijzonder. De expert is in staat het product van de strategische analyse voortdurend te verbeteren zodat de link tussen analyse en de politiewerking bevorderd wordt. Hiertoe moet de expert beschikken over een zeer grondige kennis en ervaring inzake de politiële veiligheidsproblematiek, alle pertinente politiële en niet-politiële informatiebronnen – nationaal en internationaal, mogelijke politiële maatregelen, het politieel beleid en de toekomstvisie van de organisatie.

- Het ontwikkelen of introduceren van methoden van data mining en text mining voor gebruik en toepassing binnen de operationele werkprocessen (bv. automatisch identificeren van mogelijke linken tussen feiten, onderzoeken, … op basis van gelijkenissen)
- Het ontwikkelen/uitwerken van klasseringstechnieken voor evaluatie en afwegen van diverse veiligheidsproblemen (vb. fenomenen naar impact, criminele organisaties, dadertypologieën naar dreigingsgraad)
- Het ontwikkelen van methoden en technieken voor cartografie en ruimtelijke analyse
- Het uitwerken van netwerkanalyse voor de identificatie van dadergroepen
- Het ontwikkelen van methoden of technieken gebaseerd op risicoanalyse voor het prioritiseren van dossiers om op die manier de schaarse middelen beter te verdelen
- Het ontwikkelen van methoden om te analyseren welke aanpak werkt en welke niet werkt (evidence-based), bijvoorbeeld welke methoden en technieken leiden tot een hoger ophelderingspercentage, welke sensibiliseringsacties leiden tot gedragswijzigingen bij automobilisten, …
- Het introduceren van methoden voor toekomstonderzoek (vb. Delphi en scenario-technieken) ten behoeve van een lange termijn strategische planning
- Het (meewerken aan) de uitwerking van opleidingsmodules inzake verwerkings- en analysemethoden en –technieken, die beantwoorden aan de gestelde behoeften (dit in samenwerking met DRE) en dit zowel binnen het kader van functionele, voortgezette of gecertificeerde opleidingen.

Als expert/referentiepersoon

Meewerken aan het concipiëren, uitbouwen, coördineren, ondersteunen en opvolgen van de functie van strategisch analist en het netwerk strategische analyse alsook het concipiëren en/of ondersteunen van andere intelligence functionaliteiten en netwerken bij de federale politie en in diezelfde materie ondersteuning bieden aan de lokale politie ten einde via deze functionaliteiten de vooruitgang van de informatiegestuurde politiezorg te garanderen.

- Het inhoudelijk, methodologisch of technisch ondersteunen van de strategische analisten van de federale politie in het algemeen of voor een specifiek deeldomein of methode/techniek;
- Het leveren van een bijdrage tot de evaluatie van de strategische analisten door:
- Het meewerken aan de selectie en opleiding van alle strategische analisten van de federale politie en deels ook van de lokale politie. Dit veronderstelt de inhoudelijke invulling van de specifieke selectietesten en van de verschillende types opleiding. - Het uitvoeren van de opvolging en eindbeoordeling (quotering) van de stage-analyses van de kandidaat-analisten.
- Het communiceren over de functie strategische analyse of over het tot stand komen en het gebruik van analyseresultaten aan alle strategische analisten, interne (beleids)verantwoordelijken, politie-overheden of externe (nationale en internationale) fora, via presentaties, seminaries of actieve deelname aan vergaderingen.
- Het meewerken aan de organisatie en invulling van seminaries en presentaties aan strategische analisten of andere doelgroepen over strategische analysemethoden en technieken.

Als strategisch analist

Het aanleveren van pertinente analyses en intelligenceproducten ten einde een fundamentele bijdrage te leveren tot de beleidsondersteuning en de strategische planning van de federale politie.

- Het bijdragen aan de realisatie van een periodiek nationaal politieel veiligheidsbeeld, dat rechtstreeks wordt gebruikt voor de realisatie van het NVP en van de kadernota van de overheid;
- Het bijdragen aan de realisatie van een permanente beeldvorming;
- Het realiseren van (risico)analyses over een specifiek thema;
- Het realiseren van analyses van de politiële aanpak voor een specifiek thema met het oog op optimalisatie van de werkprocessen.

Als deskundige inzake informatiebeheer en –verwerking

In samenwerking met de divisies en de business unites van DRI, meewerken aan het coördineren, beheren, exploiteren en verbeteren van de politiële en contextuele informatie, ten einde betere analyses en intelligenceproducten te maken met als doel een effectievere en meer pertinente politiewerking te garanderen.

- Verbeteringsvoorstellen uitwerken voor een coherentere vatting;
- Uitvoeren van controles en analyses met het oog op het detecteren van onvolkomendheden in de data en de verbetering ervan;
- Analyse van de business processen determinerend voor een goede exploitatie van informatie

Als kennisbeheerder

Zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de ICT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit de rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise;
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en welke een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
- Ontmoetingen met leveranciers van ICT-diensten en ICT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het domein;
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de eigen kennis hoog te houden;
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De functie staat in voor het verder uitwerken en ondersteunen van het concept intelligence-led policing (ILP) en van de implementatie ervan binnen de GPI ten einde de politiewerking strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen op basis van tot actiegerichte kennisproducten, geanalyseerde en verwerkte informatie.

Dit houdt in:

- Het ontwikkelen (R&D), meewerken aan de implementatie en verspreiden van methoden en technieken i.v.m. verwerking en analyse van informatie om politiële beslissingen en acties te ondersteunen en dit zowel op het operationele, tactische als strategische vlak.
- Het meewerken aan het concipiëren, uitbouwen, coördineren, ondersteunen en opvolgen van de functie van strategisch analist en het netwerk strategische analyse alsook het ondersteunen van andere intelligence functies/workers en netwerken bij de federale politie en ondersteuning bieden in diezelfde materie aan de lokale politie. Dit alles zowel op strategische, tactisch als operationeel vlak;
- Het concipiëren van de integratie van ILP in de informatiesystemen van de GPI.
- Het aanleveren van pertinente analyses en intelligenceproducten die een fundamentele bijdrage leveren tot de beleidsondersteuning (ontwikkeling, opvolging en evaluatie) en de strategische planning van de federale politie.
- In samenwerking met de diensten en business units van DRI, het coördineren, beheren, exploiteren en verbeteren van de politiële en contextuele informatie, met het oog op het maken van analyses en intelligenceproducten met als doel een effectievere en meer pertinente politiewerking.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt?
DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in- zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Intelligence (Intelligence division – DINT) ontwikkelt een “management information” (MI) strategie naast een “intelligence-led policing” (ILP) concept, en staat in voor het beheer van het « change management committee ». Op basis van de behoefte uitgedrukt door de dienst Operaties stelt deze meerdere mogelijkheden voor die beantwoorden aan de behoeften van de klanten.
- Op het vlak van MI, een concept dat is gericht op het gebruik van een schat aan informatie en op een functionele integratie en interne samenhang door middel van toepassingen, zorgt de dienst voor een gebruiksbeleid en middelenbeheer (al dan niet authentieke gegevensbronnen) en voor kwaliteit van de functionele analyses.
- Op het vlak van ILP, een concept dat is gericht op het sturen van de organisatiewerking op basis van informatie en kennis, staat de dienst in voor het injecteren van het concept ‘intelligence’ in de producten/ toepassingen/ procedures/ informatiestromen (b.v. ‘waarschuwingen’) en voor een functionele link (op conceptueel vlak en op gebied van de werking) ter ondersteuning van verschillende ‘intelligence workers’ (strategische analisten, tactische analisten, …) binnen de politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Kennis van de tweede landstaal en van het Engels is een belangrijke meerwaarde.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistesten: ( Als geen brevet houder)

Deel 1: Testen op PC afgenomen door de dienst rekrutering van DRP:
CONCLUS: Deductief redeneervermogen
ITG: Interpretatie van tabellen en grafieken
SYMBOL: Synthetisch leervermogen

Deel 2: schriftelijke testen bij DRI/DINT
uitgebreide casestudie waarbij analysevaardigheden, creativiteit, logisch redeneren en tekstredactie worden getest
basiskennis kwantitatieve logica en statistiek
test excel
2de taal (vnl. passieve kennis)

Deel 3: interview bij de dienst DRI/DINT
verdiepen op basis van de resultaten op de schriftelijke testen
creativiteit
mondelinge vaardigheden: opbouw van argumentering, spreekvaardigheden (ook 2de taal)

De kandidaat wordt toegelaten tot deel 3 in geval hij slaagt in deel 1 en 2. Voor deel 1 worden geen punten toegekend, maar wordt een positionering bepaald tov een gemiddelde van een referentiegroep. De evaluatie van deel 2 gebeurt complementair aan deel 1.
De kandidaat slaagt op het geheel van de testen als zowel deel 1&2 (samen) als voldoende beoordeeld werden alsook het interview."
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
BUCKET
Voornaam
Marnik
Functie
Diensthoofd BINAT
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.86.12
Korps/directie/dienst
DRI-DINT-BINAT
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4246 T 18 04
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige

Op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan het management, het divisiehoofd en de partners, zodat de juiste, strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.

- Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie
- Het afstemmen van de technische terminologie en dit rekening houdend met de evoluties die binnen de technische systemen gebeuren
- Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en continu de cohesie bewaken
- Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten
- Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan

Als verantwoordelijke voor een team

Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen en waarbij er samen gewerkt wordt aan het evolutief oplossen
- Alle noden voor opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen, gebruik makend van de nodige contacten en budgetten om deze ontwikkeling in te vullen
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s op de werkvloer
- Responsabiliseren van de medewerkers en hen stimuleren om zichzelf verder te blijven ontwikkelen
- Bij relationele problemen tussenkomen of conflicten tussen medewerkers aanpakken en oplossen, om het functioneren van de mensen en de teams terug op het goede spoor te krijgen
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te leren

Als organisator

Het werk tussen de programmeurs verdelen, opvolgen en controleren ten einde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de programmeurs
- Het opvolgen van het verloop van het werk/programmering
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de Business Manager of de verantwoordelijke ICT
- Het verzekeren van technische steun aan de programmeurs
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken

Als ICT specialist

Op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.

- Het beheer van een project
- Steun aan de andere experten en die in het kader van de technische evolutie van de systemen
- Het realiseren van de kwaliteit, de controle en het leveren van de nodige technische expertise om tot resultaten te komen
- Expertise opbouwen en blijven onderhouden op diverse vlakken (binnen dienst systemen is dat voornamelijk ‘netwerken’, ‘servers’, ‘opslag’, ‘video’, ‘audio’, ‘security’, ‘infrastructuur’, ‘centrale systemen’, enz)

Als systeem ingenieur

Alle nodige handelingen op het vlak van de systemen stellen, gebruik makend van de eigen kennis, van ervaring, van inzicht, van kennisnetwerken, van documentatie,… ten einde de systemen te verbeteren om zo de behoeften van de gebruikers te beantwoorden, hen in staat te stellen om aan hun doelstellingen te voldoen en daarnaast tegemoet te komen aan de vereisten die in de planning zijn opgenomen.

- Het schrijven van automatisaties en scripts die het werk versneller of de foutmarge bij het uitvoeren van routinematige taken verlagen
- Voortdurend verbeteren van de systemen, waarbij er geen schrik is om ook ‘buiten de lijntjes’ te zoeken naar oplossingen voor complexe problemen
- De systemen aanpassen aan de nieuwe evoluties binnen de technologie, rekening houdend met de impact op de werking van de organisatie (continuïteit garanderen)
- Het aanbieden van gebruiksvriendelijke interfaces aan de organisatie, zodat de leercurve voor het aanleren en gebruiken van de systemen vlak wordt gehouden

Als opleider/promotor

Kennis en kunde overbrengen naar de IT-medewerkers en naar de eindgebruikers, ten einde toe te laten dat zij op een efficiënte en effectieve manier de informatica tools kunnen gebruiken.

- Voorbereiden van cursussen en syllabi voor de opleiding
- Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden)
- Kennis overbrengen aan nieuwe collega’s, en dit door het overbrengen van verworven inzichten en competenties
- Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie
- Punctuele vragen via telefoon of mail beantwoorden

Als kennisbeheerder

Zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de IT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit zijn rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
- Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het IT-domein
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de kennis op de hoogte te houden
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De interne en externe informatica- en communicatiesystemen (hardware, netwerken, ...) van de organisatie in plaats stellen, beheren, verbeteren en onderhouden ten einde te zorgen voor een efficiënt continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren.

Het professioneel realiseren van projectdoelstellingen, vanuit het eigen inzicht en gebruik makend van de eigen expertise en kennis qua technologie en middelen
ten einde te zorgen voor de goede werking van de systemen die de organisatie in staat stellen om haar doelstellingen na te komen.

OPMERKINGEN
- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is vereist

- Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.
- Rijbewijs B noodzakelijk.

- De aangeworven persoon zal in plaats worden gesteld in het team Server Platforms.

Ervaring hebben met technische activiteiten betreffende datamigratie, dataconsolidatie en serverconsolidatie in server- en storageomgevingen (Linux, Windows, eventueel HP 3PAR et VMax, ...)
• Ervaring hebben met finetuning van backup software
• Kennis hebben betreffende het migreren van (fysieke) servers in de optiek van een maximale centralisatie door virtualisatie en consolidatie.
• Ervaring hebben met de technische implementatie van een provisioning tool. (configuration management, uitwerken richtlijnen, …)
• Ervaring hebben met de rollout van Samba (bij voorkeur Samba 4) en RedHat Enterprise Linux (bij voorkeur RHEL 7).

- Problem solver
- Administratief correct
- Zelfstandig kunnen werken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.

Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming. Hij beheert ook de datacentra en de in deze centra aanwezige, centrale infrastructuur en technische systemen.

Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ dat als rol heeft verder te vernieuwen, innovatieve ingrepen voor te stellen en te zoeken naar middelen om dit te doen. Deze dienst biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

MASTER orientatie ICT of adviseur ICT zijn
- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
• Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficient beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
• Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

• Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ROBINSON
Voornaam
WILSON
Functie
Divisiehoofd Systems (DIST)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DRI - DIST
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4200 T 18 04
Korps/directie/dienst
7768 - Djt - Strategie En Beleid
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De kwaliteitsverantwoordelijke installeert en monitort het kwaliteitssysteem. Hij/zij is functioneel afhankelijk van de directeur van de Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie, maar de kwaliteitscontrole vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Directeur-generaal. Hij/zij zal de Stuurgroep Accreditatie van laboratorium van technische en wetenschappelijke politie bijstaan en de kwaliteitscontrole uitvoeren binnen de verschillende onderdelen van de accreditatie

Als strategisch deskundige op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

 

 • Organisatie en implementatie van een kwaliteitssysteem volgens de geldende norm EN ISO/IEC 17025
 • Strategische en operationele oplossingen voorbereiden voor, en advies geven aan, de stuurgroep op het gebied van kwaliteit
 • Onderhouden van het kwaliteitshandboek en de onderliggende procedures
 • Het kwaliteitsconcept binnen de technische en wetenschappelijke politie ontwikkelen en implementeren
 • Inpassen van nieuwe ontwikkelingen aan de eisen van de norm

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 • Beheer van documenten van het kwaliteitssysteem
 • Opstellen agenda en verslag managementreview en opvolgen van de acties
 • Instaan voor alle administratie i.v.m. de accreditatie
 • Continu monitoren van het kwaliteitssysteem
 • De medewerkers assisteren bij de implementatie van het kwaliteitssysteem en de accreditatie

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Organiseren van beleidsvergaderingen met de kwaliteitscoördinatoren van de FPL
 • Relaties verzorgen met BELAC en met de internationale kwaliteitsfora zoals ENFSI

Als auditor de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

Instaan voor het goed functioneren van de kwaliteitsdienst binnen de eisen van de norm

 • Zorgen dat de integriteit van het kwaliteitssysteem behouden blijft indien veranderingen worden gepland en geïmplementeerd
 • Uitvoeren en opvolgen van interne audits
 • Kwaliteitsbewaking van de herleidbare kalibratie
 • Supervisie en onderhoud van het Quality Management System (QMS)

 

 

Als praktijkmonitor de kandidaten selecteren en/of opleiden en beoordelen om de eenheid in staat te stellen de toegewezen politieopdrachten uit te voeren.

 

 • Aan de personeelsleden continu opleiding geven in kwaliteitszorg en -borging
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De rol van het laboratorium van technische en wetenschappelijke politie bestaat in :

Betreffende de technische politie : - onderzoek, locatie, afname, bewaring en vergelijking van alle materiële aanwijzingen en referentie-elementen met het oog op latere analyse en gebruik, - De stand van zaken op de plaats delict en alle nuttige elementen, vooral in het gerechtelijke uitsluitingsperimeter en op alle plaatsen m.b.t. de feiten. Betreffende de wetenschappelijke politie : De analyse van de materiële aanwijzingen volgens wetenschappelijke methoden, vakken en technieken om de aard, herkomst en vergelijking met andere materiële bewijzen en aanwijzingen of referentie-elementen te bepalen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder van een universitair diploma met specialisatie in wetenschappen

Gewenst profiel

Specifieke kennis / voorwaarden

 • Universitair diploma in een medisch/wetenschappelijke richting met ervaring (gedocumenteerd door externe of interne opleiding) in kwaliteitssystemen en audits
 • Opleiding als kwaliteitsmanager gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen 
 • Tweetalig NL/FR is een toegevoegde waarde

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
 • Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
 • Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

 • Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Aanwervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LAMBRECHT
Voornaam
Stefan
Functie
Commissaris
E-mail
stefan.lambrecht@police.belgium.eu
Telefoon
02/211.59.57
Korps/directie/dienst
Directie van de technische en wetenschappelijke politie
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4215 T 18 03
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving
 • Staat de directeur FL bij in het beheer van zijn/haar directie waarvan de taken omschreven zijn in de Algemene Organisatie van het PolitieKorps (AOPK), volgens de strategie die door de directie FL vastgesteld is en in overeenstemming met de ‘’missies, visies en waarden’’ van de politiezone en in een geest van optimale kwaliteit
 • Kan de directeur vervangen bij afwezigheid
 • Legt regelmatig rekenschap af bij de directeur FL
 • Ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein
 • Kan vormingen geven en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein en laat zijn/haar collega’s genieten van zijn/haar expertise
 • Is medeverantwoordelijk voor het intern personeelsbeheer van zijn/haar dienst en controleert het verrichte werk
 • Neemt, voor wat betreft zijn/haar materie, actief deel aan de algemene informatiecyclus zoals deze vastgesteld is in de politiezone
 • Is medeverantwoordelijk voor de vorming van zijn/haar medewerkers in zijn/haar domein en meldt alle bijzondere noden inzake vorming aan de directie FL
 • Is verantwoordelijk voor zijn/haar vorming en meldt alle noden inzake vorming aan de directeur FL
 • Is verantwoordelijk voor en voert elke opdracht uit die hem/haar door de directeur wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein
 • Kan deelnemen aan het proces van evaluatie met betrekking tot de leden van zijn/haar directie/dienst volgens het intern evaluatierooster, opgesteld door de zonale autoriteit
 • Neemt deel aan de opstelling van de interne instructies, waarvan het onderwerp binnen zijn competentiedomein valt, op of laat deze, onder zijn/haar verantwoordelijkheid, door zijn/haar medewerkers opstellen
 • Is medeverantwoordelijk voor de verspreiding van interne instructies en andere richtlijnen binnen zijn/haar dienst
 • Verleent directe steun aan de directeur FL
 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficientie en effectiviteit
 • Analyseert en formuleert voorstellen aan de Korpschef betreffende zijn/haar activiteitendomein
 • Verleent strategisch advies aan de directeur in de domeinen die zijn/haar bevoegdheid aanbelangen
 • Draagt bij aan de strategische keuzes binnen zijn/haar activiteitendomein
 • Kan bijdragen aan de opstelling van specifieke procedures binnen het werkterrein van zijn/haar directie
 • Onderhoudt goede contacten met zowel interne als externe partners
 • Kan bijdragen aan de uitvoering/opvolging van de prioriteiten vastgesteld binnen het Zonaal Veiligheidsplan binnen het kader van zijn/haar bevoegdheidsdomein
 • Kan deelnemen aan de Management Meetings
 • Kan deelnemen aan de VISIO-vergaderingen
 • Staat de directeur FL en de bijzondere rekenplichtige bij betreffende financiële materies
 • Neemt deel aan de opstelling van de begroting en de begrotingswijzigingen van de politiezone
 • Draagt bij aan de opstelling van de algemene rekening van de zone
 • Staat de directeur FL bij bij de opstelling van de bijlagen voor de begrotingen en de rekeningen van de zone
 • Staat de directeur FL bij bij de opstelling van de verslagen voor het College en de Politieraad betreffende de begrotingen en de rekeningen van de zone
 • Staat de directeur FL bij bij het nazicht van de wettigheid van de procedures van de openbare aanbestedingen
 • Staat de directeur FL bij bij het toezicht op de naleving van de procedure van de drie groene lichten
 • Staat de directeur FL bij bij de controle en de uitvoering van de beraadslagingen binnen de domeinen van zijn/haar directie
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Brussel Zuid - 5341- Anderlecht-Sint-Gillis-Vorst

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master - Financiële, economische of handelsrichting

Gewenst profiel
 • In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen binnen zijn/haar domein
 • Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en de overheden
 • Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
 • Blijk geven van grote beschikbaarheid en flexibiliteit in functie van de te beheren gebeurtenissen
 • Blijk geven van natuurlijk leiderschap
 • Integer zijn
 • Discreet zijn
 • Een open geest hebben
 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid
 • Prioriteiten kunnen definiëren
 • In staat zijn projecten te bedenken en tot een goed einde te brengen
 • In staat zijn een voorbeeldfunctie te vervullen omtrent de missie, visie en waarden van de politiezone
 • Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen
 • Over een goede verbale en schriftelijke communicatie beschikken
 • In staat zijn problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te formuleren
 • In staat zijn proactief te werken
 • Creatief en innovatief zijn
 • Beantwoorden aan de wettelijke bepalingen i.v.m de kennis van de tweede taal (brevet Selor – art. 12 voldoende kennis)
 • Grondige kennis hebben van de organisatie van het politiekorps
 • Bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en ander richtlijnen met betrekking tot zijn/haar functie
 • Over een zeer goede praktische ervaring beschikken in zijn/haar domein
 • Vormingen kunnen geven met betrekking tot zijn competentiedomein
 • Goede kennis hebben van de deontologische code en deze in praktijk toepassen
 • Goede kennis hebben van alle materie betreffende ‘veiligheid en preventie op het werk’ (IDPBW – ARAB – DINO)
 • Goede kennis hebben inzake digitale briefwisseling en Microsoft Office (Word – Excel – Powerpoint – Access - ...), BOS, ...
 • Goede kennis van het beheer van aanbestedingen hebben
 • Goede kennis van boekhouding hebben
 • Goede kennis van de wetgeving betreffende overheidsopdrachten hebben
 • Over een goede kennis beschikken inzake verloning
 • Over kennis van het KB betreffende het algemeen reglement van de boekhouding van de lokale politie (ARBP) beschikken
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Informations

Naam
CAUDRON
Voornaam
Philippe
Functie
Directeur HR
E-mail
philippe.caudron@polbrumidi.be
Telefoon
02/559.81.85
Korps/directie/dienst
5341
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4800 N 18 12
Korps/directie/dienst
7482 - Csd Ant - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Een relevante ervaring van niveau A van 4 tot 6 jaar is vereist

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De medewerkers van de sectie coördineren en zich toeleggen op de efficiënte toepassing van de visie en de beleidslijnen die het management op logistiek en financieel gebied heeft vastgelegd om actief deel te nemen aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant logistiek en financieel beleid binnen de CSD en de FGP. De leidinggevenden van de CSD en de FGP alsook de in het arrondissement aanwezige entiteiten van de federale politie op effectieve en efficiënte wijze steun verlenen op logistiek en financieel gebied om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te waarborgen.

 

A. Als omkaderend personeel : De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken

 • de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven;
 • de taken onder de ploegleden verdelen op basis van hun competenties;
 • toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en indien nodig verbeteringen aanbrengen;
 • de operationele prioriteiten bepalen volgens de vastgelegde richtlijnen of doelstellingen;
 • de richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen;
 • Deelnemen aan een permanentiebeurtrol.

B. Als planningsdeskundige : De uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren

 • de interne en externe aanvragen alsook de doeltreffende en kwaliteitsvolle afhandeling ervan binnen de toegestane termijn coördineren;
 • een planning opstellen en deze aanpassen in geval van onvoorziene situaties;
 • toezien op de coherentie van de oplossingen en antwoorden betreffende de verschillende interne en externe aanvragen;
 • het door het diensthoofd vastgelegde beheersplan opvolgen;
 • deelnemen aan interne overlegvergaderingen;
 • bij de hiërarchie verslag uitbrengen over de dagelijkse activiteiten.

C. Als ploegverantwoordelijke: De collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren

 • plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure;
 • constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers;
 • de ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers onderzoeken en aangepaste acties voorstellen;
 • de medewerkers op de werkplaats opleiden;
 • ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van de ploeg;
 • nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en het aanleren van nieuwe taken;
 • de omstandigheden scheppen die nodig zijn voor de motivering van de medewerkers door hun autonomie en verantwoordelijkheidszin te stimuleren.

D. Als procesbeheerder: Zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen

 • helpen bij de opmaak van de jaarlijkse begroting van de CSD en de FGP;
 • de richtlijnen op het vlak van de opvolging en de beheersing van de uitgaven toepassen;
 • de noodzakelijke informatie voor de opmaak van de begroting vergaren;
 • de investeringsplannen voor het materiaal uitvoeren en opvolgen;
 • de behoeften aan verbruiksproducten, meubilair, collectief materiaal (fotokopieerapparaten, beamer, gps, dienstvoertuigen …) en informatica- en telefoniemateriaal verzamelen en opvolgen;
 • het infrastructuurbeheersplan voor de CSD en de FGP uitvoeren;
 • de uitvoering van overheidsopdrachten voor de behoeften van het personeel opvolgen (materiaalaanvragen opstellen, geschikt materiaal zoeken, contacten leggen met de leveranciers …).

E. Als technisch deskundige: Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

 • de regelgeving omzetten in concrete tools;
 • de ontwerpbeslissingen binnen zijn activiteitendomein voorbereiden;
 • met zijn middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of de directie;
 • de trends op budgettair, financieel en logistiek vlak volgen;
 • een expertisecentrum ontwikkelen op budgettair, financieel en logistiek gebied;
 • alle vragen van de klanten/gebruikers op budgettair, financieel en logistiek gebied beantwoorden;
 • kennisnemen van de literatuur, de wetenschappelijke studies en de ontwikkelingen op budgettair, financieel en logistiek gebied, ze analyseren en er een relevante samenvatting van maken;
 • zijn kennis op peil houden door de nieuwste ontwikkelingen op budgettair, financieel en logistiek gebied te volgen;
 • met zijn middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de CSD en de FGP;
 • de interne overheden adviseren op het gebied van personeelsadministratie met inachtneming van de geldende normen en rekening houdend met het belang van de organisatie en het individuele belang.

F. Als helpdesk: Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven [1]

 • alle vragen/verzoeken van de partners en/of klanten op budgettair, financieel en logistiek gebied beantwoorden;
 • [1]de entiteiten die erom verzoeken methodologische steun bieden bij de toepassing van de financiële, budgettaire en logistieke procedures.

G. Als vertegenwoordiger:  Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

 • interne en externe partnerschappen uitbouwen;
 • een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op budgettair, financieel en logistiek gebied uitbouwen;
 • de goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren;
 • deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over problemen die verband houden met de activiteitendomeinen;
 • deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn,
gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid ‘financiën en logistiek’ binnen de CSD en de FGP.

 

Gewenst profiel

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
 • Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
 • Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

 • Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

 

Wervingsreserve : 24 maanden

 

Bedieningsnummer : 101130

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : samenstelling later te bepalen

Kennistest : Praktische proef die uitsluitend is

 

Opmerking :

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist.

Informations

Naam
Van Altert
Voornaam
Katrien
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829.71.24
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen