Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4105 T 19 03
Korps/directie/dienst
7147 - Cg - Dienst Interne Werking
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de Federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Een ervaring van 3 tot 6 j is vereist/une expérience de 3 à 6 ans est requise

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Actief meewerken aan het beheer van de HR-dossiers opdat de processen/procedures op het gebied van human resources op een correcte, wettelijke, coherente en eenvormige wijze zouden worden toegepast binnen de pijler CG.

Actief meewerken aan het bepalen van de visie en de strategische doelstellingen, aan de ontwikkeling van de beleidslijnen op het gebied van human resources en aan de correcte uitvoering ervan opdat de CG gepaste beslissingen in dit domein zou kunnen nemen.

Als contactpersoon welzijn voor de pijler CG de opstelling van de jaaractieplannen welzijn ontwikkelen en coördineren, meewerken aan het globaal preventieplan welzijn van de diensten en directies CG en de klachten in verband met psychosociale belasting beheren en opvolgen opdat de procedures en wettelijke verplichtingen van de werkgever in dit domein correct zouden worden opgevolgd en nageleefd. 

 

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal enin overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
 

 • toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
 • de richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen.
 • ...

 

Als plannings- deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
 

 • de interne en externe aanvragen alsook de doeltreffende en kwaliteitsvolle afhandeling ervan binnen de toegestane termijn coördineren.
 • toezien op de coherentie van de oplossingen en antwoorden betreffende de verschillende interne en externe aanvragen.
 • erop toezien dat de ontwikkelde oplossingen in overeenstemming zijn met de verwachtingen/behoeften van klanten en partners.
 • deelnemen aan interne overlegvergaderingen.
 • aan de hiërarchie verslag uitbrengen over de dagelijkse activiteiten.
 • de verplichting nakomen om de informatie inzake voorkoming van de psychosociale risico's transversaal uit te wisselen om de kwaliteit van zijn werk continu te verbeteren.

 

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 • constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • de medewerkers opleiden op de werkplaats.
 • ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 • de nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren.
 • creëren van de voorwaarden die nodig zijn voor de werknemers te motiveren door het stimuleren van hun autonomie en hun te nemen verantwoordelijkheid.

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

 • de trends op het gebied van human resources en welzijn volgen.
 • actief meewerken aan het bepalen van de visie en de strategische doelstellingen, alsook aan de ontwikkeling van de beleidslijnen op het gebied van welzijn.
 • onderbouwde adviezen verstrekken over welzijnsbeleid.
 • zich ervan verzekeren dat de directeurs en mandaathouders CG de beleidslijnen op het gebied van human resources correct implementeren, met name door hen hierover te adviseren.
 • de aan te passen of te ontwikkelen werkprocessen/-procedures identificeren en doen evolueren voor de goede uitvoering van de strategische beslissingen op het gebied van welzijn.
 • een expertisecentrum ontwikkelen op het gebied van human resources en welzijn.
 • antwoorden op alle vragen van de klanten/gebruikers op het gebied van HR en welzijn.
 • kennisnemen van de literatuur, de wetenschappelijke studies en de ontwikkelingen op het gebied van human resources en welzijn, ze analyseren en er een relevante samenvatting van maken.
 • de strategie en het beleid op het gebied van human resources en welzijn helpen vertalen in duidelijke en eenduidige operationele richtlijnen en instructies voor de medewerkers van de diensten CG en voor de directeurs en mandaathouders CG.
 • artikels over human resources en welzijn helpen opstellen in samenwerking met CG/C en met inachtneming van de door CG/C vastgelegde normen.
 • zijn kennis op peil houden door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van human resources en welzijn te volgen.
 • een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.

 

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 

 • fungeren als contactpunt welzijn voor de pijler CG.
 • interne en externe partnerschappen uitbouwen.
 • een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op het gebied van human resources en welzijn uitbouwen.
 • de goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners (directies CG, Dirco's, DGR …) verzekeren, in het bijzonder met DGR/DRP op het gebied van human resources en met CG/WB op het gebied van welzijn.
 • deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over thema’s in verband met de activiteitendomeinen en de belangen van de pijler CG verdedigen.
 • deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.
 • indien nodig deelnemen aan het BOC, HOC, onderhandelingscomité.
 • zorgen voor de goede samenwerking met de sociale partners.
 • het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen.
 • aanwezig zijn op de geschikte fora.

 

Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

 

Voor de diensten CG, de directeurs en de mandaathouders

 • het jaarplan welzijn voor de diensten CG opstellen en de uitvoering ervan opvolgen, indien nodig door corrigerende maatregelen voor te stellen.
 • de opstelling van de jaarplannen welzijn van de directies CG coördineren.
 • de klachten in verband met psychosociale belasting opvolgen.
 • de visie en de werkprocessen samenhangend maken.

 
Voor de pijler CG

 • antwoorden op de vragen op het gebied van human resources en welzijn en erop toezien dat de antwoorden overeenstemmen met de wetgeving.
 • toezien op de coherente en eenvormige toepassing van de wetgeving en administratieve rechtspraak voor de volledige pijler CG.
 • de nodige tools en regelgevende teksten helpen ontwikkelen om de processen/procedures aan te passen met het oog op de correcte uitvoering van het beleid inzake human resources en welzijn.
 • de literatuur en de goede interne en externe praktijken op het gebied van human resources en welzijn analyseren
 • voorstellen tot verbetering van de processen/procedures formuleren om de correctie implementatie van de visie inzake human resources en welzijn te bevorderen.

 
Voor de FedPol

 • meewerken aan het beheer en de opvolging van de HR-dossiers van de pijler CG of van de FedPol die door de CG moeten worden gevalideerd en  zorgen voor de correcte toepassing van de procedures met het oog op de eindvalidering.
 • Het verdedigen van de pijler CG op het gebied van de ontwikkeling van het welzijnsbeleid (nauwe samenwerking met DGR/DRP en CGWB).
 • bijdragen tot de correcte toepassing van de wettelijke verplichtingen van de werkgever op het gebied van welzijn (globaal preventieplan, CP3, psychosociale belasting …), onder meer door actief mee te werken aan het globaal preventieplan.

 

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

 • een inventaris opmaken en de interne en externe documentatie op het gebied van human resources en welzijn bijhouden.
 • een instrument ontwikkelen en bijwerken om de vragen en antwoorden op het gebied van human resources en welzijn te beheren, op te volgen en te evalueren.
 • een instrument ontwikkelen en bijwerken om de jaaractieplannen welzijn van de diensten CG te beheren, op te volgen en te evalueren.
 • een instrument ontwikkelen en bijwerken om de klachten in verband met psychosociale belasting te beheren, op te volgen en te evalueren.

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

 • het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen.
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
 • de vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
 • de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren.
 • documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
 • de behandelde dossiers controleren.
 • een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
 • een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen.
 • alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier. 

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De dienst FIW (Interne Werking) valt rechtstreeks onder de CG. De dienst zorgt voor het dagelijkse administratieve beheer van de mandaathouders en directeurs CG en de leden van de diensten CG. Bovendien waarborgt de dienst de correcte en eenvormige toepassing van de processen/procedures in de verschillende activiteitendomeinen (human resources, waaronder welzijn, budget, screening en administratieve steun) binnen de volledige pijler CG. Daarnaast bouwt de dienst de nodige expertise op het vlak van human resources op om de CG een passend advies te kunnen verstrekken om de visie en de strategische doelstellingen te bepalen, alsook om de beleidslijnen in die specifieke domeinen te ontwikkelen. Tot slot streeft de dienst ernaar om de directeurs en mandaathouders CG op gepaste wijze te adviseren voor een correcte uitvoering van het in de verschillende domeinen uitgestippelde beleid.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistest + Selectiecommissie

Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
LOX
Voornaam
Alwin
Functie
Hoofdcommissaris/Commissaire divisionnaire - Jurist
E-mail
alwin.lox@police.belgium.eu
Telefoon
02/227.51.40
Korps/directie/dienst
CG/Interne Werking - Fonctionnement Interne