Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4009 T 19 05
Korps/directie/dienst
7445 - Cgi - Spoc
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
2 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Functiebeschrijving
Het Schengen Informatiesysteem (SISII) is binnen de Schengenruimte een vitale applicatie voor de uitwisseling van internationale signaleringen over gezochte personen, voertuigen en voorwerpen. Naar aanleiding van de publicatie van drie nieuwe EU Verordeningen wordt het systeem grondig aangepast, wat een manifeste impact zal hebben op de werking van de geïntegreerde politie. De instrumenten moeten volledig en progressief geïmplementeerd worden door de Schengenlanden tegen december 2021.
Bovendien wordt België – conform het evaluatiemechanisme op EU niveau – in 2020 onderworpen aan een evaluatie omtrent diens toepassing van het (actuele) Schengeninformatiesysteem SISII.
De jurist maakt deel uit van de Legal Office bij CGI/SPOC en zal in hoofdzaak belast worden met de proactieve coördinatie van de implementatie van de nieuwe SISII Verordeningen binnen de Geïntegreerde politie, alsook de voorbereiding, het (mede)organiseren en de opvolging van de evaluatie in 2020.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe.
Daarnaast is het ook nodig om als “transversale” directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).
De dienst CGI/SPOC (Single Point of Operational Contact) vormt het operationele deel van de directie van de internationale politiesamenwerking (CGI). CGI/SPOC/STAFF leidt de dienst, bestaande uit 132 personeelsleden en verdeeld over verschillende locaties, en staat tevens in voor de juridische opvolging van de ontwikkelingen op het vlak van de internationale informatie-uitwisseling (inclusief gegevensbescherming) en de implementatie ervan op nationaal vlak in samenwerking met de partners van de geïntegreerde politie (DRI) en de nationale en internationale externe partners. CGI/SPOC/TRAD levert expertise op het vlak van vertaling van internationale berichten in de door INTERPOL erkende talen en in de landstalen. CGI/SPOC/Geregelde dienst is o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van de internationale operationele informatie (internationale informatie-uitwisseling + via Interpol en Europol en de internationale signaleringen). De permanentie CGI/SPOC/PERM maakt deel uit van het NIP (nationaal invalspunt) en garandeert een doorlopende (24/7) dienstverlening voor de binnen- en buitenlandse diensten. CGI/SPOC behelst tevens de Centra voor politie- en douanesamenwerking (CPDS) in Doornik, Luxemburg en Heerlen, die voornamelijk de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tot doel hebben. CGI/SPOC/Validatie is verantwoordelijk voor de validatie van de nationale signaleringen. Deze validatie bestaat uit het onderzoeken van de wettelijke aspecten van de signaleringen zoals de dubbele strafbaarheid. De juristen die deel uitmaken van de cel leveren juridische expertise aan de personeelsleden en werken behandelingsprocedures uit. CGI/SPOC neemt deel aan de nationale en internationale fora (vergaderingen van INTERPOL, EUROPOL, DAPIX, …).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

licentiaat / master rechten

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet
voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand
liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare
doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen
gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie:
Later te bepalen.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Schotte
Voornaam
Delphine
Functie
Adviseur
E-mail
delphine.schotte@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
SPOC Legal