Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4201 T 18 24
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Absolute noodzaak om over een dienst R&D te kunnen beschikken die niet op de markt gebracht materiaal kan ontwikkelen volgens de specifieke behoeften van andere diensten DSU en voor het aanpassen van bestaand elektronisch materiaal. Een technische steun aan andere eenheden te geven.

De sectie "Electronic R&D" werkt vooral ter ondersteuning van de andere secties van DSU en in het bijzonder de secties van NTSU. Op basis van de noden van de aanvragers begint R&D in eerste instantie te onderzoeken indien er een reeds bestaande oplossing beschikbaar is, intern of commercieel, eventueel mits bepaalde aanpassingen of modificaties. Indien dit echter niet het geval is zal R&D de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van een specifieke oplossing op maat op zich nemen. Dit gaat van het ontwerpen, prototyping, realisatie, steun aan de eindgebruikers tot eventuele aanpassingen.

Met als doelstelling:
- onze operationaliteit te behouden, door het aangaan van uitdagingen om situaties te deblokkeren, gebruikmakende van nieuwe technologieën;
- de menselijke en materiële inzet te verminderen ;
- het hoofd te bieden aan evoluties in technologische middelen, die gebruikt worden door de criminelen ;
- het realiseren van technische operationele ontwikkelingen op maat.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
- Gijzeling ;
- Fort Chabrol ;
- Ontvoering ;
- Afpersing ;
- Technische-tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd ;
- Discrete inkijkoperaties ;
- Interceptie, detectie, identificatie en lokalisatie van communicaties ;
- Technisch operationele steun intern DSU ;
- Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische-tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier ;
- Ontwikkeling van technische-tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen ;
- Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens ;
- Beheer radiocommunicatie van DSU.

De NTSU is georganiseerd in drie pijlers :
- De eerste is zeer operationeel en omvat alle secties belast met de technische en tactische plaatsing van het materiaal (lokalisatie, video, Tactical Team, etc.).
- De tweede is gewijd aan operationele en technologische steun (R&D elektronica, camouflage,…) en biedt een directe ondersteuning aan de secties van de eerste pijler en andere diensten binnen DSU.
- De derde is belast met de distributie van de verzamelde technische informatie naar de ondersteunende partners.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master met een technische oriëntatie (elektriciteit, elektronica, elektromechanica, informatica, ...)

Gewenst profiel

De sectie R&D is op zoek naar een nieuwe medewerker (burgerpersoneel) met de volgende kwaliteiten :

• Grondige kennis hebben van elektronica in één of meerdere van de volgende materies :
o Analoge en digitale elektronica
o Hardware ontwerp
o Hardware hacking & reverse engineering
o Side channel attack (SPA, DPA)
o Automobiel electronica (CAN Bus : sniffing, analyzing, spoofing)
o Microcontrollers en hun programmering

• Goed kennis hebben van : Python, C (µC), Linux, design PCB ;
• Pluspunten : kennis hebben van audio, video, domotica, beveiligingssystemen (alarmen, DVR,…), kennis C#, telecommunicatie (RF, antennes, …), Software Defined Radio, cryptografie ;
• Kennis hebben van de gangbare informaticaprogramma's, zowel administratief als programmeren ;
• Bij voorkeur reeds praktische ervaring hebben inzake meettechnieken en realisatie ;
• Stressbestendig ;
• Betrokkenheid, motivatie en beschikbaarheid ;
• Georganiseerd en gestructureerd kunnen werken ;
• Initiatieven nemen ;
• Actieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels ;
• Autodidact en creatief ;
• In staat zijn om zowel individueel als in teamverband te werken (ook met operationele collega’s).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van één of meerdere eliminerende geschiktheidstesten :
- Bekwaamheidsproeven : Schriftelijke en praktische technische testen
- Selectiecommissie : Nader te bepalen
- Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
SEGERS
Voornaam
Bart
Functie
CP Diensthoofd adjunct
E-mail
Bart.Segers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.75.61
Korps/directie/dienst
DGJ-DSU-NTSU
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4607 N 18 14
Korps/directie/dienst
5449 - Oostende
Werkplaats
Alfons Pieterslaan 39
8400 Oostende
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Een relevante ervaring van 2 jaar is een meerwaarde.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Plaats in de organisatie

Organogram

Het afdelingshoofd ICT staat onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de directeur Beheer. Hij heeft de leiding over en is de evaluator van een drietal medewerkers. De dienst ICT ressorteert onder de directie Beheer.

Evaluatie

 • Positie in het competentieraamwerk: advies-expertise-coördinatie
 • Evaluator: directeur Beheer
 • Eindverantwoordelijke: Korpschef
 • Te evalueren personen: rechtstreekse medewerkers van de dienst

Basisdoelstelling van de dienst ICT

Beheer beleid en beleidsadvies

De dienst ICT is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de aanwezige software en hardware binnen de politiezone. Het betreft meer concreet het installeren van software en updates, beheren van gebruikers en mailapplicaties, het maken van back-ups, beheer van virtuele machines, operationaliteit garanderen van het cameranetwerk en straalverbindingsnetwerk, installeren en configureren van nieuwe computers, bijstand geven aan gebruikers bij informaticaproblemen,…

Daarnaast is de dienst ICT verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van een coherent informaticabeleid binnen de zone.

Tot slot moet de dienst ICT zowel op vraag als pro-actief beleidsadvies kunnen geven aan de korpsleiding over de nieuwste ontwikkelingen. Bedoeling is om de werkprocessen van operationele en ondersteunende diensten te optimaliseren.

Functie-inhoud

Leiding geven aan de dienst ICT

 • instaan voor de dagelijkse leiding van de medewerkers van de dienst;
 • ervoor zorgen dat het takenpakket op een professionele manier aangepakt en verdeeld wordt onder de medewerkers;
 • de medewerkers coachen, instrueren, evalueren en bijsturen waar nodig.

Uitwerken van een informaticabeleid

 • Uitwerken van een visie en beleid op het vlak van technologie en informatica;
 • Instaan voor onderzoek en ontwikkeling om steeds verder te vernieuwen, nieuwe technologieën te integreren en innovatieve ingrepen voor te stellen met als doel de operationele en ondersteunende processen te optimaliseren.
 • Instaan voor een analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van diverse systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video, camera, telefonie,…) en het ontwikkelen van technische standaarden voor een politionele organisatie;
 • Stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan.

 

Coördineren van grote projecten

 • verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking;
 • het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de complexe dossiers, coördineren en leiding geven.

Adviesfunctie t.o.v. de korpsleiding

 • advies op vlak van de technische installaties en begeleiding bij het maken van investeringsbeslissingen;
 • vernieuwingen en uitbreidingen binnen het korps helpen realiseren. Marktonderzoek uitvoeren, technisch advies geven en het uitwerken van lastenboeken volgens de wet op overheidsopdrachten;
 • proactief analyses doen binnen het voorziene wettelijk kader om misbruiken of andere problemen inzake informatica te signaleren aan de korpsleiding;
 • actief participeren in interne en externe overlegorganen.

 

Ons aanbod
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ OOSTENDE

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een master diploma waaruit blijkt dat de competenties verworven tijdens de opleiding relevant zijn voor de competenties van ICT-adviseur zoals opgenomen in de functiebeschrijving. Bij voorkeur houder zijn van volgend diploma: Master Toegepaste Informatica, Master Industriële Wetenschappen, Master Informatica, Master Ingenieurswetenschappen, Master Bio-Informatica, Master Informatiemanagement of Master Wiskundige Informatica

Gewenst profiel

Kerncompetenties

Samenwerken
Kan in het korps, zowel binnen de afdeling als over de afdelingen en directies heen, samenwerken, door:
-    open communicatie te bevorderen;
-    het groepsgevoel en een samenwerkingsklimaat te stimuleren;
-    conflicten te vermijden of op te lossen.

Klantgericht handelen
Kijkt naar wat leeft binnen het werkveld en wat als probleem wordt ervaren.
Zoekt naar constructieve oplossingen.
Communiceert op een positieve en open manier.

Integer handelen
Handelt integer in overeenstemming met de deontologische code, is discreet, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen
Staat in voor de eigen ontwikkeling door:
-    opleidingen te volgen of zichzelf bij te scholen;
-    kritisch te zijn ten opzichte van het eigen functioneren;
-    lessen te trekken uit gekregen opmerkingen.

Competenties specifiek voor de functie

Leiderschap en communicatie

 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met de medewerkers van de dienst en  stuurt medewerkers aan:
  • Geeft ruimte aan de medewerkers voor initiatief, creativiteit en zelfontplooiing zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen
  • Is aanwezig op de werkvloer als leidinggevende en durft verantwoordelijkheid nemen.
  • Vindt een evenwicht tussen delegeren en zelf taken uitvoeren.
 • Is als leidinggevende een onderdeel van het team.
 • Is onderdeel van de directie Beheer en draagt ook de visie uit.
 • Vanuit de ondersteunende rol van de Directie Beheer: communiceert overtuigend en poogt om tot win-win situaties te komen bij overleg, kan compromissen sluiten.

Informatie integreren

 • Benadert situaties vanuit verschillende invalshoeken en onderzoekt mogelijke alternatieven.
 • Legt verbanden tussen informatie van verschillende bronnen.
 • Weegt alternatieven af vooraleer tot een doordacht advies of conclusie te komen.

Besluitvaardig

 • Kan werk structureren en prioriteiten bepalen.
 • Kan, binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid, correcte beslissingen nemen. Houdt hierbij rekening met:
  • een afwegingen van de voor- en nadelen, alsook met de verschillende alternatieven;
  • de doelstellingen van de organisatie.
 • Onderneemt acties die voortvloeien uit de genomen beslissingen en die bijdragen tot de vooropgestelde objectieven.

Adviseren

 • Geeft, zowel mondeling als schriftelijk, een inhoudelijk correct advies.
 • Past advies aan de noden van de gesprekspartner aan.
 • Bouwt een relatie op met anderen op basis van geloofwaardigheid en expertise.

Kennis en informatie delen

De ICT-adviseur moet in staat zijn om technische kennis op een verstaanbare manier over te brengen. Hij moet de collega’s kunnen informeren over de nieuwigheden en de gebruikers leren hoe ze specifieke knowhow kunnen verwerven.

Coping

 • Blijft kalm, ook in crisissituaties of moeilijkere werkomstandigheden.
 • Toont zelfvertrouwen bij ondernemen van acties.
 • Neemt kritiek niet persoonlijk op en plaatst deze in het juiste kader.

Vakkennis

De ICT-adviseur heeft een grondige kennis inzake informatica, inclusief netwerken (TCP/IP, fiber, switchen), besturingssystemen (Windows interfaces, LINUX), relationele databanken en internet. Eveneens een grondige kennis inzake SCCM (System Center Configuration Manager), AD, Azure-AD, Windows Server 2016 en VMWare.

Daarnaast toont de adviseur een grote affiniteit met alles inzake informaticabeheer (software, hardware, nieuwe applicaties,…) en is hij in staat om de kennis ter zake te versterken en te onderhouden. Kennis van Office 365, Yammer, SharePoint, Teams en GDPR is een pluspunt.

De adviseur moet tevens in staat zijn een grondige kennis te verwerven inzake de politionele toepassingen.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

 

Wij bieden

 • Statutaire benoeming
 • Een soepel werkregime, minimum 32 verlofdagen per jaar en een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een gevarieerde taakinhoud.
 • Een dynamische werkomgeving waarin zelfstandigheid en zin voor initiatief gepromoot wordt.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Aanvangswedde tussen 3.681,21 euro en 5.456,39 bruto per maand. (Een simulatie van de wedde kan opgevraagd worden via e-mail aan de dienst Human Resources – PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu .)
 • Gratis openbaar vervoer - goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bus, trein en tram).

 

Meer weten?

Contactpersoon: Katleen Pierloot, directeur Beheer
Adres: Vindictivelaan 1 – 8400 Oostende
E-mail: Katleen.Pierloot@police.belgium.eu
Tel : 059/56.11.13

Informatiesessie

Op donderdag 06 juni 2019 wordt vanaf 18:30 uur voor alle belangstellenden een informatievergadering gehouden in het gebouwencomplex aan de Alfons Pieterslaan 39 te Oostende. Gelieve vooraf in te schrijven via e-mail naar PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu .

 

Er kan worden ingeschreven voor deze vacature tot en met 14-06-2019.

 

Informations

Naam
Pierloot
Voornaam
Katleen
Functie
Directeur Beheer
E-mail
Katleen.Pierloot@police.belgium.eu
Telefoon
059/56.11.13