Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4101 T 19 03
Korps/directie/dienst
6752 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Opdr - Ocad
Werkplaats

1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift in informatica dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur ICT werkt binnen het departement ICT en staat onder de directe leiding van het departementshoofd ICT.

Zijn belangrijkste taken zijn:

  • de IT-infrastructuur (servers, SAN, switches, firewall, PC, printers, …) en de communicatiekanalen tussen het OCAD en zijn verschillende steundiensten beheren (zowel op gebied van informatica- als telefonie- en veiligheidssystemen);
  • een bijdrage leveren aan de opbouw van de architectuur van het informaticapark, een goede monitoring en snel herstel kunnen verzekeren in geval van incidenten; 
  • de technische assistentie van de permanentie van het OCAD verzekeren en ondersteuning bieden aan het personeel van het OCAD.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse is opgericht op basis van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging en staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het OCAD is bevoegd voor het analyseren van de informatie en inlichtingen die het krijgt van zijn partners en zijn steundiensten, op basis waarvan het OCAD strategische en punctuele dreigingsevaluaties opmaakt. Daarnaast speelt het OCAD een coördinerende rol in het Actieplan Radicalisme en in de informatiestroom tussen de verschillende bevoegde diensten in binnen- en buitenland. Tot slot vervult het OCAD een belangrijke rol bij het nemen van bepaalde administratieve preventieve maatregelen in de strijd tegen terrorisme en radicalisme. De bevoegdheidsdomeinen van het OCAD situeren zich op het vlak van dreigingen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme tegen Belgische personen en belangen op Belgisch grondgebied en in het buitenland. Op basis van de evaluaties van het OCAD nemen de bestuurlijke en gerechtelijke politie en de andere bevoegde diensten de gepaste maatregelen.

 

Extra aanbod

Overeenkomstig het KB van 24 augustus 2007 ontvangt u een maandelijkse toelage bovenop uw salaris

U zal een recente smartphone ontvangen en geniet van een communicatieforfait voor mobiel internet en GSM (telefonie)

U zal ook beschikken over een laptop van het werk

Mogelijkheid om te telewerken

Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te bekomen

Mogelijkheid om opleidingen te volgen i.v.m. de laatste nieuwe technologieën op het vlak van ICT

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Vereist diploma: een voltooid licentiaats-, master- of doctoraatsdiploma in de informatica.

In het bezit zijn van een rijbewijs klasse B.

Belg en in België woonachtig zijn en het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.

In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat "zeer geheim" (wet van 11.12.1998)  of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan (het niet behalen van het certificaat is een reden tot verwijdering of niet detachering).

Gewenst profiel

Goede beheersing van de huidige omgevingen Windows Server en Linux.

Goede kennis van tools voor de beveiliging van informatie (Firewalls, IPS, VPN, encrypties, …)

Grondige kennis hebben van informaticanetwerken.

Goede kennis hebben van gegevensbanken

Kennis van het Engels is ook vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

E-mail
srt@ocamocad.fgov.be
Telefoon
02/238 56 86
Korps/directie/dienst
OCAD - Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4107 N 19 11
Korps/directie/dienst
7399 - Fgp Antwerpen - Operationele Steun
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring (werkervaring of stage) in een IT omgeving is aangewezen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN
Als ICT-deskundige de afdelingschef van het RCCU bijstaan zowel op beleidsmatig als op operationeel vlak.
De Adviseur rapporteert aan de afdelingschef RCCU en voor de aspecten opleiding aan het diensthoofd beleid en beheerscontrole.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als ICT-deskundige op de hoogte blijven en de kennis beheren om de beveiliging van de kritieke infrastructuur te verbeteren en een beter onderzoek in complexe dossiers te kunnen voeren
Voorbeeld:
- in kaart brengen van de dreigingen
- bijdragen aan een verbeterde beeldvorming
- bijstand in huiszoekingen in een informaticaomgeving
- intelligence cybercrime ter beschikking stellen van onderzoekers
- voor specifieke dossiers een onderzoeksplan uitwerken en uitvoeren

Als projectmedewerker/projectleider meewerken aan projecten die te maken hebben met kennis- en expertiseontwikkeling van de doelgroep om de implementatie of verbetering van procedures, methodes of processen te ondersteunen
Voorbeeld:
- samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om het basisniveau internetrecherche van de onderzoekers te ontwikkelen
- samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om een aantal onderzoekers naar een gevorderd niveau internetrecherche te brengen
- de voortgang van het project bewaken
- meewerken aan de evaluatie van de resultaten
- uitwerken van een kennisdatabank

Als kennisbeheerder op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden om de kwaliteit te kunnen bieden die aan de eisen beantwoordt
Voorbeeld:
- het lezen/zich op de hoogte houden van gespecialiseerde literatuur
- zelfstudie om zijn/haar technische kennis beter te ontwikkelen
- vulgariseren van kennis voor referentiepersonen

Als contactpersoon samenwerken met andere diensten actief binnen hetzelfde domein om de doelstellingen van de FGP te bereiken
Voorbeeld:
- samenwerken met ADIV, VSSE, …
- bijdragen aan informatie-uitwisseling met andere nationale en internationale partners
- contacten met andere experten

Als bewaker van de veiligheid het verzekeren van de realisatie van de nodige procedures en middelen m.b.t. het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen hardware-, software- en andere problemen
Voorbeeld:
- actief meewerken aan de uitwerking en uitvoering van de DRP's (disaster recovery plan)
- coördinatie met externe diensten
- uitvoeren van stresstests
- bijstaan veiligheidsofficier en de adviseur organisatie- en risicobeheer in IT-gerelateerde dossiers
- opstellen IT-policy voor de eenheid

Als coördinator de investeringen Research en Development geleverd door de verschillende teams binnen het RCCU op elkaar afstemmen
Voorbeeld:
- afstemmen van de competentieontwikkeling van de onderzoekers op de doelstellingen inzake expertiseopbouw binnen de afdeling
- afstemmen met de budgettaire strategie van de eenheid
- noden aan IT-infrastructuur in kaart brengen
- materiaaldossiers voorbereiden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master ICT

Gewenst profiel

Kennis :
Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van één of meer niet-uitsluitende testen en selectiecommissie
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Van Den Berghe
Voornaam
Johan
Functie
Diensthoofd CCU
E-mail
Johan.Vandenberghe@police.belgium.eu
Telefoon
03/217.82.41
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen