Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4103 T 19 01
Korps/directie/dienst
7430 - Fgp Brussel - Operationele Steun
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

3 ans

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige onder leiding van de verantwoordelijke zorgen voor het (uit)bouwen en onderhouden van het ontwerp van RCCU-infrastructuur om de FGP in staat te stellen bij te dragen tot een veilige en leefbare samenleving inzake cyberwereld. Als technisch deskundige eveneens zorgen voor de noodzakelijke beheerdersdocumentatie voor de architectuur en het vervullen van de helpdeskfunctie.

A. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Het, overeenkomstig het ontwerp, uitwerken van de informaticastructuur (met daaronder een intranet, VPN, het OSINT) noodzakelijk voor de uitoefening van de taken van de RCCU met grote aandacht voor de integriteit en vertrouwelijkheid van het systeem.
 • Het uitvoeren en implementeren van de veiligheidsmaatregelen voor het hele informaticasysteem voor de RCCU.
 • Het analyseren en configureren van integraties of interacties tussen verschillende bestaande systemen alsook deze van externe partners.
 • De uitgewerkte systemen/methodes beschrijven en documenteren.
 • Het blijvend opvolgen van R&D in het ICT-domein.
 • Adviezen formuleren voor het management.
 • Nauw samenwerken met de afdelingschef RCCU op beleidsmatig vlak.
 • Het bijstaan van de veiligheidsofficier en de DPO.

B. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken

 • De concrete vragen van de medewerkers beantwoorden.
 • De inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken en ter beschikking stellen via FAQ’s.
 • In voorkomend geval en op vraag en overeenkomstig de richtlijnen van de verantwoordelijke voor het netwerk, een specifieke oplossing uitwerken om aan een gesignaleerd probleem te verhelpen.

C. Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

 • Het deelnemen aan expertenvergaderingen en werkgroepen.
 • Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen.

D. Als informatica-ondersteuning taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de eenheid optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken

 • De informaticatoepassingen en –systemen updaten.
 • Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden.
 • Hardware problemen oplossen.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

MASTER met oriëntatie ICT bezitten

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Kennistest: organisatie van één of meer uitsluitende testen

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VAN RAEMDONCK
Voornaam
DANNY
Functie
COMMISSAIRE
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.90.45
Korps/directie/dienst
PJF BRUXELLES
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4101 T 19 01
Korps/directie/dienst
7430 - Fgp Brussel - Operationele Steun
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

0

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als ICT-deskundige de afdelingschef van het RCCU bijstaan zowel op beleidsmatig als op operationeel vlak.
De Adviseur-Ingenieur rapporteert aan de afdelingschef RCCU en voor de aspecten opleiding aan het diensthoofd beleid en beheerscontrole.

Als ICT-deskundige op de hoogte blijven en de kennis beheren om de beveiliging van de kritieke infrastructuur te verbeteren en een beter onderzoek in complexe dossiers te kunnen voeren
o in kaart brengen van de dreigingen
o bijdragen aan een verbeterde beeldvorming
o bijstand in huiszoekingen in een informaticaomgeving
o intelligence cybercrime ter beschikking stellen van onderzoekers
o voor specifieke dossiers een onderzoeksplan uitwerken en uitvoeren

Als projectmedewerker/projectleider meewerken aan projecten die te maken hebben met kennis- en expertiseontwikkeling van de doelgroep om de implementatie of verbetering van procedures, methodes of processen te ondersteunen
o samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om het basisniveau internetrecherche van de onderzoekers te ontwikkelen
o samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om een aantal onderzoekers naar een gevorderd niveau internetrecherche te brengen
o de voortgang van het project bewaken
o meewerken aan de evaluatie van de resultaten
o uitwerken van een kennisdatabank

Als kennisbeheerder op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden om de kwaliteit te kunnen bieden die aan de eisen beantwoordt
o het lezen/zich op de hoogte houden van gespecialiseerde literatuur
o zelfstudie om zijn/haar technische kennis beter te ontwikkelen
o vulgariseren van kennis voor referentiepersonen

Als contactpersoon samenwerken met andere diensten actief binnen hetzelfde domein om de doelstellingen van de FGP te bereiken
o samenwerken met ADIV, VSSE, …
o bijdragen aan informatie-uitwisseling met andere nationale en internationale partners
o contacten met andere experten

Als bewaker van de veiligheid het verzekeren van de realisatie van de nodige procedures en middelen m.b.t. het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen hardware-, software- en andere problemen
o actief meewerken aan de uitwerking en uitvoering van de DRP's (disaster recovery plan)
o coördinatie met externe diensten
o uitvoeren van stresstests
o bijstaan veiligheidsofficier en de adviseur organisatie- en risicobeheer in IT-gerelateerde dossiers
o opstellen IT-policy voor de eenheid

Als coördinator de investeringen Research en Development geleverd door de verschillende teams binnen het RCCU op elkaar afstemmen
o afstemmen van de competentieontwikkeling van de onderzoekers op de doelstellingen inzake expertiseopbouw binnen de afdeling
o afstemmen met de budgettaire strategie van de eenheid
o noden aan IT-infrastructuur in kaart brengen
o materiaaldossiers voorbereiden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master Ingenieur ICT

Gewenst profiel

Kennis :

 Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VAN RAEMDONCK
Voornaam
DANNY
Functie
COMMISSARIS
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/2239045
Korps/directie/dienst
FGP BRUSSEL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4201 T 18 04
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Absolute noodzaak om over een dienst R&D te kunnen beschikken die niet op de markt gebracht materiaal kan ontwikkelen volgens de specifieke behoeften van andere diensten DSU en voor het aanpassen van bestaand elektronisch materiaal. Een technische steun aan andere eenheden te geven.

De sectie "Electronic R&D" werkt vooral ter ondersteuning van de andere secties van DSU en in het bijzonder de secties van NTSU. Op basis van de noden van de aanvragers begint R&D in eerste instantie te onderzoeken indien er een reeds bestaande oplossing beschikbaar is, intern of commercieel, eventueel mits bepaalde aanpassingen of modificaties. Indien dit echter niet het geval is zal R&D de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van een specifieke oplossing op maat op zich nemen. Dit gaat van het ontwerpen, prototyping, realisatie, steun aan de eindgebruikers tot eventuele aanpassingen.

Met als doelstelling:
- onze operationaliteit te behouden, door het aangaan van uitdagingen om situaties te deblokkeren, gebruikmakende van nieuwe technologieën;
- de menselijke en materiële inzet te verminderen ;
- het hoofd te bieden aan evoluties in technologische middelen, die gebruikt worden door de criminelen ;
- het realiseren van technische operationele ontwikkelingen op maat.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
- Gijzeling ;
- Fort Chabrol ;
- Ontvoering ;
- Afpersing ;
- Technische-tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd ;
- Discrete inkijkoperaties ;
- Interceptie, detectie, identificatie en lokalisatie van communicaties ;
- Technisch operationele steun intern DSU ;
- Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische-tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier ;
- Ontwikkeling van technische-tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen ;
- Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens ;
- Beheer radiocommunicatie van DSU.

De NTSU is georganiseerd in drie pijlers :
- De eerste is zeer operationeel en omvat alle secties belast met de technische en tactische plaatsing van het materiaal (lokalisatie, video, Tactical Team, etc.).
- De tweede is gewijd aan operationele en technologische steun (R&D elektronica, camouflage,…) en biedt een directe ondersteuning aan de secties van de eerste pijler en andere diensten binnen DSU.
- De derde is belast met de distributie van de verzamelde technische informatie naar de ondersteunende partners.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master met een technische oriëntatie (elektriciteit, elektronica, elektromechanica, informatica, ...)

Gewenst profiel

De sectie R&D is op zoek naar een nieuwe medewerker (burgerpersoneel) met de volgende kwaliteiten :

• Grondige kennis hebben van elektronica in één of meerdere van de volgende materies :
o Analoge en digitale elektronica
o Hardware ontwerp
o Hardware hacking & reverse engineering
o Side channel attack (SPA, DPA)
o Automobiel electronica (CAN Bus : sniffing, analyzing, spoofing)
o Microcontrollers en hun programmering

• Goed kennis hebben van : Python, C (µC), Linux, design PCB ;
• Pluspunten : kennis hebben van audio, video, domotica, beveiligingssystemen (alarmen, DVR,…), kennis C#, telecommunicatie (RF, antennes, …), Software Defined Radio, cryptografie ;
• Kennis hebben van de gangbare informaticaprogramma's, zowel administratief als programmeren ;
• Bij voorkeur reeds praktische ervaring hebben inzake meettechnieken en realisatie ;
• Stressbestendig ;
• Betrokkenheid, motivatie en beschikbaarheid ;
• Georganiseerd en gestructureerd kunnen werken ;
• Initiatieven nemen ;
• Actieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels ;
• Autodidact en creatief ;
• In staat zijn om zowel individueel als in teamverband te werken (ook met operationele collega’s).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van één of meerdere eliminerende geschiktheidstesten :
- Bekwaamheidsproeven : Schriftelijke en praktische technische testen
- Selectiecommissie : Nader te bepalen
- Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
SEGERS
Voornaam
Bart
Functie
CP Diensthoofd adjunct
E-mail
Bart.Segers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.75.61
Korps/directie/dienst
DGJ-DSU-NTSU
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4299 T 18 15
Korps/directie/dienst
6752 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Opdr - Ocad
Werkplaats
Wetstraat 22
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving
De adviseur ICT-specialist werkt binnen het departement ICT en staat onder de directe leiding van het departementshoofd ICT.
Zijn belangrijkste taken zijn:
- de IT-infrastructuur (servers, SAN, switches, firewall, PC, printers, …) en de communicatiekanalen tussen het OCAD en zijn verschillende steundiensten beheren (zowel op gebied van informatica- als telefonie- en veiligheidssystemen),
-  een bijdrage leveren aan de opbouw van de architectuur van het informaticapark, een goede monitoring en snel herstel kunnen verzekeren in geval van incidenten; 
-  de technische assistentie van de permanentie van het OCAD verzekeren, ondersteuning bieden aan het personeel van het OCAD.
 
Dit alles is om de beschikbaarheid, de prestaties en de stabiliteit van de ICT-infrastructuur van het OCAD te garanderen (cf. artikel 9 van de Wet van 10/07/2006).
 
Bestaansreden van de functie
 
Hij/zij ontwikkelt en beheert de gehele informatica-infrastructuur, zowel op netwerk- als op serverniveau.
Hij/zij is de technische expert bij uitstek, die elk detail van het informaticapark kent en die erop toeziet dat de informatica-infrastructuur zich aanpast aan de technologische evoluties.
Hij/zij helpt bij de openbare aanbestedingen inzake informatica door de technische specificaties te leveren en door deel te nemen aan de verschillende stadia van de aanbestedingsprocedure. Op basis van het ICT-budget stelt hij/zij een planning voor voor de aankoop van informaticamateriaal en zorgt voor de aankoop ervan ten behoeve van het OCAD.
 
Hij/zij beheert de communicatiekanalen tussen het OCAD en zijn verschillende steundiensten (zowel op gebied van informatica als telefonie en veiligheidssystemen).
 
De functie vereist minstens 4 jaar ervaring in het implementeren van serveroplossingen. Ook gevraagd zijn kennis en een grondige beheersing van de omgeving Windows Server 2012 R2 of van een hogere versie. Rekening houdend met de specificiteit van de functie, nl. de implementatie van de server- en netwerkoplossingen, is een universitair diploma in de informatica vereist.
 

Taken van de Adviseur ICT-specialist

Als ondersteuning op het vlak van informatica, wordt de kandidaat geacht taken en activiteiten in het domein van de informatica te verrichten volgens de geldende procedures, om zo het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • Een efficiënte serverarchitectuur definiëren en implementeren
 • De continuïteit, de actualisering en de verdere ontwikkeling van de netwerken van het OCAD beheren.
 • De telecommunicatiemiddelen beheren (verbindingen met de Belgische steundiensten en de buitenlandse homologe diensten)
 • Contacten onderhouden met de informaticacellen van de verschillende steundiensten.
 • Op de hoogte blijven van de nieuwe oplossingen op het vlak van veiligheid
 • De goede werking van het nemen van back-ups verzekeren.
 • De verschillende Pc’s, printers en andere apparatuur configureren en onderhouden.
 • Contacten onderhouden op het vlak van techniek en informatica met de FOD Binnenlandse Zaken en de andere steundiensten.
 • In samenspraak met het departementshoofd en de veiligheidsofficier de strategie uitwerken van de systemen en procedures die moeten worden ingevoerd, rekening houdend met de beschikbare middelen.
 • Toezien op het beheer van het alarmsysteem, het toegangssysteem en CCTV.

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te bieden.

Voorbeelden van taken:

 • Eerstelijnsbijstand bieden aan gebruikers van de informaticatools en hen de mogelijkheid geven de geleverde middelen op een efficiënte en correcte manier te gebruiken.
 • De onvoorziene computerproblemen oplossen (blokkering, overbelasting, onderbreking en heropstarting van servers, tussenkomen bij netwerk-, switches- en serverproblemen).
 • Een permanentie verzekeren via een beurtrol “oproepbaar/terugroepbaar”
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) is een onafhankelijk orgaan dat opgericht werd in uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging. Het OCAD, dat onder het gezag van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie staat, is belast met het analyseren en het evalueren van de inlichtingen, noodzakelijk voor het nemen van maatregelen van bestuurlijke en/of gerechtelijke Politie en dit ten aanzien van daden in België of tegen Belgische personen of Belgische belangen in het buitenland.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een voltooid licentiaats-, master- of doctoraatsdiploma in de informatica.

Gewenst profiel

Bekwaamheden

 • Zijn/haar werk efficiënt en doeltreffend kunnen organiseren
 • Kunnen vernieuwen en proactief kunnen zijn in de opstelling van zijn/haar werk.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezitten.
 • Zin hebben voor orde en initiatief.
 • Zijn/haar werk autonoom kunnen plannen en organiseren
 • De ontwikkelingen van nieuwe technologieën in zijn/haar competentiedomein kunnen opvolgen

Houding  

 • Dynamisch en creatief zijn
 • Zich integer gedragen, respect hebben voor anderen, zonder voortrekkerij of discriminatie
 • Loyaal en onpartijdig zijn
 • Stressbestendig zijn
 • Beschikbaar zijn en bereid zijn tijdens het weekend en ’s nachts dienstprestaties te leveren indien de werklast dit vereist
 • Discreet zijn en zin hebben voor verantwoordelijkheid.
 • Klantgericht zijn
 • Punctueel, nauwkeurig en ordelijk werken
 • Een analytische geest hebben en opbouwende kritiek kunnen geven

Kennis

 • Goede kennis hebben van de organisatie, de structuren en de bevoegdheden van het OCAD en van de verschillende Belgische ondersteunende diensten, net als van de Europese en internationale instellingen.
 • Goede beheersing van de moedertaal.
 • Goede beheersing van de omgevingen Windows Server en Linux.
 • Goede kennis van cryptografie en tools voor de beveiliging van informatie (Firewalls, IPS, VPN, encrypties, …)
 • Grondige kennis hebben van informaticanetwerken.
 • Zeer goede kennis hebben van gegevensbanken
 • Zeer goede kennis hebben van het Frans
 • Kennis van het Engels is ook vereist.
 • Theoretische en praktische kennis van gegevensbanken die nuttig zijn voor de werking van het OCAD is een pluspunt.

Specifieke eisen

 • Bereid zijn permanent via opleidingen zijn/haar bekwaamheden te vervolmaken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs klasse B.
 • Belg en in België woonachtig zijn en het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.
 • Vereist diploma: een voltooid licentiaats-, master- of doctoraatsdiploma in de informatica.
 • Minstens 4 jaar nuttige werkervaring hebben met betrekking tot de functie.
 • In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat "zeer geheim" of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan (het niet behalen van het certificaat is een reden tot verwijdering of niet detachering)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Samenstelling van de selectiecommissie: te bepalen

Informations

Naam
DOBRITCH
Voornaam
Laurent
Functie
Departementshoofd ICT
E-mail
laurent.dobritch@ocamocad.fgov.be
Telefoon
02/238 56 37
Korps/directie/dienst
OCAD
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4107 N 19 01
Korps/directie/dienst
7399 - Fgp Antwerpen - Operationele Steun
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring (werkervaring of stage) in een IT omgeving is aangewezen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN
Als ICT-deskundige de afdelingschef van het RCCU bijstaan zowel op beleidsmatig als op operationeel vlak.
De Adviseur rapporteert aan de afdelingschef RCCU en voor de aspecten opleiding aan het diensthoofd beleid en beheerscontrole.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als ICT-deskundige op de hoogte blijven en de kennis beheren om de beveiliging van de kritieke infrastructuur te verbeteren en een beter onderzoek in complexe dossiers te kunnen voeren
Voorbeeld:
- in kaart brengen van de dreigingen
- bijdragen aan een verbeterde beeldvorming
- bijstand in huiszoekingen in een informaticaomgeving
- intelligence cybercrime ter beschikking stellen van onderzoekers
- voor specifieke dossiers een onderzoeksplan uitwerken en uitvoeren

Als projectmedewerker/projectleider meewerken aan projecten die te maken hebben met kennis- en expertiseontwikkeling van de doelgroep om de implementatie of verbetering van procedures, methodes of processen te ondersteunen
Voorbeeld:
- samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om het basisniveau internetrecherche van de onderzoekers te ontwikkelen
- samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om een aantal onderzoekers naar een gevorderd niveau internetrecherche te brengen
- de voortgang van het project bewaken
- meewerken aan de evaluatie van de resultaten
- uitwerken van een kennisdatabank

Als kennisbeheerder op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden om de kwaliteit te kunnen bieden die aan de eisen beantwoordt
Voorbeeld:
- het lezen/zich op de hoogte houden van gespecialiseerde literatuur
- zelfstudie om zijn/haar technische kennis beter te ontwikkelen
- vulgariseren van kennis voor referentiepersonen

Als contactpersoon samenwerken met andere diensten actief binnen hetzelfde domein om de doelstellingen van de FGP te bereiken
Voorbeeld:
- samenwerken met ADIV, VSSE, …
- bijdragen aan informatie-uitwisseling met andere nationale en internationale partners
- contacten met andere experten

Als bewaker van de veiligheid het verzekeren van de realisatie van de nodige procedures en middelen m.b.t. het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen hardware-, software- en andere problemen
Voorbeeld:
- actief meewerken aan de uitwerking en uitvoering van de DRP's (disaster recovery plan)
- coördinatie met externe diensten
- uitvoeren van stresstests
- bijstaan veiligheidsofficier en de adviseur organisatie- en risicobeheer in IT-gerelateerde dossiers
- opstellen IT-policy voor de eenheid

Als coördinator de investeringen Research en Development geleverd door de verschillende teams binnen het RCCU op elkaar afstemmen
Voorbeeld:
- afstemmen van de competentieontwikkeling van de onderzoekers op de doelstellingen inzake expertiseopbouw binnen de afdeling
- afstemmen met de budgettaire strategie van de eenheid
- noden aan IT-infrastructuur in kaart brengen
- materiaaldossiers voorbereiden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master ICT

Gewenst profiel

Kennis :
Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van één of meer niet-uitsluitende testen en selectiecommissie

Informations

Naam
DECRAENE
Voornaam
Daniël
Functie
Diensthoofd Coördinatie en Leiding
E-mail
Daniel.Decraene@police.belgium.eu
Telefoon
03/217.82.30
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen