Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4215 T 18 05
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.
Master ICT

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren;
- Technische begrippen overeenstemmend maken;
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen ;
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen;
- Benchmarkings van ICT producten verwezenlijken;

Als verantwoordelijke voor een team
Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

- Constructieve feedback geven en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven ;
- De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers vaststellen en aangepaste acties voorstellen ;
- De medewerkers opleiden op de werkplaats;
- De medewerkers responsabiliseren;
- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploeg;
- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken ;

Als organisator
Het werk tussen de programmeurs verdelen, opvolgen en controleren ten einde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken. De passende producten beheren om een ononderbroken werking van de politieorganisatie te realiseren.

- het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten ;
- het opvolgen van het verloop van het werk ;
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke;
- Het verzekeren van technische steun;
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken;

ICT specialist
Op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.

- Het beheer van een project;
- Steun bieden aan de dienstverlenings- en managementexperten;
- Het realiseren, het steunen en het controleren van de technische en functionele analyses;
Als dienstverlenings- of managementexpert,
Ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van bestaande diensten teneinde enerzijds te beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers en anderzijds aan die van de externe omgeving waar de wijzigingen hun oorsprong hebben

- organiseren van de ICT dienstverlening
- verbeteren van de bestaande dienstverlening
- de dienstverlening aanpassen op basis van de organisatieontwikkelingen (hardware en software)
- de dienstverlening aanpassen op basis van de wijzigingen op het vlak van regelgeving en administratie
- een gebruiksvriendelijke interface voor de gebruikers verzekeren

Als opleider/promotor
Kennis en kunde overbrengen naar de ICT-medewerkers en naar de eindgebruikers, ten einde toe te laten dat zij op een efficiënte en effectieve manier de informatica tools kunnen gebruiken.

- Voorbereiden van cursussen en syllabi voor de opleiding
- Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden)
- Punctuele vragen via telefoon of mail beantwoorden
- Kennis overbrengen aan nieuwe collega’s, en dit door het overbrengen van verworven inzichten en competenties
- Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie

Als kennisbeheerder
Zich actief en continu bijscholen in alle veranderingen binnen het ICT domein teneinde als specialist te kunnen optreden en deze status te kunnen behouden in het licht van de voortdurende evoluties binnen het domein.

- Verslag uitbrengen over vergaderingen
- Het organiseren van en het deelnemen aan specialistenvergaderingen
- Het opvolgen van de technologische evoluties via wettenschappelijke litteratuur en het contact met de leveranciers
- het ontmoeten van leveranciers om op de hoogte gehouden te worden van de vernieuwingen in het domein
- het doornemen van wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn kennisniveau op peil te houden.
- deelnemen aan congressen en opleidingen.
- potentiële leveranciers en hun bijzonderheden kennen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt?
DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst”. Binnen die context is de dienst Services eveneens het “1ste lijns” aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde “I’s” om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.
De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het ‘service management committee’ waarbinnen de SLA’s van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.
De dienst ziet toe op de ‘plan-do-check-act’-cyclus door de ‘bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures’ aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De implementatie garanderen van de nieuwe dienstsystemen en van de bestaande onderhoudssystemen teneinde de gebruikers van de geïntegreerde politie in staat te stellen om hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

De Services Engineer kan actief zijn binnen één of meerdere domeinen van de divisie Services (Technische Help Desk, Functionele Help Desk, Testing, Logistiek, Radio …)

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist

- Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar kan aan de functie verbonden zijn.

- Rijbewijs B noodzakelijk.

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Opleidingsniveau:

• MASTER ICT of houder zijn van een diploma in de ICT

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Informations

Naam
CAWET
Voornaam
Pascal
Functie
General Services Manager
E-mail
Dri.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.97
Korps/directie/dienst
DGR - DRi - DISE
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4219 T 18 05
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

MASTER orientatie ICT

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige

Op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan het management, het divisiehoofd en de partners, zodat de juiste, strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.

- Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie
- Het afstemmen van de technische terminologie en dit rekening houdend met de evoluties die binnen de technische systemen gebeuren
- Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en continu de cohesie bewaken
- Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten
- Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan

Als verantwoordelijke voor een team

Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen en waarbij er samen gewerkt wordt aan het evolutief oplossen
- Alle noden voor opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen, gebruik makend van de nodige contacten en budgetten om deze ontwikkeling in te vullen
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s op de werkvloer
- Responsabiliseren van de medewerkers en hen stimuleren om zichzelf verder te blijven ontwikkelen
- Bij relationele problemen tussenkomen of conflicten tussen medewerkers aanpakken en oplossen, om het functioneren van de mensen en de teams terug op het goede spoor te krijgen
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te leren

Als organisator

Het werk tussen de programmeurs verdelen, opvolgen en controleren ten einde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de programmeurs
- Het opvolgen van het verloop van het werk/programmering
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de Business Manager of de verantwoordelijke ICT
- Het verzekeren van technische steun aan de programmeurs
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken

Als ICT specialist

Op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.

- Het beheer van een project
- Steun aan de andere experten en die in het kader van de technische evolutie van de systemen
- Het realiseren van de kwaliteit, de controle en het leveren van de nodige technische expertise om tot resultaten te komen
- Expertise opbouwen en blijven onderhouden op diverse vlakken (binnen dienst systemen is dat voornamelijk ‘netwerken’, ‘servers’, ‘opslag’, ‘video’, ‘audio’, ‘security’, ‘infrastructuur’, ‘centrale systemen’, enz)

Als systeem ingenieur

Alle nodige handelingen op het vlak van de systemen stellen, gebruik makend van de eigen kennis, van ervaring, van inzicht, van kennisnetwerken, van documentatie,… ten einde de systemen te verbeteren om zo de behoeften van de gebruikers te beantwoorden, hen in staat te stellen om aan hun doelstellingen te voldoen en daarnaast tegemoet te komen aan de vereisten die in de planning zijn opgenomen.

- Het schrijven van automatisaties en scripts die het werk versneller of de foutmarge bij het uitvoeren van routinematige taken verlagen
- Voortdurend verbeteren van de systemen, waarbij er geen schrik is om ook ‘buiten de lijntjes’ te zoeken naar oplossingen voor complexe problemen
- De systemen aanpassen aan de nieuwe evoluties binnen de technologie, rekening houdend met de impact op de werking van de organisatie (continuïteit garanderen)
- Het aanbieden van gebruiksvriendelijke interfaces aan de organisatie, zodat de leercurve voor het aanleren en gebruiken van de systemen vlak wordt gehouden

Als opleider/promotor

Kennis en kunde overbrengen naar de IT-medewerkers en naar de eindgebruikers, ten einde toe te laten dat zij op een efficiënte en effectieve manier de informatica tools kunnen gebruiken.

- Voorbereiden van cursussen en syllabi voor de opleiding
- Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden)
- Kennis overbrengen aan nieuwe collega’s, en dit door het overbrengen van verworven inzichten en competenties
- Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie
- Punctuele vragen via telefoon of mail beantwoorden

Als kennisbeheerder

Zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de IT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit zijn rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
- Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het IT-domein
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de kennis op de hoogte te houden
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.

Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming. Hij beheert ook de datacentra en de in deze centra aanwezige, centrale infrastructuur en technische systemen.

Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ dat als rol heeft verder te vernieuwen, innovatieve ingrepen voor te stellen en te zoeken naar middelen om dit te doen. Deze dienst biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De interne en externe informatica- en communicatiesystemen (hardware, netwerken, ...) van de organisatie in plaats stellen, beheren, verbeteren en onderhouden ten einde te zorgen voor een efficiënt continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren.

Het professioneel realiseren van projectdoelstellingen, vanuit het eigen inzicht en gebruik makend van de eigen expertise en kennis qua technologie en middelen
ten einde te zorgen voor de goede werking van de systemen die de organisatie in staat stellen om haar doelstellingen na te komen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- De aangeworven persoon zal bij voorkeur in plaats worden gesteld, ofwel in het team Server Platforms, ofwel in het team Security.
- Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.
- Rijbewijs B noodzakelijk.
- adviseur ICT zijn en/of houder zijn van een universitair diploma ICT georiënteerd.
- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Voor Server Platforms:

Ervaring hebben met technische activiteiten betreffende datamigratie, dataconsolidatie en serverconsolidatie in server- en storageomgevingen (Linux, Windows, eventueel HP 3PAR et VMax, ...)
• Ervaring hebben met finetuning van backup software
• Kennis hebben betreffende het migreren van (fysieke) servers in de optiek van een maximale centralisatie door virtualisatie en consolidatie.
• Ervaring hebben met de technische implementatie van een provisioning tool. (configuration management, uitwerken richtlijnen, …)
• Ervaring hebben met de rollout van Samba (bij voorkeur Samba 4) en RedHat Enterprise Linux (bij voorkeur RHEL 7).

Gewenst profiel

Praktische kennis :
• Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
• Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficient beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
• Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

• Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Informations

Naam
WILSON
Voornaam
Robinson
Functie
General Systems Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DGR - DRi - DIST
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4213 T 18 05
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.
MASTER orientatie ICT

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige

Op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan het management, het divisiehoofd en de partners, zodat de juiste, strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.

- Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie
- Het afstemmen van de technische terminologie en dit rekening houdend met de evoluties die binnen de technische systemen gebeuren
- Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en continu de cohesie bewaken
- Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten
- Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan

Als verantwoordelijke voor een team

Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen en waarbij er samen gewerkt wordt aan het evolutief oplossen
- Alle noden voor opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen, gebruik makend van de nodige contacten en budgetten om deze ontwikkeling in te vullen
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s op de werkvloer
- Responsabiliseren van de medewerkers en hen stimuleren om zichzelf verder te blijven ontwikkelen
- Bij relationele problemen tussenkomen of conflicten tussen medewerkers aanpakken en oplossen, om het functioneren van de mensen en de teams terug op het goede spoor te krijgen
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te leren

Als organisator

Het werk tussen de programmeurs verdelen, opvolgen en controleren ten einde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de programmeurs
- Het opvolgen van het verloop van het werk/programmering
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de Business Manager of de verantwoordelijke ICT
- Het verzekeren van technische steun aan de programmeurs
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken

Als ICT specialist

Op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.

- Het beheer van een project
- Steun aan de andere experten en die in het kader van de technische evolutie van de systemen
- Het realiseren van de kwaliteit, de controle en het leveren van de nodige technische expertise om tot resultaten te komen
- Expertise opbouwen en blijven onderhouden op diverse vlakken (binnen dienst systemen is dat voornamelijk ‘netwerken’, ‘servers’, ‘opslag’, ‘video’, ‘audio’, ‘security’, ‘infrastructuur’, ‘centrale systemen’, enz)

Als systeem ingenieur

Alle nodige handelingen op het vlak van de systemen stellen, gebruik makend van de eigen kennis, van ervaring, van inzicht, van kennisnetwerken, van documentatie,… ten einde de systemen te verbeteren om zo de behoeften van de gebruikers te beantwoorden, hen in staat te stellen om aan hun doelstellingen te voldoen en daarnaast tegemoet te komen aan de vereisten die in de planning zijn opgenomen.

- Het schrijven van automatisaties en scripts die het werk versneller of de foutmarge bij het uitvoeren van routinematige taken verlagen
- Voortdurend verbeteren van de systemen, waarbij er geen schrik is om ook ‘buiten de lijntjes’ te zoeken naar oplossingen voor complexe problemen
- De systemen aanpassen aan de nieuwe evoluties binnen de technologie, rekening houdend met de impact op de werking van de organisatie (continuïteit garanderen)
- Het aanbieden van gebruiksvriendelijke interfaces aan de organisatie, zodat de leercurve voor het aanleren en gebruiken van de systemen vlak wordt gehouden

Als opleider/promotor

Kennis en kunde overbrengen naar de IT-medewerkers en naar de eindgebruikers, ten einde toe te laten dat zij op een efficiënte en effectieve manier de informatica tools kunnen gebruiken.

- Voorbereiden van cursussen en syllabi voor de opleiding
- Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden)
- Kennis overbrengen aan nieuwe collega’s, en dit door het overbrengen van verworven inzichten en competenties
- Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie
- Punctuele vragen via telefoon of mail beantwoorden

Als kennisbeheerder

Zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de IT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit zijn rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
- Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het IT-domein
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de kennis op de hoogte te houden
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.

Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming. Hij beheert ook de datacentra en de in deze centra aanwezige, centrale infrastructuur en technische systemen.

Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ dat als rol heeft verder te vernieuwen, innovatieve ingrepen voor te stellen en te zoeken naar middelen om dit te doen. Deze dienst biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De interne en externe informatica- en communicatiesystemen (hardware, netwerken, ...) van de organisatie in plaats stellen, beheren, verbeteren en onderhouden ten einde te zorgen voor een efficiënt continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren.

Het professioneel realiseren van projectdoelstellingen, vanuit het eigen inzicht en gebruik makend van de eigen expertise en kennis qua technologie en middelen
ten einde te zorgen voor de goede werking van de systemen die de organisatie in staat stellen om haar doelstellingen na te komen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is vereist
- Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.
- Rijbewijs B noodzakelijk.
- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- De aangeworven persoon zal in plaats worden gesteld in het team Security.
- Kennis hebben betreffende hardware en software voor antivirusbeveiliging op servers en clients (endpoint security).
- Ervaring hebben met tussenkomsten bij eventuele virus outbreaks of verdachte activiteiten die mogelijk gerelateerd zijn aan malware of spyware.
- Ervaring hebben met firewalls en meldingssystemen ivm. cybersecurity aanvallen en incidenten (sensoren, Intrusion Detection, Intrusion Protection, Auditing systemen van mail accounts, …).
- Ervaring hebben met actieve auditing en eventueel ethical hacking van programmeercode van applicaties, storage mechanismes, front end en backend processen op servers, … met het oog op het ontdekken van veiligheidsrisico’s (backdoors, zwakke paswoorden, …).
- Ervering hebben met opstellen en evalueren van technische security policies.
- Inzicht in netwerkaspecten is een vereiste.
- Kennis van overheidsopdrachten (opstellen van technische specifieke specificaties, administratieve vereisten, evaluatie van offertes, …) is een voordeel.
- Beschikken over administratieve bekwaamheden.

Gewenst profiel

Praktische kennis :
• Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
• Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficient beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
• Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :
• Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Informations

Naam
WILSON
Voornaam
Robinson
Functie
General Systems Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DGR/DRi/DIST
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4005 N 19 05
Korps/directie/dienst
5420 - Deinze-Zulte
Werkplaats
Stadionlaan 22a
9800 Deinze
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Contract van bepaalde duur van 1 jaar, met de bedoeling om binnen het jaar statutair te worden (dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Op datum van indiensttreding houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen;

Vereiste ervaring

Ervaring in het werkdomein is zeker een meerwaarde!

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Zijn/haar takenpakket zal zich manifesteren in de volgende domeinen en rekening houdend met de volgende aspecten:

 • Optimaliseren van de interne dienstverlening op vlak van informatica;
 • Helpen bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren. Je werkt daarbij voornamelijk vanuit de behoeften van de eindgebruiker;
 • Meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van data;
 • Meehelpen met het technisch informaticabeheer van de politiezone. Zo zorg je mee voor:
 • Het beheer van de ICT-infrastructuur (ANPR, GIS, Fleetlogger, digitaal archief, …):
 • Installatie/herinstallatie, configuratie en upgrade van hardware en software;
 • Beheer van netwerken;
 • Beheer van gebruikers en toegangsrechten;
 • Problemen oplossen;
 • Opstarten implementatie Mobile Office.
 • Contact onderhouden met de ICT-dienst van de Federale Politie, andere politiezones en externe partners;
 • Vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
 • Geven van interne opleidingen aan onze medewerkers.
 • Eindverantwoordelijke van het technisch beheer van ISLP, uitvoeren van alle onderhoudstaken voor het systeem en de server om de continue werking te verzekeren. Instaan voor het beheer van de technische defecten (conform de federale richtlijnen);
 • Garanderen van de operationaliteit van de beschikbare hardware, fungeren als centraal aanspreekpunt voor informaticaproblemen en bijstand verlenen aan gebruikers bij problemen, haperingen en storingen van zowel software als hardware;
 • Beheren van de uitbreidingen (hard- en software) voor het korps, met inbegrip van de budgettaire analyse en advies hieromtrent aan de korpsleiding;
 • Voorbereiden en verzorgen van interne informaticaopleidingen aan de gebruikers, instaan voor het beheer van het intranet en het technisch beheer van informaticatoepassingen (andere dan ISLP);
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen;
 • Bijstaan van de korpschef op het vlak van ICT-ondersteuning van de politiezone;
 • Adviseren van het politiecollege en het managementteam;
 • Nemen van beleidsinitiatieven inzake ICT;
 • Voortdurend goede contacten onderhouden met zowel interne als externe partners;
 • Leiding geven aan alle voorziene medewerkers uit het informaticateam;
 • Organiseren van de dagelijkse werking van het informaticateam en verantwoordelijk zijn voor de taakverdeling binnen het team;
 • Vertalen van de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden;
 • Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen;
 • Bovenvermelde opdrachten en taken uitvoeren op een autonome wijze uit, onder leiding van het directiehoofd Beleid, Beheer en Ontwikkeling.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem (PZ 5911), directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling, Informaticateam.

Extra aanbod
Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps.
Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014).
Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • MASTER in ICT.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • Na de aanwijzing voor de betrekking zal de laureaat verplicht zijn de functionele opleiding te volgen met het oog op het behalen van het brevet.
Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

 • Kennis:
 • Beschikken over een basiskennis ‘functioneel beheer’ en de functioneel beheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;
 • In het bezit zijn van het brevet van technisch beheerder ISLP of bereid zijn het te verwerven binnen het jaar;
 • Grondige kennis van webstandaarden: HTML, CSS, Javascript en XML;
 • Grondige kennis van MS Windows Server en Linux;
 • Grondige kennis van MS Office pakketten en dynamisch webontwerp (PHP, MySQL en databaseontwerp);
 • Kennis van Java, JSP of ASP zijn een meerwaarde;
 • Kennis van het politielandschap, meer bepaald van de gangbare informaticatoepassingen, van het technisch en functioneel beheer zijn een pluspunt.
 • Kennis van het MAC OS is een meerwaarde;
 • Als technisch beheerder van de website is de kennis van Drupal een pluspunt;
 • Bereid zijn de nodige opleidingen te volgen en op de hoogte blijven van de technische evolutie binnen het domein.
 • Vaardigheden:
 • Probleemoplossend denken en werken;
 • Autonoom beslissingen kunnen nemen;
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken;
 • Stressbestendig functioneren;
 • Bijdragen tot een positieve werksfeer.
 • Houding:
 • Discreet, eerlijk, integer en loyaal;
 • Zin voor initiatief;
 • Creatief ingesteld;
 • Leergierig en bereid zich bij te scholen;
 • Klantgericht;
 • Respect voor de termijnen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Informations

Naam
Himpe
Voornaam
Vincent
Functie
Commissaris, Directiehoofd Beleid, Beheer & Ontwikkeling
E-mail
vincent.himpe@police.belgium.eu
Telefoon
09 381 41 81
Korps/directie/dienst
Politiezone Deinze-Zulte