Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4607 N 18 04
Korps/directie/dienst
5449 - Oostende
Werkplaats
Alfons Pieterslaan 39
8400 Oostende
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Duur
1 jaar, met nadien de mogelijkheid op statutarisatie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Een relevante ervaring van 2 jaar is een meerwaarde.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Plaats in de organisatie

Organogram

Het afdelingshoofd ICT staat onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de directeur Beheer. Hij heeft de leiding over en is de evaluator van een drietal medewerkers. De dienst ICT ressorteert onder de directie Beheer.

Evaluatie

 • Positie in het competentieraamwerk: advies-expertise-coördinatie
 • Evaluator: directeur Beheer
 • Eindverantwoordelijke: Korpschef
 • Te evalueren personen: rechtstreekse medewerkers van de dienst

Basisdoelstelling van de dienst ICT

Beheer beleid en beleidsadvies

De dienst ICT is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de aanwezige software en hardware binnen de politiezone. Het betreft meer concreet het installeren van software en updates, beheren van gebruikers en mailapplicaties, het maken van back-ups, beheer van virtuele machines, operationaliteit garanderen van het cameranetwerk en straalverbindingsnetwerk, installeren en configureren van nieuwe computers, bijstand geven aan gebruikers bij informaticaproblemen,…

Daarnaast is de dienst ICT verantwoordelijk voor het concipiëren, het voorbereiden, het uitvoeren en het coherent maken van het informaticabeleid binnen de zone.

Tot slot moet de dienst ICT zowel op vraag als pro-actief beleidsadvies kunnen geven aan de korpsleiding over de nieuwste ontwikkelingen. Bedoeling is om de werkprocessen van operationele en ondersteunende diensten te optimaliseren.

Functie-inhoud

Leiding geven aan de dienst ICT

 • instaan voor de dagelijkse leiding van de medewerkers van de dienst;
 • ervoor zorgen dat het takenpakket op een professionele manier aangepakt en verdeeld wordt onder de medewerkers;
 • de medewerkers coachen, instrueren, evalueren en bijsturen waar nodig.

Uitwerken van een informaticabeleid

 • uitwerken van een visie en beleid op het vlak van technologie en informatica;
 • instaan voor het beheer en opvolging van research & development met als rol verder te vernieuwen, het integreren van nieuwe technologieën, het doen van voorstellen in het kader van innovatieve ingrepen en het zoeken naar middelen om dit te doen;
 • adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren;
 • instaan voor een analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van diverse systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video, camera, telefonie,…) en het ontwikkelen van technische standaarden voor een politionele organisatie;
 • stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan.

Coördineren van grote projecten

 • verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking;
 • het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de complexe dossiers, coördineren en leiding geven.

Adviesfunctie t.o.v. de korpsleiding

 • advies op vlak van de technische installaties en begeleiding bij het maken van investeringsbeslissingen;
 • vernieuwingen en uitbreidingen binnen het korps helpen realiseren. Marktonderzoek uitvoeren, technisch advies geven en het uitwerken van lastenboeken volgens de wet op overheidsopdrachten;
 • proactief analyses doen binnen het voorziene wettelijk kader om misbruiken of andere problemen inzake informatica te signaleren aan de korpsleiding;
 • actief participeren in interne en externe overlegorganen.

 

Ons aanbod
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ OOSTENDE

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een master diploma waaruit blijkt dat de competenties verworven tijdens de opleiding relevant zijn voor de competenties van ICT-adviseur zoals opgenomen in de functiebeschrijving. Bij voorkeur houder zijn van volgend diploma: Master Toegepaste Informatica, Master Industriële Wetenschappen, Master Informatica, Master Ingenieurswetenschappen, Master Bio-Informatica, Master Informatiemanagement of Master Wiskundige Informatica

Gewenst profiel

Kerncompetenties

Samenwerken
Kan in het korps, zowel binnen de afdeling als over de afdelingen en directies heen, samenwerken, door:
-    open communicatie te bevorderen;
-    het groepsgevoel en een samenwerkingsklimaat te stimuleren;
-    conflicten te vermijden of op te lossen.

Klantgericht handelen
Kijkt naar wat leeft binnen het werkveld en wat als probleem wordt ervaren.
Zoekt naar constructieve oplossingen.
Communiceert op een positieve en open manier.

Integer handelen
Handelt integer in overeenstemming met de deontologische code, is discreet, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen
Staat in voor de eigen ontwikkeling door:
-    opleidingen te volgen of zichzelf bij te scholen;
-    kritisch te zijn ten opzichte van het eigen functioneren;
-    lessen te trekken uit gekregen opmerkingen.

Competenties specifiek voor de functie

Leiderschap en communicatie

 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met de medewerkers van de dienst en  stuurt medewerkers aan:
  • Geeft ruimte aan de medewerkers voor initiatief, creativiteit en zelfontplooiing zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen
  • Is aanwezig op de werkvloer als leidinggevende en durft verantwoordelijkheid nemen.
  • Vindt een evenwicht tussen delegeren en zelf taken uitvoeren.
 • Is als leidinggevende een onderdeel van het team.
 • Is onderdeel van de directie Beheer en draagt ook de visie uit.
 • Vanuit de ondersteunende rol van de Directie Beheer: communiceert overtuigend en poogt om tot win-win situaties te komen bij overleg, kan compromissen sluiten.

Informatie integreren

 • Benadert situaties vanuit verschillende invalshoeken en onderzoekt mogelijke alternatieven.
 • Legt verbanden tussen informatie van verschillende bronnen.
 • Weegt alternatieven af vooraleer tot een doordacht advies of conclusie te komen.

Besluitvaardig

 • Kan werk structureren en prioriteiten bepalen.
 • Kan, binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid, correcte beslissingen nemen. Houdt hierbij rekening met:
  • een afwegingen van de voor- en nadelen, alsook met de verschillende alternatieven;
  • de doelstellingen van de organisatie.
 • Onderneemt acties die voortvloeien uit de genomen beslissingen en die bijdragen tot de vooropgestelde objectieven.

Adviseren

 • Geeft, zowel mondeling als schriftelijk, een inhoudelijk correct advies.
 • Past advies aan de noden van de gesprekspartner aan.
 • Bouwt een relatie op met anderen op basis van geloofwaardigheid en expertise.

Kennis en informatie delen

De ICT-adviseur moet in staat zijn om technische kennis op een verstaanbare manier over te brengen. Hij moet de collega’s kunnen informeren over de nieuwigheden en de gebruikers leren hoe ze specifieke knowhow kunnen verwerven.

Coping

 • Blijft kalm, ook in crisissituaties of moeilijkere werkomstandigheden.
 • Toont zelfvertrouwen bij ondernemen van acties.
 • Neemt kritiek niet persoonlijk op en plaatst deze in het juiste kader.

Vakkennis

De ICT-adviseur heeft een grondige kennis inzake informatica, inclusief netwerken (TCP/IP, fiber, switchen), besturingssystemen (Windows interfaces, LINUX), relationele databanken en internet. Eveneens een grondige kennis inzake SCCM (System Center Configuration Manager), AD, Azure-AD, Windows Server 2016 en VMWare.

Daarnaast toont de adviseur een grote affiniteit met alles inzake informaticabeheer (software, hardware, nieuwe applicaties,…) en is hij in staat om de kennis ter zake te versterken en te onderhouden. Kennis van Office 365, Yammer, SharePoint, Teams en GDPR is een pluspunt.

De adviseur moet tevens in staat zijn een grondige kennis te verwerven inzake de politionele toepassingen.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

 

Wij bieden

 • Statutaire benoeming
 • Een soepel werkregime, minimum 32 verlofdagen per jaar en een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een gevarieerde taakinhoud.
 • Een dynamische werkomgeving waarin zelfstandigheid en zin voor initiatief gepromoot wordt.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Aanvangswedde tussen 3.681,21 euro en 5.456,39 bruto per maand. (Een simulatie van de wedde kan opgevraagd worden via e-mail aan de dienst Human Resources – PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu .)
 • Gratis openbaar vervoer - goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bus, trein en tram).

 

Meer weten?

Contactpersoon: Katleen Pierloot, directeur Beheer
Adres: Vindictivelaan 1 – 8400 Oostende
E-mail: Katleen.Pierloot@police.belgium.eu
Tel : 059/56.11.13

Informatiesessie

Op dinsdag 08 januari 2019 wordt vanaf 18:30 uur voor alle belangstellenden een informatievergadering gehouden in het gebouwencomplex aan de Alfons Pieterslaan 39 te Oostende. Gelieve vooraf in te schrijven via e-mail naar PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu .

 

Informations

Naam
Pierloot
Voornaam
Katleen
Functie
Directeur Beheer
E-mail
Katleen.Pierloot@police.belgium.eu
Telefoon
059/56.11.13
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4028 N 18 05
Korps/directie/dienst
5420 - Deinze-Zulte
Werkplaats
Stadionlaan 22a
9800 Deinze
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Contract van bepaalde duur van 1 jaar, met de bedoeling om binnen het jaar statutair te worden (dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Op datum van indiensttreding houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen;

Vereiste ervaring

Ervaring in het werkdomein is zeker een meerwaarde!

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Zijn/haar takenpakket zal zich manifesteren in de volgende domeinen en rekening houdend met de volgende aspecten:

 • Optimaliseren van de interne dienstverlening op vlak van informatica;
 • Helpen bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren. Je werkt daarbij voornamelijk vanuit de behoeften van de eindgebruiker;
 • Meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van data;
 • Meehelpen met het technisch informaticabeheer van de politiezone. Zo zorg je mee voor:
 • Het beheer van de ICT-infrastructuur (ANPR, GIS, Fleetlogger, digitaal archief, …):
 • Installatie/herinstallatie, configuratie en upgrade van hardware en software;
 • Beheer van netwerken;
 • Beheer van gebruikers en toegangsrechten;
 • Problemen oplossen;
 • Opstarten implementatie Mobile Office.
 • Contact onderhouden met de ICT-dienst van de Federale Politie, andere politiezones en externe partners;
 • Vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
 • Geven van interne opleidingen aan onze medewerkers.
 • Eindverantwoordelijke van het technisch beheer van ISLP, uitvoeren van alle onderhoudstaken voor het systeem en de server om de continue werking te verzekeren. Instaan voor het beheer van de technische defecten (conform de federale richtlijnen);
 • Garanderen van de operationaliteit van de beschikbare hardware, fungeren als centraal aanspreekpunt voor informaticaproblemen en bijstand verlenen aan gebruikers bij problemen, haperingen en storingen van zowel software als hardware;
 • Beheren van de uitbreidingen (hard- en software) voor het korps, met inbegrip van de budgettaire analyse en advies hieromtrent aan de korpsleiding;
 • Voorbereiden en verzorgen van interne informaticaopleidingen aan de gebruikers, instaan voor het beheer van het intranet en het technisch beheer van informaticatoepassingen (andere dan ISLP);
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen;
 • Bijstaan van de korpschef op het vlak van ICT-ondersteuning van de politiezone;
 • Adviseren van het politiecollege en het managementteam;
 • Nemen van beleidsinitiatieven inzake ICT;
 • Voortdurend goede contacten onderhouden met zowel interne als externe partners;
 • Leiding geven aan alle voorziene medewerkers uit het informaticateam;
 • Organiseren van de dagelijkse werking van het informaticateam en verantwoordelijk zijn voor de taakverdeling binnen het team;
 • Vertalen van de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden;
 • Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
 • Bovenvermelde opdrachten en taken uitvoeren op een autonome wijze uit, onder leiding van het directiehoofd Beleid, Beheer en Ontwikkeling.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem (PZ 5911), directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling, Informaticateam.

Extra aanbod
Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps.
Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014).
Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • MASTER in ICT.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • Na de aanwijzing voor de betrekking zal de laureaat verplicht zijn de functionele opleiding te volgen met het oog op het behalen van het brevet.
Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

 • Kennis:
 • Beschikken over een basiskennis ‘functioneel beheer’ en de functioneel beheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;
 • In het bezit zijn van het brevet van technisch beheerder ISLP of bereid zijn het te verwerven binnen het jaar;
 • Grondige kennis van webstandaarden: HTML, CSS, Javascript en XML;
 • Grondige kennis van MS Windows Server en Linux;
 • Grondige kennis van MS Office pakketten en dynamisch webontwerp (PHP, MySQL en databaseontwerp);
 • Kennis van Java, JSP of ASP zijn een meerwaarde;
 • Kennis van het politielandschap, meer bepaald van de gangbare informaticatoepassingen, van het technisch en functioneel beheer zijn een pluspunt.
 • Kennis van het MAC OS is een meerwaarde;
 • Als technisch beheerder van de website is de kennis van Drupal een pluspunt;
 • Bereid zijn de nodige opleidingen te volgen en op de hoogte blijven van de technische evolutie binnen het domein.
 • Vaardigheden:
 • Probleemoplossend denken en werken;
 • Autonoom beslissingen kunnen nemen;
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken;
 • Stressbestendig functioneren;
 • Bijdragen tot een positieve werksfeer.
 • Houding:
 • Discreet, eerlijk, integer en loyaal;
 • Zin voor initiatief;
 • Creatief ingesteld;
 • Leergierig en bereid zich bij te scholen;
 • Klantgericht;
 • Respect voor de termijnen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Informations

Naam
Himpe
Voornaam
Vincent
Functie
Commissaris, Directiehoofd Beleid, Beheer & Ontwikkeling
E-mail
vincent.himpe@police.belgium.eu
Telefoon
09 381 41 81
Korps/directie/dienst
Politiezone Deinze-Zulte
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4207 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

houder zijn van een diploma of getuigschrift dat minstens overeenstemt voor een aanwerving van niveau A master in informatica

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder het gezag van de dienstchef, als database beheerder, heeft hij/zij de verantwoordelijkheid om de operationaliteit van de databases van de zone te garanderen alsook de back-ups van alle informatica gegevens te verzekeren conform met de wetten ter bescherming van privé leven.
• hij/zij verzekerd de link tussen het functionele en technisch aspect van ISLP en moet de systemen dagelijks beheren ;
• hij/zij neemt deel aan de wachtdiensten ICT ;
• hij/zij zal verplicht alle opleidingen, die in relatie staan met zijn functie, volgen die georganiseerd worden door de federale of lokale politie alsook deze georganiseerd door privé organismen ;
• hij/zij verzekert de beveiligde toegangen tot de toepassingen en e-mail (LDAP, actieve directory, …) ;
• hij/zij staat de systeem beheerder bij alsook de netwerkbeheerder op het vlak van het beheer van de installaties, netwerken materiaal en software van de zone ;
• hij/zij stelt verslagen op voor zijn directe chef.
Kernactiviteiten :
• het opzetten van back-up procedures voor de verschillende technici en de opvolging van de uitvoering hiervan ;
• de dagdagelijkse controle van de databases (log bestanden, ruimte op de schijven, enz. …) ;
• de controle van de synchronisatie van de toepassingen met het toegangscontrole systeem ;
• het schrijven van scripts indien nodig … ;
• het beheer verzekeren van de programmatieploeg, het beheer van de intermenselijke relaties die dikwijls te maken krijgen met deadline stress, planning, evaluatie, noden op het vlak van opleidingen en/of materiaal ;
• zich verzekeren dat de ontwerpen, de ontwikkelingen en het beheer van de lokale informaticatoepassingen overeenstemmen met de geuite noden van de gebruikers en tot hun tevredenheid ;
• zijn werk documenteren en bijdragen tot de online documentatie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Des crédits d’heures sont octroyés aux membres du personnel désireux de suivre une formation linguistique pour l’obtention du brevet Selor.
Des facilités de service sont également octroyées aux membres du personnel qui souhaitent utiliser les infrastructures sportives mises à leur disposition au sein de la zone (salle de fitness).
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in informatica
• een grondige kennis hebben van de OS Windows 7/10, UNIX/LINUX ;
• een goede kennis hebben van de databases Caché, Mysql en Postgress met zijn protocollen en toebehoren ;
• een goede kennis hebben van de programmeertalen waaronder PHP, SQL, C-SHARP, … ;
• kennis hebben van technologische web georiënteerde tools zoals Javascript, html, CSS, … is een voordeel ;
• het brevet technisch beheerder bekomen binnen het jaar na indiensttreding ;

Gewenst profiel

• zowel in groep als individueel kunnen werken ;
• zijn verantwoordelijkheid dragen en kunnen rapporteren aan zijn collega’s en zijn dienstchef ;
• goede communicatievaardigheden hebben zowel mondeling als schriftelijk ;
• openstaan voor de problemen die de gebruikers van de ICT systemen kunnen ondervinden en heeft de wil om hier een oplossing voor te vinden en aan te bieden ;
• dynamisch en creatief zijn ;
• houder zijn van een rijbewijs type B ;
• flexibel en stressbestendig zijn en zich gemakkelijk kunnen aanpassen ;
• de wil hebben om zich te vervolmaken binnen de uitoefening van zijn functie.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4242 T 18 04
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige

Op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan het management, het divisiehoofd en de partners, zodat de juiste, strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.

- Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie
- Het afstemmen van de technische terminologie en dit rekening houdend met de evoluties die binnen de technische systemen gebeuren
- Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en continu de cohesie bewaken
- Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten
- Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan

Als verantwoordelijke voor een team

Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen en waarbij er samen gewerkt wordt aan het evolutief oplossen
- Alle noden voor opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen, gebruik makend van de nodige contacten en budgetten om deze ontwikkeling in te vullen
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s op de werkvloer
- Responsabiliseren van de medewerkers en hen stimuleren om zichzelf verder te blijven ontwikkelen
- Bij relationele problemen tussenkomen of conflicten tussen medewerkers aanpakken en oplossen, om het functioneren van de mensen en de teams terug op het goede spoor te krijgen
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te leren

Als organisator

Het werk tussen de programmeurs verdelen, opvolgen en controleren ten einde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de programmeurs
- Het opvolgen van het verloop van het werk/programmering
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de Business Manager of de verantwoordelijke ICT
- Het verzekeren van technische steun aan de programmeurs
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken

Als ICT specialist

Op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.

- Het beheer van een project
- Steun aan de andere experten en die in het kader van de technische evolutie van de systemen
- Het realiseren van de kwaliteit, de controle en het leveren van de nodige technische expertise om tot resultaten te komen
- Expertise opbouwen en blijven onderhouden op diverse vlakken (binnen dienst systemen is dat voornamelijk ‘netwerken’, ‘servers’, ‘opslag’, ‘video’, ‘audio’, ‘security’, ‘infrastructuur’, ‘centrale systemen’, enz)

Als systeem ingenieur

Alle nodige handelingen op het vlak van de systemen stellen, gebruik makend van de eigen kennis, van ervaring, van inzicht, van kennisnetwerken, van documentatie,… ten einde de systemen te verbeteren om zo de behoeften van de gebruikers te beantwoorden, hen in staat te stellen om aan hun doelstellingen te voldoen en daarnaast tegemoet te komen aan de vereisten die in de planning zijn opgenomen.

- Het schrijven van automatisaties en scripts die het werk versneller of de foutmarge bij het uitvoeren van routinematige taken verlagen
- Voortdurend verbeteren van de systemen, waarbij er geen schrik is om ook ‘buiten de lijntjes’ te zoeken naar oplossingen voor complexe problemen
- De systemen aanpassen aan de nieuwe evoluties binnen de technologie, rekening houdend met de impact op de werking van de organisatie (continuïteit garanderen)
- Het aanbieden van gebruiksvriendelijke interfaces aan de organisatie, zodat de leercurve voor het aanleren en gebruiken van de systemen vlak wordt gehouden

Als opleider/promotor

Kennis en kunde overbrengen naar de IT-medewerkers en naar de eindgebruikers, ten einde toe te laten dat zij op een efficiënte en effectieve manier de informatica tools kunnen gebruiken.

- Voorbereiden van cursussen en syllabi voor de opleiding
- Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden)
- Kennis overbrengen aan nieuwe collega’s, en dit door het overbrengen van verworven inzichten en competenties
- Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie
- Punctuele vragen via telefoon of mail beantwoorden

Als kennisbeheerder

Zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de IT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit zijn rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
- Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het IT-domein
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de kennis op de hoogte te houden
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De interne en externe informatica- en communicatiesystemen (hardware, netwerken, ...) van de organisatie in plaats stellen, beheren, verbeteren en onderhouden ten einde te zorgen voor een efficiënt continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren.

Het professioneel realiseren van projectdoelstellingen, vanuit het eigen inzicht en gebruik makend van de eigen expertise en kennis qua technologie en middelen
ten einde te zorgen voor de goede werking van de systemen die de organisatie in staat stellen om haar doelstellingen na te komen.

OPMERKINGEN
- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is vereist

- Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.
- Rijbewijs B noodzakelijk.

- De aangeworven persoon zal in plaats worden gesteld in het team Networks&Telecomunications.

- Kennis hebben op de meeste van de volgende domeinen :
 Configuratie van Cisco routers
 Dynamische routing protocols (BGP, EIGRP en IS IS)
 L2 en L3 switching (Ethernet, VLAN, trunking, split-MLT, SPBm, …)
 Netwerk virtualisatie oplossingen
 Wireless netwerken (configuratie controllers, access-points en managementsysteem)
 Wireless sitesurveys (bepalen van het aantal en plaats van de access-points)
 Zeer goede kennis van TCPIP
 IPv6
 Network monitoring tools (Wireshark, Netflow, Airewave)
 Bepalen van netwerkarchitectuur en opstellen van netwerkschema’s met MS Visio
 Netwerk bekabeling (sitesurvey’s, bepalen van type bekabeling, fiber, koper, patchings, …)
 VOIP
 QoS

- Kennis van overheidsopdrachten (opstellen van technische specificaties en evaluatie van offertes) is een meerwaarde

- Problem solver

- Administratief correct

- Zelfstandig kunnen werken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.

Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming. Hij beheert ook de datacentra en de in deze centra aanwezige, centrale infrastructuur en technische systemen.

Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ dat als rol heeft verder te vernieuwen, innovatieve ingrepen voor te stellen en te zoeken naar middelen om dit te doen. Deze dienst biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

MASTER orientatie ICT of adviseur ICT zijn
- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
• Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficient beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
• Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

• Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ROBINSON
Voornaam
WILSON
Functie
Divisiehoofd Systems (DIST)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DRI - DIST