Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A3)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4002 T 19 04
Korps/directie/dienst
7675 - Drp - Anpa - Afd Management
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Une expérience relevante dans le domaine du management entre 6 et 9 ans est exigée/Een relevante ervaring van 6 tot 9 is vereist op het vlak van management.

Niveau
Adviseur (A3)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De medewerkers van het departement beheren - de kwaliteit van de inhoud van de opleidingen ontwerpen en waarborgen, rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen en de managementvisie van de organisatie, teneinde de leden van de Geïntegreerde Politie in staat te stellen om transversale en gedragscompetenties te verwerven en/of te verbeteren.

 1. Omkaderend personeel (zie ook "ploegverantwoordelijke"): de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
 • Een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties.
 • Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers.
 • De taken onder de ploegleden verdelen
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
 • In middelen voorzien voor de operationele werking en toezien op het gebruik ervan.
 • De planning van zijn dienst afstemmen op de planning van de andere diensten.
 • De opvolging/controle van de kennis van de opleiders in verband met de inhoud, de vorm, attitude en het respect ten aanzien van de huidige procedures van ANPA verzekeren

 

 1. Strategisch deskundige (zie ook "technisch deskundige"): op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.
 • Een contactpunt zijn van expertise om geschikte antwoorden te kunnen bieden of naar gelang efficiënt te kunnen doorverwijzen naar een dienst of competent persoon. Om dit mogelijk te maken, de expertis in het domein onderhouden en ter beschikking stellen (kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen in het domein, deelnemen aan netwerken...)
 • De cursisten van de opleidingen binnen het departement evalueren, in overleg met de pedagogische cel van ANPA
 • Het opleidingsproces op een volledige manier evalueren, het analyzeren op een kritische manier op het gebied van optimalisatie en indien nodig alternatieven voorstellen
 • Projecten leiden die eigen zijn aan de activiteiten binnen het domein
 • In samenwerking met andere interne en externe experten in de politiediensten een kwaliteitsvol opleidingsprogramma voorstellen die beantwoordt aan de noden van de politiediensten (behoefteanalyse, conceptualiserinf, opstellen van erkenningsdossiers...).
 • Bepaalde lessen geven.

 

 1. Ploegverantwoordelijke (zie ook "omkaderend personeel"): de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • De medewerkers opleiden op de werkplaats.
 • De medewerkers responsabiliseren.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploegen
 • Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.
 1. Dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 • Het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen.
 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
 • De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
 • De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
 • Documenten invullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
 • De behandelde dossiers controleren.
 • Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
 • Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen.
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.

 

 1. Vertegenwoordiger: op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
 • {Label_NL}
 • Met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora.

 

 1. Administratieve ondersteuning: administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
 • De behoeften op het vlak van materieel, personeel en budget voorzien

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €54184.69 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
 • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van Commissaris-Generaal en Algemeen Directeur;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Nationale Politieacademie (ANPA) is een pool voor beroepsopleiding, uitwisseling en onderzoek, die kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelt, aanbiedt en verstrekt die beantwoorden aan de behoeften van de Geïntegreerde Politie.

Het Departement Management is in dit kader voornamelijk verantwoordelijk voor, onder meer, de opleidingen omtrent kennis, competenties en vaardigheden inzake psychosociaal, administratief en logistiek management. Het departement verstrekt ook de opleidingen ter zake in het kader van de basisopleidingen en promotieopleidingen, waaronder de opleiding voor het directiebrevet.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master

Gewenst profiel

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Praktische kennis

Visie ontwikkelen -  Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.

Ondernemen -  Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.

Stress beheren -  Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Verwachte gedrag

Beïnvloeden -  Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
JANSEN
Voornaam
Peter
Functie
Adviseur
E-mail
Peter.Jansen@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.82.73
Korps/directie/dienst
DRP - ANPA
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4601 N 19 02
Korps/directie/dienst
5345 - Antwerpen
Werkplaats
1
2020 Antwerpen
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A3)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Financieel manager …wat is dat?
• Als financieel manager focus je op het aansturen, begeleiden, coachen en evalueren van 10 medewerkers. Hen verder laten groeien en hun kennis optimaal laten renderen: daar doe je het voor!
• Daarnaast bepaal je de strategie van de financiële domeinen boekhouding en begroting. Je stemt de afdelingsdoelstellingen af op de algemene organisatiedoelstellingen, en rapporteert erover aan het hogere beleid.
• Je hebt oog voor het welzijn van je medewerkers. Je zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming tussen je medewerkers en het management, garandeert een optimale werkomgeving en lost problemen in het team op.
• Klantentevredenheid vind je belangrijk. Om die te maximaliseren werk je de facturatie- en boekhoudkundige processen verder uit en stuurt ze na implementatie bij waar nodig.
• Je staat in voor de voorbereiding, implementatie, opvolging en bijsturing van de begroting en de meerjarenplanning.
• Je maakt wettelijke rapporten op voor de begrotingscyclus.
• Je onderhoudt je vakkennis en vaardigheden, en blijft op de hoogte van de laatste evoluties in je vakgebied.

Ons aanbod
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €54184.69 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste lokale politiezone van België. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Ja, werken voor Politie Antwerpen is ANDERS. We zijn een voorbeeld voor wie mee vooruit wil. We zijn pioniers die werken met state-of-the-artmateriaal, professioneel begeleid worden en kansen krijgen om te groeien. De grootste stad van Vlaanderen is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en wachten er overal uitdagingen. Zowel voor avontuurlijke, zorgende als administratief sterke mensen. Samen willen én kunnen we een verschil maken in de maatschappij.

Extra aanbod
• We zetten sterk in op een goede work-lifebalans, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (het Brabowerken). Bovendien verhuizen we naar een nieuw mastergebouw.
• Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen.
• Extra voordelen zoals competentietoelage (€ 2000 bruto bedrag aan 100%, niet geïndexeerd), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, toegang tot het bedrijfsrestaurant, verschillende verlofstelsels, …
• We bieden een statutaire betrekking, een flexibele werkweek van 38 uren, 34 verlofdagen en 13 feestdagen.
Gewenst profiel

…wie is dat?
• Diplomatie en communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk.
• Je bent proactief, strategisch, analytisch, zelfredzaam en innovatief.
• Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden en jouw empatisch vermogen en coaching skills zijn goed ontwikkeld.
• Opgeven staat niet in jouw woordenboek, ieder probleem zie je als een nieuwe uitdaging.
• Je hebt algemene kennis van boekhoudpakketten en je bent bereid specifieke kennis te verwerven (o.a. wet op politieboekhouding, wet op de overheidsopdrachten, werking van stadsadministratie …).
• Je bezit een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands.
• Je hebt een master diploma op zak, bij voorkeur in een economische richting. Ervaring in leidinggevende functie is gewenst, die ervaring deed je bij voorkeur op in financieel management.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij HRM (tel. 03 338 55 55 of jobs@politie.antwerpen.be).

De selectieprocedure bestaat uit: een thuisopdracht, een kennismakingsgesprek, een assessment (door Stad Antwerpen) en een finaal selectiegesprek.
Als je slaagt voor de screening voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Koen Van Steenwinckel (directeur Financiën en Logistiek): koen.vansteenwinckel@politie.antwerpen.be.

Nog niet overtuigd? Ontdek hier vijf redenen om te kiezen voor Politie Antwerpen.

Informations

Naam
Van Steenwinckel
Voornaam
Koen
Functie
directeur Filog
E-mail
koen.vansteenwinckel@politie.antwerpen.be
Korps/directie/dienst
PZA/Filog