Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5310 N 19 24
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Praktische kennis

Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en – technieken.

Functiebeschrijving

Informatie-beheerder
de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.
- De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren uitgedragen boodschap ontwikkelen.
- De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en).
- De ontvangen informatie archiveren.
- De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.
- De verzamelde gegevens analyseren
- De functionele mailboxen beheren
- De actieve opvolging van de dossiers beheren en toezien op de uitvoering ervan
- De opvolging verzekeren van dossiers die behandeld worden buiten de kantooruren (contact met SICAD)
Omkaderend personeel (zie ook "ploegverantwoordelijke")
de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
- Een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties.
- De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.
- De taken onder de ploegleden verdelen rekening houdend met hun competenties en instaan voor de coördinatie ervan.
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
Ploegverantwoordelijke (zie ook "omkaderend personeel")
de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
- Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
- De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers vaststellen en aangepaste acties voorstellen.
- De medewerkers opleiden op de werkplaats.
- De medewerkers responsabiliseren.
- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van de dienst.
- Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
Procesbeheerder
zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
- Als single point of contact optreden van de directie FGP.
- Nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd.
Administratieve ondersteuning
administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
- De binnenkomende informatie kwalitatief toekennen (fax, post, e-mails, …)
- Het beheer verzekeren van de routinematige opvolging
- Het bijzondere secretariaat van de (gerechtelijk) directeur verzekeren (post, e-mails, agenda’s, secretariaat van vergaderingen, …)
- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen.
- Dossiers administratief beheren en opvolgen.
- Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier
- De binnenkomende post en e-mails gericht aan de gerechtelijk directeur beheren
- De post en e-mails gericht aan de FGP beheren.
- De goede uitvoering van de procedure in het kader van het enige RIO en van de bijhorende tools (ex. Sharepoint) garanderen en de referentiepersoon ervan zijn
- De agenda van de Dirjud beheren
- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
- Evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen organiseren.
Contactpersoon (zie ook "helpdesk")
antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- Berichten ontvangen en doorgeven.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
Helpdesk (zie ook "contactpersoon")
technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.
- Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
- Zich voortdurend documenteren en opleidingen volgen in verband met zijn bevoegdheidsdomeinen
- De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.: BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie
uitsluitende proef
Wervingsreserve 24 maanden
Enkel de eerste 3 kandidaatstellingen worden in aanmerking genomen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Meulepas
Voornaam
Johan
Functie
HCP Adjunct directeur operaties
E-mail
Johan.Meulepas@police.belgium.eu
Telefoon
(0)3 217 82 51
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5021 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7467 - Csd Hav - Middelen - Personeelsbeheer
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Deelnemen aan de doeltreffende uitvoering van de door het management bepaalde visie en beleidslijnen inzake HR om actief aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant HR-beleid binnen de CSD en de FGP bij te dragen.

Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden van de CSD en de FGP, alsook aan de entiteiten van de federale politie in het arrondissement om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te verzekeren.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

 

 • zich specialiseren in bepaalde domeinen van het personeelsbeheer en het aanspreekpunt ter zake worden onder supervisie van het diensthoofd Personeel
 • dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)
 • technische begrippen in verband met de gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer met elkaar in overeenstemming brengen
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen om aan de verwachtingen van de personeelsleden en van de hiërarchie te beantwoorden, met inachtneming van de statutaire normen en reglementen die bij de federale politie van kracht zijn
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • de reglementering in concrete tools omzetten
 • de ontwerpen van beslissing die van zijn activiteitendomein deel uitmaken, voorbereiden
 • met zijn beschikbare middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of van de directie
 • het aanspreekpunt worden voor de gespecialiseerde materies inzake personeelsbeheer onder supervisie en coördinatie van het diensthoofd Personeel

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

 

 • de dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen
 • dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • de vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
 • documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
 • de behandelde dossiers controleren
 • een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

 

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

 

 • het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen
 • met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen
 • aanwezig zijn op de geschikte fora
 • deelnemen aan de lokale en federale netwerken inzake personeelsbeheer

 

Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren

 

 • gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • verslagen van interne vergaderingen opstellen
 • teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
 • dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan DRP moeten worden toegezonden
 • de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
 • de lay-out van documenten verzorgen
 • 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
 • dossiers en informatiebrochures samenstellen
 • de prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
 • de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
 • de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
 • de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
 • nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
 • de opleidingsplannen van de entiteit opvolgen
 • de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen

 

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven

 

 • het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
 • de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
 • de contactpersoon zijn voor zowel de lokale als de federale provinciale politiediensten
 • de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
 • inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

 

 

Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren

 

 • kritische analyses van de werking van de P-processen maken
 • de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • zorgen voor de administratieve opvolging van de personeelsleden, met inbegrip van de gedetacheerde personeelsleden en stagiairs, het beheer van de persoonlijke dossiers en het voeden van de verschillende DB’s van het personeel, in samenwerking met de beheerders in de antennes
 • zorgen voor de opvolging en het beheer van de loopbaan van alle personeelsleden van de CSD, met inbegrip van de stagiairs (van het onthaal tot het vertrek) met de steun van de beheerders in de antennes
 • het beheer en de opvolging van de prestaties van de leden van de CSD en van de FGP coördineren
 • de invoering, uitvoering en opvolging van het evaluatieproces coördineren, inzonderheid door actief de verschillende rollen van het proces waarvoor hij is aangewezen, op zich te nemen
 • erop toezien dat de wetgeving en de administratieve jurisprudentie eenvormig worden toegepast
 • de processen die verband houden met het personeelsbeheer in het arrondissement op elkaar afstemmen en de beheerders in de antennes en personeelsleden de passende richtlijnen verschaffen

 

 

Gewenst profiel

Algemeen competentieprofiel voor niveau B

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
recht op de toelage tweetaligheid indien in het bezit van een Selorattest
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
PEIRS
Voornaam
Evelyn
Functie
Sectiechef Personeel
E-mail
evelyn.peirs@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.23.04
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbeheer - Personeel
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5017 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Georges Marlowsquare 3
1180 Ukkel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

CALog-personeel – niveau B - Consulent

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone 5342 Ukkel/ Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem

Contactpersoon

​Kabinet van de Korspchef CP BEUSELINCK 02/563 99 00 of M. MASSET 02/563 95 04

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

Als communicatieconsulent en beleidsmedewerker van het Kabinet van de korpschef ben je mede-verantwoordelijk voor (niet limitatieve lijst):

De informatiegaring, de voorbereiding, informatieverspreiding en opvolging ivm de interne en externe communicatie van de politiezone :

 • berichtgeving op het intranet;
 • verspreiding van advertenties op de sociale media (met name Facebook, Yammer, …) en follow-up / nazicht van de communicatie op sociale netwerken;
 • interne campagnes en evenementen zoals ontwerp (digitale) flyers enz.;
 • deelname aan gestructureerde overlegfora;
 • berichtgeving op, updaten van en uitbouw van de politiewebsite;
 • berichtgeving op de sociale media;
 • verspreiding van persberichten aan de media / pers en follow-up van deze mededeling;
 • berichtgeving naar de media;
 • externe campagnes en evenementen;
 • corporate communicatie (opendeur, brochures, enz...);
 • uitbouw van professionele (online-) relaties;
 • opmaak en verzenden van digitale nieuwsbrieven en organiseren van e-mailings;
 • het opzetten, analyseren en evalueren van digitale acties;
 • ondersteunen en samenwerken met de verschillende directies en afdelingen op het gebied van communicatie;
 • de uitvoering van administratieve opdrachten en ondersteuning van de andere diensten in het Kabinet van de korpschef;
 • vertegenwoordiging van de PZ in de vergaderingen met de externe partners, onderhouden van netwerking met mediapartners, gemeenten, de Regio, ....
Gewenst profiel
 • ​Beschikt over uitstekende communicatievaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Kan vlot overweg met Microsoft Office –producten en sociale media;
 • Heeft ervaring met website- en intranetomgevingen;
 • Je bent creatief, leergierig, nauwkeurig, proactief en een teamspeler;
 • Je gaat discreet om met politionele informatie;
 • Je pakt problemen rustig, creatief en oplossingsgericht aan;
 • Ervaring in een journalistieke of communicatiefunctie is een pluspunt;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
 • Tweetalig Nederlands / Frans
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze vacante functie gebeurt via een interview. Deze vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd :

 • Minder dan 50%: ongeschikt;
 • 50% maar minder dan 70 %: ongeschikt maar mogelijkheid tot deliberatie;
 • 70% of meer: geschikt.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
BEUSELINCK
Voornaam
Jeroen
Functie
CP CC/CAB
E-mail
jeroen.beuselinck@police.belgium.eu
Telefoon
02 5 639 900
Korps/directie/dienst
ZP 5342 Uccle/ W-B/ Auderghem
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5026 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7298 - Coord En Steundirectie - Arr Limburg
Werkplaats
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Provincie
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Tot en met 31/12/2021
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

PRESENTATIE VAN DE DIENST

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijke arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

- de ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;

- de technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;

- de coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;

- de coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD/AIK) is belast met het afdekken van de wettelijke politiële verplichtingen inzake de behandeling van informatie:

- de collecte en centralisatie van de informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie (inclusief de wegpolitie) in de Nationale Gegevensbank (ANG);

- de organisatie van de behandeling van de informatie en documentatie die bijgehouden wordt bij SICAD/AIK, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen;

- de verwerking van de informatie ten behoeve van de autoriteiten en de politiediensten voor zover deze behandeling een meerwaarde inhoud ten opzichte van de eigen mogelijkheden van de politiediensten en dit zowel op het operationele vlak als wat betreft de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid in de domeinen van bestuurlijke en gerechtelijke politie;

- de steun aan de verantwoordelijke functionele beheerder van de verwerking van de informatie in de zone in het kader van de organisatie en implementatie van de informatiestromen.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

U bent betrokken bij een specifiek proefproject (genaamd ARIEC Limburg), waarvoor de CSD Limburg piloot is, nl. bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit. Dit heeft als doel om in de provincie Limburg een bestuurlijke-organisatorische ad-hoc aanpak en methodiek uit te werken die erop gericht is lokale besturen te ondersteunen bij het verstoren van criminele processen en hun ondersteunende activiteiten. Het uiteindelijke doel is een integrale en geïntegreerde aanpak van een bepaald crimineel fenomeen en/of een specifieke dadergroep.

De kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 onderschrijven de bestuurlijke handhaving (en de informatie-uitwisseling) als een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. U krijgt met name te maken met informatie-uitwisseling, waarbij u de informatiestromen en de beschikbare informatie zal moeten verwerken en exploiteren teneinde tot een efficiënt informatiebeheer en een correctie beeldvorming te komen.

Functiebeschrijving

A. Als dossier -en informatiebeheerder

Dossiers analyseren en controleren op juistheid en correctheid (overeenstemming met regelgeving) teneinde de besluitvorming te ondersteunen en alle elementen weer te geven tot het nemen van beslissingen.

De relevante informatie m.b.t. specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen, zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

- Inwinnen van informaties bij de verschillende overheidspartners.

- Ontvangen en opzoeken (in verschillende bestanden en informatiebronnen) van informatie.

- Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de ontvangen informatie.

- Advies geven met betrekking tot de organisatie van het informatiebeheer en de informatieverwerking binnen het project.

- Casusbesprekingen voeren met de betrokken partners.

- Samenleggen, structureren en analyseren van informatie.

- Zoeken naar verbanden en de informatie exploiteren om zo fenomenen te detecteren en tot een duidelijke beeldvorming te komen.

- De informatie archiveren en instaan voor een adequate doorstroming en verspreiding van de informatie naar de juiste partner(s) en databank(en).

- Samenstellen en dagelijks opvolgen van de digitale ARIEC-dossiers in een specifieke databank.

- Aanreiken van hulpmiddelen, advies en begeleiding alsook ondersteuning aan de partners in het gebruik van de verschillende gegevensbanken.

B. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

Voorbeelden van taken:

- Formuleren en contextualiseren van antwoorden op vragen van lokale overheden en betrokken partners.

- Deelnemen aan werkgroepen en projecten.

C. Als administratieve ondersteuner

Administratieve en/of organisatorische taken verrichten volgens de bij de werkgever geldende procedures.

Voorbeelden van taken:

- Vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en de zaal vastleggen.

- Verslagen van interne vergaderingen opstellen.

- Opstellen van documenten allerlei (brieven, nota's, memo's, teksten, presentaties,...)

 

Gewenst profiel

Algemeen competentieprofiel voor niveau B.

Bijkomende competenties:

- Over de nodige administratieve skills beschikken (ordelijk en gestructureerd te werk gaan)

- Snel aan de slag kunnen gaan met voor de kandidaat nieuwe (eenvoudige) digitale systemen (KISS).

- Duurzame professionele contacten kunnen leggen en onderhouden met de andere overheidspartners (parket, lokale besturen, politie- & inspectiediensten, enz).

- Bekwaamheid in het rapporteren binnen het team en in het geven van uiteenzettingen/presentaties aan kleine groepen (+/- 10) deelnemers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

HOE SOLLICITEREN?

Het volledig inschrijvingsdossier bevat het volgende:

- het volledig ingevuld inschrijvingsformulier

- een kopie van je hoogste behaalde diploma, dat ten minste beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de burgerfunctie waarvoor je solliciteert

- een recent uittreksel uit het strafregister (max. drie maanden oud)

- een cv en een sollicitatiebrief

- een kopie van je identiteitskaart

 

Het inschrijvingsdossier moet rechtstreeks toegezonden worden aan:

Via mail:                                                                              

csd.lim.resources.pers@police.belgium.eu   

Via post:

FEDERALE POLITIE

Personeelsdienst

T.a.v. Inge Guisson

Luikersteenweg 228

3500 HASSELT

                    

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van het dossier, maximum 15 kandidaten zullen doorgaan naar het interview.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informatie

Naam
MINTEN
Voornaam
Dirk
Functie
Commissaris
E-mail
dirk.minten@police.belgium.eu
Telefoon
011/287.347
Korps/directie/dienst
FGP Limburg
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5033 T 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7395 - Cg - Informatieveiligheid En Privacy
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De dienst CG-ISPO (Information Security and Privacy Office) valt rechtstreeks onder het Commissariaat-generaal. Hij berust op twee grote pijlers: informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

In overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) moet de dienst normen en een gestandaardiseerde aanpak bepalen inzake veiligheid van de informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op de Federale Politie of op heel de Geïntegreerde Politie. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van de evolutie van de wetgeving ter zake en adviseert de verschillende betrokken partijen. De homologatie van de systemen voor geclassificeerde informatie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 behoort eveneens tot zijn bevoegdheden.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De dienst CG-ISPO (Information Security and Privacy Office) valt rechtstreeks onder het Commissariaat-generaal. Hij berust op twee grote pijlers: informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

In overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) moet de dienst normen en een gestandaardiseerde aanpak bepalen inzake veiligheid van de informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op de Federale Politie of op heel de Geïntegreerde Politie. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van de evolutie van de wetgeving ter zake en adviseert de verschillende betrokken partijen. De homologatie van de systemen voor geclassificeerde informatie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 behoort eveneens tot zijn bevoegdheden.

 

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 
Voorbeelden van taken:

 • De administratieve opvolging van de dossiers van de dienst CG-ISPO verzekeren (naleving van de termijnen, naleving van de procedures, verdeling onder de collega's en/of onmiddellijke verwerking ...).
 • Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier, erop toezien dat de nuttige documentatie op het juiste moment beschikbaar is.
 • De briefwisseling van de dienst (ACK's, modelnota's …) opstellen.
 • Documentatie verzamelen en werkdossiers voorbereiden.
 • De lay-out van documenten verzorgen en updaten.
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen.
 • De mails van de dienst CG-ISPO beheren (behandelen, sorteren, beantwoorden …).
 • Vergaderverslagen opstellen, mails en brieven naar een persoon of een dienst versturen.
 • Binnenkomende brieven/mails ... onder de leden van de dienst CG-ISPO verdelen.
 • De agenda beheren.
 • De praktische organisatie van de vergaderingen op zich nemen (de zaal reserveren en voorbereiden, zorgen voor de catering, de uitnodigingen versturen, het nodige ICT-materiaal ter beschikking stellen ...).
 • De inkomende en uitgaande correspondentie beheren (invoeren in RIO, aan de betrokken personen/diensten bezorgen …).
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
 • De verplaatsingen regelen (pool chauffeurs).
 • Verantwoordelijk zijn voor het 'frontoffice' van de dienst CG-ISPO.

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
 

Voorbeelden van taken:

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
 • Berichten ontvangen en doorgeven.
 • De klanten in contact brengen met de juiste personen of diensten.
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen bezorgen aan de personen/diensten die erom vragen (ze updaten en als het om een papieren document gaat, de beschikbare voorraad beheren).
 • Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
 • De vragen van de klanten analyseren en ze beantwoorden. Als ze niet tot het bevoegdheidsdomein behoren, de vragen structureren en aan de gespecialiseerde persoon bezorgen.
 • De behandelde dossiers controleren.
 • Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
 • De hiërarchie inlichten over de eventuele problemen in verband met de dagelijkse werking van de dienst om ze snel te kunnen oplossen.
 • Klachten melden om de problemen snel te kunnen oplossen en de klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden.

 

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
 

Voorbeelden van taken:

 • De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (structuur van de dossiers).
 • Een documentatieplatform ontwikkelen, bijhouden en toegankelijk maken.
 • Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank (Teams, RIO ...).
 • De behandeling van de ingevoerde stukken opvolgen.
 • Opvolgingsrapporten opstellen.
 • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen ter zake en indien nodig opleidingen volgen.

 

Als informatie-beheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.
 

Voorbeelden van taken:

 • De nuttige informatie onder de leden van de diensten CG-ISPO verspreiden via de geschikte kanalen (mail, briefwisseling, terbeschikkingstelling van documentatie …).
 • Een samenvattend document maken om informatie gemakkelijk terug te vinden (op de 'G', op SharePoint, in RIO …).
 • De inhoud van de informatie controleren en aanpassen.
 • Voor een goede informatiedoorstroming tussen de leden van de dienst zorgen.
Gewenst profiel

Praktische kennis:

 

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

 

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwacht gedrag:

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

 

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Telewerk
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
BIERLAIRE
Voornaam
Christophe
Functie
Diensthoofd - Chef de service
E-mail
christophe.bierlaire@police.belgium.eu
Telefoon
02/227.51.37
Korps/directie/dienst
CG/Informatieveiligheid & Privacy - Sécurité de l’information et vie privée
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5024 T 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Georges Marlowsquare 3
1180 Ukkel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

CALog-personeel – niveau B - Consulent

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een diploma, sociaal assistente, in de psychologie of assistent in de psychologie kan een pluspunt zijn.

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone 5342 Ukkel/ Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem

Gewone plaats van het werk

De kandidaat zal tewerkgesteld worden in één van de commissariaten van de zone, te weten:

 • Georges Marlow Square, 3 te 1180 Ukkel
 • Tritomasstraat, 7 te 1170 Watermaal-Bosvoorde

 

Functiebeschrijving
 • Zonder te kort te doen aan de wettelijke verplichtingen van eerste politionele bijstand  door elke politiefunctionaris aan de slachtoffers, individuele ondersteuning bieden aan de operationele diensten van de politiezone, zoals de bijstand aan slachtoffers (en hun entourage) van een strafbaar feit, mensen die betrokken zijn bij een ongeval/ ramp/ onheil, ondersteuning van de politie in geval van delicate tussenkomsten waarbij kinderen aanwezig zouden zijn, …;
 • biedt het juiste onthaal aan betreffende de eerste bijstand aan slachtoffers en reageert in die zin adequaat en met mate op ongebruikelijke situaties
 • is luistervaardig/empathisch - weet de juiste informatie te verstrekken aan de betrokkene
 • is de bevoorrechte contactpersoon voor alle andere personeelsleden 
 • zorgt voor de ontwikkeling van een partnership met zowel interne als externe instellingen en organisaties in een constante zorg om de dienstverlening te verbeteren 
 • een permanente bijstand zijn in « steun » 
 • deelnemen aan de wachtdienst slachtofferbejegening 
 • sensibiliseren en opleiden van het personeel voor de slachtofferbejegening
 • deelnemen aan overlegvergaderingen in het gerechtelijk arrondissement Brussel
Gewenst profiel
 • Ervaring hebben op het gebied is een pluspunt
 • Empathisch luistervermogen hebben 
 • Bekwaam reageren op onvoorziene gebeurtenissen
 • Discreet zijn en de grenzen van het beroepsgeheim kennen
 • Respectvol en punctueel zijn;
 • Een open geest hebben;
 • Een positieve werksfeer bevorderen en werken in een geest van samenwerking;
 • In een netwerk kunnen werken
 • Zelfstandig of in een team kunnen werken;
 • Integriteit en onpartijdigheid tonen;
 • Kennis hebben van de wettelijke bepalingen met betrekking tot politiële bijstand aan slachtoffers;
 • Een correct gedrag hebben
 • Bereid zijn om bijkomende opleidingen te volgen met betrekking tot de activiteiten
 • Tweetalig Nl / Fr
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze vacante functie gebeurt via een interview. Deze vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd :

 • Minder dan 50%: ongeschikt;
 • 50% maar minder dan 70 %: ongeschikt maar mogelijkheid tot deliberatie;
 • 70% of meer: geschikt.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
WALLAERT
Voornaam
Marcel
Functie
1er Commissaire Principal
E-mail
marcel.wallaert@police.belgium.eu
Telefoon
02 5 639 615-616
Korps/directie/dienst
Directeur DSO
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5072 N 19 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5388 - Leuven
Werkplaats
Philipssite 4
3001 Heverlee
Provincie
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Leuven werft een consulent aan ten behoeve van het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) Leuven. Het AIK vervult een ondersteunende rol bij de verwerking van informatie voor de lokale en federale politie.

Functiebeschrijving

U kunt in functie van de noden, ingezet worden voor alle taken binnen het AIK:

- opvolging van de criminaliteit tegen eigendommen en tegen personen

- opvolging van gebeurtenissen en van gewelddadig radicalisme

- beeldvorming ter ondersteuning van de wijk-, interventie- en recherchediensten

- beeldvorming ter ondersteuning van de overheid (trends, evoluties, dreigingen)

U doet overwegend kantoorwerk met behulp van computers.

Normale werkuren: dagdienst.

Gewenst profiel

Algemeen

- Integer zijn;

- contactvaardig zijn;

- een dienstverlenende ingesteldheid hebben;

- zich betrokken voelen bij het werk;

- verantwoordelijkheidsgevoel hebben;

- de wil en vermogen hebben rekenschap af te leggen;

- kwaliteitsbesef hebben;

- flexibel zijn;

- stressbestendig zijn;

- zelfstandig kunnen functioneren;

- zin voor initiatief tonen;

- kunnen samenwerken;

- creatief zijn;

- kunnen improviseren;

- probleemoplossend werken/denken.

 

Specifiek AIK

- Blijk geven van een zeer grote discretie wat de ontvangen en verwerkte informatie betreft (een doorgedreven besef van het beroepsgeheim hebben);

- flexibel zijn wat de uitoefening van de taken en de werkregeling betreft;

- analytisch en gestructureerd kunnen denken;

- zin hebben voor synthese;

- correcte schriftelijke en mondelinge manier van uitdrukken.

 

Informaticakennis

- Kennis van tekstverwerking;

- basiskennis van een rekenblad en van databankbeheer is een pluspunt.

 

Algemene kennis

Talenkennis strekt tot aanbeveling, in het bijzonder het begrijpen van Franstalige teksten.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

 

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Saint
Voornaam
Luc
Functie
Commissaris - Diensthoofd
E-mail
Luc.Saint@police.belgium.eu
Telefoon
016/28 05 84
Korps/directie/dienst
Arrondissementeel Informatiekruispunt
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5002 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5356 - Klein-Brabant
Werkplaats
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
Provincie
Antwerpen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

BBij voorkeur graduaatsopleiding verkeerskunde of gelijkwaardig

Voorstelling korps/directie/dienst

Je bent werkzaam als consulent verkeer binnen de dienst operationele coördinatie van de politiezone Klein-Brabant.

Functiebeschrijving

• formuleren van adviezen inzake verkeerspolitie, verkeersinfrastructuur en bestendige

ingebruikneming van de openbare weg en het mobiliteitsbeleid in het algemeen;

• maken van (ongevallen)analyses;

• betrekken van de bevolking in het verkeersbeleid door middel van enquêtes;

• adviseren en/of opstellen van signalisatieplannen bij wegeniswerken;
• adviseren en/of opstellen van tijdelijke, periodieke en permanente aanvullende verkeersverordeningen voor de gemeenteraden;

• het mede opleiden en begeleiden van gemachtigde opzichters;

• het deelnemen aan fietscontroles en schoolbezoeken en de administratie ervan;
• het mede zetelen als afgevaardigde van de zone in de gemeentelijke verkeerscommissies;
• de administratie die verband houdt met de taken van de verkeersdienst;
• bereid zijn om andere taken op te nemen indien de noodzaak zich voordoet;

Gewenst profiel

• Affiniteit met verkeer in het algemeen;
• In het bezit van een rijbewijs B;
• Bereid zijn tot het volgen van interne en externe vormingssessies;
• Vlotte dactylografie en tekstverwerking;
• Discreet, betrouwbaar en onkreukbaar zijn;
• Hulpvaardig;
• Nauwgezet uitvoeren van opgedragen taken;
• Beschikken over een goede verbale en schriftelijke taalvaardigheid

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke test en selectiegesprek
Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Maes
Voornaam
Chris
Functie
Directeur Steun
E-mail
chris.maes@pz-klein-brabant.be
Telefoon
03/293.22.45
Korps/directie/dienst
PZ Klein-Brabant
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5031 N 18 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7492 - Csd Ovl - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31.12.2019
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Bachelor of houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

- Geen specifieke diplomavereisten
- Nauwkeurig én analytisch kunnen werken.

Vereiste ervaring

Geen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijk directeur - coördinator. Onze eenheid is o.a. bevoegd voor de operationele en niet-operationele ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten en de lokale politie van het arrondissement Oost-Vlaanderen.
De sectie Financiën van de dienst Middelenbeheer (PLIF) van de CSD OVL staat in voor voor alle diensten die onder de CSD OVL ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP OVL), rekening houdend met de door hen geformuleerde behoeften (o.a. nazicht van dotatiefiches, inventarissen, opmaak en verwerking van facturen, geven van advies in specifieke dossiers, etc.).

Functiebeschrijving

A. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

B. Als dossierbeheerder
Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

C. Als budgettaire en/of financiële ondersteuning
Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

D. Als helpdesk
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle
en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij
hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Nauwkeurig kunnen werken én affiniteit hebben met kwantitatieve gegevens is zeer gewenst.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen
een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing,
door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te
begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren
kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis
en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve; 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding
glijdende uren
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Tembuyser
Voornaam
Daisy
Functie
Financieel Manager
E-mail
daisy.tembuyser@police.belgium.eu
Telefoon
09/237.14.38
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen/Plif/F
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5305 T 18 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Paleizenstraat 321
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

• Graduaat/baccalaureaat in rechten ;

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de directie van de dienst verkeer van de politiezone werd een bureau "verkeersovertredingen" opgericht. Het takenpakket van deze afdeling omvat ondermeer het beheren van de stroom van processen-verbaal en onmiddellijke inningen en het opvolgen van de aanpassingen van hun electronisch statuut. Het bureau is ook verantwoordelijk voor de overdracht van de dossiers aan de sanctionerende ambtenaren en het verzenden van de kopieën ervan aan de overtreders.
TRA / I omvat ook een cel "takelingen" met een secretariaat dat geschillen behandelt inzake de takeling en de stalling van de weggesleepte wagens. Dit omvat dus ook het opstellen van briefwisseling en rapporten, bestemd voor de klagers en hun raadgevers, voor verschillende diensten binnen de zone, en eveneens bestemd voor andere instanties zoals het Parket van de Procureur des Konings, de medewerkers van de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren en andere gemeentelijke diensten zoals het departement van wegenwerken van de stad Brussel, de dienst Economaat van de gemeente Elsene, ...

Functiebeschrijving

Deze dienst, die agenten telt (uitdoving) en CALog-personeel van het niveau C (en D – uitdoving), is belast met het manuele- en informaticabeheer van de proces-verbalen, onmiddellijke inningen, PV GAS (gemeentelijk administratieve sancties) en waarschuwingsproces-verbalen opgesteld in de zone, uitgezonderd de verkeersongevallen, onder invloed en zonder verzekering rijden.
Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :
• de dienst leiden onder het gezag van de Directeur van de Directie Verkeer ;
• de gegrondheid van de betwistingen analyseren inzake het wegslepen van de wagens, met de bijstand van de leden van de cel “wegsleepdienst”.
• het ondertekenen/opstellen van de correspondentie gericht aan de klagers en de verschillende autoriteiten.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone

Gewenst profiel

• Graduaat/baccalaureaat in rechten ;
• Een goede kennis van de wetgevingen inzake het verkeer ;
• Kennis van de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan (begrip van schuld, quasi-contracten, enz.) ;
• Stressbestendig ;
• Bekwaam zijn om interpersoonlijke geschillen te regelen met volledige onpartijdigheid ;
• Zonder falen voorbeeldig zijn voor wat zijn uitspraken en zijn gedrag betreft ;
• Zichzelf permanent in vraag stellen wat zijn kennis en capaciteiten betreft, wat in voorkomend geval zal leiden tot een meer pertinente opzoeking van informatie met het doel dit aan het personeel te communiceren ;
• Discretie, eerlijkheid, integriteit ;
• Over goede kennis beschikken van informaticatoepassingen en van de ontwikkelde programma’s in gerechtelijke zaken en voor het administratief beheer van het personeel ;
• Bereid zijn om noodzakelijk geachte opleidingen te volgen.
Zich engageren om in een hoofdstedelijke omgeving te werken waarin het concept van diversiteit binnen de geïntegreerde politie belangrijk wordt geacht.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informatie

Naam
VANDENHOUTE
Voornaam
Thierry
Functie
DIR TRA
E-mail
zpz.polbru.cicr-verk@police.belgium.eu
Telefoon
02/279.83.15
Korps/directie/dienst
ZP Bruxelles CAPITALE Ixelles / PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene