Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5900 N 19 01
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

NIV B : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als omkaderend personeel
De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
Voorbeelden van taken:
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
- Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen
- Houden van een overzicht op de lopende dossiers binnen de dienst
B. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Instaan voor beleidsvoorbereidend werk om ondersteuning te bieden aan de logistiek en financieel manager
- Uitschrijven van procedures en werkprocessen
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Verzorgen van contacten met externe partners, hier in bijzonder de verschillende firma’s in onderaanneming
- Geven van advies inzake specifieke logistieke dossiers
- Analyseren van dossiers vanuit een technisch oogpunt
C. Als dossierbeheerder
Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden van taken:
- Behandelen van dossiers inzake infrastructuur (opvolgen van onderhoudscontracten, wettelijke keuringen en werken uitgevoerd in uitbesteding)
D. Als logistieke ondersteuning
Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
E. Als logistieke ondersteuning
Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- opvolgens van interventies en onderhoud aan infrastructuur uitgevoerd door onderhoudscontracten/ privé firma's
- opvolgen van keuringsverslagen
- opstellen en bijhouden van een gedetailleerde planning
- opstellen van verslagen van vergaderingen
- opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en formulieren
- uitwerken van presentaties, nota's en brochures
F. Als helpdesk
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- optreden als contactpunt in logistiek gerelateerde materies voor interne en externe klanten

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.

Gewenst profiel

- je bent een teamplayer
- flexibel en leergiering
- ervaring in een logistieke omgeving is zeker een pluspunt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Uitsluitende kennistest en selectiecommissie
Werfreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Van Altert
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur middelenbeheer
E-mail
katrien.vanaltert@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5012 N 19 05
Korps/directie/dienst
5365 - Zuiderkempen
Werkplaats
de Merodedreef 15
2260 Westerlo
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Dringende externe werving. Bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B (diploma van graduaat, bachelor of equivalent).

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

•    Hij/zij volgt de veranderingen in de verkeerswetgeving op en informeert hierover de politiezorgcoördinator;
•    Hij/zij is het aanspreekpunt in de zone voor verkeer gerelateerde vragen;
•    Hij/zij diept op vraag van korpschef of politiecoördinator bepaald verkeersprobleem; en/of –vraag uit en maakt en presenteert indien nodig hierover een PowerPoint-voorstelling;
•    Jaarlijks minstens 5 keer vergaderen met de leden van het actiedomein verkeer;
•    Elke week overleg plegen met politiezorgcoördinator over alle verkeerszaken die de zone aanbelangen en hierover het verslag opstellen;
•    Trimestrieel verslag opmaken met de besteedde capaciteit per gemeente aan:

 • Opmaken advies verkeersproblemen;
 • Opmaken advies verkeersmaatregelen bij manifestaties;
 • Opmaken advies bij wegenwerken;
 • Deelnamen aan adviesraden;

•    Jaarlijks opmaken planning verkeersacties;
•    Deelnemen aan FOV Verkeer bij vervanging van politiezorgcoördinator;
•    Deelnemen aan verkeerscomités van de gemeenten en andere adviesraden verkeer;
•    Op vraag van de gemeentebesturen advies verlenen over evenementen, inhoudende het opstellen van een signalisatieplan en de nodige politiereglementen;
•    Op vraag van de gemeentebesturen en aannemers advies verlenen over wegenwerken, inhoudende het nakijken en waar nodig bijsturen van de door de aannemers op te stellen signalisatieplannen;
•    Het verlenen van advies over verkeersproblemen op vraag van de bevolking en/of de gemeentebesturen;
•    Maandelijks de lijst opmaken en actualiseren van de plaatsen waar VAT en SIB dienen opgesteld te worden;
•    Binnen de 5 werkdagen na de aanvraag tot advies voor signalisatie wegenwerken dit advies opstellen en overmaken aan de gemeente;
•    Controle van signalisatie van grote werken;
•    Opmaken van kwaliteitsvolle adviezen op vraag van korpsleiding, gemeentebesturen en bevolking

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie Zuiderkempen (PZ 5365), binnen de dienst Politiezorgcoördinatie.

Extra aanbod
o weddeschaal BB1 (bruto jaarwedde €25.811,74 minimum tot €38.420,61 maximum aan de huidige indexcoëfficiënt).
Competenties/Specifieke diplomavereisten

o Hij/zij dient een bijzondere interesse te tonen voor het verkeersaspect.
o Hij/zij dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B.
o Kandidaten die in de vorige rondes ongeschikt werden bevonden, mogen zich niet meer kandidaat stellen.

Gewenst profiel

- Bereid zijn om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol.
- Over de nodige cognitieve eigenschappen, attitude en vaardigheden beschikken om op korte termijn te voldoen aan het competentieprofiel van consulent- coördinator /verkeerskundige (is verkrijgbaar bij de politiezone).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.
Dringende externe werving. Bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering.

Informations

Naam
GOOLAERTS
Voornaam
Marjan
E-mail
hrm@politiezuiderkempen.be
Telefoon
014 53 96 07
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5101 T 19 01
Korps/directie/dienst
7358 - Dri - Resources
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- Steun verlenen aan de budgettaire, financiële en logistieke verantwoordelijken.
- Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.
- Het controleren van de dossierinhoud (reglementering, enz.).
- De overheidsopdrachten opvolgen doorheen het gehele (of gedeeltelijke) proces (opmaken, aanvaarding, gunning, notificatie, uitvoering) en het uitvoeren en opvolgen van de bestellingen.
- Samenstellen dossiers die voorgelegd dienen te worden aan de verschillende budgettaire controleautoriteiten van de Federale Politie.
- …

B. Als logistieke en financiële ondersteuner, logistieke en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke en financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

- Beheren van de voorraden, de bestellingen van verbruiksartikelen en het wagenpark.
- Zorgen voor de ontvangst, opslag en levering van het materiaal en/of uitrustingsstukken, alsook de inventaris ervan.
- Financiële/budgettaire rapportages uitvoeren.
- Helpen om de kwaliteit van de gevatte gegevens te waarborgen dankzij de verschillende informaticatools.
- …

C. Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
- Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken.
- De gegevens rangschikken en ze onderbrengen in de categorieën van het elektronisch bestand of van de gegevensbank.
- Zorgen voor het meervoudige beheer van gegevensbanken zoals de monitoring over de uitvoering van de begroting.
- …

D. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Vragen om informatie en vragen betreffende financiële aangelegenheden beantwoorden
- Informatie overmaken aan collega’s.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- …

E. Als administratieve ondersteuner, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
- Dossiers administratief beheren en opvolgen.
- …

F. Als informatie-beheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

- Deelnemen aan specifieke seminaries en/of aan professionele netwerken.
- Opleidingen volgen.
- Vakliteratuur raadplegen.
- De relevantie van het documentaire aanbod beoordelen.
- De ontvangen informatie verspreiden
- De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.
- Relevante informatie geven over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Resources (Resources Division - DIRES) ontwikkelt het HR-, logistieke en financiële beleid en de strategie van de directie. Bovendien staat hij in voor de HR-, logistieke- en financiële processen.

Hij coördineert de analyse van de behoeften, van de ontwikkeling en van het beheer van personele, financiële en logistieke middelen van de directie. In het raam van het beheer van de middelen coördineert de dienst eveneens het beheer van de externe consultants, samen met de externe partners, en coördineert met de FOD Binnenlandse Zaken en de SICAD's voor het beheer van de neutrale calltakers.

Hij organiseert eveneens het administratieve beheer van de directie. Daarom is er eveneens een functionele band met de administratieve assistenten in de Business Units.

Hij vormt eveneens een verbindende schakel met het facility management van het POLIS center-gebouw.

Wat het financiële beheer betreft, ontwikkelt de dienst de financiële ICT-strategie van de politie, coördineert de financiële ICT-behoeften en volgt de implementatie en uitvoering op.

De directeur moet m.a.w. de ontwikkeling van de beleidscyclus in zake HRM, logistiek en financiën volledig kunnen delegeren aan deze dienst.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

OPMERKINGEN

De kennis van de MS Office is onontbeerlijk (Word, Excel).
De kennis van de 2de landstaal is een meerwaarde.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie wordt gedaan op basis van een vraaggesprek en een bekwaamheidsproef.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Van den Berghe
Voornaam
Catherine
Functie
General Resources Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DRI -Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5113 T 19 01
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Dossiers opstellen, analyseren en controleren volgens de geldende regelgeving of procedures ;
• Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen ;
• De toegankelijkheid van de classificatie verhogen ;
• Op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken ;
• Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank ;
• De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid ;
• De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren ;
• De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven ;
• De partners en de informatie coördineren ;
• Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig ;
• Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst ;
• Verslagen, teksten, presentaties, nota's, memo’s opstellen ;
• Vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en zaal vastleggen ;
• Punctueel co-organiseren van seminarie, activiteiten, opleidingen ;
• Opvolgen van de verschillende budgettaire fiches ;
• Budgettaire rapportages uitvoeren ;
• Een reeks statistieken bijhouden ivm budgettaire fiches van de eenheid ;
• Procedures voor een goed beheer controleren ;
• De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen ;
• De onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen ;
• Administratieve gegevens van het personeel up to date houden ;
• De controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen ;
• Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen ;
• Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven ;
• Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet ;
• De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen ;
• Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen ;
• Zorgen dat kennis up to date blijft voor de materies die deze functie aanbelangen ;
• Telefonisch of via mail antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag ;
• Berichten ontvangen en doorgevenAssurer l'accueil et l'accompagnement de visiteurs.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De Dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van `covert' plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

Onder de leiding van de Commando NTSU organiseert de Chef van de Administratieve en Logistieke Cel het werk van de administratieve leden, van de magazijniers en voert administratieve taken uit.

Gewenst profiel

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren ;
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen ;
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen ;
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
CORRIAT
Voornaam
Juan
Functie
Hoofdcommissaris
E-mail
juan.corriat@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.46.62
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5012 T 19 04
Korps/directie/dienst
7447 - Cgi - Spoc - Reguliere Werking
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/ of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
- Opstellen van een planning en deze aanpassen al naargelang de situatie
- Het geven van instructies en concrete missies aan de medewerkers
- Verdelen van de taken onder de medewerkers
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
- Met behulp van de gepaste middelen steeds zicht hebben op de lopende dossiers binnen uw team
- Nagaan of de richtlijnen worden nageleefd ( bv. : invoeren van de dossiers in de gegevensbanken, correct gebruik van de middelen die ter beschikking staan, enz.)
Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/ of analyseren en/ of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
- Opzoeken van informatie in verschillende bestanden en naagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- informatie opzoeken in verschillende bestanden
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de ad-hocprocedures na te leven. om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de adhocprocedures na te leven
- De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatiekanalen verspreide boodschap ontwikkelen
- De relevantie van de informatie beoordelen
- De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en)
- De ontvangen informatie archiveren
- De gebruikte tools en de informatie bijhouden/ bijwerken
- Relevante informatie/ opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep
Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/ of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.
- De opvolging en kwaliteitsvolle behandeling van de internationale berichten en signaleringen waarborgen
- De vragen analyseren en kwaliteitscontroles van de vragen uitvoeren
- Het statuut en de dringendheidsgraad van de vragen bepalen
- De bestaande gegevensbanken controleren
- De dossiers behandelen volgens de ontvangen instructies en/ of de geldende procedures
- De geblokkeerde dossiers identificeren om ze te kunnen deblokkeren
- De opvolging van de termijnen waarborgen
- De opvolging van de dossiers waarborgen
- De internationale samenwerkingsovereenkomsten kennen en in staat zijn om ze doeltreffend te gebruiken
- De interne en externe partners van de geïntegreerdepolitie kennen en in staat zijn om op een eff iciënte wijze een beroep op hen te do en
- In staat zijn om de ad-hoc ontvanger(s) te identificeren, zowel binnen het Belgische politielandschap als op internationaal niveau
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/ of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- De problemen en de eventuele disfuncties melden aan het hoofd van het team
- Voorstellen indienen om de kwaliteit en de arbeidsprocessen binnen het SPOC te verbeteren
- Het hoofd van het team ondersteunen volgens uw potentieel en uw expertise
- Meewerken aan de ontwikkeling van krachtige werkinstrumenten
- Aan werkgroepen en projecten deelnemen
- Bijdragen aan de uitwerking van het beleid inzake welzijn
Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.
- Deelnemen aan PR-activiteiten bij bezoeken van nationale en internationale delegaties.
- aanwezig zijn op de geschikte fora
Positionering van de functie :
De Collaborateur is actief in de netwerken betreffende zijn/ haar expertisedomeinen.
De Collaborateur staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/ zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de international e politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op
internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie eff iciënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe. Daarnaast is het ook nodig om als "transversale" directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. D aarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Gewenst profiel

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview :
Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Repanti
Voornaam
Anne
Functie
consultant
E-mail
anne.repanti@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.81.68
Korps/directie/dienst
CGI
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5207 T 19 01
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder het gezag van de Korpchef en de directie van de niveau A :

 • Deelnemen aan de identificatie van de gevaren en zijn advies geven op de evaluatie van de risico’s, deelnemen aan de uitvoering van de globale preventieplan en de jaarlijkse actieplan inzake het welzijn ;
 • Deelnemen aan het onderzoek van de oorzaken van de arbeidsongevallen ;
 • Een mening geven over de verschillende thema’s wat betreft de algemene code inzake het welzijn op het werk, inclusief het werk met derden ;
 • Advies geven over het opstellen van instructies en meewerken aan de informatie, het onthaal, en de opleiding van de medewerkers in hun vaardigheden ;
 • Ter beschikking zijn van alle actieve personeelsleden in onze politiezone die eventuele vragen zouden hebben die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving ;
 • Deelnemen aan de toepassing van de te nemen maatregelen in geval van ernstig en onmiddelijk gevaar, de uitwerking van een interne noodprocedure en de organisatie van de eerste hulp ;
 • Samenwerken in de analyse, de evaluatie, de aanpassing en de verbetering van de werkomstandigheden van alle medewerkers ;
 • Een mening geven over de hygiëne van de werkplaats, de individuele en collectieve beschermingsuitrustingen…;
 • De preventie garanderen ingeval van vuur, ongevallen,… ;
 • De dienstchef (niveau A) bijstaan en hem vervangen in zijn IDPBW-taken, en indien nodig in geval van afwezigheid of onbeschikbaarheid ;

Deze missies resulteren in een aantal concrete taken zoals :

 • De uitwerking van een onderzoek van de werkplaatsen en de arbeidsplaatsen ;
 • De analyse van de arbeidsongevallen en de werkincidenten en de realisatie van alle andere onderzoeken als pertinent beschouwd voor de verbetering van het welzijn van de medewerkers ;
 • De uitwerking van analyses en controles, op zijn niveau of door andere diensten ;
 • De kennisname van de verschillende werkmethoden en deze onderzoeken om maatregelen voor te stellen om de risico’s te verminderen ;
 • Alle nuttige informatie in orde houden inzake de wetgeving, de voorgeschreven documenten, de inventaris van bepaalde apparaten, gevaarlijke producten en de emissiepunten met betrekking tot luchtvervuiling;
 • De redactie van verschillende rapporten ;
 • De betrokkenheid in de preventiepolitiek ;
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk maakt deel uit van de Algemene Directie

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma hebben als preventieadviseur, een aanvullende opleiding niveau 2 of zich inzetten op de opleiding te volgen en deze te behalen

 • Een goede kennis hebben over de organisatie, de structuur en de functionering van een politiezone ;
 • Een goede kennis hebben over de wetgeving wat betreft het welzijn op het werk ;
 • Een goede kennis hebben van de veelvoorkomende informaticaprogramma’s (Word, Excel, Powerpoint) ;
 • Goede schrijfvaardigheden hebben ;
 • Beantwoorden aan het generiek profiel van Consulent / Medewerker
 • Voldoen aan de taalvereisten in verband met de kennis van de tweede landstaal.
Gewenst profiel
 • Instemmen met en ingegeven zijn van de filosofie van de Gemeenschapsgerichte Politiezorg (betrokken en problemen oplossen, verslag maken over zijn acties, zin in dienstverlening)
 • Zich bij betrokken voelen om de veiligheid, het welzijn en het levenskwaliteit in onze politiezone te verbeteren en de dienstkwaliteit voor de mensen te verbeteren ;
 • De waarden van het geïntegreerde politie en deze van de zone in het bijzonder overbrengen ;
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken zowel intern als extern ;
 • Over een goed luistervermogen, overredingsvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en leiderschap beschikken ;
 • Rigoureus (respect voor de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 • Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit voor de dienst ;
 • Stressbestendig zijn, over zelfbeheersing en koelbloedigheid beschikken ;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid ;
 • Initiatieven kunnen nemen en bereid zijn om te rapporteren ;
 • Creëren en stimuleren van de teamspirit en een positieve en constructieve werksfeer ;
 • Ruimdenkend zijn ;
 • De wil hebben om zichzelf te verbeteren in de uitoefening van zijn functie door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen, en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan opleidingen ;
 • Bereid zijn om de nuttige opleidingen te volgen voor het uitoefenen van de functie ;
 • Een goede manager zijn van de middelen die voor hem beschikbaar zijn en hun optimaal gebruik ervan controleren ;
 • Een gevoel van organisatie en verantwoordelijkheid hebben ;
 • Prioriteiten detecteren en instellen ;
Selectiemodaliteiten in de eenheid

interview door een jury

Informations

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Diensthoofd Personnelsdienst
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
PZ Montgomery
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5305 T 18 05
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Paleizenstraat 321
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Deze dienst, die agenten telt (uitdoving) en CALog-personeel van het niveau C (en D – uitdoving), is belast met het manuele- en informaticabeheer van de proces-verbalen, onmiddellijke inningen, PV GAS (gemeentelijk administratieve sancties) en waarschuwingsproces-verbalen opgesteld in de zone, uitgezonderd de verkeersongevallen, onder invloed en zonder verzekering rijden.
Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :
• de dienst leiden onder het gezag van de Directeur van de Directie Verkeer ;
• de gegrondheid van de betwistingen analyseren inzake het wegslepen van de wagens, met de bijstand van de leden van de cel “wegsleepdienst”.
• het ondertekenen/opstellen van de correspondentie gericht aan de klagers en de verschillende autoriteiten.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de directie van de dienst verkeer van de politiezone werd een bureau "verkeersovertredingen" opgericht. Het takenpakket van deze afdeling omvat ondermeer het beheren van de stroom van processen-verbaal en onmiddellijke inningen en het opvolgen van de aanpassingen van hun electronisch statuut. Het bureau is ook verantwoordelijk voor de overdracht van de dossiers aan de sanctionerende ambtenaren en het verzenden van de kopieën ervan aan de overtreders.
TRA / I omvat ook een cel "takelingen" met een secretariaat dat geschillen behandelt inzake de takeling en de stalling van de weggesleepte wagens. Dit omvat dus ook het opstellen van briefwisseling en rapporten, bestemd voor de klagers en hun raadgevers, voor verschillende diensten binnen de zone, en eveneens bestemd voor andere instanties zoals het Parket van de Procureur des Konings, de medewerkers van de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren en andere gemeentelijke diensten zoals het departement van wegenwerken van de stad Brussel, de dienst Economaat van de gemeente Elsene, ...

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• Graduaat/baccalaureaat in rechten ;

Gewenst profiel

• Graduaat/baccalaureaat in rechten ;
• Een goede kennis van de wetgevingen inzake het verkeer ;
• Kennis van de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan (begrip van schuld, quasi-contracten, enz.) ;
• Stressbestendig ;
• Bekwaam zijn om interpersoonlijke geschillen te regelen met volledige onpartijdigheid ;
• Zonder falen voorbeeldig zijn voor wat zijn uitspraken en zijn gedrag betreft ;
• Zichzelf permanent in vraag stellen wat zijn kennis en capaciteiten betreft, wat in voorkomend geval zal leiden tot een meer pertinente opzoeking van informatie met het doel dit aan het personeel te communiceren ;
• Discretie, eerlijkheid, integriteit ;
• Over goede kennis beschikken van informaticatoepassingen en van de ontwikkelde programma’s in gerechtelijke zaken en voor het administratief beheer van het personeel ;
• Bereid zijn om noodzakelijk geachte opleidingen te volgen.
Zich engageren om in een hoofdstedelijke omgeving te werken waarin het concept van diversiteit binnen de geïntegreerde politie belangrijk wordt geacht.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
VANDENHOUTE
Voornaam
Thierry
Functie
DIR TRA
E-mail
zpz.polbru.cicr-verk@police.belgium.eu
Telefoon
02/279.83.15
Korps/directie/dienst
ZP Bruxelles CAPITALE Ixelles / PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5219 T 18 05
Korps/directie/dienst
7441 - Drp - Pms - Afdeling - Terugbetaling
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Beheer van terugbetalings dossiers inzake medische en niet medische kosten betaald door personeelsleden van de geïntegreerde politie. Behandelen van deze aanvragen en antwoorden op alle vragen in deze.

 

 • Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 • Als budgettaire/financiële ondersteuning, Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebescrijving.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel:

 • Ze verzekert de morfologie van de federale politie;
 • Ze verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie;
 • Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal;
 • Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie;
 • Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de ersoneelsleden van de lokale politie;
 • Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.

 

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het " welzijn op het werk".

 

De medische component ervan verzekert:

 

 1. Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:
 • een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol…),
 • de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen, de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,
 • de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen,
 • een medico-administrative steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent,
 • het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,
 1. Aan de personeelsleden:
 • een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften,
 • de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie,
 • een medische opvolging en een medico-administratieve advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.
 1. Op specifieke en gespecialiseerde wijze
 • de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie
 • voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…..

 

Wat betreft het Stressteam:

 

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

 

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
De Plecker
Voornaam
Raphaël
Functie
1er Commissaire
E-mail
Raphael.DePlecker@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.72
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STEUN - MIDDELEN
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5219 T 18 05
Korps/directie/dienst
7441 - Drp - Pms - Appui - Remboursement
Werkplaats
Avenue de la Couronne 145
1050 Ixelles
Provincie/Regio
Région de Bruxelles-Capitale
Arbeidsregeling
Temps plein (38h/semaine)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cycle/graduat/bachelier
Diplomavereisten

Etre porteur d’un diplôme ou d’un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B.

Niveau
Consultant
Aanvullende informatie
Ne pas être statutaire dans un emploi du même niveau au sein de la Police Intégrée
Priorité sera donnée aux candidats internes.
Réserve de recrutement
Type betrekking
Statutaire
Functiebeschrijving

Gérer les dossiers de remboursements de frais médicaux et non médicaux supportés par les membres du personnel de la police intégrée, traiter les demandes de remboursements dans ce cadre et répondre à toute question y relative.

 

En tant que gestionnaire de dossier, établir, analyser, contrôler et/ou suivre des dossiers en respectant les échéances et les règles relatives au domaine d'activité afin de pouvoir tirer une conclusion basée sur tous les éléments et garantir la prise de décision ou la finalisation du dossier.

 

En tant que soutien budgétaire et/ou financier, réaliser des tâches et activités budgétaires et/ou financières suivant les procédures en vigueur afin d'assurer la gestion optimale des moyens financiers mis à la disposition de l'entité.

 

Pour de plus amples informations, vous trouverez en annexe la description de fonction.

Ons aanbod
Un emploi diversifié dans un contexte passionnant caractérisé par de nombreux contacts humains
100% d'intervention de l'employeur dans les coûts des transports publics et 100% des transport en train
La possibilité de suivre des formations gratuitement
32 jours de congé par an
Une assurance hospitalisation gratuite
Le salaire de départ est fixé à l'échelle barémique BB1 (€25305.15 minimum au coefficient d'indexation actuel)
Voorstelling korps/directie/dienst

La direction du Personnel assure notamment les missions suivantes en matière de personnel : La DRP assure le suivi de la morphologie de la police fédérale ; La DRP assure la gestion de la mobilité des membres du personnel des services de police ; Elle assure la mission de gestion du personnel de la police fédérale y compris, les propositions de promotions, à l'exception des désignations à la fonction de commissaire général et de directeur général ; Elle exécute les missions de sélection, de recrutement et de formation des membres des services de police confiées à la police fédérale par ou en vertu de la loi ; Elle assure le développement et la gestion des compétences et des connaissances du personnel ; Elle assure aussi de garantir le soutien personnel et social des membres du personnel de la police fédérale pendant l'exécution du service et, à leur demande, des membres du personnel de la police locale ;

Elle garantit en outre l'organisation et l'exécution d'activités d'expertise, d'administration, de contrôle et de conseil médicaux.

 

Le PsychologicalMedical Service (DPPMS) est une entité d'appui résolument orientée vers l'expertise et la prise en charge thérapeutique dans le contexte plus large du "bien-être au travail". La composante médicale fournit :

 

 1. aux entités de la police intégrée qui les sollicitent:
  • un appui médicalisé spécialisé lors d'événements, de situations violentes et/ou potentiellement dangereuses en termes de sécurité publique (manifestations, fort chabrol,…),
  • le suivi des incapacités de travail et des accidents de travail,
  • la formation en premiers soins, en défibrillation automatique et en premiers soins spécialisés et adaptés aux risques policiers,
  • Le conseil en matière d'expertise en évaluation du dommage corporel, de qualification d'un accident de travail ou de remboursement des frais médicaux y afférents,
  • un appui médico-administratif en matière de statistiques médicales (absentéisme,…), de calcul du contingent, de gestion des assurances
  • hospitalisation et des ayants droits du cadre logistique.

 

 1. aux membres du personnel :
 • un service médical (consultations, soins, médicaments,…) et dentaire adapté à leurs besoins
 • le remboursement des tickets modérateurs dans le cadre de la "gratuité des soins ", des frais médicaux aux invalides du temps de paix - anciens gendarmes et de ceux consécutifs aux accidents de travail et maladies professionnelles au personnel de la police fédérale
 • un suivi médical et un conseils médico-administratif en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, l'octroi des prestations réduites après une incapacité de travail où l'accord de quitter le territoire belge en situation d'incapacité de travail.

 

 1. de manière spécifique et spécialisée :
 • L'expertise des commissions d'aptitude du personnel des services de police et des litiges,
 • Pour les chiens et les chevaux de la police intégrée : la sélection en vue du recrutement, les soins et le suivi médical, …

 

Le Stressteam fournit un accueil, un accompagnement et un suivi psychosocial et émotionnel des membres du personnel de la police fédérale et de la police locale à leur demande. Il assure un rôle de contactable et rappelable pour les interventions de crise lors d'événements critiques. Ces missions relèvent de la prévention primaire, secondaire mais surtout tertiaire, essentiellement au niveau individuel, des risques psychosociaux liés au travail et de leurs conséquences.

Gewenst profiel

Chaque collaborateur s’engage à respecter les directives, procédures et instructions en matière de bien-être et à renseigner les situations et comportements dangereux à son responsable. Il veille également à utiliser les moyens mis à sa disposition en bon père de famille.

Connaissances pratiques :

 

Intégrer - Établir des liens pertinents entre diverses données afin de les intégrer de manière synthétique dans un tout cohérent, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates.

Résoudre des problèmes - Affronter et maîtriser les situations inattendues en examinant les solutions possibles sur base de son expérience et de ses connaissances. Prendre des initiatives pour mettre en oeuvre la solution la plus appropriée à chaque problème.

Soutenir - Assumer le rôle de mentor en donnant l'exemple et en soutenant les personnes dans leurs activités.

 

Attitudes attendues :

 

Adopter une orientation-client - Tenir compte des attentes et besoins des ''clients'' dans la définition et l'exécution des missions et leur offrir un service personnalisé orienté vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs.

Coopérer - Créer et améliorer l'esprit d'équipe en s'identifiant aux objectifs communs, en partageant ses propres avis et idées et en aplanissant les conflits avec ses collègues.

Dialoguer - Se familiariser avec les connaissances et l'expérience de son interlocuteur en demandant des éclaircissements, en s'intéressant à ce qu'il fait, en se mettant à sa place et en faisant le nécessaire pour comprendre son message dans sa globalité.

S’auto-développer - Planifier et gérer son propre développement en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant continuellement par de nouvelles connaissances et compétences.

Faire preuve d'engagement - S'impliquer entièrement dans le travail en

donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre la meilleure qualité. Persévérer même en cas de frustration, d'opposition, de tension ou face à un travail fastidieux.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

A déterminer ultérieurement
Réserve de recrutement : 24 mois

Informations

Naam
De Plecker
Voornaam
Raphaël
Functie
1er Commissaire
E-mail
Raphael.DePlecker@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.72
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STEUN - MIDDELEN
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5116 T 18 02
Korps/directie/dienst
6707 - Djt (technische En Wetenschappelijke Pol)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

La connaissance pratique de la seonde langue nationale et de l'anglais est un avantage, la détention d'un brevet SELOR est un atout.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De consulent als lid van het directiesecretariaat maakt deel uit van de directie DJT.
Hij/Zij beheert de administratieve taken van het directiesecretariaat:
- de relaties verzekeren met de interne en externe partners (onthaal, contacten via mail, telefonische contacten,…);
- de archieven en de documenten van DJT beheren;
- het administratief contactpunt DGJ/PLIF zijn;
- de directeur en de leden van de staff ondersteunen in hun missies;
- het verzekeren van een praktische feedback van de dossiers die beheerd worden door de directie en de staff;
- vergaderingen organiseren;
- rekenschap geven aan de directeur en aan de leden van de staff;
- zich laten leiden in zijn werk door de visie, missie en waarden van DJT.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

1) Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

2) De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) bestaat uit een divisie Beheer (DJT-BG), een divisie Strategie en Beleid (DJT-SP), en een divisie Operationele Coördinatie (DJT-CO) met hierbij een operationele secretariaat. Het niet-operationele secretariaat bevindt zich op directieniveau zelf. De drie divisies hebben een functionele autoriteit op de operationele diensten van DJT zijnde:
• de Biometric Identification Service (DJT/BIS)
• de dienst Disaster Victim Identification (DJT/DVI)
• de dienst audio-video (DJT/AUDIO-VIDEO)
• de dienst van de robotfototekenaars (DJT/FACIAL)
• de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (valse documenten en valsemunterij) (DJT/ CDBV)
• de dienst Gedragswetenschappen (DJT/GWSC) bestaande uit vier secties waarvan de de eerste drie gespecialiseerd zijn in bijzondere verhoortechnieken :
o GAC voor de gedragsanalyse ;
o POLY voor de polygrafie ;
o TAM voor het verhoor van minderjarigen;
o ZAM voor het voeden en gebruiken van de databank ViCLAS.

MISSIE
De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie is een
gespecialiseerde eenheid binnen de federale politie. Ze voert forensische steun- en
expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de geïntegreerde politie,
de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Intervieuw

Wervingsreserve: 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DEVISSCHER
Voornaam
Virginie
Functie
Conseillère
E-mail
virginie.devisscher@police.belgium.eu
Telefoon
02/211.59.61
Korps/directie/dienst
DJT