Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5002 T 19 04
Korps/directie/dienst
7531 - Dah - Functionele Beheer
Werkplaats
Fritz Toussaintstraat 8
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Beschrijving

 • ​ Organiseren en  verzekeren van de opvolging van de HRM beheertools, en dit rekening houdende met de impact op de andere domeinen, teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van een globaal beleid van de human resources binnen de dienst.
 • Beheren en coördineren van de opvolging van zowel de materiële middelen als de infrastructuur teneinde de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren.

Roles

 • Dossierbeheerder
  • Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
  • De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
  • Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
  • Beheren en coördineren van dossiers/projecten met verschillende interne en/of externe partners.
  • Feedback geven aan de overste met betrekking tot de evolutie van de dossiers/projecten, vergaderingen en/of werkgroepen
  • Zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen.
  • Ontvangen en nalezen van de dossierstukken en het dossier vervolledigen met de stukken die worden voorgeschreven door de reglementering/procedure (vraag om bijkomende informatie, vraag om verduidelijking van bepaalde gegevens, vraag om welbepaalde documenten te bezorgen, …
    
 • Ondersteuning HRM
  • HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.
  • De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.
  • Verzekeren van zowel het goede verloop van het gezondheidstoezicht als van de opvolging van de arbeidsongevallen.
  • Bijhouden van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit (klassering, inventaris, verspreiding, opstelling van de nodige documenten in dit kader).
  • Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen.
  • Opvolgen van de opleidingsplannen en de bijscholingen van de directie/dienst.
  • Opvolgen van de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn in de domeinen welke verband houden met het beheer van human ressources (aspecten gezondheid, psychosociale aspecten,...)
  • Beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden in één of meerdere HR gebieden (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheden, aanpassing van de arbeidstijd, detachering, mobiliteit, …).
  • Organiseren en/of deelnemen aan het praktische verloop van de rekruteringen en selecties.
  • Informeren van de personeelsleden over de mogelijkheden qua middelen (vertrouwenspersonen, stressteam, …) en de ontwikkelingen op HR gebied.
  • Contact opnemen met de medewerkers om hen te informeren over de procedures welke zij in hun specifieke situatie dienen te volgen.
    
 • Logistieke ondersteuning
  • logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
  • Zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van het materiaal en/of van de uitrustingsstukken.
  • Beheren van de collectieve en individuele uitrustingen (meubilair, bewapening,voertuigenpark, informaticapark, radiomiddelen, materiaal eigen aan de taken van de eenheid en bewapening, functionele kledij, uitrustingsstukken,…)
  • Verspreiden van de nuttige informatie inzake materiaalgebruik, te volgen procedure, …
  • Opvolgen van de beschikbaarheden in logistiek (inventaris, opvolging van de beschikbare voorraad…).
  • Beheren en opvolgen van de logistieke vragen met betrekking tot de voertuigen, meubilair, communicatiemiddelen, de individuele en collectieve uitrusting, badges, werkaanvragen bestemd voor de partners, ...
  • Beheren en opvolgen van dossiers gelinkt aan de infrastructuur.
  • Opvolging van het materiaal toevertrouwd aan het personeel en er zich van vergewissen dat het materiaal steeds aanwezig is en in goede staat..
  • Opvolgen van het terugbrengen van het materiaal in geval van vertrek van het personeelslid (mobiliteit,pensioen,...).
  • Melden aan de autoriteit van materiaalverlies of -beschadigingen , en dit middels de geschikte formulieren.
    
 • Administratieve ondersteuning
  • Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
  • Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo’s, nota’s en/of presentaties.
  • Opstellen, aanpassen en/of nakijken en vervolgens archiveren van alle soorten documenten (PV van vergaderingen, administratieve documenten, wettelijke en overheidsteksten, …).
  • De agenda van een persoon of een dienst coördineren.
  • Beheren van het geïnformatiseerd GALOP-systeem in één of meerdere van diens componenten.
  • Beheren van het RIO-programma en de opvolging van alle briefwisseling verzekeren.
  • Deelnemen aan het opmaken van de baisisgegevens, nota's, communicatie, … en de opvolging verzekeren.
  • Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers.
  • Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven.
  • Faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst.
    
 • Gegevens-beheerder
  • Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
  • Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.
  • De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
  • Gebruik maken van specifieke informaticaprogramma's (GALoP, RIO, DBLog...).
  • Verzekeren van de opvolging en update van de gevatte gegevens (ANG, ISLP, BaronLog, RIO, CRC2, Omnicollect, GALoP, ...).
  • Hulp bieden voor de organisatie van de informatieflux conform de richtlijnen hieromtrent.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Wegpolitie zorgt voor het geheel aan politieopdrachten op autosnelwegen en andere wegen die haar toegekend zijn, en dit om te kunnen bijdragen tot:

 • de verkeersveiligheid;
 • de veiligheid van de bevolking in het algemeen;
 • de vlotheid van het verkeer.

Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert een politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie en andere partners.

Door het uitvoeren van deze opdrachten, neemt de Federale Wegpolitie deel, als dynamische partner, aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen, en in het bijzonder aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Gewenst profiel

​De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel.

Praktische kennis

 • Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 • Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

 • Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte houding

 • ​Organiseren en  verzekeren van de opvolging van de HRM beheertools, en dit rekening houdende met de impact op de andere domeinen, teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van een globaal beleid van de human resources binnen de dienst.

 • Beheren en coördineren van de opvolging van zowel de materiële middelen als de infrastructuur teneinde de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren.

Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven : ​voorbereiding voor het interview - Casus ;
 • In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie.
 • Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
MAROCCHI
Voornaam
Nilde
Functie
Diensthoofd
E-mail
nilde.Marocchi@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.48.17
Korps/directie/dienst
DAH - FUNCTIONELE BEHEER
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5003 T 19 04
Korps/directie/dienst
7753 - Drp - S - Client Relaties
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

In het kader van de vastgelegde richtlijnen door zijn hiërarchie, beantwoordt de consulent de vragen met betrekking op onderwerpen binnen Human Resources en past de beheerstechnieken van de vragen toe teneinde aan de partners van de organisatie, een efficiënt en duidelijk antwoord te bieden op hun vragen.

 

 1. Dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 • Het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen.
 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
 • De sleutelelementen van de aanvraag bepalen, analyseren en structureren.
 • De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
 1. Geschillen-beheerder: op een snelle en efficiënte manier de vragen en relatief complexe geschillen behandelen om adequate oplossingsvoorstellen te formuleren op de door de klanten ingediende vragen.
 • Alle informatie over een geschil vergaren.
 • Met inachtneming van het beroepsgeheim actief naar klanten luisteren en zonder ze te beoordelen.
 1. Administratieve ondersteuning: administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
 • Contactpersoon (zie ook "helpdesk")
 • antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 • De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.
 • De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten. 
 • Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.
 • Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.
 • Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
 • Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.
Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis
Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
Verwachte gedrag
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Maljean
Voornaam
Christèle
Functie
Adviseur
E-mail
christele.maljean@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.41.81
Korps/directie/dienst
DGR - PERSONNEL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5227 T 19 04
Korps/directie/dienst
7600 - Djsoc - Beleid En Beheer
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De medewerk(st)er zal alle secties van de dienst Strategie & NVP ondersteunen bij hun taken waardoor de beleidsmatige processen van andere diensten maximaal kunnen worden ondersteund. Punctueel kan deze persoon het directiesecretariaat ondersteunen bij beheerstaken in de diverse PLIF materies.

De medewerk(st)er zal zich voornamelijk richten op de transversale functionaliteiten (parlementaire vragen, adviezen buitenlandse reizen, ondersteuning studiedagen,…), maar kan ook worden ingezet voor datacollectie i.v.m. analyses.

A. Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken :

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
- Verslagen van interne vergaderingen opstellen.
- Teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen.
- Dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan drp moeten worden toegezonden.
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren.
- De lay-out van documenten verzorgen.
- 'Gespecialiseerde p-dossiers' administratief beheren en opvolgen.
- Dossiers en informatiebrochures samenstellen.
- Zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers van de dienst personeel (naleving van de termijnen …).
- Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier.
- De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.
- De onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.
- De controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen.
- De persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden.
- Nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen0
- De opleidingsplannen van de entiteit opvolgen.
- De jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen.
- …

B. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

- De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...).
- Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank.
- Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen.
- Alle administratieve handelingen verrichten die betrekking hebben op het verkrijgen of het intrekken van een veiligheidsmachtiging voor een personeelslid van de geïntegreerde politie.
- Gegevensbanken controleren en de gepaste contacten leggen om de veiligheidsrisico's te evalueren dankzij een gevarenanalyse.
- De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.
- Zorgen voor het meervoudige beheer van gegevensbanken zoals de monitoring over de uitvoering van de begroting.
- …

C. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

- De dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen.
- Dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden.
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- De vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
- Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
- …

D. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen bezorgen aan de personen/diensten die hierom verzoeken.
- Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
- Aan de klanten uitleg geven, analyseren en structureren.
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale Gerechtelijke Politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. De FGP is samengesteld uit gedeconcentreerde en centrale directies.

De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

DJSOC ontwikkelt de programma’s die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit,…) of van topics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.

DJSOC levert een hooggespecialiseerde steun door het detecteren en verbaliseren van kinderporno, het identificeren van voertuigen of onderdelen van voertuigen, het steunen van de strijd tegen de hormonen en ten slotte het beveiligen en adviseren bij het ontmantelen van sites waar drugs worden geproduceerd.

DJSOC verzekert de dienstverlening van centrale dienst in het domein van de terrorismebestrijding.

DJSOC ontwikkelt en ondersteunt de implementatie van tools met het oogmerk bij te dragen tot het destabiliseren en/of ontmantelen van criminele organisaties en dadergroepen.

DJSOC verzekert hoogdrempelige onderzoeken in de domeinen die behoren tot de bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Corruptie (publieke omkoping, fraude en openbare aanbestedingen,…) de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (momenteel fiscale fraude, sociale fraude en witwassen) en de Federal Computer Crime Unit (computercriminaliteit, namelijk aanvallen op kritieke infrastructuur) en het leveren van steun voor wat de informaticacriminaliteit betreft. Ze staat ook in voor de operationele misdrijfanalyse in deze domeinen en het ontwikkelen van standaarden voor operationele misdrijfanalyse.

DJSOC/Beleid & Strategie staat in voor het uitwerken van de permanente beeldvorming inzake veiligheidsfenomenen, het coördineren van de programmawerking en de opvolging in het kader van het Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld en de structurele uitbouw van expertise inzake fenomenen.
DJSOC/Beleid & Strategie volgt de coherentie en de kwaliteit van de producten en dienstverlening op beleidsmatig vlak permanent op en stuurt bij waar nodig.

Dit geldt in het bijzonder voor alle horizontale processen (programmawerking, communicatie met externe partners, internationale politiesamenwerking, ontneming van het wederrechtelijke vermogen, bestuurlijke aanpak,...).

Daar steeds meer processen gemeenschappelijk zijn, moet de transversale aanpak complementair gebeuren met de verticale benadering per fenomeen.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
SPILTOIR
Voornaam
Amélie
Functie
Adviseur / Conseiller
E-mail
amelie.spiltoir@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.75.16
Korps/directie/dienst
DJSOC-Politique et Gestion/ DJSOC-Beleid & Beheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5143 T 19 03
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren
- gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
- de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
- de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
- nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
- zich specialiseren in bepaalde domeinen van het personeelsbeheer en het aanspreekpunt ter zake worden onder supervisie van het diensthoofd Personeel
- dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)
- dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden

Als helpdesk HRM-inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven
- het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
- de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
- de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
- inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

De Algemene Directie van de gerechtelijke politie (DGJ) verzekert, voor de gehele Directie :
- de opvolging en uitwerking van nieuwe methoden in verband met onze opdrachten;
- de verdeling van de personeels- en materiële middelen tussen de verschillende opdrachten;
- de formulering van de behoeften betreffende de opdrachten waarvoor het commissariaat-generaal of andere algemene directies bevoegd zijn ;
- de opvolging en inachtneming van het nationaal veiligheidsplan ;
- vooruitzichten qua evolutie van de opdrachten, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de Directie in het bijzonder.

Het personeelsdienst (DGJ – PLIF/P) staat voor het dagelijkse beheer van het personeel dat bij DGJ tewerkgesteld is.

Gewenst profiel

Wij zoeken naar een stressbestendig persoon die graag investeert in haar werk en proactief is.

Functiebeschrijving in bijlage

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DESSOY
Voornaam
Anne-Catherine
Functie
chef de service / diensthoofd
E-mail
anne-catherine.dessoy@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.66.94
Korps/directie/dienst
DGJ-PLIF/P
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5329 T 19 04
Korps/directie/dienst
7594 - Dgj -Dsu - Operationele Steun
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens
de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis
van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het
dossier wordt afgewerkt.
• een dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen, informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen en/of ze opzoeken in verschillende bestanden ;
• nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is ;
• de vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels ;
• documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures ;
• een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen.

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of
meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle
noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van
het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
• de toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...) ;
• gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank ;
• de gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren ;
• op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken ;
• de verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en
activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van
de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter
beschikking te stellen.
• gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en nota's opstellen voor de dienst ;
• teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen en verslagen van interne en/of externe vergaderingen opstellen ;
• de functie van secretaris verzekeren tijdens het recruteren van personeel ;
• dossiers administratief beheren en opvolgen ;
• vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en de zaal vastleggen.

Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende
procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te
beheren.
• de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen ;
• de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden ;
• nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen ;
• schadegevallen- en werkongevaldossiers beheren en opvolgen ;
• het logistieke materiaal voorbehouden en voorzien voor de directie.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de
personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen
en problemen te geven.
• het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet ;
• de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen ;
• een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen ;
• inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en
de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de
klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
• telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten en/of de klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten ;
• berichten ontvangen en doorgeven ;
• zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, ondernemingen …) ;
• de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen, om informatie vragen
en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen, voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven ;
• aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte
oplossingen volgens de procedures of regels.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremische en terroristiche groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De Dienst van het Personeel, bestaande uit een Cel Human Ressources en een Cel Psychologen, hangt af van de Directie DSU. De Cel HRM wordt belast met alle opdrachten in verband met het personeelsbeheer (statuten en loopbaan van het personeel, aanwerving, mobiliteit, evaluatie, tucht, …). Zij levert tevens steun en raad aan de personeelsleden op het vlak van Human Ressources. De psychologische Cel wordt belast met het leveren van steun op het gebied van selectie en opleiding, een psychologische steun naar de interveniënten en een steun in bepaalde opdrachten.

Onder de leiding van het Commando van de Dienst voert het lid van de Cel HRM een administratieve steun aan DSU, meer bepaald inzake HRM.

Gewenst profiel

•Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
•Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
•Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
•Klantgericht optreden- Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
•Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
•Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
•Zichzelf ontwikkelen – De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
•Inzet tonen – Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
•De actieve kennis van de tweede landstaal is vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Interview
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Informations

Naam
JANSSENS
Voornaam
Carine
Functie
Directrice van het personnel a.i.
E-mail
Carine.Janssens@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 71 54
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5310 N 19 04
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Praktische kennis

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Informatie-beheerder
de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.
- De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren uitgedragen boodschap ontwikkelen.
- De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en).
- De ontvangen informatie archiveren.
- De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.
- De verzamelde gegevens analyseren
- De functionele mailboxen beheren
- De actieve opvolging van de dossiers beheren en toezien op de uitvoering ervan
- De opvolging verzekeren van dossiers die behandeld worden buiten de kantooruren (contact met SICAD)
Omkaderend personeel (zie ook "ploegverantwoordelijke")
de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
- Een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties.
- De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.
- De taken onder de ploegleden verdelen rekening houdend met hun competenties en instaan voor de coördinatie ervan.
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
Ploegverantwoordelijke (zie ook "omkaderend personeel")
de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
- Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
- De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers vaststellen en aangepaste acties voorstellen.
- De medewerkers opleiden op de werkplaats.
- De medewerkers responsabiliseren.
- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van de dienst.
- Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
Procesbeheerder
zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
- Als single point of contact optreden van de directie FGP.
- Nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd.
Administratieve ondersteuning
administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
- De binnenkomende informatie kwalitatief toekennen (fax, post, e-mails, …)
- Het beheer verzekeren van de routinematige opvolging
- Het bijzondere secretariaat van de (gerechtelijk) directeur verzekeren (post, e-mails, agenda’s, secretariaat van vergaderingen, …)
- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen.
- Dossiers administratief beheren en opvolgen.
- Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier
- De binnenkomende post en e-mails gericht aan de gerechtelijk directeur beheren
- De post en e-mails gericht aan de FGP beheren.
- De goede uitvoering van de procedure in het kader van het enige RIO en van de bijhorende tools (ex. Sharepoint) garanderen en de referentiepersoon ervan zijn
- De agenda van de Dirjud beheren
- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
- Evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen organiseren.
Contactpersoon (zie ook "helpdesk")
antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- Berichten ontvangen en doorgeven.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
Helpdesk (zie ook "contactpersoon")
technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.
- Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
- Zich voortdurend documenteren en opleidingen volgen in verband met zijn bevoegdheidsdomeinen
- De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en – technieken.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.: BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview - schriftelijke test
Niet-uitsluitende test
Wervingsreserve 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
De Vlieger
Voornaam
Stanny
Functie
Hoofdcommissaris - Directeur Gerechtelijk Politie
E-mail
stanny.devlieger@police.belgium.eu
Telefoon
(0)3 217 82 00
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5373 N 19 04
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Praktische kennis

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Informatie-beheerder
de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.
- Analyseren van de in de verschillende gegevensbanken gevonden informatie.
- Overmaken/ter beschikking stellen van de pertinente kennis en documentatie.
- Verzamelen van de vragen tot informatie van de leden van de directie of externe diensten en hierop antwoorden.
- Verspreiden van de ontvangen informatie naar de betrokken diensten.
- Helpen om de kwaliteit van de inhoud en de vorm van de uitgedragen boodschap via de verschillende informatievectoren te ontwikkelen.
- Dossiers en informatiebrochures samenstellen.
- Verzekeren van de ergonomie, kwaliteit van de inhoud en volledigheid van sites intranet en/of internet.
- Ondersteunen van de andere diensten in hun informatiebeheer.
- De architectuur van de digitale informatie en de structuur van de inhoud (in de vorm van ontologie, folksonomie en taxonomie, thematische ordening, semantiek, systeem van facetnavigatie, cartografie …) ontwikkelen volgens de doelgroepen.
- Ondersteuning bieden bij de verdere uitbouw van het interne communicatie- en documentatieplatform (SharePoint).
Gegevens-beheerder
gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
- Hulp bieden voor de organisatie van de informatieflux conform de richtlijnen hieromtrent.
- Verzamelen van de te klasseren documenten, dossiers of informatie en archiveren volgens de geldende regels.
- Up-to-date houden van de gegevensbank door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
- Uitleg verschaffen, aan de interne en externe gebruikers, over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen.
- Verstrekken van technische adviezen aan zijn hiërarchie inzake diens materie.
- De documenten en de inhoud ervan beschrijven om ze gemakkelijker te kunnen gebruiken (indexering, thematische fiches …).
- De metagegevens beheren.
- De informatie categoriseren in een coherente structuur zodat ze vlot toegankelijk en begrijpelijk is voor de doelgroepen.
Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")
op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein.
- Volgen van opleidingen met betrekking tot zijn expertisedomein.
- Samenwerken aan het opstellen van het activiteitenverslag van de directie en van de federale politie.
- Zich op de hoogte houden van de nieuwe informatietools en -technologieën die de organisatie ter beschikking stelt (SharePoint, Office 365 …) en het gebruik ervan stimuleren.
- In partnerschap werken met de technisch beheerder(s).
Administratieve ondersteuning
administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
- Opstellen van typebrieven, formulieren, documenten en/of getuigschriften.
- Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie.
- Voorbereiden en administratief opvolgen thematische dossiers : prioritaire fenomenen, partners, ...
- Deelnemen aan de fora en praktijkgemeenschappen van de geïntegreerde politie over nieuwigheden op ICT-gebied (o.a. Office 365) en de kennis en expertise mee helpen verspreiden.
- Deelnemen aan het opmaken van de basisgegevens, nota's, communicatie, … en de opvolging verzekeren.
- Up-to-date stellen van de interne procedures van administratief beheer.
- Het verspreiden van de informatie en dienstnota's in samenwerking met de coördinator.
- Samenstellen van documentatiedossiers.
- Opstellen en opvolgen van de activiteitenrapporten.
- Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van (interne en externe) communicatie-initiatieven.
- Teksten structureren en voorbereiden voor publicatie op het digitale kennisplatform.
- Uitbouwen, onderhouden en opvolgen van interne communicatiekanalen.
- Vertalen van de huisstijl van de Federale Politie en visie/missie FGP in de verschillende communicatieproducten (o.a. presentaties, interne documenten en verslagen, interne affiches, interne signalisatie, nieuwsbrieven, brochures, affiches, flyers, ..).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Het communicatiebeleid (intern en extern) van FGP (en CSD) Antwerpen mee helpen ontwikkelen en uitvoeren. Dit om het imago van de federale politie Antwerpen te versterken.
De gemeenschappelijke beleidscel is voor DirCo en DirJud een ondersteunende dienst voor hun beleidsbeslissingen. Het is ook een bij uitstek sturingselement voor de beleidsondersteunende processen in de externe èn interne werking van de federale politie Antwerpen.
De beleidscel laat toe om de gemeenschappelijke en coherente aanpak van de veiligheid in het arrondissement uit te werken en te concretiseren. Ze laat ook toe om op een coherente manier de interne bedrijfsvoering te stroomlijnen. De coherente uitwerking van beide dimensies is essentieel in het sterk (extern en intern) gedifferentieerd landschap dat het arrondissement Antwerpen kenmerkt. Op die manier wordt het ook mogelijk de specifieke (externe en interne) beleidslijnen in functie van de respectieve bevoegdheden van DirCo en DirJud, in te passen in een gemeenschappelijk beleid en strategie.
De voor de beleidscel voorziene functionaliteiten zijn:
- De geïntegreerde werking
- De beleidscyclus met betrekking tot de arrondissementele veiligheid
- Het steunbeleid naar de externe en interne partners
- Organisatiebeheersing (met invloed op risicobeheersing)
- De aansturing van de HRM-, logistieke, informatica- en financiële functionaliteiten
- De functionaliteit "veiligheidsconsulent"
- De communicatie
Op die manier ondersteunt de beleidscel het overleg en de samenwerking van DirCo en DirJud met de externe (overheden, Korpschefs, sectiechefs diensten DGA, ...) en interne (eigen diensten, personeel, syndicaten) partners.

Gewenst profiel

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
Verwachte gedrag
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Specifieke vaardigheden
- Een goede kennis hebben van communicatieprincipes, -technieken en -technologieën
- Zonder daarom een deskundige te zijn in elk van de communicatiedomeinen (redactie, grafische vormgeving,
webdesign, …), voeling hebben met de meeste ervan.
- Basisniveau van technische kennis en inzicht hebben in de beschikbare ICT-producten.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie + schriftelijke test
Niet-uitsluitende test
Wervingsreserve van 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Elsen
Voornaam
Nathalie
Functie
Adviseur
E-mail
nathalie.elsen@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 82 02
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5605 N 19 03
Korps/directie/dienst
5345 - Antwerpen
Werkplaats
Oudaan 5
2000 Antwerpen
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

informatie analist … wat is dat?
Als informatie analist ben jij de ruggengraat van de afdeling INTEL. Je zorgt ervoor dat alle informatie rond radicalisering overzichtelijk en raadpleegbaar is en je zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar het korps.

• Je verzamelt, analyseert en filtert informatie rond radicalisering of andere specifieke thema’s zoals terrorisme, extremisme en specifieke criminaliteitsvormen (haatprediken, verspreiden van haatmateriaal en illegale samenkomsten).
• Belangrijke informatie vat je samen in rapporten of dossiers en maakt je toegankelijk voor de onderzoekers van de afdeling INTEL.
• Je stelt analyserapporten op en verspreid die binnen het korps en garandeert zo een optimale en efficiënte informatiedoorstroming binnen Politie Antwerpen.
• Daarnaast neem je ook deel aan vergaderingen en onderhoud je contacten met zowél interne als externe partners zoals politie- en veiligheidsdiensten.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste lokale politiezone van België. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Ja, werken voor Politie Antwerpen is ANDERS. We zijn een voorbeeld voor wie mee vooruit wil. We zijn pioniers die werken met state-of-the-artmateriaal, professioneel begeleid worden en kansen krijgen om te groeien. De grootste stad van Vlaanderen is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en wachten er overal uitdagingen. Zowel voor avontuurlijke, zorgende als administratief sterke mensen. Samen willen én kunnen we een verschil maken in de maatschappij. Bij Politie Antwerpen werk je ook achter de schermen mee aan een veilige stad.

Extra aanbod
• We zetten sterk in op een goede work-lifebalans, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (het Brabowerken). Bovendien verhuizen we naar een nieuw mastergebouw.
• Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen.
• Extra voordelen zoals competentietoelage (€ 1000 bruto bedrag aan 100%, niet geïndexeerd), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, toegang tot het bedrijfsrestaurant, verschillende verlofstelsels, …
• We bieden een statutaire betrekking, een flexibele werkweek van 38 uren, 34 verlofdagen en 13 feestdagen.
• Er zijn reële doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie.
Gewenst profiel

… wie is dat?
• Diplomatie en communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk (regelmatig contact met interne en externe diensten/partners).
• Dagelijks kom je in contact met vertrouwelijke informatie, discretie is dus uiterst belangrijk.
• Je bent een organisatietalent, kan orde brengen in de chaos en stelt prioriteiten.
• Een flexibele ingesteldheid is belangrijk.
• Je bent proactief, zelfredzaam en innovatief.
• Opgeven staat niet in jouw woordenboek, ieder probleem zie je als een nieuwe uitdaging.
• Kennis van diverse religies en radicaliseringsproblematiek is een meerwaarde.
• Je bezit een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands.
• Je hebt een bachelordiploma op zak.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij HRM (tel. 03 338 55 55 of jobs@politie.antwerpen.be).

De selectieprocedure kan bestaan uit een proef en/of kennismakingsgesprek, gevolgd door een selectiegesprek.
Als je slaagt voor het selectiegesprek voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Interesse? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op de werkvloer!
Mail naar an.gressens@politie.antwerpen.be voor een afspraak en ontdek dat een job als analist bij ons verder gaat dan de gemiddelde bureaujob!
Nog niet overtuigd? Ontdek op onze website vijf redenen om te kiezen voor Politie Antwerpen.

Informations

Naam
Gressens
Voornaam
An
Functie
manager assistent INTEL
E-mail
an.gressens@politie.antwerpen.be
Korps/directie/dienst
PZA/INTEL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5611 N 19 03
Korps/directie/dienst
5379 - Kanton Borgloon
Werkplaats
Ervaert 2
3840 Borgloon
Provincie/Regio
Limburg
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

1. Plaats in het organogram
 Maakt deel uit van de entiteit informatiebeheer, die behoort tot de afdeling operationele coördinatie;
 Staat onder het gezag van het diensthoofd informatiebeheer.

2. Opdracht
Draagt bij aan een goed beheer van de operationeel ondersteunende processen (APO en functioneel beheer) en de informatiegaring en –exploitatie met het oog op het bereiken van een informatiegestuurde politiezorg.

3. Taakomschrijving
Staat in voor de uitvoering van het functioneel beheer van alle politionele informatiestromen, hetgeen omvat:
o Vatting van de gegevens in de verschillende databanken met het oog op een kwalitatieve borging van deze gegevens;
o Correcte en kwaliteitsvolle verwerking van politionele gegevens en ziet toe op de tijdige overdracht ervan naar de ANG;
o Verrichting van de dringende seiningen naar de ANG met daarbij de opmaak van alle daaraan verbonden processen-verbaal;
o Beheer van het gerechtelijk archief;
o Opvolging van de neerleggingen van de inbeslaggenomen voorwerpen.
Staat, onder bevoegdheid van de APO OGP-Officier, in voor de uitvoering van het beheer, de opvolging en de verwerking van de APO-dossiers, zowel gerechtelijk als verkeer, conform de vigerende wetgeving en de verzending ervan met het oog op afleveren van kwalitatieve dossiers binnen de door het Parket gestelde termijnen;
Staat in voor een cijfermatige probleemopvolging en analyse van operationele fenomenen ter ondersteuning en advisering van diensthoofden en beleidsverantwoordelijken;
Staat in voor de concretisering van de principes van de informatiegestuurde politiezorg in de dagdagelijkse politiepraktijk door de operationele informatiestroom te coördineren en de beschikbare gerechtelijke en bestuurlijke informatie te analyseren en vervolgens maximaal te exploiteren onder de verschillende diensten.

Kennis van het activiteitendomein
 Algemene kennis van de deontologische code
 Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie
 Algemene kennis van de werking van lokale overheden
 Algemene kennis van het Nederlands
 Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en –pakketten (MS Office)
 Algemene kennis van de relevante wetgeving
 Algemene kennis van politietoepassingen
 Algemene kennis van de welzijnswet
 Algemene kennis van managementprincipes en –technieken
 Algemene kennis van de administratieve werking van de politiezone.

Ons aanbod
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De Politiezone kanton Borgloon is een meergemeentenzone gevormd door de gemeenten Alken, Borgloon (stad), Heers, Kortessem en Wellen. De politiezone telt 61 operationele personeelsleden en 21 calogmedewerkers (burgerpersoneel).
Het centraal politiegebouw is gevestigd Ervaert 2 te 3840 Borgloon (= gewone werkplek).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Heeft de vereiste opleidingen inzake functioneel beheer gevolgd of is bereid deze te volgen

Gewenst profiel

 Draagt bij tot de veruitwendiging van de doelstellingen van de korpsleiding en de politiezone;
 Neemt op solidaire wijze deel aan bijkomende taken volgens de behoeften van de politieorganisatie of andere dienstnoodwendigheden;
 Maakt optimaal gebruik van het toegekende materiaal, de gemeenschappelijke uitrusting en voertuigen en draagt hier zorg voor. Hij zorgt
hierbij voor een goed onderhoud ervan en onderneemt de nodige stappen om tijdig te voorzien in vervanging van defecte materialen;
 Begeleidt en ondersteunt stagiairs en nieuwe medewerkers;
 Neemt deel aan infosessies en studiedagen teneinde op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn vakdomein;
 Neemt deel aan interne en externe dienstgerelateerde vergaderingen en rapporteert hierover;
 Leeft de bepalingen uit de werkingsnota van zijn dienst na.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Samenstelling selectiecommissie:
­ voorzitter: CP Rohnny MAES, korpschef a.i. PZ kanton Borgloon;
vervanger: CP Willy JACKERS, PZ kanton Borgloon;
­ bijzitter: CP Willy JACKERS, PZ kanton Borgloon;
vervanger: aangesteld CP Joost DEBOOSERE, PZ kanton Borgloon;
­ bijzitter: consulent Dirk JACOBS, PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst;
vervanger: adviseur Annekatrien GACOMS, PZ kanton Borgloon;
­ secretaris: assistent Carine BAUS, PZ kanton Borgloon;
vervanger: assistent Lionel LEBURTON, PZ kanton Borgloon.

Er wordt zowel een schriftelijke als een mondelinge geschiktheidsproef georganiseerd:

­Een schriftelijke geschiktheidsproef bestaande uit open vragen inzake de wet op het politieambt, het zonaal veiligheidsplan, de actieplannen van de politiezone, kennis van de politiezone, beroepskennis, missie-visie-waarden van de politiezone, Salduz-wetgeving en deontologie.
Aan de schriftelijke geschiktheidsproef worden 40 punten toegekend.
Om toegelaten te worden tot de mondelinge geschiktheidsproef dienen de kandidaten minstens 50% te behalen op de schriftelijke geschiktheidsproef.

­Een mondelinge geschiktheidsproef in de vorm van een interview, als volgt opgesplitst in drie onderdelen:
- Algemeen: houding, motivatie, taalvaardigheid, algemene kennis en actualiteit, integriteit;
- Kennis politiezone, WGP luik lokale politie;
- Gevalstudie.
Aan de mondelinge geschiktheidsproef worden 60 punten toegekend, zijnde 15 punten voor het eerste onderdeel, 15 punten voor het tweede onderdeel en 30 punten voor het derde onderdeel.
Om te slagen dienen de kandidaten op elk onderdeel van het interview minstens 50% te scoren en minstens 60% van het totaal aantal punten (schriftelijk + mondeling) te behalen.

Informations

Naam
JACKERS
Voornaam
Willy
Functie
Commissaris
E-mail
willy.jackers@police.belgium.eu
Telefoon
011 49 44 00
Korps/directie/dienst
Informatiebeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5621 N 19 02
Korps/directie/dienst
5418 - Regio Rhode En Schelde
Werkplaats
Driekoningenplein 20
9820 Merelbeke
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 Je behoort tot het administratief en logistiek kader (niveau B) en draagt de graad “consulent".
 Je staat onder het gezag en de rechtstreekse leiding van de korpschef.
 Jouw primaire taak is het ondersteunen van de administratieve taken van de korpschef.
 Je volgt nauwgezet de evoluties met betrekking tot de wetgeving en je informeert jouw dienstverantwoordelijke over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van het betreffende werkveld.
 Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de administratieve taken betreffende het politiecollege en de zonale veiligheidsraad en andere officiële overlegorganen.
 Je beheert de toegewezen deelaspecten en staat in voor de verdere ontwikkeling ervan.
 De gewone diensturen zijn in principe de kantooruren maar je bent ook bereid tot avonduren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Regio Rhode & Schelde, Driekoningenplein 20 te Merelbeke. De politieposten bevinden zich in Merelbeke, Melle, Destelbergen en Oosterzele. Naargelang de dienstnoodwendigheden kan men over de ganse politiezone ingezet worden.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

 Bereidheid tot het volgen van interne en/of externe, voor de dienst relevante, vormingssessies.
 Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
 Algemene kennis van de organisatie en de werking van de politiediensten.
 Algemene kennis van de wetgeving inzake de organisatie van de politiediensten, het politiestatuut en de arbeidstijdorganisatie.
 Algemene kennis van de deontologische code, de evaluatieprocedure en de toepassing ervan.
 Grondige kennis van GALoP.
 Je kan zeer goed overweg met de meest courante PC-pakketten (Office 365, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).
 Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie.
 Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren.
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 In alle facetten van de dienstuitvoering probeer je kwaliteitsgericht op te treden.
 Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie. Je beschikt over een grote integriteit en geeft blijk van een correcte ingesteldheid.
 Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden.
 Je bent klantgericht en je kan je op een beleefde manier uitdrukken.
 Bovendien ben je creatief, neem je initiatief en kan je zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin je verkeert.
 Je kenmerkt je door:
- Deontologisch correct handelen, in het bijzonder voor wat betreft het naleven van het beroepsgeheim.
- Verantwoordelijkheidszin
- Zin voor administratief werk
- Punctualiteit, orde en netheid
- Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken
- Flexibiliteit en stressbestendigheid

Gewenst profiel

 Bereidheid tot het volgen van interne en/of externe, voor de dienst relevante, vormingssessies.
 Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
 Algemene kennis van de organisatie en de werking van de politiediensten.
 Algemene kennis van de wetgeving inzake de organisatie van de politiediensten, het politiestatuut en de arbeidstijdorganisatie.
 Algemene kennis van de deontologische code, de evaluatieprocedure en de toepassing ervan.
 Grondige kennis van GALoP.
 Je kan zeer goed overweg met de meest courante PC-pakketten (Office 365, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).
 Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie.
 Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren.
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 In alle facetten van de dienstuitvoering probeer je kwaliteitsgericht op te treden.
 Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie. Je beschikt over een grote integriteit en geeft blijk van een correcte ingesteldheid.
 Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden.
 Je bent klantgericht en je kan je op een beleefde manier uitdrukken.
 Bovendien ben je creatief, neem je initiatief en kan je zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin je verkeert.
 Je kenmerkt je door:
- Deontologisch correct handelen, in het bijzonder voor wat betreft het naleven van het beroepsgeheim.
- Verantwoordelijkheidszin
- Zin voor administratief werk
- Punctualiteit, orde en netheid
- Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken
- Flexibiliteit en stressbestendigheid

Selectiemodaliteiten in de eenheid

 Eerste selectie gebeurt op basis van één of meer tests of geschiktheidsproeven;
Op de schriftelijke test(en) wordt in totaal een score van 1 tot 70 toegekend
 Tweede selectie gebeurt op basis van een interview met de korpschef waarbij gepeild wordt naar motivatie voor de te begeven betrekking, attitude, mentaliteit en kennis van de kandidaten;
Op het selectiegesprek wordt in totaal een score van 1 tot 30 toegekend waarvan:
- Motivatie voor de te begeven betrekking: een score van 1 tot 10
- Attitude en mentaliteit: een score van 1 tot 10
- Kennis: een score van 1 tot 10
 Opstellen lijst met rangschikking van de kandidaten. Om geschikt te zijn wordt een minimum van 60% vereist. Vanaf 84% wordt een kandidaat als zeer geschikt bevonden.

Informations

Naam
Van Durme
Voornaam
Leen
Functie
Consulente
E-mail
leen.vandurme@police.belgium.eu
Telefoon
09/363.71.71
Korps/directie/dienst
Directie operaties