Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5004 N 19 05
Korps/directie/dienst
7648 - Drp - P - Mi - Geintegreerde Steun
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder leiding van de bureauchef, zorgen voor de uitvoering van alle opdrachten die worden toevertrouwd binnen de materies van het bureau (eervolle onderscheidingen, exploitatie van gegevens, enz).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel :
- verzekert de morfologie van de federale politie
- verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie
- verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie
- voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie.
- verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
- verzekert de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de personeelsleden van de lokale politie
- garandeert de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.

De dienst Loopbaanbeheer is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van de operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie.

Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de geïntegreerde politie (detacheringen, GPI 73…) en anderzijds met alle ondersteunde opdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie met betrekking tot het personeelsbeheer (uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve…)

Gewenst profiel

Als gegevensbeheerder: gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- Gegevens ophalen uit de databank van het personeel
- Analyseren en verwerken van vragen in verband met vergelijkende gegevens
- Aan de verantwoordelijke van de cel numerieke tabellen bezorgen over de loopbaanincidenten op basis van de ontvangen verzoeken/vragen
- Verslagen schrijven op basis van de analyse van de verzamelde data.

Als dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat er een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- Data verzamelen die de toekenning van eervolle onderscheidingen aan alle leden van de geïntegreerde politie op twee niveaus mogelijk maakt
- Dossiers opstellen voor eervolle onderscheidingen voor de personeelsleden van de federale politie

Als contactpersoon: antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Reserve : 24 maand

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Bondue
Voornaam
Dirk
Functie
CP
E-mail
dirk.bondue@police.belgium.eu
Telefoon
02/6427011
Korps/directie/dienst
DPPI
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5006 N 19 05
Korps/directie/dienst
7294 - Ssgpi - Satelliet Noord
Werkplaats
Voorstraat 43
3500 Hasselt
Provincie/Regio
Limburg
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
40
Maximum aantal inschrijvingen
40
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
- …

B. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
- De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.
- …

C. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren.
- Deelnemen aan de digitalisatie van de dossiers.
- De dossiers, de documenten of andere pertinente documentatie ordenen en rangschikken voor de dienst volgens de procedures en regels.
D. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- De nodige documenten/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Opzoekingen doen in de databanken of de archieven voor de interne en de externe klanten.
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.
- …

E. Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Voorbeelden van taken:

- Waken over de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
- Taken verdelen onder de groepsleden.
- Deelnemen aan interne overleg vergaderingen.
- Verslag uitbrengen aan de hiërarchie over de dagelijkse activiteit.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de wedden en aanverwante rechten, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten en sociale aangiftes, … (art. 149octies WGP) – www.ssgpi.be.

Het SSGPI bestaat uit een Coördinatiecentrum en 5 satellieten, waarvan er 4 gedecentraliseerd werden op basis van hun geografische ligging, ten einde dichter bij de zones van de lokale politie en de gedecentraliseerde eenheden van de federale politie die ze beheren, te zijn.

Het coördinatiecentrum verzekert intern de ondersteuning van alle satellieten en extern aan de gebruikers van de « loonmotor ». Het bestaat uit experts uit de domeinen ICT, boekhouding, kennismanagement, personeelsbeheer, de logistiek, het budget en de functionele en technische ondersteuning van de « loonmotor ».

De satellieten verzekeren de coördinatie en de controletaken die hiermee gelieerd zijn met betrekking tot de berekening van de wedden en de aanverwante rechten en dit ten einde een correcte en uniforme toepassing van het geldelijk statuut te garanderen. Zij zijn het contactpunt in eerste lijn voor de personeelsdiensten van de Lokale en Federale Politie.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Onder leiding van de satellietverantwoordelijke de controle en verificatie van de behandeling van het geldelijk dossier van de personeelsleden van de Lokale en Federale Politie garanderen en het correct informeren van de verschillende interne en externe betrokken partijen.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke proef.
Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Knapen
Voornaam
Agnetha
Functie
Personeels verantwoordelijk
E-mail
agnetha.knapen@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.74.
Korps/directie/dienst
SSGPI
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5005 N 19 05
Korps/directie/dienst
7300 - Ssgpi - Satelliet West
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
40
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is niet die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
- …

B. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
- De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.
- …

C. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren.
- Deelnemen aan de digitalisatie van de dossiers.
- De dossiers, de documenten of andere pertinente documentatie ordenen en rangschikken voor de dienst volgens de procedures en regels.
D. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- De nodige documenten/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Opzoekingen doen in de databanken of de archieven voor de interne en de externe klanten.
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.
- …

E. Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Voorbeelden van taken:

- Waken over de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
- Taken verdelen onder de groepsleden.
- Deelnemen aan interne overleg vergaderingen.
- Verslag uitbrengen aan de hiërarchie over de dagelijkse activiteit.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de wedden en aanverwante rechten, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten en sociale aangiftes, … (art. 149octies WGP) – www.ssgpi.be.

Het SSGPI bestaat uit een Coördinatiecentrum en 5 satellieten, waarvan er 4 gedecentraliseerd werden op basis van hun geografische ligging, ten einde dichter bij de zones van de lokale politie en de gedecentraliseerde eenheden van de federale politie die ze beheren, te zijn.

Het coördinatiecentrum verzekert intern de ondersteuning van alle satellieten en extern aan de gebruikers van de « loonmotor ». Het bestaat uit experts uit de domeinen ICT, boekhouding, kennismanagement, personeelsbeheer, de logistiek, het budget en de functionele en technische ondersteuning van de « loonmotor ».

De satellieten verzekeren de coördinatie en de controletaken die hiermee gelieerd zijn met betrekking tot de berekening van de wedden en de aanverwante rechten en dit ten einde een correcte en uniforme toepassing van het geldelijk statuut te garanderen. Zij zijn het contactpunt in eerste lijn voor de personeelsdiensten van de Lokale en Federale Politie.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Onder leiding van de satellietverantwoordelijke de controle en verificatie van de behandeling van het geldelijk dossier van de personeelsleden van de Lokale en Federale Politie garanderen en het correct informeren van de verschillende interne en externe betrokken partijen.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke proef.
Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Knapen
Voornaam
Agnetha
Functie
Personeels verantwoordelijk
E-mail
agnetha.knapen@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.74.
Korps/directie/dienst
SSGPI
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5105 T 19 12
Korps/directie/dienst
7305 - Cgwb (dir Preventie En Bescherming Op Het Werk)
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Functie als verpleegkundige bij zowel de arbeidsgeneeskundige dienst als bij de sectie
“recrutering”.
Het verlenen van paramedische ondersteuning aan de arbeidsgeneesheer en een
actieve deelname aan de administratieve ondersteuning ( planning, registratie,
afwerking )

Als technisch deskundige,
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en
adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de
partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te
maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Uitvoeren van de paramedische onderzoeken (bloedafname, vaccinaties,
urine-onderzoek, biometrie, audiometrie, onderzoek visuele functie, medische
schifting…)
- Beheer van de middelen (medisch verbruiksmateriaal, vaccins,
kantoormateriaal,…)
- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren

Als vertegenwoordiger
Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe
gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en
te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van
informatie
- Deelname aan overlegcomité’s, welzijnsplatforms, werkvergaderingen en
plaatsbezoeken.

Als praktische organisator
Operationele en/of organisatorische activiteiten verrichten om te helpen bij de
praktische organisatie van de activiteiten in de dienst.
- Planning medische onderzoeken in overleg met de verschillende directives
- De binnenkomende post of mails beheren

Als Helpdesk,
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de
personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen
en problemen te geven.
- Identificeren van een probleem binnen een voorgestelde situatie door de
vrager in het kader van arbeidsgeneeskunde;
- Contactpunt zijn voor de klanten van CGWB en de vragen beantwoorden die
verband houden met arbeidsgeneeskunde

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Voorstelling korps/directie/dienst

De wettelijke context van de opdrachten van het departement belast met medisch
toezicht van een interne dienst ter preventie en bescherming op het werk is terug te
vinden in het K.B. van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk, artikel 5, artikel 6 en artikel 7§2

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelor verpleger

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen
bij hun activiteiten
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap
te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Rekrutingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
THYS
Voornaam
Robert
Functie
Directeur
E-mail
Robert.Thys@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.57
Korps/directie/dienst
CGWB
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5105 T 19 03
Korps/directie/dienst
7370 - Cgc (directie Van De Communicatie)
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE Het Office Management (OM) is de desk (sectie) die het patrimonium PLIF van CGC beheert (personeel, logistiek, info & ICT, financiën) en die instaat voor het dagelijks beheer van het centraal secretariaat (SPOC) van de directie. Organiseren en opvolgen van taken, en het beheer van administratieve, logistieke en personeel van processen en instrumenten, rekening houdend met de impact op andere domeinen teneinde bij te dragen tot de realisatie van een geïntegreerd en peerformant beleid in de organisatie. FUNCTIEBESCHRIJVING: A. Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren. Voorbeeld taken: - Beheren van de verschillende publicaties (interne verschuivingen, mobiliteit, ...) - Beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden in één of meerdere HR gebieden (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheden, aanpassing van de arbeidstijd, detachering, mobiliteit, …) B.Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren. Voorbeeld taken: - Beheren en opvolgen van de logistieke vragen met betrekking tot bij voorbeeld de voertuigen, meubilair, communicatiemiddelen, de individuele en collectieve uitrusting, badges, werkaanvragen bestemd voor de partners, ... - Beheren van de collectieve en individuele uitrustingen (meubilair, bewapening, voertuigenpark, informaticapark, radiomiddelen, materiaal eigen aan de taken van de eenheid en bewapening, functionele kledij, uitrustingsstukken, …) C.Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren. Voorbeeld taken: - Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken - Deelnemen aan het uitwerken en/of het behouden van weldoende werkomstandigheden voor de medewerkers - Evalueren van medewerkers en in voorkomend geval functioneringsgesprekken voeren of functioneringsnota's of informatierapporten opstellen D.Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. Voorbeeld taken: - Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen - Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier - Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers - Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier E. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen. Voorbeeld taken: - Gebruik maken van specifieke informaticaprogramma's (GALoP, RIO, DBLog...) - Analyseren en/of controleren van de ingevoerde of in te voeren gegevens - Garanderen van de graad van toegankelijkheid van de klassering (etiketten, inhoudstabel, structuur van de dossiers ...) F. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. - Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten - Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten - Deelnemen aan vergaderingen m.b.t. activiteiten waar zowel interne als externe organisaties bij betrokken zijn. Positionering van de functie : De functie hangt hiërarchisch af van: Directeur De Administratief Medewerker HRM en Log is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen. De Administratief Medewerker HRM en Log staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de opvolging van het door de commissaris-generaal uitgestippelde communicatiebeleid en voor de ontwikkeling en operationalisering van de algemene (interne en externe) communicatiestrategie van de federale politie. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief. Zo onderkent de Federale Politie het belang van de communicatie in onze zeer snel evoluerende informatiemaatschappij. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Het doel is het vertrouwen, zowel intern als extern, en het imago van de Federale Politie te versterken (corporate branding).

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Ondersteuning van de werking - HRM
• Ondersteuning van de werking - Logistiek

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie. Verwachte gedrag :

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

De generieke referentiefunctie gebruikt in het kader van de evaluatie is: consulent-coordinator

Selectiemodaliteiten in de eenheid

ORGANISATIE VAN DE SELECTIE
Interview: later te bepalen

OPMERKINGEN
Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist (max. 5 bladzijden).
Portfolio.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Bomal
Voornaam
Géraldine
Functie
Directrice
E-mail
cgc@police.belgium.eu
Telefoon
0479591756
Korps/directie/dienst
CGC - Directie van de communicatie
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5018 T 19 04
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Paleizenstraat 321
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Deze dienst, die agenten telt (uitdoving) en CALog-personeel van het niveau C (en D – uitdoving), is belast met het manuele- en informaticabeheer van de proces-verbalen, onmiddellijke inningen, PV GAS (gemeentelijk administratieve sancties) en waarschuwingsproces-verbalen opgesteld in de zone, uitgezonderd de verkeersongevallen, onder invloed en zonder verzekering rijden.
Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :
• de dienst leiden onder het gezag van de Directeur van de Directie Verkeer ;
• de gegrondheid van de betwistingen analyseren inzake het wegslepen van de wagens, met de bijstand van de leden van de cel “wegsleepdienst”.
• het ondertekenen/opstellen van de correspondentie gericht aan de klagers en de verschillende autoriteiten.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de directie van de dienst verkeer van de politiezone werd een bureau "verkeersovertredingen" opgericht. Het takenpakket van deze afdeling omvat ondermeer het beheren van de stroom van processen-verbaal en onmiddellijke inningen en het opvolgen van de aanpassingen van hun electronisch statuut. Het bureau is ook verantwoordelijk voor de overdracht van de dossiers aan de sanctionerende ambtenaren en het verzenden van de kopieën ervan aan de overtreders.
TRA / I omvat ook een cel "takelingen" met een secretariaat dat geschillen behandelt inzake de takeling en de stalling van de weggesleepte wagens. Dit omvat dus ook het opstellen van briefwisseling en rapporten, bestemd voor de klagers en hun raadgevers, voor verschillende diensten binnen de zone, en eveneens bestemd voor andere instanties zoals het Parket van de Procureur des Konings, de medewerkers van de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren en andere gemeentelijke diensten zoals het departement van wegenwerken van de stad Brussel, de dienst Economaat van de gemeente Elsene, ...

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Graduaat/baccalaureaat in rechten

Gewenst profiel

• Graduaat/baccalaureaat in rechten ;
• Een goede kennis van de wetgevingen inzake het verkeer ;
• Kennis van de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan (begrip van schuld, quasi-contracten, enz.) ;
• Stressbestendig ;
• Bekwaam zijn om interpersoonlijke geschillen te regelen met volledige onpartijdigheid ;
• Zonder falen voorbeeldig zijn voor wat zijn uitspraken en zijn gedrag betreft ;
• Zichzelf permanent in vraag stellen wat zijn kennis en capaciteiten betreft, wat in voorkomend geval zal leiden tot een meer pertinente opzoeking van informatie met het doel dit aan het personeel te communiceren ;
• Discretie, eerlijkheid, integriteit ;
• Over goede kennis beschikken van informaticatoepassingen en van de ontwikkelde programma’s in gerechtelijke zaken en voor het administratief beheer van het personeel ;
• Bereid zijn om noodzakelijk geachte opleidingen te volgen.
Zich engageren om in een hoofdstedelijke omgeving te werken waarin het concept van diversiteit binnen de geïntegreerde politie belangrijk wordt geacht.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
VANDENHOUTE
Voornaam
Thierry
Functie
DIR TRA
E-mail
thierry.vandenhoute@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 83 15
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5002 N 19 05
Korps/directie/dienst
5356 - Klein-Brabant
Werkplaats
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• formuleren van adviezen inzake verkeerspolitie, verkeersinfrastructuur en bestendige

ingebruikneming van de openbare weg en het mobiliteitsbeleid in het algemeen;

• maken van (ongevallen)analyses;

• betrekken van de bevolking in het verkeersbeleid door middel van enquêtes;

• adviseren en/of opstellen van signalisatieplannen bij wegeniswerken;
• adviseren en/of opstellen van tijdelijke, periodieke en permanente aanvullende verkeersverordeningen voor de gemeenteraden;

• het mede opleiden en begeleiden van gemachtigde opzichters;

• het deelnemen aan fietscontroles en schoolbezoeken en de administratie ervan;
• het mede zetelen als afgevaardigde van de zone in de gemeentelijke verkeerscommissies;
• de administratie die verband houdt met de taken van de verkeersdienst;
• bereid zijn om andere taken op te nemen indien de noodzaak zich voordoet;

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Je bent werkzaam als consulent verkeer binnen de dienst operationele coördinatie van de politiezone Klein-Brabant.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

BBij voorkeur graduaatsopleiding verkeerskunde of gelijkwaardig

Gewenst profiel

• Affiniteit met verkeer in het algemeen;
• In het bezit van een rijbewijs B;
• Bereid zijn tot het volgen van interne en externe vormingssessies;
• Vlotte dactylografie en tekstverwerking;
• Discreet, betrouwbaar en onkreukbaar zijn;
• Hulpvaardig;
• Nauwgezet uitvoeren van opgedragen taken;
• Beschikken over een goede verbale en schriftelijke taalvaardigheid

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke test en selectiegesprek
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Maes
Voornaam
Chris
Functie
Directeur Steun
E-mail
chris.maes@pz-klein-brabant.be
Telefoon
03/293.22.45
Korps/directie/dienst
PZ Klein-Brabant
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5070 N 19 05
Korps/directie/dienst
5391 - Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek
Werkplaats
Gellenberg 18
3210 Lubbeek
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie (DRINGENDE EXTERNE WERVING)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder van diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking genomen worden voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

• Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet en omschreven in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

• Uitvoeren van het takenpakket m.b.t. de taken vermeld in de omzendbrief PLP 5 bis - verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie - functioneel en technisch beheer in de politiezones;

• Beschikken over een basiskennis 'systeembeheer' en de systeembeheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;

• Uitvoeren van bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijk officier Kerntaken

• De dringende seining/ontseining van personen, voertuigen en voorwerpen zowel nationaal, Schengen als internationaal.

• De te nemen maatregelen ten aanzien van personen, voertuigen en voorwerpen

• De technische vertaling van de inhoud van de processen- verbaal / informatierapporten / onderzoeken en de overdracht van de informatie uit deze naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)

• Het nazicht en de overdracht van de data inzake verkeersongevallen naar het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NISS).

• De creatie en het beheer van de modellen van documenten met behulp van ISLP, rekening houdend met de behoeften van de politiezone.

• Het beheer en de opvolging van de goede werking van het informaticasysteem ISLP (Integrated System for Local Police), waarmee alle lokale politiediensten in België werken, dit in samenwerking met de systeembeheerder.

• Instaan voor het beheer, opvolging en verwerking van de (gedelegeerde) APO- dossiers conform de vigerende wetgeving en de verzending ervan met het oog op het tijdig afleveren van kwalitatieve dossiers;

• Bieden van dagelijkse functionele ondersteuning aan operationele medewerkers inzake het gebruik van beschikbare databanken en politietoepassingen met oog op een correct gebruik ervan;

• Controleren van de kwaliteit en legaliteit van de geregistreerde politionele informatie, bestemd voor de databanken, met het oog op het handelen conform de geldende richtlijnen  

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werking – plaats in de organisatie:

Het functioneel beheer staat in voor de politionele informatieverwerking in het korps. Deze informatie - zich situerend op 3 domeinen: gerechtelijke politie, verkeer en bestuurlijke politie – moet verzameld, geanalyseerd , geëxploiteerd en opgevolgd worden.
Daarbij hoort eveneens de organisatie, controle en opvolging van de paperflow. Er wordt vooral gelet op de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de politionele informatie.
De functioneel beheerder organiseert de dagelijkse werking van het functioneel informatiebeheer en vertaalt hierbij de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden. De dagelijkse werking van het functioneel beheer wordt binnen ons korps gegarandeerd door de assistent functioneel beheer en de functioneel beheerder onder toezicht van de Information Officer.

Extra aanbod
Het gaat om een dringende werving, statutarisering is mogelijk binnen het jaar
Er wordt rekening gehouden met de balans woon - werk
Gewenst profiel

Algemene kennis van:
• bestuurlijke politie
• van de lokale en de federale politieorganisatie
• de werking van lokale overheden
• diverse softwaretoepassingen en-pakketten
• relevante wetgeving
• gerechtelijke en bestuurlijke overheden
• gerechtelijke afhandelingen
• interventiewerking
• het politiestatuut
• processen- verbaal en ISLP
• strafrecht
• MFO3
Vaardigheden
• Probleemoplossend denken en werken;
• Autonoom beslissingen kunnen nemen;
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
• Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
• Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken;
• Stressbestendig functioneren;
• Bijdragen tot een positieve werksfeer.
• Leergierig en bereid zijn zich bij te scholen;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De eerste 20 inschrijvingen komen in aanmerking
Verdere testen zijn nader te bepalen
Het betreft hier een dringende externe aanwerving

Informations

Naam
Schoonheydt
Voornaam
Danny
Functie
Information Officer
E-mail
danny.schoonheydt@police.belgium.eu
Telefoon
016/63 99 21
Korps/directie/dienst
PZ Lubbeek
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5014 N 19 04
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

 • Instaan voor het professioneel, kwaliteitsvol en integer dossierbeheer binnen TIWK.
 • Instaan voor de uitvoering, binnen de gestelde termijnen, van de aan hem/haar toegekende dossiers. 
 • Instaan onder leiding van het diensthoofd voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de tuchtdossiers en van de specifieke ordemaatregelen.
 • Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met de objectieve conclusies en de relevante voorstellen tot verbetering.
 • Regelmatig op initiatief overleg plegen en feedback geven met betrekking tot het dossierbeheer en de uitvoering ervan.
 • De noodzakelijke meldingen en voorziene kennisgevingen doen naar aanleiding van de uitgevoerde eindbeslissing in een dossier.

Als auditor, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen, en audits uitvoeren om een correcte uitvoering van de taken die de organisatie toekomen te garanderen.

Voorbeelden van taken :

 • Instaan voor het uitvoeren van professioneel en integer onderzoek onder de leiding van het diensthoofd en in opdracht van de bevoegde overheden.
 • Het voeren van kwaliteitsvol administratief onderzoek, ten laste en ten ontlaste, alsook datgene dat kadert binnen de klachtenbehandeling.
 • Het inwinnen van informatie volgens de voorziene wijze en binnen het mandaat en/of de opdracht.
 • Het voeren van kwaliteitsonderzoeken onder leiding van het diensthoofd en in opdracht van de bevoegde overheden en externe toezichtorganen.
 • De informatie uit de dossiers controleren en verbanden leggen.
 • Van elke soort administratief onderzoek het gepast verslag uitbrengen bij de bevoegde overheid.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :

 • Het steeds bijwerken van wetswijzigingen en het volgen van opleidingen inzake gespecialiseerde materie gelinkt aan het werk van de dienst.
 • Bijdragen aan de organisatie, de verbetering en de uitwisseling van kennis en expertise.
 • Mee instaan voor het geven van advies in het domein van de specifieke TIWK-processen in zijn beheer.
 • Zich engageren om de expertise bij TIWK uit te bouwen.

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken :

 • Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met de objectieve conclusies en de relevante voorstellen tot verbetering.
 • Analyses maken van de dossiergegevens in functie van haalbaarheid van de processen en eventuele procedures in het domein van tucht en ordemaatregelen.
 • De gehanteerde werkwijzen, procedures en processen zelf analyseren vanuit het streven naar optimalisatie van het gebruik ervan binnen de Geïntegreerde Politie.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

 • Mee instaan voor de professionele en integere registratie en administratieve verwerking van de TIWK-dossiers volgens de voorziene vorm en in de specifiek daartoe voorziene databases (ODIT, ISLP).
 • Instaan voor kleine briefwisselingen en overmakingen / verzendingen met betrekking tot de dossierwerking.
 • Instaan voor de administratie en de meldingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen inzake het dossierbeheer.
 • Administratieve ondersteuning geven aan de organisatie van de diverse activiteiten van TIWK.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DGR/TIWK staat in voor het Intern Toezicht van de Federale Politie. Het gaat meer bepaald om het klachtenbeheer van de Federale Politie, het voeren van kwaliteitsonderzoeken voor de bevoegde autoriteiten (Comité P, AIG, minister van Binnenlandse Zaken, commissaris-generaal, directeurs-generaal) alsook om het uitvoeren van niet-complexe gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staat TIWK in voor de tucht van de minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal en voor de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel. Tenslotte staat TIWK in voor de expertise op vlak van het Intern Toezicht ten behoeve van de Geïntegreerde Politie.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

GEEN WERVINGSRESERVE

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DILLEMANS
Voornaam
Eef
Functie
Adviseur
E-mail
Eef.Dillemans@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 42 25
Korps/directie/dienst
TIWK - Coördinator tucht - coördinator klachten
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5067 N 19 04
Korps/directie/dienst
7113 - Wpr Ant - Gewestelijk Verwerkingscentrum
Werkplaats
Kievitplein 20
2018 Antwerpen
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in
staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
- Melden van de disfuncties aan de hiërarchie en oplossingen voorstellen
- Opleiden van de medewerkers op de werkplaats
- Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
- Feedback (constructief) geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- Voorkomen van de conflicten gelinkt aan de werkrelaties of aan de werking van de ploeg en indien nodig tussenkomen

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de
vastgelegde doelstellingen te bereiken.
- Verdelen van de taken en geven van de instructies of concrete opdrachten aan de medewerkers naargelang de prioriteiten bepaald door de hiërarchie of op eigen
initiatief
- Verzekeren van een evenwichtige verdeling van de werklast
- Verzekeren van de briefing en debriefing
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
- Vervangen van de hiërarchische overste tijdens zijn afwezigheid en/of van een gelijkwaardige functie op een ander gebied dan het zijne indien nodig

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten
die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Meewerken, met zijn middelen, aan missies, taken en projecten van andere eenheden van de organisatie of de directie
- Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens expertisedomein vereisen
- Volgen van opleidingen met betrekking tot zijn expertisedomein

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven
om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
- Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven
- Ondersteunen (technisch en functioneel) van de klanten/de partners
- Leveren van becijferde gegevens hetgeen de activiteiten van de eenheid betreft
- Deelnemen aan vergaderingen m.b.t. activiteiten waar zowel interne als externe organisaties bij betrokken zijn
- Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten
- Deelnemen aan de actualisering van de samenwerkingsprotocollen met de partners/klanten

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale
verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
- Voorbereiden en administratief opvolgen thematische dossiers : prioritaire fenomenen, partners, ...
- Plannen en/of deelnemen aan vergaderingen en bijdragen tot het opstellen van projecten van PV's
- Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers
- Antwoorden op de vragen van de medewerkers over de te verwezenlijken taken

Positionering van de functie :
De Lid CRT is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen.

De Lid CRT staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie
gelinkt aan diens werkdomein.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
De Federale Wegpolitie zorgt voor het geheel aan politieopdrachten op autosnelwegen en andere wegen die haar toegekend zijn, en dit om te kunnen
bijdragen tot:
- de verkeersveiligheid;
- de veiligheid van de bevolking in het algemeen;
- de vlotheid van het verkeer.

Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert een politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie
en andere partners.
Door het uitvoeren van deze opdrachten, neemt de Federale Wegpolitie deel, als dynamische partner, aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de
verschillende veiligheidsplannen, en in het bijzonder aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
• Zijn/haar ploeg coördineren en gespecialiseerde opdrachten met betrekking tot het beheer en de verwerking van de informatie uitvoeren teneinde bij te
dragen tot de correcte vatting en de hieraan verbonden informatie.
• Coördineren van de dagelijkse planning van de activiteiten van een groep medewerkers teneinde een doeltreffende werking van het bureau te
verzekeren.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niveau : GEAVANCEERD
• Strategie en beleid - Niveau : GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niveau : GEAVANCEERD
• Opdrachten van politie - Niveau : BASIS

Praktische kennis :
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap
te begrijpen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

eerst schriftelijke test + interview of selectiecommissie te later bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
NYS
Voornaam
Anneleen
Functie
Adviseur - chef GVC
E-mail
Anneleen.Nys@police.belgium.eu
Telefoon
03/829.72.10
Korps/directie/dienst
WPR Antwerpen - Gewestelijk Verwerkingscentrum