Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Directiesecretaris (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5611 N 19 01
Korps/directie/dienst
5350 - Grens
Werkplaats
Kapellensteenweg 32
2920 Kalmthout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Directiesecretaris (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De consulent B – directiesecretaris is de rechtstreekse medewerker van de korpschef en ondersteunt de korpsleiding bij de administratieve en intellectuele voorbereiding van de dossiers die eigen zijn aan de verantwoordelijkheden van de korpschef.
De organisatie en opvolging van de inkomende en uitgaande briefwisseling.
De voorbereiding en opvolging van diverse overlegmomenten met interne en externe partners.
Het notuleren van het verslag van diverse overlegmomenten met de korpsleiding.
Het voorbereiden en opvolgen van afspraken van de korpsleiding.
Het voorbereiden en opvolgen van dossiers en projecten waarbij de korpschef betrokken is.
Het opvolgen, aanpassen en communiceren via het intranet.
Het bijhouden en opvolgen van de beschikbare documentatie.
Het bijhouden en opvolgen van nieuwe omzendbrieven en regelgeving.
Het structureel opvolgen van de informatie en het rapporteren over de werking van de verschillende operationele afdelingen en steundiensten.
Het structureel informeren over, analyseren en opvolgen van de interne en externe communicatie over de werking en het functioneren van het politiekorps (klachtenmanagement).

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1A (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Grens - Essen - Kalmthout - Wuustwezel. Gewone plaats van tewerkstelling wordt later bepaald.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma directiesecretaris.

Gewenst profiel

Grondige kennis van de relevante gedeelten van de politiewetgeving en andere wetgeving en richtlijnen met betrekking tot de organisatie van een lokaal korps.
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen door de politiezone
Wervingsreserve van 24 maanden.

Informations

Naam
Verbeeck
Voornaam
Rudy
Functie
Korpschef
E-mail
korpschef@pzgrens.be
Telefoon
03/620.29.29
Korps/directie/dienst
PZ Grens
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5004 T 18 12
Korps/directie/dienst
7377 - Das (directie Van De Openbare Veiligheid)
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Directiesecretaris (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Het organiseren en verzekeren van de opvolging van beheermiddelen in haar domein, rekening houdende met de impact op andere domeinen zodat er samengewerkt kan worden aan het realiseren van een algemeen beleid binnen de dienst.
- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Formuleren van de geschikte technische aanbevelingen teneinde de mogelijkheid te bieden aan de directie om diens strategische visie aan te passen
Geven van informatie/opleidingen in zijn domein
Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst
Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens expertisedomein vereisen
Overgaan tot een kwaliteitscontrole van teksten gericht naar de gebruikte terminologie
Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein
Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen
Geven van adviezen
Bijstaan van het diensthoofd in diens analyse van de strategische en operationele dossiers

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Versturen van faxen en brieven voor een persoon of een dienst
Up-to-date stellen van de interne procedures van administratief beheer
Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven
Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie
Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo?s, nota?s en/of presentaties
Coördineren van de agenda van een persoon of een dienst
Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch)
Verzekeren van het administratief beheer en de opvolging van operationele vergaderingen, barometers, activiteitenrapporten, parlementaire vragen, ...
Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers
Opstellen, aanpassen en/of nakijken en vervolgens archiveren van alle soorten documenten (PV van vergaderingen, administratieve documenten, wettelijke en overheidsteksten, ?)

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten
De tussenpersoon zijn van de directie om een goede informatie te kunnen verzekeren aan alle partners
Melding maken, in real time, van ieder probleem aan zijn/haar hiërarchie in de mate van het mogelijke
Zoeken naar nuttige contactpersonen voor de goede werking van de dienst
Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Opzoeken van documentatie op intranet en Internet
Ontvangen en doorgeven van berichten
Verschaffen van inlichtingen m.b.t. de werking van de dienst
Leveren van becijferde gegevens hetgeen de activiteiten van de eenheid betreft
Meewerken aan het intern communicatiebeleid

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen

Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie
Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
Feedback geven aan de overste met betrekking tot de evolutie van de dossiers/projecten, vergaderingen en/of werkgroepen
Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Aanvullen van de documenten volgens de geldende regelgeving of procedures
Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ??)
Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1A (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid is een steuneenheid die aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie, welke hierom verzoeken, verschillende vormen van gespecialiseerde versterkingen levert hetgeen het beheer van de publieke ruimte betreft, en in het bijzonder de middelen die toelaten gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van openbare veiligheid te vermijden of op te lossen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Diploma "directiesecretaris", niveau bac is vereist.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Politionele struktuur
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Functionering van de politionele struktuur
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Strategie
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Missie, visie, waarden
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Management
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Integriteit
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Juridische steun
PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
- Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
VERWACHTE GEDRAG
- Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

- Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven Testen niet eliminerend
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
CSL Bruno DUBOIS CNT Sofie WIJNANTS
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.72.22
Korps/directie/dienst
DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE) / DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE)