Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Vertaler (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5041 T 19 05
Korps/directie/dienst
7454 - Cgwb - Dienst Back Office
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

NIV B : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Vertaler (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De consulent doet de vertaling en het nazicht van de documenten van de taal van oorsprong (Nederlands, Frans) naar een andere taal (Nederlands, Frans). Dit zorgt ervoor dat de medewerkers duidelijke teksten en in de doeltaal ontvangen, waardoor deze bijdragen aan de goede werking van de eenheid en van de klanten/partners. De consulent steunt tevens zijn/ haar collega’s bij de coördinatie en de opvolging van de verschillende projecten van de directie.

Als Administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 • documenten in allerhande formaten en over uiteenlopende onderwerpen vertalen
 • samenstellen van documentatiedossiers
 • dossiers administratief beheren en opvolgen

Als Technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken:

 • opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein
 • geven van informatie/opleidingen in zijn domein
 • verschaffen van adviezen en raad aan collega's m.b.t. de betekenis van een tekst of het gebruik van een term

Als Dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt:

 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • verzamelen, centraliseren en beheren van de behoeften
 • een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

Als Contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag:

 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • de klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten
 • berichten ontvangen en doorgeven
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen

Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven:

 • overmaken/ter beschikking stellen van de pertinente kennis en documentatie
 • de gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten
 • de informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken en informatiebronnen
 • het uitwerken van gegevensbanken, in samenwerking met de leidinggevenden, collega’s en experten en deze regelmatig updaten.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) heeft als missie de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de welzijnswetgeving op het werk. Het gaat om eerstelijnspreventie, in de welke de problemen op een multidisciplinaire manier worden aangepakt.

 

CGWB is onderverdeeld in verschillende diensten: arbeidsgeneeskunde, psychosociale preventie, arbeidsveiligheid waaronder preventie van arbeidsongevallen. Dan hebben we ook de dienst development & strategy en de backoffice (HR; logistiek, financiën en secretariaat).

 

Deze verschillende diensten hebben preventieadviseurs met elk hun eigen expertisedomein. arbeidsgeneesheer, psychosociale risico’s, veiligheid, ergonomie, hygiëne en personeelsleden die gespecialiseerd zijn in administratieve en logistieke steun.

 

De dienst Development & Strategy is het strategisch reflectiecentrum binnen de directie. Men biedt zowel op het gebied van beheer als op gebied van politiek, en volgens onderwerp, steun aan de verschillende personen binnen de dienst, aan de leden van de Federale Politie van de Geïntegreerde Politie. Het doel is het werk te vergemakkelijken van de professionals op het terrein en de directie toe te staan een kwaliteitsvolle steun de bieden aan de organisatie.

Het doel van de Federale Politie en van de Geïntegreerde Politie is het ontwikkelen van welzijn op het werk via een hulpstrategie. Waaronder advies geven op het welzijnsbeheer binnen een eenheid. Door middel van de creatie van werktools teneinde de processen te verbeteren, de omkadering en de coördinatie van pilootprojecten. Alsook de begeleiding in innoverende experimenten en de ontwikkeling van een communicatiestrategie toe te staan.

 

De dienst Development & Strategy houdt zich bezig met de redactie en de toepassing, de coördinatie en de evaluatie van het Globaal Preventieplan en het Jaaractieplan van de Federale Politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelor in vertaling

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

De generieke referentiefunctie gebruikt in het kader van de evaluatie is: consulent-medewerker

 

Ervaringen

Je hebt relevante ervaring in de technische materie van de functie (vertaling FR->NL).

U bent in staat om gebruik te kunnen maken van de informaticatoepassingen Microsoft 365.

Ervaring hebben in welzijn op het werk is een voordeel.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter

beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen

wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Vierendeels
Voornaam
Joëlle
Functie
Diensthoofd Development & Strategy
E-mail
Joelle.Vierendeels@police.belgium.eu
Telefoon
0478/97 00 40
Korps/directie/dienst
CGWB