Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5297 T 18 05
Korps/directie/dienst
7605 - Djsoc - Coord & Dir - Internetopsporen
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als consulent ICT, bijstand leveren in het kader van projecten en updaten van hardware en software van de ICT-omgeving , maar ook formuleren van technisch advies aan de leden van de cel i2 en deze bij te staan voor de juiste uitvoering van hun taken.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.
De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.
De cel i2 valt onder de bevoegdheid van de Directeur Operaties van Directie ter bestrijding van de ernstige en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) binnen de Federale Gerechtelijke Politie en functioneert transversaal t.o.v. de diensten van DJSOC.
De cel is een transversale multidisciplinaire cel die functioneel samenwerkt met de fenomenen van DJSOC. Op vraag levert ze ook steun aan de arrondissementen.
De cel werkt in synergie met andere partners van de Federale Politie (bvb DAO) om zo een bredere finaliteit beoogd worden
De cel zal o.a.:
- de internetrecherche binnen DJSOC organiseren. De cel zal echter, hoewel ze los van de fenomenen staan, ten dienste van de fenomenen zijn. In het kader van deze fenomenen voeren de leden van de cel opzoekingen uit in open bronnen en leveren expertise in internetgerelateerde onderzoeken.
- in samenwerking met de cel bestrijding van terrorisme en radicalisme van DJSOC steun leveren aan de Internet Referral Unit die werd opgericht in de schoot van Europol. Deze eenheid heeft als doel het ontdekken van radicaliserende en terroristische inhoud.
- kennis verzamelen en verspreiden in het kader van technologische onderzoeken naar de werking van o.a. systemen en toepassingen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder van een bachelor/graduaat diploma met specialisatie in informatica

Gewenst profiel

Kennis :

 Politionele organisatie - Niv.: GEBRUIKER
 Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LUYPAERT
Voornaam
Alain
Functie
Commissaris - Sectiechef
E-mail
alain.luypaert@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.63.25
Korps/directie/dienst
DJSOC - Coördinatie en Leiding - Internetrecherche
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 04
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Zoeken naar zeer specifieke technische oplossingen ter ondersteuning van operationele processen. Voorbeeld: Een oplossing zoeken om digitale informatie op een discrete manier ter beschikking stellen van onderzoekers of operationele collega’s ;
• Ontwikkelen en assembleren van eigen tools als complete of gedeeltelijke oplossingen van een operationeel technisch probleem, waarvoor de oplossing niet zomaar op de markt beschikbaar is ;
• De behoeftes analyseren van elk proces en deze vertalen naar concrete voorstellen naar de verantwoordelijken toe qua materiële ondersteuning. Voorbeeld: zoeken naar een geschikte informaticatoepassing om een bepaald type bestand te kunnen openen ;
• De concrete opvolging van en concrete deelname aan de aankoopprocedures voor het benodigde materiaal ter uitvoering van de processen ;
• Dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren. Voorbeeld: In het kader van een operationeel dossier de wensen van klanten/partners vertalen naar een voorstel qua ingezette toestellen en netwerkverbindingen, deze opvolgen en problemen oplossen wanneer ze zich voordoen ;
• Mogelijke technische oplossingen zoeken en vertalen in concrete adviezen/oplossingen. Bijvoorbeeld: Nadat een nieuwe software uitgerold wordt naar eindgebruikers, hiervoor een bruikbare handleiding opstellen en informatiesessies organiseren en geven (verkiesbaar in beide landstalen) ;
• Als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de activiteiten die de sectie VIDIP aanbelangen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van heimelijke plaatsingen van materiaal in het kader van bijzondere opsporingsmethoden en levert technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De Sectie VIDIP , AUDIP of LOCIP staan in voor de analyse van aangeleverde digitale gegevens (zoals video, audio en GPSinformatie) door middel van gespecialiseerde softwaretoepassingen. Daarnaast staat ze ook garant voor de configuratie van het materiaal aanwezig in de sectie en is ze verantwoordelijk voor het verzenden en het beheer van deze signalen naar de gepaste servers. Probleem oplossend denken is noodzakelijk. Helpdesk is een van de belangrijkste onderdelen van het werk, waarbij kennis van de twee landstalen een meerwaarde is. Als lid VIDIP ben je ook van permanentie (bereikbaar en terugroepbaar buiten de diensturen).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT

Gewenst profiel

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten ;
• Zich op een duidelijke manier mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in beide landstalen ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANDERPER
Voornaam
Stefaan
Functie
CP
E-mail
Stefaan.Vanderper@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 76 42
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5103 T 18 12
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Dossiers opstellen en/of analyseren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt ;
• Analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken ;
• Procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren ;
• Opvolgen van de verschillende budgettaire fiches ;
• Budgettaire rapportages uitvoeren ;
• Meewerken aan de budgettaire behoeftenbepaling ;
• Zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van de verschillende aangekochte middelen ;
• De voorraden en bestellingen van bepaalde middelen beheren ;
• Zorgen voor de nodige interne opleidingen naar aanleiding van specifieke aankopen ;
• De inventarissen van verdeeld ICT (naar de verschillende CTI's) materiaal bijhouden ;
• Taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren ;
• De machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren ten alle tijden te gebruiken ;
• Antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van heimelijke plaatsingen van materiaal in het kader van bijzondere opsporingsmethoden en levert technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

Meer bepaald, CTIF (Central Technical Interception Facility) is verantwoordelijk voor de interceptie en observatie in reële tijd van telecommunicatie in België. CTIF onderhoudt zowel de infrastructuur die nodig is om deze taken uit te voeren, maar ontwikkelt ook zelf oplossingen om het onderscheppen van telecommunicatie performanter te maken in de toekomst.
Je werkt in een tweetalig team, dat meehelpt om de nieuwste ontwikkelingen in telecommunicatie op te volgen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT of gelijkwaardig door ervaring

Gewenst profiel

• Je denkt actief mee na over hoe telecommunicatie en informatica elkaar verder beïnvloeden en versterken (bv. Voice over IP – VoLTE – 5G).
• Expertise hebben of bereid zijn om die op te doen in de volgende domeinen :
- Telecommunicatie ( 3G, 4G, VoLTE, ….)
- Netwerkbeheer
- Virtualisering van netwerken, servers, …
- Programmeren ( Java, Python, Ruby, ….)
- Beheer van databanken
- Beheer van storage (3Par, EMC, …)
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE GRAEUWE
Voornaam
Philippe
Functie
Diensthoofd adjunct CTIF
E-mail
Philippe.DeGraeuwe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 73 13
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5203 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De technische- en veiligheidsbeheerder verzekert het dagelijks beheer en onderhoud van de operationele informatica netwerken van de zone alsook de veiligheid van deze netwerken. Om de kwaliteit, de prestatie, de veiligheid van het netwerk te garanderen dient hij :
- het LAN en WAN netwerk beheren (configuratie, wijzigingen, inventaris,….) ;
- dashboards in plaats stellen aangaande de goede werking en de monitoring van het netwerk ;
- voorkomen van afwijkingen en pannes op het politienetwerk ;
- mogelijke problemen op het politienetwerk oplossen in samenwerking met externe partners ;
- beheer van de internetaansluitingen van de zone (configuratie, wijzigingen, optimalisatie,…) ;
- in plaats stellen van veiligheidsprocedures en de controle hierop (firewalls, toegangsrechten en authenticatie (enkel of dubbele) ;
- centraliseren en documenteren van alle informatie aangaande het netwerk (topologie, plannen, technische steekkaarten, procedures, protocols,…) ;
- de nodige tools ter beschikking te stellen van de techniekers voor de verdeling van updates van antivirus programma’s, software en andere bestanden op het niveau van de werkstations en dit in nauwe samenwerking met de cel techniekers ;
- beheer bestand lokale IP-adressen ;
- een gedetailleerd plan opstellen aangaande de evolutie van het netwerk op korte, middellange en lange termijn op basis van de evolutie van de technologieën en de werking van de zone (herstructurering van de bezetting van bepaalde gebouwen, …).
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- graduaat/ bachelor in de informatica ;
- het Brevet Technisch Beheerder ISLP is een voordeel ;
- in het bezit zijn van een rijbewijs B ;
- kennis van gebruikelijke exploitatie-systemen (Windows/Linux) ;
- kennis netwerken (LAN/WAN) ;

Gewenst profiel

- in het bezit zijn van een rijbewijs B ;
- wachtdienst verzekeren ;
- kennis van gebruikelijke exploitatie-systemen (Windows/Linux) ;
- kennis netwerken (LAN/WAN) ;
- kennis van de meest gebruikte office producten ;
- klantgericht denken/handelen ;
- blijk geven van beschikbaarheid, van flexibiliteit (bereikbaar en terugroepbaar zijn) ;
- zich op de hoogte houden van de technologische evolutie in zijn domein ;
- in teamverband kunnen werken met een positieve instelling ;
- weerstands- en doorzettingsvermogen hebben en volhardend zijn ;
- zich verbinden tot het volgen van iedere bijkomende opleiding die nuttig wordt geacht door de directie.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
ZP 5339 Bruxelles CAPITALE Ixelles
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B, onder andere een bachelor in informatica

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Betrokkene zal belast worden met het ontwikkelen van de lokale toepassingen van de politiezone binnen een web- intranet omgeving en het begeleiden van projecten als projectleider voor programma’s die worden geoutsourcet. Hij/zij zal zowel alleen als in groep moeten kunnen werken afhankelijk van de omstandigheden. Zijn/haar werk moet makkelijk kunnen worden hernomen door zijn collega’s in geval van niet beschikbaarheid.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

• Programmeertalen : Goede kennis van object orientend programmatie en de de ontwikkeling van web toepassingen. Een eerste ervaring et ontwikkeling van mobiele toepassingen is een pluspunt
• Ontwikkelen van gebruikersinterfaces, gevoel hebben voor design en ergonomie
• Kennis van databanken, met name de installatie, de basisconfiguratie, administratie, opstellen en uitvoeren van queries, aanmaken van indexen om de prestaties te verbeteren en dit in het bijzonder op het vlak van MySQL
• Je bent goed in het omzetten van noden van de klant naar duidelijke objectieven
• Je bent goed bekend met client/server omgevingen
• Kennis van linux en Unix zijn een pluspunt.

Gewenst profiel

• Methodisch en rigoureus kunnen werken
• Zowel in ploeg als op een autonome manier kunnen werken
• Je bent analytisch ingesteld zodat je projecten van nabij kan volgen en bijsturen indien nodig zodat de noden van de gebruiker perfect worden ingevuld.
• Diplomatisch
• Autodidact je bent leergierig en je kunt goed samenwerken
• Je denkt graag mee over technische innovaties of nieuwe concepten of hebt daar zelf ideeën over
• Je kan je realisaties op een duidelijke manier documenteren voor zowel de gebruiker als je back up
• Routines en object klassen ter beschikking stellen van de andere programmeurs
• Gebruik maken van de reeds bestaande gemeenschappelijke functies
• Stress bestendig zijn
• beschikbaar en flexibele opstelling qua werkuren indien de omstandigheden dit vragen
• Kennis van het Frans en het Engels zijn een pluspunt
• Kennis van de structuur van het politieapparaat is een pluspunt
• Je werkt object georiënteerd
• Je bent niet bang om de verantwoordelijkheid voor een productie op je te nemen en met deadlines te werken
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5232 T 18 04
Korps/directie/dienst
7362 - Dri - Products
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Meewerken aan de realisatie, steun en kwaliteitscontrole van de technische en functionele analyses

- Tweede- en derdelijns technische en/of functionele problemen oplossen

- Strategisch, organisatorisch en uitvoerend of ondersteunend actief zijn in het raam van de automatisering en de informaticadiensten

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- Benchmarking van IT-producten

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers

- De medewerkers opleiden op de werkplaats

- De medewerkers responsabiliseren

- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team

- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
- Aanwezig zijn op de geschikte fora

- Werkgroepen voorzitten, vergaderingen leiden,…

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Informatiesessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Zijn/haar kennis doorgeven aan nieuwe collega's

- Informatie geven aan de experten in andere domeinen

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

- Ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van complexe toepassingen

- Programma's schrijven

- Bestaande applicaties verbeteren

- Applicaties aanpassen op basis van de technische ontwikkelingen (hardware en software)

- Applicaties aanpassen op basis van reglementaire en administratieve wijzigingen

- Een gebruiksvriendelijke interface garanderen voor de applicaties

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Beheren en opvolgen van de dossiers m.b.t. de ICT hardware- en softwarebehoeften (Opstellen van Dmat, verzamelen van de behoeften, opvolging van de markten…)

- Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen

- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

- De behandelde dossiers controleren

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen die verband houden met ICT aangelegenheden binnen diens team en divisie, in functie van diens kennis en, zo nodig, de informatie aan diens collega's overmaken

- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

OPMERKINGEN

De aangeworven persoon zal werken in de Business Unit Personeelsbeleid (Human Resources - BIPER). Deze staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften die verband houden met het beheer van het personeel.

o Goede kennis van Microsoft producten is gevraagd
o Kennis van UML, PHP, SQL, C# is gevraagd

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Products (Products Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste, die door de politie in gebruik worden genomen.

Hij verzekert het beheer en de opvolging van het 'release management committee' waarin de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de 'release' zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd.

Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een behoefteraming van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een ICT georiënteerd bachelor diploma
o Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
o Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
CLABOTS
Voornaam
Catherine
Functie
Diensthoofd BIPER
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.64.10
Korps/directie/dienst
DRI-DIPO-BIPER
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5234 T 18 04
Korps/directie/dienst
7362 - Dri - Products
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Meewerken aan de realisatie, steun en kwaliteitscontrole van de technische en functionele analyses

- Tweede- en derdelijns technische en/of functionele problemen oplossen

- Strategisch, organisatorisch en uitvoerend of ondersteunend actief zijn in het raam van de automatisering en de informaticadiensten

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- Benchmarking van IT-producten

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers

- De medewerkers opleiden op de werkplaats

- De medewerkers responsabiliseren

- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team

- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
- Aanwezig zijn op de geschikte fora

- Werkgroepen voorzitten, vergaderingen leiden,…

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Informatiesessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Zijn/haar kennis doorgeven aan nieuwe collega's

- Informatie geven aan de experten in andere domeinen

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

- Ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van complexe toepassingen

- Programma's schrijven

- Bestaande applicaties verbeteren

- Applicaties aanpassen op basis van de technische ontwikkelingen (hardware en software)

- Applicaties aanpassen op basis van reglementaire en administratieve wijzigingen

- Een gebruiksvriendelijke interface garanderen voor de applicaties

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Beheren en opvolgen van de dossiers m.b.t. de ICT hardware- en softwarebehoeften (Opstellen van Dmat, verzamelen van de behoeften, opvolging van de markten…)

- Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen

- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

- De behandelde dossiers controleren

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen die verband houden met ICT aangelegenheden binnen diens team en divisie, in functie van diens kennis en, zo nodig, de informatie aan diens collega's overmaken

- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

OPMERKINGEN

De aangeworven persoon zal werken in de Business Unit Logistieke en financiële middelen (Logistic and Financial Resources - BILOG) werken. Deze staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften met betrekking tot de logistieke en financiële processen.

o Goede kennis van Microsoft producten is gevraagd
o Kennis van UML, PHP, SQL, C# is gevraagd

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Products (Products Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste, die door de politie in gebruik worden genomen.

Hij verzekert het beheer en de opvolging van het 'release management committee' waarin de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de 'release' zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd.

Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een behoefteraming van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een ICT georiënteerd bachelor diploma
o Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
o Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ZACKAROFF
Voornaam
Katja
Functie
Chef de service BILOG
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.64.10
Korps/directie/dienst
DRI-DIPO-BILOG
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5230 T 18 04
Korps/directie/dienst
7634 - Dri - Dise - Technical Service Center Ict
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

- Backup/restores van gedeelde gegevens

- Beheer van toegangen tot deze gegevens

- Beheer van de op de client-pc's geïnstalleerde toepassingen en gegevens

- Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden

- Hardwareproblemen oplossen

- De informaticatoepassingen en -systemen updaten

- De gegevens in het programma voor de informatica-inventaris opvolgen en bijwerken

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Bieden van eerstelijns bijstand aan gebruikers van de informaticatools en hen de mogelijkheid geven de geleverde middelen op een efficiënte en correcte manier te gebruiken.

- De onvoorziene computerproblemen oplossen (blokkering, overbelasting, enz.)

- Eventuele klachten van gebruikers ontvangen

- Afstemmen op andere diensten om de ICT-problemen te behandelen

- Deelnemen aan een permanentie

Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- De inventarissen regelmatig nakijken

- Logistieke behoeften inplannen

- De nodige informatie opvragen bij de verschillende diensten

- Voorraadbeheersing bezorgen

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen
analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen

- De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen

- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken

- Technische adviezen opstellen

- Het beheer van een project

- Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten

- Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten

- Beheer van de ICT-stocks

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

- De goede werking van het gebruikte materiaal controleren

- Bij toestellen of uitrustingen kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren

- Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden

- Defecte of verouderde toestel- of uitrustingselementen vervangen

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten

- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega's alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes

- Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega's en medewerkers adviseren

- Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers

- De medewerkers opleiden op de werkplaats

- De medewerkers responsabiliseren

- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team

- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

- De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de medewerkers doorgeven

- Instaan voor het personeel dat onder zijn bevoegdheid valt, coachend optreden en de medewerkers voortdurend motiveren

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Zorgen voor de invoering van de nieuwe systemen en voor het onderhoud van de bestaande systemen.
Het beheren van de netwerkgegevens, de toepassingen en het ICT-materiaal teneinde de gebruikers de mogelijkheid te geven om hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren dankzij een performante en efficiënte IT-omgeving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het "1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde "I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een ICT of electronisch georiënteerd bachelor diploma
- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
Verwachte gedrag :

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
CAWET
Voornaam
Pascal
Functie
Diensthoofd Services (DISE)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.97
Korps/directie/dienst
DRI - DISE
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5645 N 18 03
Korps/directie/dienst
5433 - Kruibeke/Temse
Werkplaats
Nagelheetmakerslaan 1
9140 Temse
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Deze functie is toegankelijk voor houders van een bachelordiploma ICT.
Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving
 •  Je helpt mee aan het technisch beheer van het informaticapatrimonium van de politiezone.
 • Je werkt in teamverband met de ICT-coördinator, die je directe leidinggevende is.
 • Je verzekert de relatie tussen het functioneel en technisch aspect van de ISLP en moet dagelijks het systeem kunnen beheren.
 • Je beheert het administratief netwerk op technisch niveau.
 • Je verzekert de opvolging van de installatie van het telematicamateriaal zowel op niveau van de hardware als op het niveau van de software.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan de beurtrol van de wachtdienst van de ICT-dienst.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen.
 • Je ondersteunt het personeel bij de toepassingen van de informatica en het herstellen van defecten en storingen binnen het ICT-domein;
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de ICT-coördinator;
 • In geval van afwezigheid van de ICT-coördinator, neem je deel aan bovenzonale overlegfora.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Kruibeke Temse

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakelde voertuigen).

Gewenst profiel
 • Je hebt kennis van SharePoint (online, O365), SQL, scripting (powershell, ...).
 • Je hebt kennis van HTML, PHP, ASPX en Javascripting.
 • Je bent bedreven in het opstellen van scripts en/of query's om informatie op te halen uit achterliggende systemen of om een koppeling te leggen met andere platformen.
 • Je hebt ervaring met het bouwen van het front-end gedeelte bovenop bestaande SharePoint-portalen.
 • Je bent in staat om informatie te integreren in Sharepoint of in andere O365 applicaties zodat deze informatie op een gebruiksvriendelijke manier weergegeven wordt en op een eenvoudige manier gedeeld kan worden.
 • Pluspunt : je hebt kennis van MS PnP (SharePoint/Office365 Patterns and Practices).
 • Kennis van de politieomgeving, meer bepaald van de gangbare informaticatoepassingen, van het technisch beheer en van het functioneel beheer zijn een pluspunt, maar geen vereiste. Jouw bereidheid om deze zaken aan te leren is minstens even belangrijk.
 • Je beschikt over een analytisch vermogen.
 • Je bent polyvalent en bent in staat prioriteiten te bepalen.
 • Je bent nauwkeurig, stressbestendig en je kan zelfstandig werken.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je kan je vinden in onze waarden van collegialiteit, vertrouwen, integriteit, professionalisme en respect.

 Je beschikt over de Belgische nationaliteit of bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen

Informations

Naam
De Herdt
Voornaam
Sven
Functie
ICT Coördinator
E-mail
sven.deherdt.1@police.belgium.eu
Telefoon
03 710 97 39
Korps/directie/dienst
PZ Kruibeke/Temse
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5039 N 18 06
Korps/directie/dienst
5453 - Riho
Werkplaats
Kwadestraat 159
8800 Roeselare
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen (Bachelor), in het domein van informatica.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De medewerker behoort tot het administratief en logistiek kader zoals bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Het artikel II.III.1 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten bepaalt de niveaus en de graden in het administratief en logistiek kader.

De medewerker behoort tot het niveau B met de graad ICT consulent.

Algemene functiebeschrijving:

Uitvoering van het takenpakket behorende tot de dienst Informatica waarvoor geen politionele bevoegdheid vereist is.

• Uitvoering van het takenpakket zoals omschreven in bijlage 2 van de omzendbrief PLP 5bis (zie punt 5 opdrachten).

• Een correct en adequaat onthaal verzekeren.

• Uitvoering van de bovenvermelde opdrachten en taken onder de leiding van de hiërarchisch hoger geplaatste(n).

• Is bereid te werken in een vast dienstrooster/uurschema. Dit dienstrooster/uurschema zal worden opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.

• Is bereid te werken in een systeem (wachtrol) waarin het personeelslid bereikbaar en terugroepbaar is.

 

Een eventuele verlenging van het contract is mogelijk.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie

Politiezone Riho (Roeselare – Izegem – Hooglede) 5453

Directie Informatiebeheer – dienst ICT

www.politiezoneriho.be

Extra aanbod
een jaarlijkse competentietoelage na één jaar dienst mits slagen voor een gecertificeerde opleiding
Competenties/Specifieke diplomavereisten

in bezit zijn van een rijbewijs B

Gewenst profiel

Vaktechnische kennis

 • Een vorming in de informatica genoten hebben.
 • Kennis van netwerken (LAN-WAN);
 • Kennis van gangbare beheerssystemen (omgeving Windows, Linux, ...);
 • Kennis van gangbare softwareprogramma’s;
 • Een basiskennis bezitten van technisch Engels ;
 • Kunnen programmeren in één van de gangbare programmeertalen.
 • Kunnen programmeren in WINDEV is een meerwaarde – indien geen kennis van WINDEV : zich ertoe verbinden om een opleiding in deze materie te volgen.

Een goede praktische en theoretische kennis van de vaktechnische werkmethodes door opleiding voor de functie en het kunnen gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen.

Dit vereist onder meer:

 • doelgericht problemen van anderen kunnen analyseren en omzetten in programma's;
 • een goede kennis dossierbeheer en -opbouw;
 • een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen;
 • een goede kennis van de administratie;
 • kennis van beleidstechnieken;
 • beschikken over een analytisch denkvermogen;
 • een voldoende kennis van de politietechnieken;
 • projectmatig kunnen werken;
 • ervaring en kennis kunnen overdragen op derden;
 • een uitstekende kennis van de nodige informaticasystemen eigen aan een korps;
 • het openstaan voor technologische vernieuwingen en de aanleg om nieuwe toepassingen snel aan te leren.

Vanaf zijn indiensttreding verbindt de technisch beheerder zich ertoe om de basisopleiding georganiseerd door DGS/DST, en elke bijkomende opleiding die door de dienst nuttig geacht wordt, te volgen.

Leiderschap en vaardigheden

Is bekwaam om in diverse situaties een aan de situatie aangepast leiderschap uit te oefenen over een middelgrote groep medewerkers.

De medewerker kan hierbij:

 • op een transparante wijze doelstellingen formuleren;
 • effectief organiseren;
 • helder en open communiceren;
 • wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen creëren;
 • samen evolueren en verder leren.

De medewerker geeft blijk van een klantgerichte houding.

Persoonlijkheidskenmerken

Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin de consulent verkeert. Kan conform werken binnen de beleidslijnen van het korps, het beheersorgaan en de dienst. Kan binnen de eigen bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen.

De consulent kenmerkt zich door:

 • zin voor administratief werk;
 • punctualiteit, orde en netheid;
 • een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
 • discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;
 • flexibiliteit en stressbestendigheid;
 • beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid.

Handelingsvrijheid

Werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten. Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen.

Samenwerking

Kan zelfstandig maar evengoed in teamverband werken en functioneren. De consulent staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten van het korps. De consulent is bereid een collega te raadplegen en staat open voor de geformuleerde ideeën.

Bestuursvaardigheid

Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen. Is bereid knelpunten te signaleren bij de korpschef en deze daarin te adviseren.

Leidinggeven

Is bekwaam om in diverse situaties een aan de situatie aangepast leiderschap uit te oefenen over een middelgrote groep medewerkers.

TAAKOMSCHRIJVING

Algemeenheden

De technisch beheerder is de partner van DST op het niveau van de politiezone voor elk probleem betreffende het beheer en de administratie van de lokale operationele telematica-infrastructuur. In dat opzicht, is hij het aanspreekpunt tussen DGS/DST en zijn lokale hiërarchie.

Opdrachten

*Bewaking van de telematicastandaarden

De technische beheerder ziet in de zone toe op de door DGS/DST voorgeschreven telematicastandaarden. In dit kader wordt er van de beheerder verwacht dat deze de hiërarchie en DGS/DST verwittigen van elk misbruik van het systeem waarvan ze binnen hun functie kennis zouden krijgen.

Indien nodig kunnen de technische beheerders ook de aanvragen tot wijziging die ze nuttig achten, aan DGS/DST doorgeven. Hetzelfde geldt voor alle vragen tot uitbreiding van de bestaande platformen.

*Dagelijks beheer en onderhoud van de operationele telematica-infrastructuur

Het omvat uitsluitend:

 • de installatie/herinstallatie, de upgrade hardware en software, evenals de configuratie van werkstations;
 • de installatie/herinstallatie en de configuratie van de printers;
 • het beheer van lokale schema’s inzake IP-adressen, hun begrenzingen en de adresseringspolitiek zoals door DST is bepaald;
 • definiëren van een strategie voor de gegevensbewaring (systeemback-up en gegevensback-up);
 • het beheer van de LAN-netwerken;
 • het beheer van WAN-netwerken, andere dan Hilde;
 • het definiëren van gebruikers binnen het systeem (creatie van gebruikers en bepaling van toegangsrechten)
 • de bepaling van toegangsrechten op het niveau van de toepassingen, voor zover enkel hij bevoegd is in plaats van de functionele beheerder;
 • beheer van lokale telematische infrastructuur (buiten operationele infrastructuren).

*Technische bijstand en opleiding van gebruikers verzekeren

*Architectuur van de telematica-infrastructuur binnen de zones

Teneinde de coherentie te handhaven van de dossiers die de beschrijving van de telematica-architectuur van de zone weergeven, engageert de lokale technische beheerder zich om zo spoedig mogelijk elke aangebrachte structurele wijziging aan de lokale architectuur mee te delen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Er wordt een selectiegesprek gehouden in het administratief hoofdgebouw van de politiezone Riho, Kwadestraat 159 A-B te 8800 Roeselare (Accent Business Park) .

Bij meer dan 10 kandidaten wordt een eerste selectie gedaan op basis van CV en motivatiebrief. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd naar het selectiegesprek.

Tijdens het selectiegesprek wordt een praktische proef georganiseerd.

Informations

Naam
Verbeke
Voornaam
Frederic
Functie
Diensthoofd ICT
E-mail
frederic.verbeke@police.belgium.eu
Telefoon
051/231538
Korps/directie/dienst
Politiezone Riho - Informatiebeheer - ICT