Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5253 T 18 05
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronisch georiënteerd

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Ondersteunen van de implementatie van de operationele informatiesystemen in het kader van 2de lijnsondersteuning

- Technische en/of functionele antwoorden en inlichtingen verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers

- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet

- De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen

- Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten

- Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie

- Beheer van incidenten

- De incidenten opsporen en registreren

- De classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen

- De incidenten bestuderen en diagnosticeren

- De incidenten oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen)

- De incidenten integreren, er de monitoring en de opvolging van doen en deze ook communiceren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten

- Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten

- ICT dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen

- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken

- Technische adviezen opstellen

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten

- Zijn kennis doorgeven (informatiesessies houden) hetzij voor de gebruikers, hetzij voor de informatica medewerkers

- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega's alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes

- Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega's en medewerkers adviseren

- Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

- Het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen;

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

- Aanwezig zijn op de geschikte fora

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten

- De vordering van het werk opvolgen

- Opvolgen van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke

- Het verzekeren van technische steun

- Prioriteiten stellen bij de uit te voeren taken

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- De medewerkers opleiden op de werkplaats
- De medewerkers responsabiliseren
- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
- De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de medewerkers doorgeven
- Helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het "1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde "I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Het verzorgen van de ICT ondersteuning, het ICT onderhoud en de ICT technische expertise van 'de produkten ondersteund door de Divisie Services' teneinde de gebruikers van de Geïntegreerde Politie toe te laten hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De functie zal worden uitgevoerd binnen de Business Unit Beleid en Beheer, meer bepaald binnen het domein van de Nationale Referentietabellen en Business Intelligence.

- Consulent lid ICT

- houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronisch georiënteerd.

• Een goede beheersing van MS Office (Word, Excel, Access, Powerpoint…).

• Kennis van SQL.

• De kennis van object georiënteerde programmatietalen is een sterke meerwaarde (C#, Delphi)

• De kennis van agile working en DEVOPS is een meerwaarde.

• Kennis van business intelligence is een meerwaarde.

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is gewenst

-De functie kan onderworpen worden aan het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging. Meer informatie over dit onderwerp zal meegedeeld worden tijdens de selectie.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Informations

Naam
KLINCKHAMERS
Voornaam
Patrizia
Functie
Business Manager (BIPOL)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
0478/32.03.45
Korps/directie/dienst
DGR - DRi - DISE/BIPOL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5979 N 18 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Ervaring binnen een IT omgeving is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor alle radio- en telefonieverkeer binnen de Federale Politie in het arrondissement ten einde de continuïteit in de werking en de beveiliging van het netwerk te waarborgen.

TAKEN
Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.
- Instaan voor de programmatie en preventief/correctief onderhoud van radio’s
- Opvangen van defecten en instaan voor de reparaties
- Uitvoeren van metingen met betrekking tot radiodekking en interferenties
- Installeren van telefoons en radio’s
- Installeren van radio’s in voertuigen
- Uitoefenen van kwaliteitscontroles in functie van de werkingsnormen
- Installeren en onderhouden van communicatiemateriaal (fax, gsm, tablet, …)

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde radio- en telefoniemogelijkheden op niveau van het arrondissement
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik
- Behandelen van aanvragen tot het plaatsen van nieuwe telefoons en verplaatsen van bestaande telefoons
- Beheren van de netwerken, centrales, telefoonlijnen, radionetten en alarmlijnen
- Beheren van de faxen, printers, telefonen en video’s
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Geven van advies inzake specifieke dossiers
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten

Als helpdesk, Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- Optreden als contactpunt met betrekking tot radio en telefonievoor interne en externe klanten
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in een IT richting is vereist.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Praktische proef (uitsluitend)
Selectiecommissie
Werfreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd. IT manager
E-mail
csd.ant.resources.ict@police.belgium.be
Telefoon
03/829.71.23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5297 T 18 15
Korps/directie/dienst
7605 - Djsoc - Coord & Dir - Internetopsporen
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als consulent ICT, bijstand leveren in het kader van projecten en updaten van hardware en software van de ICT-omgeving , maar ook formuleren van technisch advies aan de leden van de cel i2 en deze bij te staan voor de juiste uitvoering van hun taken.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.
De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.
De cel i2 valt onder de bevoegdheid van de Directeur Operaties van Directie ter bestrijding van de ernstige en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) binnen de Federale Gerechtelijke Politie en functioneert transversaal t.o.v. de diensten van DJSOC.
De cel is een transversale multidisciplinaire cel die functioneel samenwerkt met de fenomenen van DJSOC. Op vraag levert ze ook steun aan de arrondissementen.
De cel werkt in synergie met andere partners van de Federale Politie (bvb DAO) om zo een bredere finaliteit beoogd worden
De cel zal o.a.:
- de internetrecherche binnen DJSOC organiseren. De cel zal echter, hoewel ze los van de fenomenen staan, ten dienste van de fenomenen zijn. In het kader van deze fenomenen voeren de leden van de cel opzoekingen uit in open bronnen en leveren expertise in internetgerelateerde onderzoeken.
- in samenwerking met de cel bestrijding van terrorisme en radicalisme van DJSOC steun leveren aan de Internet Referral Unit die werd opgericht in de schoot van Europol. Deze eenheid heeft als doel het ontdekken van radicaliserende en terroristische inhoud.
- kennis verzamelen en verspreiden in het kader van technologische onderzoeken naar de werking van o.a. systemen en toepassingen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder van een bachelor/graduaat diploma met specialisatie in informatica

Gewenst profiel

Kennis :

 Politionele organisatie - Niv.: GEBRUIKER
 Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LUYPAERT
Voornaam
Alain
Functie
Commissaris - Sectiechef
E-mail
alain.luypaert@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.63.25
Korps/directie/dienst
DJSOC - Coördinatie en Leiding - Internetrecherche
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5297 T 18 15
Korps/directie/dienst
7605 - Djsoc - Coord & Dir - Recherche Internet
Werkplaats
Rue Royale 202A
1000 Bruxelles
Provincie/Regio
Région de Bruxelles-Capitale
Arbeidsregeling
Temps plein (38h/semaine)
Aantal vacatures
3
Studieniveau
1 cycle/graduat/bachelier
Diplomavereisten

Être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations fédérales.

Niveau
Consultant-ICT
Aanvullende informatie
Ne pas être statutaire dans un emploi du même niveau au sein de la Police Intégrée
Priorité sera donnée aux candidats internes.
Réserve de recrutement
Type betrekking
Statutaire
Functiebeschrijving

Comme consultant ICT, assister aux projets et à la mise à jour du hardware et de logiciels de l’environnement ICT, mais aussi formuler des avis techniques afin d’aider les membres de la cellule i2 dans la bonne exécution de leurs missions.

Ons aanbod
Un emploi diversifié dans un contexte passionnant caractérisé par de nombreux contacts humains
100% d'intervention de l'employeur dans les coûts des transports publics et 100% des transport en train
Possibilité de bénéficier de primes en cas de prestations supplémentaires, de nuit ou de WE
La possibilité de suivre des formations gratuitement
32 jours de congé par an
Une assurance hospitalisation gratuite
Le salaire de départ est fixé à l'échelle barémique B1B (€28906.31 minimum au coefficient d'indexation actuel)
Voorstelling korps/directie/dienst

La Police judiciaire fédérale exerce, sur l'ensemble du territoire belge, des missions de police judiciaire (identification et recherche des auteurs d'infractions pénales) spécialisées vers la criminalité supra locale (et internationale), organisée et déstabilisant la société, et vers les délits qui requièrent une approche spécialisée. Elle a pour but la détection des phénomènes criminels et émergents, leur signalisation à temps aux autorités compétentes, la contribution à une diminution du risque potentiel que des faits criminels soient commis, l'exécution d'enquêtes judiciaires ou de recherche et l'approche des organisations criminelles. Elle apporte aussi un appui spécialisé à la police locale en mettant à disposition son expertise judiciaire et ses moyens spécialisés.
La direction centrale pour la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) est chargée de l'exécution des missions de police judiciaire spécialisées et de l'appui de ces missions quant à la criminalité grave et organisée.
Le Directeur des Opérations de la Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) de la Police judiciaire fédérale est compétent pour la cellule i2, qui fonctionne de façon transversale eu égard aux services de DJSOC.
La cellule est une cellule pluridisciplinaire transversale qui collabore d’un point de vue fonctionnel aux phénomènes de DJSOC. Elle fournit également un appui aux arrondissements sur demande.
La cellule fonctionne en synergie avec d’autres partenaires de la Police fédérale (par ex. DAO) afin d’élargir la finalité.
La cellule sera active notamment dans :
- L’organisation de la recherche sur Internet au sein de DJSOC. Bien qu’indépendante des phénomènes, la cellule sera à leur service. Dans le cadre de ces phénomènes, les membres de la cellule effectuent des recherches dans des sources ouvertes et fournissent leur expertise dans des enquêtes liées à Internet.
- en collaboration avec la cellule lutte contre le terrorisme et le radicalisme de DJSOC, l’appui fourni à la Internet Referral Unit créée au sein d’Europol. Cette unité vise à détecter un contenu terroriste ou radicalisant.
- la collecte et la diffusion de connaissances dans le cadre des recherches technologiques sur le fonctionnement de systèmes et d’applications notamment.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Titulaire d’un bachelier/graduat avec spécialisation en informatique

Gewenst profiel

Connaissances :

 Organisation policière – Niv. : UTILISATEUR
 Stratégie et politique – Niv. : BASE
 Appui au fonctionnement : Niv. : UTILISATEUR
 Missions de police – Niv. : BASE

Connaissances pratiques :

• Intégrer - Établir des liens pertinents entre diverses données afin de les intégrer de manière synthétique dans un tout cohérent, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates.
• Résoudre des problèmes - Affronter et maîtriser les situations inattendues en examinant les solutions possibles sur base de son expérience et de ses connaissances. Prendre des initiatives pour mettre en œuvre la solution la plus appropriée à chaque problème.
• Soutenir - Assumer le rôle de mentor en donnant l'exemple et en soutenant les personnes dans leurs activités.

Attitudes attendues :

• Adopter une orientation-client - Tenir compte des attentes et besoins des ''clients'' dans la définition et l'exécution des missions et leur offrir un service personnalisé orienté vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs.
• Coopérer - Créer et améliorer l'esprit d'équipe en s'identifiant aux objectifs communs, en partageant ses propres avis et idées et en aplanissant les conflits avec ses collègues.
• Dialoguer - Se familiariser avec les connaissances et l'expérience de son interlocuteur en demandant des éclaircissements, en s'intéressant à ce qu'il fait, en se mettant à sa place et en faisant le nécessaire pour comprendre son message dans sa globalité.
• S’auto-développer - Planifier et gérer son propre développement en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant continuellement par de nouvelles connaissances et compétences.
• Faire preuve d'engagement - S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre la meilleure qualité. Persévérer même en cas de frustration, d'opposition, de tension ou face à un travail fastidieux.

Chaque collaborateur s’engage à respecter les directives, procédures et instructions en matière de bien-être et à renseigner les situations et comportements dangereux à son responsable. Il veille également à utiliser les moyens mis à sa disposition en bon père de famille.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Commission de sélection
Réserve de recrutement: 24 mois

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LUYPAERT
Voornaam
Alain
Functie
Commissaris - Sectiechef
E-mail
alain.luypaert@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.63.25
Korps/directie/dienst
DJSOC - Coördinatie en Leiding - Internetrecherche
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5013 N 19 05
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De server- en netwerkbeheerder voert zijn/haar opdrachten uit onder het gezag en de leiding van het diensthoofd ICT.

De server- en netwerkbeheerder maakt deel uit van het Team Ondersteuning & Infrastructuur binnen de dienst ICT.

 

Specifieke taken:

- Serverbeheer

 • Beheren van de hardware van de servers (opvolgen defecten, preventief onderhoud,…)
 • Beheren van onze volledige virtuele serveromgeving
 • Beheren van onze SAN-omgeving
 • Beheren van de verschillende servertoepassingen (Windows, Linux, Active Directory, Exchange, Samba, SQL, SharePoint,…)
 • Beheren van de back-up-infrastructuur

- Netwerkbeheer

 • Beheren van onze netwerkverbindingen (LAN, WAN, Wi-Fi,…)
 • Beheren van de verschillende actieve componenten (switches, routers, VPN,…)
 • Beheren van onze firewalls

- Meewerken aan projecten waarbij een inbreng vanuit iemand van serverbeheer/netwerkbeheer noodzakelijk is.

- In samenspraak met de medewerkers van het Team Bedrijfstoepassingen de werkwijze bepalen om toepassingen te laten werken binnen onze serveromgeving, en deze werkwijze ook implementeren.

- Bereidheid om deel te nemen aan een wachtdienst.

- In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, bestaat uit 6 hoofdcommissariaten, 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden.

De dienst Informatie- en Communicatietechnologie biedt IT-ondersteuning aan alle diensten van het korps.
Concreet staat de dienst o.m. in voor
- de installatie van IT soft- en hardware
- het ontwikkelen van specifieke tools en software
- het onderhoud van het netwerk en serverpark
- het onderhoud van het VOIP-netwerk, de radiocommunicatie en de camera-systemen binnen de Stad Gent

Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel stadsfietsen als e-bikes, ter beschikking van haar personeelsleden, te gebruiken voor het woon- werktraject.
Gewenst profiel

Het competentieprofiel is te vinden via Jobpol/Administratieve jobs/Competentieprofielen/B of via deze link

 

Specifieke competenties

 • Sterk analytisch vermogen bezitten
 • Blijk geven van heel sterke klantgerichtheid, flexibiliteit en betrokkenheid
 • Doorzettingsvermogen & stressbestendigheid
 • Heel duidelijke blijk geven van probleemoplossend denken en werken
 • Grondige communicatieve vaardigheden bezitten
 • Kunnen samenwerken met collega’s om samen naar een oplossing te komen
 • Projectmatig werken is je bekend
 • Kennis van ITIL
 • Kennis van de gangbare softwarepakketten (Office,…)
 • Grondige kennis van server OS (Windows Server 2008-2012-2016, Linux Redhat)
 • Grondige kennis van Active Directory, Exchange, SQL, Samba (Linux)
 • Kennis van SharePoint is een pluspunt
 • Kennis van concept virtualisatie met VMWare
 • Kennis van SAN-omgeving
 • Grondige kennis van netwerkarchitectuur (OSI-model, routering,…)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfreserve van 12 maanden.

 

Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen toegevoegd te worden.

 

• Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.

• Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Informations

Naam
Vansevenant
Voornaam
Ruben
Functie
Diensthoofd
E-mail
Ruben.Vansevenant@police.belgium.eu
Telefoon
09/266 65 27
Korps/directie/dienst
ICT
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5808 N 18 22
Korps/directie/dienst
7308 - Coord En Steundirectie - Arr Oost-Vlaanderen
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen en de radiotechniek, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.
- Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software.
- Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups.
- Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens.
- Verzekeren van de configuratie van de pc’s.
- Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties.
- Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem.
- Beheren van de Sharepoint.
- Beheren van de active directory.
- Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s.

Als radio-ondersteuning, taken en activiteiten in het domein van radiocommunicatie verrichten volgens de geldende procedures om het radioapark van de entiteit optimaal te beheren.
- Programmatie van radiomiddelen en toebehoren.
- Preventief onderhoud van radio’s en toebehoren.
- Fout opsporing – diagnose van problemen.
- Radiodekking metingen (meting van de signaalsterkte op het terrein).
- Metingen van interferenties.
- Installatie van radio’s en toebehoren in voertuigen/moto’s.
- Het uitvoeren van kwaliteitscontroles in functie van gedefineerde standaarden.
- Correctief onderhoud (herstelling) van radioapparatuur.
- Logistieke opvolging en beheer van radioapparatuur en toebehoren.

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde informaticamogelijkheden op niveau van het arrondissement.
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik.
- Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie.
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt.
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein.
- Geven van advies inzake specifieke dossiers.
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten.
- Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen.
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten.
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag.
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels.
- Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten.
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijke directeur-coördinator. Onze eenheid is o.a. bevoegd voor de operationele en niet-operationele ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten en de lokale politie van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

De sectie Informatica van de dienst Middelenbeheer (PLIF) van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Extra aanbod
Fietsvergoeding
Glijdende uren
Vergoeding voor permanentiebeurtrol
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Affiniteit met ICT en/of radiotechniek.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voorafgaande eliminerende schriftelijke proef + selectiecommissie

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
ADAM
Voornaam
Daisy
Functie
IT Manager
E-mail
Daisy.Adam@police.belgium.eu
Telefoon
09/237.15.10
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen/PLIF/I
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5900 N 18 14
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Vereiste ervaring

Ervaring is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de
beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:
- Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software ;
- Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups ;
- Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens ;
- Verzekeren van de configuratie van de pc’s ;
- Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties;
- Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem ;
- Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s.

B. Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde informaticamogelijkheden op niveau van het arrondissement ;
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik ;
- Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie ;
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren.

C. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt ;
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein ;
- Geven van advies inzake specifieke dossiers ;
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten ;
- Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica.

D. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:
- Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen ;
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten ;
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag ;
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels ;
- Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten ;
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun
inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma in een IT richting.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klant gericht opt reden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke/praktische proef en selectiecommissie

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd IT manager
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5127 N 18 23
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Vereiste ervaring

Ervaring is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de
beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:
- Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software ;
- Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups ;
- Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens ;
- Verzekeren van de configuratie van de pc’s ;
- Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties;
- Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem ;
- Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s.

B. Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde informaticamogelijkheden op niveau van het arrondissement ;
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik ;
- Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie ;
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren.

C. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt ;
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein ;
- Geven van advies inzake specifieke dossiers ;
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten ;
- Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica.

D. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:
- Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen ;
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten ;
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag ;
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels ;
- Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten ;
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun
inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma in een IT richting.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klant gericht opt reden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke/praktische proef en selectiecommissie

 

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd IT manager
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5022 T 18 05
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Georges Marlowsquare 3
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Een vorming in informatica genoten hebben (graduaat – niveau 2+)
Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving
 • Volledig technisch beheer van de telematische architectuur van de zone :
  • Veiligheid
  • Onderhoud van de servers
  • Beheer van de licenties
  • Beheer van het netwerk
 • Beheer van de uitbreidingen (hardware, software) voor de hele zone
 • Opvolging van de installaties van het materiaal in de hele zone
 • Het ter beschikking stellen van performant materiaal aan het personeel
 • De inplaatsstelling van informaticasystemen aangepast aan de noden
 • Oplossen, op lokaal niveau, van diverse problemen aangaande de (informatica)toepassingen
 • Bijstand aan de vorming : de voortgezette informaticavorming verzorgen binnen de lokale politiezone.
 • Aan de andere diensten een bijzondere expertise ter beschikking stellen
 • Ontwikkeling van toepassingen
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ 5342 - Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem

Gewenst profiel

Competentie model voor niveau B.

 

Specifieke voorwaarden voor de vacante plaats :

 • De programmatietools PHP 7 en Javascript (css, frameworks zoals angular of laravel, enz…) beheersen
 • De Windows-Interface (7,10, server 2012, server 2016) beheersen
 • AD Microsoft, de SCCM alsook de GPO’s beheersen
 • De Microsofttools (Office 365,…) beheersen
 • De virtualisatie-omgevingen (proxmox, vsphere, virtualbox, enz…) beheersen
 • Over een basiskennis technisch Engels beschikken
 • Over een kennis netwerken en routingsystemen beschikken.
 • De kennis over CLI’s Cisco en Dell iso ok een troef.
 • De kennis over Operating Systems LINUX en de systemen van beheer van gegevensbanken is onontbeerlijk
 • Klantgericht zijn
 • Teamgeest vertonen
 • Verantwoordelijkheidszin hebben
 • Een kritische geest en organisatiezin hebben
 • Dynamisch en beschikbaar zijn
 • Een goed voorkomen hebben
 • Autonoom kunnen werken
 • Kennis van de tweede taal is een troef
 • Oog voor detail hebben en nauwgezet zijn
 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukking
 • Polyvalent zijn
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen

Informations

Naam
VANHOLLEBEKE
Voornaam
Stéphane
Functie
Directeur DAP
E-mail
Stephane.vanhollebeke@police.belgium.eu
Telefoon
02 5 639 586
Korps/directie/dienst
PZ Uccle/W-B/Auderghem
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5627 N 17 15
Korps/directie/dienst
5460 - Polder
Werkplaats
St.-Sebastiaansplein 1
8680 Koekelare
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Bij Politiezone Polder sta je in voor de informatica-ondersteuning van de 110 medewerkers van onze operationele en administratieve diensten. Samen met je collega’s werk je aan de uitbouw van het dynamisch en professioneel imago van de politie.

Met je collega ICT-specialist en ondersteund door de ICT-specialisten van onze netwerkorganisatie werk je dicht bij huis, in een boeiende en actieve politiezone waar teamwork en aandacht voor je work-life balance heel belangrijk zijn. In deze statutaire job bieden we je ook tal van opleidingsmogelijkheden.

Jouw taken:

 • Je staat in voor het technisch beheer van ons politioneel informaticasysteem,  onze Citrixomgeving, Linux- en Windowsservers, VMWare-infrastructuur, ons cameranetwerk,…;
 • Je zorgt voor het onderhoud en de ondersteuning van de hardware, je installeert en configureert nieuwe computers, printers en servers, je beheert de VMWare hosts en de shared storage,…;
 • Je staat mee garant voor de werking van LAN, WAN, WiFi- en ons straalverbindingsnetwerk;
 • Je hebt een goede dosis programmeerlogica en hebt kennis van relationele databanken;
 • Je bent binnen onze organisatie het aanspreekpunt voor hard- en softwareproblemen, geeft opleiding aan onze collega’s, adviseert de korpsleiding en waakt over de telematicastandaarden opgelegd door onze partner DRI van de federale politie;
 • Je werkt mee in een beurtrol van bereikbaarheid en terugroepbaarheid.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE POLDER

Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • Je bent houder van een bachelordiploma of een graduaat. Studies informatica zijn een pluspunt
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Aan ervaring hechten we minder belang, je krijgt van ons een gedegen training “on the job”.

 

Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Jouw competenties:

 • Je bent een collega die leergierig is, zin toont voor initiatief en betrokken is;
 • Je bent een teamspeler, hebt zin voor communicatie en bent dienstverlenend ingesteld;
 • Je bent creatief en oplossingsgericht en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om je kennis te verruimen en te onderhouden;
 • Lid zijn/geweest zijn van een jeugdbeweging is een pluspunt.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Informations

Naam
Declerck
Voornaam
Peter
Functie
Consulent - Personeelsbeheer
E-mail
Peter.Declerck.1@police.belgium.eu
Telefoon
051 51 98 31