Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5024 T 19 05
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

• Zorgen voor de invoering van de nieuwe systemen en voor het onderhoud van de bestaande systemen.

Het beheren van de netwerkgegevens, de toepassingen en het ICT-materiaal teneinde de gebruikers de mogelijkheid te geven om hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren dankzij een performante en efficiënte IT-omgeving.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

- Backup/restores van gedeelde gegevens

- Beheer van toegangen tot deze gegevens

- Beheer van de op de client-pc's geïnstalleerde toepassingen en gegevens

- Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden

- Hardwareproblemen oplossen

- De informaticatoepassingen en -systemen updaten

- De gegevens in het programma voor de informatica-inventaris opvolgen en bijwerken

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Bieden van eerstelijns bijstand aan gebruikers van de informaticatools en hen de mogelijkheid geven de geleverde middelen op een efficiënte en correcte manier te gebruiken.

- De onvoorziene computerproblemen oplossen (blokkering, overbelasting, enz.)

- Eventuele klachten van gebruikers ontvangen

- Afstemmen op andere diensten om de ICT-problemen te behandelen

- Deelnemen aan een permanentie

Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- De inventarissen regelmatig nakijken

- Logistieke behoeften inplannen

- De nodige informatie opvragen bij de verschillende diensten

- Voorraadbeheersing bezorgen

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinenanalyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen

- De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen

- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken

- Technische adviezen opstellen

- Het beheer van een project

- Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten

- Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten

- Beheer van de ICT-stocks

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

- De goede werking van het gebruikte materiaal controleren

- Bij toestellen of uitrustingen kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren

- Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden

- Defecte of verouderde toestel- of uitrustingselementen vervangen

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten

- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega's alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes

- Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega's en medewerkers adviseren

- Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers

- De medewerkers opleiden op de werkplaats

- De medewerkers responsabiliseren

- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team

- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

- De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de medewerkers doorgeven

- Instaan voor het personeel dat onder zijn bevoegdheid valt, coachend optreden en de medewerkers voortdurend motiveren

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het "1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde "I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk..

- Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.

- Rijbewijs B noodzakelijk.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een uitschakeling technische test zal plaats vinden voor het interview

Wervingsreserve: 24 maand

Informations

Naam
CAWET
Voornaam
Pascal
Functie
Chef de Division (DISE)
E-mail
Dri.Resources.Pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DRI – Dise (Services)
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5025 T 19 05
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
• Het verzorgen van de ICT ondersteuning, het ICT onderhoud en de ICT technische expertise van 'de produkten ondersteund door de Divisie Services' teneinde de gebruikers van de Geïntegreerde Politie toe te laten hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Ondersteunen van de implementatie van de operationele informatiesystemen in het kader van 2de lijnsondersteuning

- Technische en/of functionele antwoorden en inlichtingen verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers

- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet

- De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen

- Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten

- Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie

- Beheer van incidenten

- De incidenten opsporen en registreren

- De classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen

- De incidenten bestuderen en diagnosticeren

- De incidenten oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen)

- De incidenten integreren, er de monitoring en de opvolging van doen en deze ook communiceren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten

- Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten

- ICT dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen

- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken

- Technische adviezen opstellen

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten

- Zijn kennis doorgeven (informatiesessies houden) hetzij voor de gebruikers, hetzij voor de informatica medewerkers

- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega's alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes

- Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega's en medewerkers adviseren

- Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

- Het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen;

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

- Aanwezig zijn op de geschikte fora

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten

- De vordering van het werk opvolgen

- Opvolgen van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke

- Het verzekeren van technische steun

- Prioriteiten stellen bij de uit te voeren taken

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- De medewerkers opleiden op de werkplaats
- De medewerkers responsabiliseren
- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
- De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de medewerkers doorgeven
- Helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het "1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde "I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd.

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar kan aan de functie verbonden zijn.

- Rijbewijs B noodzakelijk

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maand

Informations

Naam
CAWET
Voornaam
Pascal
Functie
Chef de Division (DISE)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DGR – DRI – DISE
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5026 T 19 05
Korps/directie/dienst
7634 - Dri - Dise - Technical Service Center Ict
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31|B
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Een bachelor diploma ICT

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Zorgen voor het onderhoud en het beheer van de stocks ICT teneinde de gebruikers van de Geïntegreerde Politie toe te laten hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Dossiers of situaties vanuit technisch (ICT) oogpunt analyseren.
- Technische begrippen overeenstemmend maken.
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
- De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
- Benchmarkings van ICT producten verwezenlijken.
- Technische adviezen opstellen.
- Het beheer van een project.
- Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten.
- Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten.
- Beheer van de ICT stocks.
- …
B. Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
Voorbeelden van taken:
- De goede werking van het gebruikte materiaal controleren.
- Bij toestellen of uitrustingen kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren.
- Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden.
- Defecte of verouderde toestel- of uitrustingselementen vervangen.
- …
C. Als help desk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
Voorbeelden van taken:

- Als helpdesk 2de lijn, ondersteunen van de implementatie van operationele informatiesystemen.
- Het probleem identificeren in de situatie die de aanvrager voorlegt.
- De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen.
- Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten.
- Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie.
- Beheer van incidents.
- De incidents opsporen en registreren.
- de classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen.
- De incidents bestuderen en diagnosticeren.
- De incidents oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen).
- De incidents integreren en er de monitoring en opvolging van doen, en deze ook communiceren.
- …

D. Als vertegenwoordiger
Op een professionele en transparante manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
Voorbeelden van taken:
- Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen
- Met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen
- Aanwezig zijn op geëigende fora

E. Als informatie-beheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven.
Voorbeelden van taken:
- Zijn kennis doorgeven (informatiesessies houden) hetzij aan de gebruikers, hetzij aan de collega’s.
- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun activiteiten.
- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega’s alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes.
- Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers).
- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail.
- Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega’s en medewerkers adviseren.
- Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen.
- …
F. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
Voorbeelden van taken:
- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen.
- Alle noden aan opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen.
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s op de werkvloer.
- Responsabiliseren van de medewerkers.
- Bij relationele problemen of conflicten tussen medewerkers tussenkomen.
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te kunnen leren.
- De informatie van de hiërarchie, de partners, … aan de medewerkers doorgeven.
- Helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken.
- …
G. Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
Voorbeelden van taken:
- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten.
- Het opvolgen van het verloop van het werk.
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke.
- Het verzekeren van technische steun.
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.
De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst”. Binnen die context is de dienst Services eveneens het “1ste lijns” aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde “I’s” om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.
De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het ‘service management committee’ waarbinnen de SLA’s van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klanten ondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.
De dienst ziet toe op de ‘plan-do-check-act’-cyclus door de ‘bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures’ aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- De kennis van de 2de landstaal en van het Engels is een belangrijke meerwaarde.
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.
- Rijbewijs B noodzakelijk

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maand

Informations

Naam
FACK
Voornaam
Glenn
Functie
Chef de service (DISE) - Section Uccle
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DGR – DRI – DISE
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5979 N 18 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Ervaring binnen een IT omgeving is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor alle radio- en telefonieverkeer binnen de Federale Politie in het arrondissement ten einde de continuïteit in de werking en de beveiliging van het netwerk te waarborgen.

TAKEN
Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.
- Instaan voor de programmatie en preventief/correctief onderhoud van radio’s
- Opvangen van defecten en instaan voor de reparaties
- Uitvoeren van metingen met betrekking tot radiodekking en interferenties
- Installeren van telefoons en radio’s
- Installeren van radio’s in voertuigen
- Uitoefenen van kwaliteitscontroles in functie van de werkingsnormen
- Installeren en onderhouden van communicatiemateriaal (fax, gsm, tablet, …)

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde radio- en telefoniemogelijkheden op niveau van het arrondissement
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik
- Behandelen van aanvragen tot het plaatsen van nieuwe telefoons en verplaatsen van bestaande telefoons
- Beheren van de netwerken, centrales, telefoonlijnen, radionetten en alarmlijnen
- Beheren van de faxen, printers, telefonen en video’s
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Geven van advies inzake specifieke dossiers
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten

Als helpdesk, Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- Optreden als contactpunt met betrekking tot radio en telefonievoor interne en externe klanten
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in een IT richting is vereist.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Praktische proef (uitsluitend)
Selectiecommissie
Werfreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd. IT manager
E-mail
csd.ant.resources.ict@police.belgium.be
Telefoon
03/829.71.23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 24
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Zoeken naar zeer specifieke technische oplossingen ter ondersteuning van operationele processen. Voorbeeld: Een oplossing zoeken om digitale informatie op een discrete manier ter beschikking stellen van onderzoekers of operationele collega’s ;
• Ontwikkelen en assembleren van eigen tools als complete of gedeeltelijke oplossingen van een operationeel technisch probleem, waarvoor de oplossing niet zomaar op de markt beschikbaar is ;
• De behoeftes analyseren van elk proces en deze vertalen naar concrete voorstellen naar de verantwoordelijken toe qua materiële ondersteuning. Voorbeeld: zoeken naar een geschikte informaticatoepassing om een bepaald type bestand te kunnen openen ;
• De concrete opvolging van en concrete deelname aan de aankoopprocedures voor het benodigde materiaal ter uitvoering van de processen ;
• Dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren. Voorbeeld: In het kader van een operationeel dossier de wensen van klanten/partners vertalen naar een voorstel qua ingezette toestellen en netwerkverbindingen, deze opvolgen en problemen oplossen wanneer ze zich voordoen ;
• Mogelijke technische oplossingen zoeken en vertalen in concrete adviezen/oplossingen. Bijvoorbeeld: Nadat een nieuwe software uitgerold wordt naar eindgebruikers, hiervoor een bruikbare handleiding opstellen en informatiesessies organiseren en geven (verkiesbaar in beide landstalen) ;
• Als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de activiteiten die de sectie VIDIP aanbelangen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van heimelijke plaatsingen van materiaal in het kader van bijzondere opsporingsmethoden en levert technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De Sectie VIDIP , AUDIP of LOCIP staan in voor de analyse van aangeleverde digitale gegevens (zoals video, audio en GPSinformatie) door middel van gespecialiseerde softwaretoepassingen. Daarnaast staat ze ook garant voor de configuratie van het materiaal aanwezig in de sectie en is ze verantwoordelijk voor het verzenden en het beheer van deze signalen naar de gepaste servers. Probleem oplossend denken is noodzakelijk. Helpdesk is een van de belangrijkste onderdelen van het werk, waarbij kennis van de twee landstalen een meerwaarde is. Als lid VIDIP ben je ook van permanentie (bereikbaar en terugroepbaar buiten de diensturen).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT

Gewenst profiel

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten ;
• Zich op een duidelijke manier mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in beide landstalen ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANDERPER
Voornaam
Stefaan
Functie
CP
E-mail
Stefaan.Vanderper@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 76 42
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 24
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Avenue de la Cavalerie 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Région de Bruxelles-Capitale
Arbeidsregeling
Temps plein (38h/semaine)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cycle/graduat/bachelier
Diplomavereisten

Etre porteur d’un diplôme ou d’un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B.

Niveau
Consultant-ICT
Aanvullende informatie
Ne pas être statutaire dans un emploi du même niveau au sein de la Police Intégrée
Réserve de recrutement
Type betrekking
Statutaire
Functiebeschrijving

• Chercher des solutions techniques très spécifiques comme soutien aux processus opérationnels. Exemple : Chercher une solution afin de mettre des informations digitales à disposition des enquêteurs ou collègues opérationnels de manière discrète ;
• Développer et assembler ses propres outils pour les proposer comme solution à un problème technique opérationnel, pour lequel la solution n'est pas disponible telle quelle sur le marché ;
• Analyser les besoins dans chaque processus opérationnel et les traduire en solutions concrètes vis-à-vis des responsables en termes de soutien matériel. Exemple : Rechercher un logiciel adéquat qui permet de lire des fichiers particuliers ;
• Suivre et participer de manière concrète aux procédures d'achat du matériel nécessaire à l'exécution des processus opérationnels ;
• Analyser des dossiers d'un point de vue technique et rédiger des avis. Exemple : Dans le cadre d’un dossier opérationnel, traduire les besoins des partenaires/clients en solutions techniques et informatiques, et installer l'arborescence du réseau créé. Le cas échéant, suivre le bon fonctionnement de ce réseau et résoudre les problèmes techniques éventuels ;
• Chercher les solutions techniques possibles et les traduire de manière concrète et compréhensible. Exemple : Lors de l’implémentation d’un nouveau logiciel, rédiger un mode d’emploi compréhensible, et organiser et donner (de préférence dans les 2 langues nationales) des sessions d’information ;
• Servir de point de contact lorsque les activités en cours sont de la compétence de la section VIDIP.

Ons aanbod
Un emploi diversifié dans un contexte passionnant caractérisé par de nombreux contacts humains
100% d'intervention de l'employeur dans les coûts des transports publics et 100% des transport en train
Possibilité de bénéficier de primes en cas de prestations supplémentaires, de nuit ou de WE
La possibilité de suivre des formations gratuitement
32 jours de congé par an
Une assurance hospitalisation gratuite
Le salaire de départ est fixé à l'échelle barémique B1B (€28906.31 minimum au coefficient d'indexation actuel)
Voorstelling korps/directie/dienst

La Direction des Unités Spéciales de la Police Fédérale (DSU) est une unité d’appui très spécialisée qui propose et/ou met en œuvre des avis, tactiques et techniques spécialisés au profit de la police locale et fédérale.
Cette Unité se focalise sur la grande criminalité organisée et les activités de groupements terroristes et extrémistes. Dans ce cadre, DSU est l’ultime service de police qui puisse être engagé.
DSU se compose de services situés à Bruxelles et de services déconcentrés (POSA).

Le Service NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), qui fait partie de l’unité centrale à Bruxelles, est principalement chargé de la préparation et de l’exécution de placements discrets de matériel dans le cadre des méthodes particulières de recherche et lors des situations de crise.

Les sections VIDIP, AUDIP et LOCIP sont responsables de l'analyse des données digitales (les signaux vidéo, audio ou GPS) soumis par des applications logicielles spécialisées. En outre, elles assurent également la configuration du matériel présent dans la section, et elles sont responsables de la transmission ainsi que de la gestion des signaux vidéo et audio vers les serveurs appropriés. Rechercher des solutions activement est très important. L’aspect « Helpdesk » est une des tâches primaires, dans laquelle la connaissance des deux langues nationales est une plus-value. Comme membre VIDIP, vous êtes également de permanence (contactable et rappelable après les heures de service).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Etre porteur d’un diplôme à orientation ICT

Gewenst profiel

• Intégrer - Établir des liens pertinents entre diverses données afin de les intégrer de manière synthétique dans un tout cohérent, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates ;
• Résoudre des problèmes - Affronter et maîtriser les situations inattendues en examinant les solutions possibles sur base de son expérience et de ses connaissances. Prendre des initiatives pour mettre en œuvre la solution la plus appropriée à chaque problème ;
• Soutenir - Assumer le rôle de mentor en donnant l'exemple et en soutenant les personnes dans leurs activités ;
• Être capable de s’exprimer, oralement et par écrit, de manière compréhensible dans les deux langues nationales ;
• Adopter une orientation-client - Tenir compte des attentes et besoins des ''clients'' dans la définition et l'exécution des missions et leur offrir un service personnalisé orienté vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs ;
• Coopérer - Créer et améliorer l'esprit d'équipe en s'identifiant aux objectifs communs, en partageant ses propres avis et idées et en aplanissant les conflits avec ses collègues ;
• Dialoguer - Se familiariser avec les connaissances et l'expérience de son interlocuteur en demandant des éclaircissements, en s'intéressant à ce qu'il fait, en se mettant à sa place et en faisant le nécessaire pour comprendre son message dans sa globalité ;
• S’auto-développer - Planifier et gérer son propre développement en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant continuellement par de nouvelles connaissances et compétences ;
• Faire preuve d'engagement - S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre la meilleure qualité. Persévérer même en cas de frustration, d'opposition, de tension ou face à un travail fastidieux ;
• Résistance au stress, maitrise de soi.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Organisation d'un ou plusieurs tests ou épreuves éliminatoires
- Réserve de recrutement : 24 mois

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANDERPER
Voornaam
Stefaan
Functie
CP
E-mail
Stefaan.Vanderper@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 76 42
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5127 N 18 33
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Vereiste ervaring

Ervaring is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de
beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:
- Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software ;
- Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups ;
- Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens ;
- Verzekeren van de configuratie van de pc’s ;
- Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties;
- Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem ;
- Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s.

B. Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde informaticamogelijkheden op niveau van het arrondissement ;
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik ;
- Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie ;
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren.

C. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt ;
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein ;
- Geven van advies inzake specifieke dossiers ;
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten ;
- Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica.

D. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:
- Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen ;
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten ;
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag ;
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels ;
- Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten ;
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun
inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma in een IT richting.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klant gericht opt reden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke/praktische proef en selectiecommissie

 

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd IT manager
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5022 T 18 05
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Georges Marlowsquare 3
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Een vorming in informatica genoten hebben (graduaat – niveau 2+)
Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving
 • Volledig technisch beheer van de telematische architectuur van de zone :
  • Veiligheid
  • Onderhoud van de servers
  • Beheer van de licenties
  • Beheer van het netwerk
 • Beheer van de uitbreidingen (hardware, software) voor de hele zone
 • Opvolging van de installaties van het materiaal in de hele zone
 • Het ter beschikking stellen van performant materiaal aan het personeel
 • De inplaatsstelling van informaticasystemen aangepast aan de noden
 • Oplossen, op lokaal niveau, van diverse problemen aangaande de (informatica)toepassingen
 • Bijstand aan de vorming : de voortgezette informaticavorming verzorgen binnen de lokale politiezone.
 • Aan de andere diensten een bijzondere expertise ter beschikking stellen
 • Ontwikkeling van toepassingen
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ 5342 - Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem

Gewenst profiel

Competentie model voor niveau B.

 

Specifieke voorwaarden voor de vacante plaats :

 • De programmatietools PHP 7 en Javascript (css, frameworks zoals angular of laravel, enz…) beheersen
 • De Windows-Interface (7,10, server 2012, server 2016) beheersen
 • AD Microsoft, de SCCM alsook de GPO’s beheersen
 • De Microsofttools (Office 365,…) beheersen
 • De virtualisatie-omgevingen (proxmox, vsphere, virtualbox, enz…) beheersen
 • Over een basiskennis technisch Engels beschikken
 • Over een kennis netwerken en routingsystemen beschikken.
 • De kennis over CLI’s Cisco en Dell iso ok een troef.
 • De kennis over Operating Systems LINUX en de systemen van beheer van gegevensbanken is onontbeerlijk
 • Klantgericht zijn
 • Teamgeest vertonen
 • Verantwoordelijkheidszin hebben
 • Een kritische geest en organisatiezin hebben
 • Dynamisch en beschikbaar zijn
 • Een goed voorkomen hebben
 • Autonoom kunnen werken
 • Kennis van de tweede taal is een troef
 • Oog voor detail hebben en nauwgezet zijn
 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukking
 • Polyvalent zijn
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen

Informations

Naam
VANHOLLEBEKE
Voornaam
Stéphane
Functie
Directeur DAP
E-mail
Stephane.vanhollebeke@police.belgium.eu
Telefoon
02 5 639 586
Korps/directie/dienst
PZ Uccle/W-B/Auderghem
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5627 N 17 15
Korps/directie/dienst
5460 - Polder
Werkplaats
St.-Sebastiaansplein 1
8680 Koekelare
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Bij Politiezone Polder sta je in voor de informatica-ondersteuning van de 110 medewerkers van onze operationele en administratieve diensten. Samen met je collega’s werk je aan de uitbouw van het dynamisch en professioneel imago van de politie.

Met je collega ICT-specialist en ondersteund door de ICT-specialisten van onze netwerkorganisatie werk je dicht bij huis, in een boeiende en actieve politiezone waar teamwork en aandacht voor je work-life balance heel belangrijk zijn. In deze statutaire job bieden we je ook tal van opleidingsmogelijkheden.

Jouw taken:

 • Je staat in voor het technisch beheer van ons politioneel informaticasysteem,  onze Citrixomgeving, Linux- en Windowsservers, VMWare-infrastructuur, ons cameranetwerk,…;
 • Je zorgt voor het onderhoud en de ondersteuning van de hardware, je installeert en configureert nieuwe computers, printers en servers, je beheert de VMWare hosts en de shared storage,…;
 • Je staat mee garant voor de werking van LAN, WAN, WiFi- en ons straalverbindingsnetwerk;
 • Je hebt een goede dosis programmeerlogica en hebt kennis van relationele databanken;
 • Je bent binnen onze organisatie het aanspreekpunt voor hard- en softwareproblemen, geeft opleiding aan onze collega’s, adviseert de korpsleiding en waakt over de telematicastandaarden opgelegd door onze partner DRI van de federale politie;
 • Je werkt mee in een beurtrol van bereikbaarheid en terugroepbaarheid.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE POLDER

Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • Je bent houder van een bachelordiploma of een graduaat. Studies informatica zijn een pluspunt
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Aan ervaring hechten we minder belang, je krijgt van ons een gedegen training “on the job”.

 

Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Jouw competenties:

 • Je bent een collega die leergierig is, zin toont voor initiatief en betrokken is;
 • Je bent een teamspeler, hebt zin voor communicatie en bent dienstverlenend ingesteld;
 • Je bent creatief en oplossingsgericht en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om je kennis te verruimen en te onderhouden;
 • Lid zijn/geweest zijn van een jeugdbeweging is een pluspunt.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Informations

Naam
Declerck
Voornaam
Peter
Functie
Consulent - Personeelsbeheer
E-mail
Peter.Declerck.1@police.belgium.eu
Telefoon
051 51 98 31