Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5024 T 19 05
Korps/directie/dienst
7360 - Dri - Intelligence
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De aangeworven persoon zal werken in de Business Unit Police Operations (Politieoperaties- BIOPS). Deze staat in voor de coördinatie van de behoeften op het vlak van informatie voor wat betreft alle politieoperaties op het terrein, meer bepaald de strategische en methodologische coördinatie van de informatie- en communicatiediensten van het arrondissement.

- Houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk..

- Goede kennis van telefoonnetwerken is een belangrijke meerwaarde
- Goede kennis van fallback mechanismen is een belangrijke meerwaarde

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Intelligence (Intelligence division - DINT) ontwikkelt een "management information" (MI) strategie naast een "intelligence-led policing" (ILP) concept, en staat in voor het beheer van het " change management committee ". Op basis van de behoefte uitgedrukt door de dienst Operaties stelt deze meerdere mogelijkheden voor die beantwoorden aan de behoeften van de klanten.

Op het vlak van MI, een concept dat is gericht op het gebruik van een schat aan informatie en op een functionele integratie en interne samenhang door middel van toepassingen, zorgt de dienst voor een gebruiksbeleid en middelenbeheer (al dan niet authentieke gegevensbronnen) en voor kwaliteit van de functionele analyses.

Op het vlak van ILP, een concept dat is gericht op het sturen van de organisatiewerking op basis van informatie en kennis, staat de dienst in voor het injecteren van het concept 'intelligence' in de producten/ toepassingen/ procedures/ informatiestromen (b.v. 'waarschuwingen') en voor een functionele link (op conceptueel vlak en op gebied van de werking) ter ondersteuning van verschillende 'intelligence workers' (strategische analisten, tactische analisten, …) binnen de politie.

Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ……)
 • De operationele en administratieve dossiers beheren
 • Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • De behandelde dossiers controleren

 

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • Inventariseren van de procedures/processen
 • Verbeteringsvoorstellen voor de actuele procedures/processen op basis van deskundigheid en ervaring
 • De normalisatie van de gebruikte methodologie rechtvaardigen
 • De normalisatie van de gebruikte methodologie rechtvaardigen
 • Scénario's voorstellen
 • Organigrammen opstellen
 • Functionele schema's opstellen
 • De verwachtingen van de gebruikers vertalen in technische specificaties met inachtname van de bestaande normen binnen de organisatie
 • Deelnemen aan consensusdiscussies
 • Deelnemen aan de realisatie van de planning

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Ondersteuning van projectbeheer ICT
 • Ondersteuning van software ontwikkelaars
 • Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten
 • Tweede- en derdelijns technische en/of functionele problemen oplossen

 

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • Volgens de procedures en regels orde brengen in en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst
 • De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...)
 • De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
 • Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken
 • Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

 • De relevantie van het documentaire aanbod beoordelen en het aanpassen indien nodig
 • De in de verschillende gegevensbanken gevonden informatie analyseren
 • De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en)
 • De dossiers of situaties analyseren vanuit een informatief oogpunt
 • De verschillende producten van informatiebeheer in overeenstemming brengen
 • Een situatie analyseren door een SWOT- analyse uit te voeren

 

Positionering van de functie :

De Intelligence Consultant ICT is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen.

De Intelligence Consultant ICT staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

 

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De aangeworven persoon zal werken in de Business Unit Police Operations (Politieoperaties- BIOPS). Deze staat in voor de coördinatie van de behoeften op het vlak van informatie voor wat betreft alle politieoperaties op het terrein, meer bepaald de strategische en methodologische coördinatie van de informatie- en communicatiediensten van het arrondissement.

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informations

Naam
DE DECKER
Voornaam
Bob
Functie
Business Unit Manager
E-mail
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 64 32
Korps/directie/dienst
DRI-DINT-BIOPS

Point de contact

Naam
Domingos-Valentim
Voornaam
Pauline
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5001 N 20 05
Korps/directie/dienst
5362 - Heist
Werkplaats
Kloosterstraat 1
2220 Heist-op-den-Berg
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

ervaring in de IT is een pluspunt (werkervaring of opleiding is aangewezen)

Competenties/Specifieke diplomavereisten

ICT-gerelateerd diploma

diploma niveau B (bachelor of gelijkgesteld)

Type betrekking
Contractueel
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Heist is een ééngemeentezone met ongeveer 43.000 inwoners.

Functiebeschrijving
 • uitvoeren van specifieke opdrachten van door informatica gestuurde toepassingen
 • actualiseringsopdrachten in de nieuwe website van de lokale politie in het federaal voorgesteld model
 • actualiseringsopdrachten in het lokaal intranet voor wat betreft opmaak van pdf-files en verspreiding
 • montage- en configuratieopdrachten uitgaande van de systeembeheerder met het oog op de ingebruikname/uit dienst name van applicaties
 • opvolgen van de informatica-administratie met het oog op listings uit de diverse databanken (vb. toegangscontrolesysteem, sleutelbeheersysteem, alarminstallatie, telefooncentrale)
 • administratiegerichte taken uitvoeren in opdracht van de systeembeheerder naar aanleiding van aanbestedingen, aankoop, leasing, onderhoud, vervangingen, herstellingen eigen aan het beheer van ICT-toepassingen
 • opvolgen van de batterijlading voor de diverse informaticatoepassingen
 • opvolgen configuratie - onderhoud - gebruiksklaar houden van de infrastructuur inzake informatica in het korps
 • het bieden van een klantgerichte eerstelijnsondersteuning van de gebruikers bij hun IT-gerelateerde vragen en problemen; geven van ondersteuning bij nieuwe informaticatoepassingen
 • opvolgen van back-ups en het uitvoeren van restores met het oog op de beveiliging van de informaticasystemen
 • aansturing team ICT onder leiding en gezag van diensthoofd OPSI
 • formuleren van verbetervoorstellen
Gewenst profiel
 • in staat op een zelfstandige basis vanuit een klantgerichte houding rekening houdend met de maatschappelijke en sociale aspecten, een administratief dossier samen te stellen dat zich binnen het werkterrein van het intern beheer bevindt wat dus veronderstelt dat men beschikt over de vereiste kennis van de toepassingen
 • de leden dienen de volgende eigenschappen te bezitten:
  • stabiele persoonlijkheid
  • loyaal, integer, objectief en discreet zijn
  • polyvalent medewerker
  • communicatief vaardig
  • diplomatisch en sociaal gericht
  • sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben
  • kwaliteiten in zich dragen om tot een resultaat te komen
  • in groep kunnen werken
  • stressbestendig zijn
  • pragmatisch ingesteld zijn
  • hoog normbesef bezitten
  • organisatorisch talent bezitten
  • redactioneel vaardig zijn binnen de informatica-gestuurde programma's en binnen de ISLP-systemen
  • bereid zijn tot het volgen van voortgezette opleidingen of specifieke opleidingen binnen de hen toegewezen functionaliteit
  • in staat zijn om het dossier te beheren, te analyseren en op basis van de verkregen informatie, actie te ondernemen of anderen daartoe in staat te stellen
  • inzicht te hebben in de gevolgen van wat men onderneemt
  • vindingrijk zijn en deze inventiviteit koppelen aan tactiek en tact
  • beschikken over de nodige flexibiliteit en discreet zijn
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

geschiktheidsproeven en interview met selectiecommissie

(dringende externe werving)

wervingsreserve: 12 maanden

Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informations

Naam
Daems
Voornaam
Marc
Functie
diensthoofd steun en informatiebeheer
E-mail
Marc.Daems.1@police.belgium.eu
Telefoon
015/750.968
Korps/directie/dienst
PZ Heist

Point de contact

Naam
Nys
Voornaam
Toby
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5020 T 19 05
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Kennis van Microsoft bureauticatoepassingen is gewenst (Word, Excel, …)

- Consulent lid ICT

- Houder zijn van een bachelor diploma ICT of met oriëntatie Elektronica.

- Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar is aan de functie verbonden.

- Rijbewijs B noodzakelijk.

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.

Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systeemarchitectuur (servers, netwerken, DB-beheer), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging.

Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het 'research & development committee' die als rol heeft verder te vernieuwen en te zoeken naar middelen om dit te doen.

Deze dienst biedt op dit gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
 • De medewerkers opleiden op de werkplaats
 • De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
 • De medewerkers responsabiliseren

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers of taken vanuit ICT-technisch oogpunt analyseren in verschillende domeinen (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …)
 • De coherentie verzekeren tussen de verschillende ICT-disciplines
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
 • Benchmarken tussen verschillende technische oplossingen en met gelijkaardige organisaties
 • Risicoanalyses opstellen

 

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 • De goede werking van de ICT-omgeving (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …) controleren en optimaliseren
 • Kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren
 • Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden
 • Voorzien in de vervanging of vernieuwing van verouderde of defecte elementen in de ICT-infrastructuur en -architectuur

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De ICT-behoeften opvolgen en vertalen in specificaties voor overheidsopdrachten
 • De dossiers in samenwerking met andere betrokken personen of diensten (budget, procurement) aftoetsten aan wettelijke en administratieve verplichtingen en het verloop van de procedure opvolgen
 • Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

 

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
 • Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken
 • Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen inzake ICT-aangelegenheden
 • Berichten ontvangen en doorgeven
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

 • Deelname aan specifieke seminaries
 • Vakliteratuur raadplegen
 • Volgen van opleidingen
 • de relevantie van het documentaire aanbod beoordelen

 

Positionering van de functie :

De Systems Consultant ICT is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen.

De Systems Consultant ICT staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

• Het ondersteunen van de General Systems Manager in de organisatie, de opvolging, de inplaatsstelling en de coördinatie van het ICT beleid van de geïntegreerde politie ten einde bij te dragen tot het optimaal bereiken van de strategische ICT doelstellingen die vastgelegd werden voor de geïntegreerde politie en om een efficiënte werking van de geïntegreerde politie te bevorderen.

Gewenst profiel

Kennis :

 

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

Verwachte gedrag :

 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een bekwaamheidstest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden

 

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informations

Naam
WILSON
Voornaam
Robinson
Functie
General Systems Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DRI - DIST

Point de contact

Naam
Domingos-Valentim
Voornaam
Pauline
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5021 T 19 05
Korps/directie/dienst
7362 - Dri - Products
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Consulent lid ICT

- Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd

- Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar kan aan de functie verbonden - zijn.

- Rijbewijs B noodzakelijk

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is gewenst

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Products (Products Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste, die door de politie in gebruik worden genomen.

Hij verzekert het beheer en de opvolging van het 'release management committee' waarin de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de 'release' zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd.

Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een behoefteraming van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

 

Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

 1. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

Voorbeelden van taken 

 

 • Meewerken aan de realisatie, steun en kwaliteitscontrole van de technische en functionele analyses
 • Tweede- en derdelijns technische en/of functionele problemen oplossen
 • Strategisch, organisatorisch en uitvoerend of ondersteunend actief zijn in het raam van de automatisering en de informaticadiensten
 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 • Technische begrippen overeenstemmend maken
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen
 • Benchmarking van IT-producten

 

 1. Als ploegverantwoordelijke

De collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 

Voorbeelden van taken 

 

 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
 • De medewerkers opleiden op de werkplaats
 • De medewerkers responsabiliseren
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
 • De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

 

 

 1. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

 

Voorbeelden van taken 

 

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

 • Aanwezig zijn op de geschikte fora
 • Werkgroepen voorzitten, vergaderingen leiden,…

 

 1. Als informatiebeheerder

De relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

 

Voorbeelden van taken 

 

 • Informatiesessies organiseren (voor de gebruikers)
 • Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail
 • Zijn/haar kennis doorgeven aan nieuwe collega's
 • Informatie geven aan de experten in andere domeinen

 

 1. Als informaticaondersteuning

Taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 

Voorbeelden van taken 

 

 • Ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van complexe toepassingen
 • Programma's schrijven
 • Bestaande applicaties verbeteren
 • Applicaties aanpassen op basis van de technische ontwikkelingen (hardware en software)
 • Applicaties aanpassen op basis van reglementaire en administratieve wijzigingen
 • Een gebruiksvriendelijke interface garanderen voor de applicaties

 

 1. Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

Voorbeelden van taken 

 

 • Beheren en opvolgen van de dossiers m.b.t. de ICT hardware- en softwarebehoeften (Opstellen van Dmat, verzamelen van de behoeften, opvolging van de markten…)
 • Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • De behandelde dossiers controleren

 

 1. Als contactpersoon

Antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voorbeelden van taken 

 

 • Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen die verband houden met ICT aangelegenheden binnen diens team en divisie, in functie van diens kennis en, zo nodig, de informatie aan diens collega's overmaken
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

• De General Product Manager bijstaan in de organisatie, de opvolging, de implementering en de coördinatie van de divisie Products.

Het verzekeren van de optimale werking van de informatiesystemen (hardware en software) teneinde bij te dragen om de strategische doelstellingen zoals gedefinieerd door de directie te bereiken en teneinde een efficiënte werking te bevorderen en de diensten van de gebruikers toe te laten om hun opdrachten te vervullen, steunend op een adequate, performante informaticastructuur en ICT-productengamma met een optimale beschikbaarheidsgraad

 

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een bekwaamheidstest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informations

Naam
MOREAU
Voornaam
Vincent
Functie
General Product Manager
E-mail
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.10
Korps/directie/dienst
DRI-DIPO

Point de contact

Naam
Domingos-Valentim
Voornaam
Pauline
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5022 T 19 05
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsplein 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Consulent lid ICT

- Houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd.

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar kan aan de functie verbonden zijn.

- Rijbewijs B noodzakelijk

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is gewenst

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het "1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde "I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

 

Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 

 • Ondersteunen van de implementatie van de operationele informatiesystemen in het kader van 2de lijnsondersteuning
 • Technische en/of functionele antwoorden en inlichtingen verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers
 • Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet
 • De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen
 • Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten
 • Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie
 • Beheer van incidenten
 • De incidenten opsporen en registreren
 • De classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen
 • De incidenten bestuderen en diagnosticeren
 • De incidenten oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen)
 • De incidenten integreren, er de monitoring en de opvolging van doen en deze ook communiceren

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

 • Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten
 • Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten
 • ICT dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren
 • Technische begrippen overeenstemmend maken
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen
 • De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken
 • Technische adviezen opstellen

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

 

 • Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten
 • Zijn kennis doorgeven (informatiesessies houden) hetzij voor de gebruikers, hetzij voor de informatica medewerkers
 • De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega's alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes
 • Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers)
 • Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail
 • Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega's en medewerkers adviseren
 • Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen

 

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

 

 • Het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen;
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora

 

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

 

 • Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten
 • De vordering van het werk opvolgen
 • Opvolgen van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke
 • Het verzekeren van technische steun
 •  

 • Prioriteiten stellen bij de uit te voeren taken
 •  

  Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

   

 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
 • De medewerkers opleiden op de werkplaats
 • De medewerkers responsabiliseren
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
 • De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de medewerkers doorgeven
 • Helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken

 

Positionering van de functie :

De Services Consultant ICT is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen.

De Services Consultant ICT staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

• Het verzorgen van de ICT ondersteuning, het ICT onderhoud en de ICT technische expertise van 'de produkten ondersteund door de Divisie Services' teneinde de gebruikers van de Geïntegreerde Politie toe te laten hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

Verwachte gedrag :

 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Kennistest(en) : De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informations

Naam
CAWET
Voornaam
Pascal
Functie
General Services Manager
E-mail
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.97
Korps/directie/dienst
DRI-DISE

Point de contact

Naam
Domingos-Valentim
Voornaam
Pauline
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5009 N 19 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma in een IT richting.

Ervaring is een pluspunt.

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De pijler I staat in voor het verzekeren van de continuïteit in de werking en de beveiliging van de niet-operationele informaticasystemen en –infrastructuur, alsook voor de optimale werking van de radio- en telefoniesystemen.

Functiebeschrijving

A. Als informaticaondersteuning
Taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.
Voorbeelden van taken:
- Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software
- Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups
- Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens
- Verzekeren van de configuratie van de pc’s
- Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties
- Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem
- Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s
B. Als dossierbeheerder
Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden van taken:
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde informaticamogelijkheden op niveau van het arrondissement
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik
- Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren
C. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Geven van advies inzake specifieke dossiers
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten
- Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica
D. Als helpdesk
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
Voorbeelden van taken:
- Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
Verwachte gedrag :
• Klant gericht opt reden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Uitsluitende proef
Wevingsreserve van 24 maanden

Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informations

Naam
ZWAAN
Voornaam
Hans
Functie
IT Manager
E-mail
hans.zwaan@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen

Point de contact

Naam
Gonzalez
Voornaam
Priscillia
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5007 T 19 05
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT of Telecommunicaties, of gelijkwaardig door ervaring

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.
De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
• Gijzeling ;
• Fort Chabrol ;
• Ontvoering ;
• Afpersing ;
• Technische tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd ;
• Inkijkoperaties ;
• Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties ;
• Technisch operationele steun intern DSU ;
• Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier ;
• Ontwikkeling van technische tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen ;
• Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens ;
• Beheer radiocommunicatie van DSU.

De Belgische regering heeft beslist om een nationaal systeem te installeren voor de interceptie en observatie van telecommunicatie: de Centrale Technische Interceptie Faciliteit. Het lid CTIF helpt aan de technisch complexe uitbouw en ontwikkeling van de Dienst CTIF.

Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
• Nagaan of de informatie in de aanvraag/ van het project volledig en correct is ;
• Het project dat hij/zij beheert volledig opvolgen ;
• Aankoopdossiers voorbereiden en deelnemen in de marktprocedures ;
• De verantwoordelijken op de hoogte houden van stand van zaken, van problemen en meewerken aan het zoeken naar oplossingen ;
• zorgen dat de noodzakelijke personen/diensten samengebracht worden om vooruit te geraken in een welbepaald dossier.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
• Dossiers vanuit technisch en ICT oogpunt analyseren ;
• Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen ;
• Marktprospectie doen in hooggespecialiseerde technische domeinen, en deze informatie verwerken in voorzieningen en aankoopprocedures;
• Deelnemen aan de technische realisatie van projecten binnen de technische omgeving van het CTIF ;
• Technische adviezen schrijven.

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
• De manier van werken analyseren vanuit een streven naar optimalisatie ;
• In het kader van die analyse voorstellen formuleren ;
• Kritische succesfactoren identificeren en melden om een professionele werking te kunnen garanderen.

Als budgettaire/financiële ondersteuning, budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
• Opvolgen van de verschillende budgettaire fiches ;
• Budgettaire rapportages uitvoeren ;
• Procedures voor een goed beheer controleren ;
• Meewerken aan de budgettaire behoeftenbepaling ;
• Marktprospectie doen teneinde de projecten, noden zo goed mogelijk in te kunnen schatten op financieel vlak.

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
• Zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van de verschillende aangekochte middelen ;
• De voorraden en bestellingen van bepaalde middelen beheren ;
• Zorgen voor de nodige interne opleidingen naar aanleiding van specifieke aankopen ;
• De inventarissen van verdeeld ICT (naar de verschillende CTI's) materiaal bijhouden ;
• De bedrijfszekerheid van het systeem garanderen

Als informatica ondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.
• Toegangen tot het systeem beheren ;
• Hardwareproblemen binnen de competentie oplossen ;
• De informaticatoepassingen en -systemen updaten, controleren, en (laten) onderhouden ;
• Als specialist nadenken over en bijdragen tot verbeteringsinitiatieven om up to date te blijven met de nieuwste technologieën.

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
• De eigen technische middelen controleren naar goede werking toe, en de gepaste stappen ondernemen bij pannes/problemen ;
• Documenteren van eigen ontwikkelingen ;
• De nodige initiatieven nemen naar het zoeken naar het meest adequate materiaal ter uitvoering van de taken ;
• Repareren van eigen ontwikkelingen in geval van problemen.

Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
• De vragen van verzoekers rechtstreeks behandelen, of ze doorverwijzen naar de juiste persoon binnen de sectie ;
• De verzoeker de mogelijkheden schetsen van de sectie bij de aanvraag tot steun ;
• Aan bevoegde gesprekspartners een toestand kunnen geven over de stand van zaken van de verschillende projecten binnen de entiteit ;
• De verzoeker uitleggen hoe hij zijn behoefte duidelijk kan formuleren zodat de sectie de vraag duidelijk kan analyseren ;
• Als technisch hooggeschoolde medewerker zijn/haar meerwaarde betekenen in de verschillende projecten van het CTIF, en binnen zijn/haar specialisatiedomein optreden als aanspreekpunt.

Gewenst profiel

• Expertise hebben in één of meerdere van de volgende domeinen :
- Programmeren (Python, PHP, ....)
- Telecommunicatie
- System Engineers (VMWare, Active Directory, .....)
- Database-beheerders (big data, cloudbeheer, .....)
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informations

Naam
DE GRAEUWE
Voornaam
Philippe
Functie
CP Diensthoofd adjunct
E-mail
Philippe.DeGraeuwe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 73 13
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden

Point de contact

Naam
Nunez Prestamo
Voornaam
Javier
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5008 N 19 05
Korps/directie/dienst
5910 - Getevallei
Werkplaats
Gilainstraat 109
3300 Tienen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma bachelor ICT of gelijkwaardig.
Gevorderde kennis in het gebruik van een PC en de bureauticasoftware ‘Office ‘ (Word, Excel, PowerPoint).
Bezit van rijbewijs B is vereist.

Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Getevallei - Gilainstraat 109, 3300 Tienen

Functiebeschrijving

Verlenen van technische ondersteuning aan de personeelsleden van de politiezone.
Bepalen van toegangsrechten van de gebruikers voor de verschillende toepassingen binnen de politiezone.
In samenwerking met DRI de problemen betreffende het beheer en de administratie van de lokale operationele telematica-infrastructuur behandelen.
Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de operationeel telematica-infrastructuur.
Beheren van de verschillende servers, zowel politioneel als administratief en instaan voor hete nemen van de vereiste back-ups en beheren van de telefooncentrale.
opvolgen van de technische aspecten van de ASTRID communicatieapparatuur.
Installeren en beheren van hard- en software en beheren van licenties.
Verzekeren van technische bijstand en opleiding van gebruikers.
Meewerken in de aankoopdossiers m.b.t. informatica.
Beheren, op technisch vlak, van de website en de SharePoint-site van de politiezone.
Ondersteunen van het diensthoofd PLIF met betrekking tot alle aspecten van het technisch systeembeheer.
Beschikken over grondige kennis van de vigerende wetgeving, reglementering en procedures inzake ICT..

Gewenst profiel

Getuigen van vakkundigheid.
Kunnen samenwerken in teamverband.
Belang hechten aan interne en externe klantgerichtheid.
Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken.
Doel- en resultaatsgericht kunnen werken.
Kunnen coachen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De korpschef of de door hem aangewezen officier, voorzitter.
Een officier of lid van niveau A van een korps van de lokale politie, bijzitter.
Een personeelslid van het administratief en logistiek kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met de bijzondere graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn, bijzitter.
Een secretaris.

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Informations

Naam
CNT Peeters
Voornaam
Kris
Functie
ICT-consulent
E-mail
kris.peeters.1@police.belgium.eu
Telefoon
016/801 901
Korps/directie/dienst
PZ Getevallei

Point de contact

Naam
Allard
Voornaam
Tania
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5071 N 19 05
Korps/directie/dienst
5369 - Lokale Politie Neteland
Werkplaats
Molenvest 23
2200 Herentals
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring van 2 tot 5 jaar is een meerwaarde in deze functie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelor diploma is vereist - professionele bachelor ICT of gelijkgesteld.

Type betrekking
Contractueel
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Neteland is een meergemeentezone in de Antwerpse Kempen.
Wij werken op het grondgebied van de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar.
Met 130 collega's zijn we een boeiende organisatie vol uitdagingen en variatie.
Onder andere op onze Facebook pagina en onze website vind je onze activiteiten en ervaringen uitgebreid terug.

Functiebeschrijving

Binnen het team Mensen & Middelen is samenwerken met je collega’s een absolute must, maar eveneens je taken zelfstandig tot een goed einde brengen. We zoeken iemand met uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden en ook de nodige verantwoordelijkheidszin. Onze nieuwe collega is bij voorkeur een ordelijk en stipt persoon die deadlines, termijnen respecteert.

Positiviteit, leergierigheid, betrokkenheid en spontaniteit zijn kwaliteiten die we toejuichen binnen ons team. Bent u iemand die graag initiatief neemt en analytisch is aangelegd, dan is ook dit een pluspunt.

Algemeen

 • medeverantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, de voortgang van werkzaamheden en de resultaten van het secretariaat;
 • medeverantwoordelijk voor de bewaking van de kwantiteit, de kwaliteit en de juiste interne verdeling van de geleverde diensten en werkzaamheden;
 • verwerken van inkomende en uitgaande briefwisseling en e-mails;
 • beantwoorden (schriftelijk, telefonisch, loket) van verzoeken om inlichtingen en allerhande aanvragen;
 • formuleren van adviezen voor de ICT consulent in functie van de ontwikkeling/opbouw/ aanpassing van administratieve documenten en dataverwerking;
 • voorstellen formuleren i.v.m. efficiënte organisatie voor zijn/haar dienst;
 • uitbouwen en beheren van klassementen in functie van de taakuitvoering;
 • deelname aan vergaderingen Mensen & Middelen;
 • vervangend zonescretaris van het politiecollege, de politieraad, de zonale veiligheidsraad, het basisoverlegcomité Pol 68 (BOC);
 • beurtrol klaarzetten vergaderzalen;
 • allerlei polyvalente taken relevant voor de taakuitvoering;
 • ondersteuning van de verschillende diensten van de lokale politie.  

Specifieke taken

De consulent is verantwoordelijk voor het uitwerken en coördineren van diverse lopende en toekomstige ICT-projecten in het raam van het nieuwe werken binnen de geïntegreerde politie. Hij/zij tekent bedrijfsprocessen uit die digitalisering behoeven en maakt begrotingsvoorstellen op die de uitvoering van digitalisering mogelijk maken. Hij/zij bepaalt mee de strategie binnen het raam van zijn/haar bevoegdheidsdomein en adviseert daarover de korpsleiding.

Hij/zij beheerst en ontwikkelt, samen met zijn/haar collega’s de technologie van de politiezone op het vlak van informatica, printernetwerk, radio, telefonie, camera’s en diverse softwareprogramma’s en softwareontwikkelingen.

 • Beheer van de informatica-architectuur van de zone, met in het bijzonder:
  • de veiligheid;
  • beheer van de gebruikers, met inbegrip van de creatie van gebruikers en het bepalen van de toegangsrechten tot de toepassingen en databanken;
  • uitlenen van ICT-materiaal;
  • beheer van technische defecten, analyse en oplossing van problemen;
  • onderhoud van de server(s);
  • beheer van licenties;
  • beheer van netwerkconnecties;
  • behoud van de eenvormigheid van de configuratie met inbegrip van de toepassingen;
  • maatregelen nemen voor- en verzekeren van updates.
 • Uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en intensief gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;
 • mee de koers bepalen op vlak van het nieuwe werken - ICT van de politiezone;
 • ontwikkelen van een eenvormig ICT-beleid aangepast aan de noden van de politiezone en afgestemd op politionele en maatschappelijke noden en tendensen;
 • nemen van alle initiatieven, waaronder informatie en opleiding, om de technologie in het korps in het raam van het nieuwe werken optimaal te gebruiken en te  verbeteren;
 • ontwikkelen en begeleiden van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking binnen de organisatie;
 • detecteren en oplossen van knelpunten;
 • autonoom zorgen voor een efficiënt, modern, performant en veilig ICT-beheer, met respect voor de geldende wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld gegevensbescherming, camerawetgeving, wetgeving overheidsopdrachten;
 • instaan voor het (laten) aanleggen en het up-to-date houden van algemene documentatie aangaande het nieuwe werken - ICT en deze via toekomstige online samenwerkingsplatformen ter beschikking stellen van de medewerkers van de politiezone;
 • beheren van de budgetten voor werkings- en investeringsuitgaven op vlak van ICT;
 • onderhouden van goede contacten met de ondersteunende diensten van de federale politie;
 • installaties administratief netwerk en ISLP, hun randapparatuur en de nodige software voor de gebruikers;
 • systeembeheer van externe toepassingen;
 • beheer ASTRID;
 • verantwoordelijk telefonienetwerk, parlofonie en alarmen gebouwen;
 • back-up voor de website, het intranet en Sharepoint;
 • back-up voor het systeembeheer ISLP;
 • spontaan verantwoording afleggen aan en nauw samenwerken met de coördinator M&M;
 • nemen van initiatieven om zijn/haar expertise te optimaliseren in overleg met of op vraag van de coördinator M&M.
Gewenst profiel

Studieniveau
Bachelor diploma is vereist - bij voorkeur een professionele bachelor i.v.m. office management, journalistiek, communicatie, …

Ervaring
Ervaring van 2 tot 5 jaar is een meerwaarde in deze functie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

U wordt eerst uitgenodigd door de rekruteringsdienst van de Federale Politie voor het afleggen van een cognitieve vaardigheidstest en een psychologische test.

Na deze proeven worden de kandidaten uitgenodigd voor te minste één selectiegesprek.

Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Van Soom
Voornaam
Danitsja
Functie
Consulent Mensen & Middelen - Personeel
E-mail
PZ.Neteland.Personeel@police.belgium.eu
Telefoon
014 244 252
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Neteland

Point de contact

Naam
Van Soom
Voornaam
Danitsja
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5003 N 19 05
Korps/directie/dienst
5375 - Heusden-Zolder
Werkplaats
Rectorstraat 2
3550 Heusden-Zolder
Provincie/Regio
Limburg
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder van diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking genomen worden voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • In het bezit zijn van een bachelordiploma in een informaticarichting of enkele jaren relevante ervaring hebben
 • Grondige kennis van de MS-Windows en Office omgevingen
 • Grondige kennis van het ISLP-systeem en Pol-office, of bereid zijn deze te verwerven
 • Algemene kennis van netwerken, serverinfrastructuren en besturingssystemen
 • Algemene kennis van Windows/linux server operating systems en VM-ware
 • Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en van de werking van de lokale overheden
 • Theoretische en praktische kennis m.b.t. het oplossen van technische problemen van hardware, het ontwikkelen van programma’s, het ontwikkelen van een website
 • Kennis en inzicht van de politionele informatiehuishouding
 • Kennis van de GDPR-regelgeving
 • Kennis van de camerawetgeving
 • Kennis van de GAS-wetgeving
Type betrekking
Statutair
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie Heusden-Zolder, Rectorstraat 2 te 3550 Heusden-Zolder

Functiebeschrijving

Systeembeheer en ICT-ondersteuning

 • Beheren van het informaticanetwerk in de zone, in samenspraak met interne en externe partners om de continuïteit in de werking en de beveiliging van de systemen te verzekeren
  • Installeren, monitoren, updaten en operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software
  • Verzekeren van de configuratie van de pc’s
  • Beheren van profielen, toegangen en paswoorden
  • Opvolgen van back-ups
  • Beheren van de inventaris van het informaticamateriaal
 • technisch begrotingsadvies leveren inzake aankopen en investeringen
 • ‘helpdesk’ inzake informaticatoepassingen in gebruik binnen de zone, verzekeren van een permanentierol zodat medewerkers ook buiten de diensturen op de gepaste ondersteuning kunnen rekenen

 GDPR

 • Ondersteuning bieden bij de implementatie van de GDPR-reglementering in de zone

Camera’s

 • Consulteren van camerabeelden op vraag van partners
 • Proactief bekijken van beelden op bepaalde momenten
 • Deelnemen aan overlegmomenten met partners over de camerabewaking in de zone

 

Gewenst profiel
 • Beschikken over een analytisch denkvermogen
 • Goede rapporteringvaardigheden bezitten
 • Communicatief en probleemoplossend ingesteld
 • Multifunctioneel en polyvalent ingesteld zijn
 • Bekwaam zijn om medewerkers te informeren, bij te scholen en te begeleiden op het vlak van politionele informatica- en telecommunicatietoepassingen
 • Systematisch en stipt en nauwkeurig kunnen werken
 • Zet zich uitzonderlijk regelmatig in: heeft zelden of nooit een offday; het werktempo ligt op een constant hoog niveau
 • Zet zich in om de verstandhouding in de groep te bevorderen
 • Combineert loyaliteit t.o.v. zijn/haar collega's met loyaliteit t.o.v. zijn/haar meerderen en het bestuur
 • Past zich zeer gemakkelijk aan wijzigende werkomstandigheden aan; heeft geen moeite met wisselend werktempo en staat open voor nieuwe opdrachten
 • Werkt alle onderdelen van het takenpakket van bij de eerste uitvoering systematisch en nauwkeurig af en controleert alle onderdelen grondig op hun volledigheid
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding voor woonwerkverkeer
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Er wordt een interview georganiseerd met een selectiecommissie.
Wervingsreserve van 24 maanden

Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informations

Naam
Verstrynge
Voornaam
Greet
Functie
Diensthoofd ondersteunende diensten
E-mail
greet.verstrynge@police.belgium.eu
Telefoon
011450111
Korps/directie/dienst
Politie Heusden-Zolder

Point de contact

Naam
Verstrynge
Voornaam
Greet