Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5227 T 18 05
Korps/directie/dienst
7362 - Dri - Products
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.
Houder zijn van een ICT georiënteerd bachelor diploma

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Meewerken aan de realisatie, steun en kwaliteitscontrole van de technische en functionele analyses

- Tweede- en derdelijns technische en/of functionele problemen oplossen

- Strategisch, organisatorisch en uitvoerend of ondersteunend actief zijn in het raam van de automatisering en de informaticadiensten

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- Benchmarking van IT-producten

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers

- De medewerkers opleiden op de werkplaats

- De medewerkers responsabiliseren

- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team

- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
- Aanwezig zijn op de geschikte fora

- Werkgroepen voorzitten, vergaderingen leiden,…

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Informatiesessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Zijn/haar kennis doorgeven aan nieuwe collega's

- Informatie geven aan de experten in andere domeinen

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

- Ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van complexe toepassingen

- Programma's schrijven

- Bestaande applicaties verbeteren

- Applicaties aanpassen op basis van de technische ontwikkelingen (hardware en software)

- Applicaties aanpassen op basis van reglementaire en administratieve wijzigingen

- Een gebruiksvriendelijke interface garanderen voor de applicaties

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Beheren en opvolgen van de dossiers m.b.t. de ICT hardware- en softwarebehoeften (Opstellen van Dmat, verzamelen van de behoeften, opvolging van de markten…)

- Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen

- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

- De behandelde dossiers controleren

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen die verband houden met ICT aangelegenheden binnen diens team en divisie, in functie van diens kennis en, zo nodig, de informatie aan diens collega's overmaken

- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Products (Products Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste, die door de politie in gebruik worden genomen.

Hij verzekert het beheer en de opvolging van het 'release management committee' waarin de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de 'release' zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd.

Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een behoefteraming van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
• De General Product Manager bijstaan in de organisatie, de opvolging, de implementering en de coördinatie van de divisie Products.

Het verzekeren van de optimale werking van de informatiesystemen (hardware en software) teneinde bij te dragen om de strategische doelstellingen zoals gedefinieerd door de directie te bereiken en teneinde een efficiënte werking te bevorderen en de diensten van de gebruikers toe te laten om hun opdrachten te vervullen, steunend op een adequate, performante informaticastructuur en ICT-productengamma met een optimale beschikbaarheidsgraad

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De aangeworven persoon zal werken in de Business Unit Personeelsbeleid (Human Resources - BIPER). Deze staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften die verband houden met het beheer van het personeel.

o Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
o Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.
o Goede kennis van Microsoft producten
o Kennis van UML, PHP, SQL, C#
o Consulent lid ICT
o Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar kan aan de functie verbonden - zijn.
o Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is gewenst

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Informations

Naam
CLABOTS
Voornaam
Catherine
Functie
Business Unit Manager (BIPER)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.64.10
Korps/directie/dienst
DGR - DRi - DIPO - BIPER
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5253 T 18 05
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronisch georiënteerd

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Ondersteunen van de implementatie van de operationele informatiesystemen in het kader van 2de lijnsondersteuning

- Technische en/of functionele antwoorden en inlichtingen verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers

- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet

- De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen

- Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten

- Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie

- Beheer van incidenten

- De incidenten opsporen en registreren

- De classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen

- De incidenten bestuderen en diagnosticeren

- De incidenten oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen)

- De incidenten integreren, er de monitoring en de opvolging van doen en deze ook communiceren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten

- Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten

- ICT dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren

- Technische begrippen overeenstemmend maken

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen

- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken

- Technische adviezen opstellen

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten

- Zijn kennis doorgeven (informatiesessies houden) hetzij voor de gebruikers, hetzij voor de informatica medewerkers

- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega's alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes

- Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers)

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail

- Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega's en medewerkers adviseren

- Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

- Het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen;

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

- Aanwezig zijn op de geschikte fora

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten

- De vordering van het werk opvolgen

- Opvolgen van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke

- Het verzekeren van technische steun

- Prioriteiten stellen bij de uit te voeren taken

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- De medewerkers opleiden op de werkplaats
- De medewerkers responsabiliseren
- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
- De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de medewerkers doorgeven
- Helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het "1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde "I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Het verzorgen van de ICT ondersteuning, het ICT onderhoud en de ICT technische expertise van 'de produkten ondersteund door de Divisie Services' teneinde de gebruikers van de Geïntegreerde Politie toe te laten hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De functie zal worden uitgevoerd binnen de Business Unit Beleid en Beheer, meer bepaald binnen het domein van de Nationale Referentietabellen en Business Intelligence.

- Consulent lid ICT

- houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronisch georiënteerd.

• Een goede beheersing van MS Office (Word, Excel, Access, Powerpoint…).

• Kennis van SQL.

• De kennis van object georiënteerde programmatietalen is een sterke meerwaarde (C#, Delphi)

• De kennis van agile working en DEVOPS is een meerwaarde.

• Kennis van business intelligence is een meerwaarde.

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief) is gewenst

-De functie kan onderworpen worden aan het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging. Meer informatie over dit onderwerp zal meegedeeld worden tijdens de selectie.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Informations

Naam
KLINCKHAMERS
Voornaam
Patrizia
Functie
Business Manager (BIPOL)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
0478/32.03.45
Korps/directie/dienst
DGR - DRi - DISE/BIPOL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5203 T 18 13
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De technische- en veiligheidsbeheerder verzekert het dagelijks beheer en onderhoud van de operationele informatica netwerken van de zone alsook de veiligheid van deze netwerken. Om de kwaliteit, de prestatie, de veiligheid van het netwerk te garanderen dient hij :
- het LAN en WAN netwerk beheren (configuratie, wijzigingen, inventaris,….) ;
- dashboards in plaats stellen aangaande de goede werking en de monitoring van het netwerk ;
- voorkomen van afwijkingen en pannes op het politienetwerk ;
- mogelijke problemen op het politienetwerk oplossen in samenwerking met externe partners ;
- beheer van de internetaansluitingen van de zone (configuratie, wijzigingen, optimalisatie,…) ;
- in plaats stellen van veiligheidsprocedures en de controle hierop (firewalls, toegangsrechten en authenticatie (enkel of dubbele) ;
- centraliseren en documenteren van alle informatie aangaande het netwerk (topologie, plannen, technische steekkaarten, procedures, protocols,…) ;
- de nodige tools ter beschikking te stellen van de techniekers voor de verdeling van updates van antivirus programma’s, software en andere bestanden op het niveau van de werkstations en dit in nauwe samenwerking met de cel techniekers ;
- beheer bestand lokale IP-adressen ;
- een gedetailleerd plan opstellen aangaande de evolutie van het netwerk op korte, middellange en lange termijn op basis van de evolutie van de technologieën en de werking van de zone (herstructurering van de bezetting van bepaalde gebouwen, …).
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- graduaat/ bachelor in de informatica ;

Gewenst profiel

- graduaat/ bachelor in de informatica ;
- het Brevet Technisch Beheerder ISLP is een voordeel ;
- in het bezit zijn van een rijbewijs B ;
- wachtdienst verzekeren ;
- kennis van gebruikelijke exploitatie-systemen (Windows/Linux) ;
- kennis netwerken (LAN/WAN) ;
- kennis van de meest gebruikte office producten ;
- klantgericht denken/handelen ;
- blijk geven van beschikbaarheid, van flexibiliteit (bereikbaar en terugroepbaar zijn) ;
- zich op de hoogte houden van de technologische evolutie in zijn domein ;
- in teamverband kunnen werken met een positieve instelling ;
- weerstands- en doorzettingsvermogen hebben en volhardend zijn ;
- zich verbinden tot het volgen van iedere bijkomende opleiding die nuttig wordt geacht door de directie.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
Pascal
Functie
DIR ICT
E-mail
zpz.polbru.hrm@police.belgium.eu
Telefoon
02/279.79.21
Korps/directie/dienst
PZ5339 Brussel Hoofdstad Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 13
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Betrokkene zal belast worden met het ontwikkelen van de lokale toepassingen van de politiezone binnen een web- intranet omgeving en het begeleiden van projecten als projectleider voor programma’s die worden geoutsourcet. Hij/zij zal zowel alleen als in groep moeten kunnen werken afhankelijk van de omstandigheden. Zijn/haar werk moet makkelijk kunnen worden hernomen door zijn collega’s in geval van niet beschikbaarheid.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Gewenst profiel

Gevraagde Technische vaardigheden:
• Programmeertalen : Goede kennis van object orientend programmatie en de de ontwikkeling van web toepassingen. Een eerste ervaring et ontwikkeling van mobiele toepassingen is een pluspunt
• Ontwikkelen van gebruikersinterfaces, gevoel hebben voor design en ergonomie
• Kennis van databanken, met name de installatie, de basisconfiguratie, administratie, opstellen en uitvoeren van queries, aanmaken van indexen om de prestaties te verbeteren en dit in het bijzonder op het vlak van MySQL
• Je bent goed in het omzetten van noden van de klant naar duidelijke objectieven
• Je bent goed bekend met client/server omgevingen
• Kennis van linux en Unix zijn een pluspunt.
Individuele vaardigheden
• Methodisch en rigoureus kunnen werken
• Zowel in ploeg als op een autonome manier kunnen werken
• Je bent analytisch ingesteld zodat je projecten van nabij kan volgen en bijsturen indien nodig zodat de noden van de gebruiker perfect worden ingevuld.
• Diplomatisch
• Autodidact je bent leergierig en je kunt goed samenwerken
• Je denkt graag mee over technische innovaties of nieuwe concepten of hebt daar zelf ideeën over
• Je kan je realisaties op een duidelijke manier documenteren voor zowel de gebruiker als je back up
• Routines en object klassen ter beschikking stellen van de andere programmeurs
• Gebruik maken van de reeds bestaande gemeenschappelijke functies
• Stress bestendig zijn
• beschikbaar en flexibele opstelling qua werkuren indien de omstandigheden dit vragen
• Kennis van het Frans en het Engels zijn een pluspunt
• Kennis van de structuur van het politieapparaat is een pluspunt
• Je werkt object georiënteerd
• Je bent niet bang om de verantwoordelijkheid voor een productie op je te nemen en met deadlines te werken
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.
Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe evoluties of veranderingen binnen de politiezone.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
Pascal
Functie
DIR ICT
E-mail
zpz.polbru.ict@police.belgium.eu
Telefoon
02/279.79.21
Korps/directie/dienst
PZ5339 Brussel Hoofdstad Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5009 N 19 06
Korps/directie/dienst
5453 - Riho
Werkplaats
Kwadestraat 159
8800 Roeselare
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen (Bachelor)

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Dit betreft geen vervangingscontract voor een afwezige titularis, maar een extra personeelslid via vervanging van de afwezigheden tijdens vierdagenweken en loopbaanonderbrekingen. De functie is bedoeld als blijvend.

De medewerker behoort tot het administratief en logistiek kader zoals bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Het artikel II.III.1 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten bepaalt de niveaus en de graden in het administratief en logistiek kader.
De medewerker behoort tot het niveau B met de graad ICT consulent.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie
Politiezone Riho (Roeselare – Izegem – Hooglede) 5453
Directie Informatiebeheer – dienst ICT
www.politiezoneriho.be

Extra aanbod
- in bezit zijn van een rijbewijs
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelor of gelijkwaardig, in het domein van de informatica

Gewenst profiel

Vaktechnische kennis
• Een vorming in de informatica genoten hebben.
• Kennis van netwerken (LAN-WAN);
• Kennis van gangbare beheerssystemen (omgeving Windows, Linux, ...);
• Kennis van gangbare softwareprogramma’s;
• Een basiskennis bezitten van technisch Engels ;
• Kunnen programmeren in één van de gangbare programmeertalen.
• Kunnen programmeren in WINDEV is een meerwaarde – indien geen kennis van WINDEV : zich ertoe verbinden om een opleiding in deze materie te volgen.

Een goede praktische en theoretische kennis van de vaktechnische werkmethodes door opleiding voor de functie en het kunnen gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen.
Dit vereist onder meer:
• doelgericht problemen van anderen kunnen analyseren en omzetten in programma's;
• een goede kennis dossierbeheer en -opbouw;
• een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen;
• een goede kennis van de administratie;
• kennis van beleidstechnieken;
• beschikken over een analytisch denkvermogen;
• een voldoende kennis van de politietechnieken;
• projectmatig kunnen werken;
• ervaring en kennis kunnen overdragen op derden;
• een uitstekende kennis van de nodige informaticasystemen eigen aan een korps;
• het openstaan voor technologische vernieuwingen en de aanleg om nieuwe toepassingen snel aan te leren.

Vanaf zijn indiensttreding verbindt de technisch beheerder zich ertoe om de basisopleiding georganiseerd door DGS/DST, en elke bijkomende opleiding die door de dienst nuttig geacht wordt, te volgen.

Leiderschap en vaardigheden
Is bekwaam om in diverse situaties een aan de situatie aangepast leiderschap uit te oefenen over een middelgrote groep medewerkers.
De medewerker kan hierbij:
• op een transparante wijze doelstellingen formuleren;
• effectief organiseren;
• helder en open communiceren;
• wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen creëren;
• samen evolueren en verder leren.

De medewerker geeft blijk van een klantgerichte houding.

Persoonlijkheidskenmerken
Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin de consulent verkeert. Kan conform werken binnen de beleidslijnen van het korps, het beheersorgaan en de dienst. Kan binnen de eigen bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen.
De consulent kenmerkt zich door:
• zin voor administratief werk;
• punctualiteit, orde en netheid;
• een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
• discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;
• flexibiliteit en stressbestendigheid;
• beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid.

Handelingsvrijheid
Werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten. Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen.
Samenwerking
Kan zelfstandig maar evengoed in teamverband werken en functioneren. De consulent staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten van het korps. De consulent is bereid een collega te raadplegen en staat open voor de geformuleerde ideeën.
Bestuursvaardigheid
Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen. Is bereid knelpunten te signaleren bij de korpschef en deze daarin te adviseren.
Leidinggeven
Is bekwaam om in diverse situaties een aan de situatie aangepast leiderschap uit te oefenen over een middelgrote groep medewerkers.

Takenpakket:
*Bewaking van de telematicastandaarden
De technische beheerder ziet in de zone toe op de door DGS/DST voorgeschreven telematicastandaarden. In dit kader wordt er van de beheerder verwacht dat deze de hiërarchie en DGS/DST verwittigen van elk misbruik van het systeem waarvan ze binnen hun functie kennis zouden krijgen.
Indien nodig kunnen de technische beheerders ook de aanvragen tot wijziging die ze nuttig achten, aan DGS/DST doorgeven. Hetzelfde geldt voor alle vragen tot uitbreiding van de bestaande platformen.

*Dagelijks beheer en onderhoud van de operationele telematica-infrastructuur
Het omvat uitsluitend:
• de installatie/herinstallatie, de upgrade hardware en software, evenals de configuratie van werkstations;
• de installatie/herinstallatie en de configuratie van de printers;
• het beheer van lokale schema’s inzake IP-adressen, hun begrenzingen en de adresseringspolitiek zoals door DST is bepaald;
• definiëren van een strategie voor de gegevensbewaring (systeemback-up en gegevensback-up);
• het beheer van de LAN-netwerken;
• het beheer van WAN-netwerken, andere dan Hilde;
• het definiëren van gebruikers binnen het systeem (creatie van gebruikers en bepaling van toegangsrechten)
• de bepaling van toegangsrechten op het niveau van de toepassingen, voor zover enkel hij bevoegd is in plaats van de functionele beheerder;
• beheer van lokale telematische infrastructuur (buiten operationele infrastructuren).

*Technische bijstand en opleiding van gebruikers verzekeren
*Architectuur van de telematica-infrastructuur binnen de zones
Teneinde de coherentie te handhaven van de dossiers die de beschrijving van de telematica-architectuur van de zone weergeven, engageert de lokale technische beheerder zich om zo spoedig mogelijk elke aangebrachte structurele wijziging aan de lokale architectuur mee te delen.
- in bezit zijn van een rijbewijs

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Er wordt een selectiegesprek gehouden.

De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd naar het selectiegesprek.

Tijdens het selectiegesprek wordt een praktische proef georganiseerd.
Contractueel vervangingscontract voor één jaar

Informations

Naam
Verbeke
Voornaam
Frederic
Functie
Diensthoofd ICT
E-mail
frederic.verbeke@police.belgium.eu
Telefoon
051 23 15 38
Korps/directie/dienst
Politiezone Riho - informatiebeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5979 N 18 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Ervaring binnen een IT omgeving is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor alle radio- en telefonieverkeer binnen de Federale Politie in het arrondissement ten einde de continuïteit in de werking en de beveiliging van het netwerk te waarborgen.

TAKEN
Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.
- Instaan voor de programmatie en preventief/correctief onderhoud van radio’s
- Opvangen van defecten en instaan voor de reparaties
- Uitvoeren van metingen met betrekking tot radiodekking en interferenties
- Installeren van telefoons en radio’s
- Installeren van radio’s in voertuigen
- Uitoefenen van kwaliteitscontroles in functie van de werkingsnormen
- Installeren en onderhouden van communicatiemateriaal (fax, gsm, tablet, …)

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde radio- en telefoniemogelijkheden op niveau van het arrondissement
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik
- Behandelen van aanvragen tot het plaatsen van nieuwe telefoons en verplaatsen van bestaande telefoons
- Beheren van de netwerken, centrales, telefoonlijnen, radionetten en alarmlijnen
- Beheren van de faxen, printers, telefonen en video’s
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Geven van advies inzake specifieke dossiers
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten

Als helpdesk, Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- Optreden als contactpunt met betrekking tot radio en telefonievoor interne en externe klanten
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in een IT richting is vereist.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Praktische proef (uitsluitend)
Selectiecommissie
Werfreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd. IT manager
E-mail
csd.ant.resources.ict@police.belgium.be
Telefoon
03/829.71.23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 14
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Zoeken naar zeer specifieke technische oplossingen ter ondersteuning van operationele processen. Voorbeeld: Een oplossing zoeken om digitale informatie op een discrete manier ter beschikking stellen van onderzoekers of operationele collega’s ;
• Ontwikkelen en assembleren van eigen tools als complete of gedeeltelijke oplossingen van een operationeel technisch probleem, waarvoor de oplossing niet zomaar op de markt beschikbaar is ;
• De behoeftes analyseren van elk proces en deze vertalen naar concrete voorstellen naar de verantwoordelijken toe qua materiële ondersteuning. Voorbeeld: zoeken naar een geschikte informaticatoepassing om een bepaald type bestand te kunnen openen ;
• De concrete opvolging van en concrete deelname aan de aankoopprocedures voor het benodigde materiaal ter uitvoering van de processen ;
• Dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren. Voorbeeld: In het kader van een operationeel dossier de wensen van klanten/partners vertalen naar een voorstel qua ingezette toestellen en netwerkverbindingen, deze opvolgen en problemen oplossen wanneer ze zich voordoen ;
• Mogelijke technische oplossingen zoeken en vertalen in concrete adviezen/oplossingen. Bijvoorbeeld: Nadat een nieuwe software uitgerold wordt naar eindgebruikers, hiervoor een bruikbare handleiding opstellen en informatiesessies organiseren en geven (verkiesbaar in beide landstalen) ;
• Als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de activiteiten die de sectie VIDIP aanbelangen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van heimelijke plaatsingen van materiaal in het kader van bijzondere opsporingsmethoden en levert technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De Sectie VIDIP , AUDIP of LOCIP staan in voor de analyse van aangeleverde digitale gegevens (zoals video, audio en GPSinformatie) door middel van gespecialiseerde softwaretoepassingen. Daarnaast staat ze ook garant voor de configuratie van het materiaal aanwezig in de sectie en is ze verantwoordelijk voor het verzenden en het beheer van deze signalen naar de gepaste servers. Probleem oplossend denken is noodzakelijk. Helpdesk is een van de belangrijkste onderdelen van het werk, waarbij kennis van de twee landstalen een meerwaarde is. Als lid VIDIP ben je ook van permanentie (bereikbaar en terugroepbaar buiten de diensturen).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT

Gewenst profiel

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten ;
• Zich op een duidelijke manier mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in beide landstalen ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANDERPER
Voornaam
Stefaan
Functie
CP
E-mail
Stefaan.Vanderper@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 76 42
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 14
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Avenue de la Cavalerie 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Région de Bruxelles-Capitale
Arbeidsregeling
Temps plein (38h/semaine)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cycle/graduat/bachelier
Diplomavereisten

Etre porteur d’un diplôme ou d’un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B.

Niveau
Consultant-ICT
Aanvullende informatie
Ne pas être statutaire dans un emploi du même niveau au sein de la Police Intégrée
Réserve de recrutement
Type betrekking
Statutaire
Functiebeschrijving

• Chercher des solutions techniques très spécifiques comme soutien aux processus opérationnels. Exemple : Chercher une solution afin de mettre des informations digitales à disposition des enquêteurs ou collègues opérationnels de manière discrète ;
• Développer et assembler ses propres outils pour les proposer comme solution à un problème technique opérationnel, pour lequel la solution n'est pas disponible telle quelle sur le marché ;
• Analyser les besoins dans chaque processus opérationnel et les traduire en solutions concrètes vis-à-vis des responsables en termes de soutien matériel. Exemple : Rechercher un logiciel adéquat qui permet de lire des fichiers particuliers ;
• Suivre et participer de manière concrète aux procédures d'achat du matériel nécessaire à l'exécution des processus opérationnels ;
• Analyser des dossiers d'un point de vue technique et rédiger des avis. Exemple : Dans le cadre d’un dossier opérationnel, traduire les besoins des partenaires/clients en solutions techniques et informatiques, et installer l'arborescence du réseau créé. Le cas échéant, suivre le bon fonctionnement de ce réseau et résoudre les problèmes techniques éventuels ;
• Chercher les solutions techniques possibles et les traduire de manière concrète et compréhensible. Exemple : Lors de l’implémentation d’un nouveau logiciel, rédiger un mode d’emploi compréhensible, et organiser et donner (de préférence dans les 2 langues nationales) des sessions d’information ;
• Servir de point de contact lorsque les activités en cours sont de la compétence de la section VIDIP.

Ons aanbod
Un emploi diversifié dans un contexte passionnant caractérisé par de nombreux contacts humains
100% d'intervention de l'employeur dans les coûts des transports publics et 100% des transport en train
Possibilité de bénéficier de primes en cas de prestations supplémentaires, de nuit ou de WE
La possibilité de suivre des formations gratuitement
32 jours de congé par an
Une assurance hospitalisation gratuite
Le salaire de départ est fixé à l'échelle barémique B1B (€28906.31 minimum au coefficient d'indexation actuel)
Voorstelling korps/directie/dienst

La Direction des Unités Spéciales de la Police Fédérale (DSU) est une unité d’appui très spécialisée qui propose et/ou met en œuvre des avis, tactiques et techniques spécialisés au profit de la police locale et fédérale.
Cette Unité se focalise sur la grande criminalité organisée et les activités de groupements terroristes et extrémistes. Dans ce cadre, DSU est l’ultime service de police qui puisse être engagé.
DSU se compose de services situés à Bruxelles et de services déconcentrés (POSA).

Le Service NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), qui fait partie de l’unité centrale à Bruxelles, est principalement chargé de la préparation et de l’exécution de placements discrets de matériel dans le cadre des méthodes particulières de recherche et lors des situations de crise.

Les sections VIDIP, AUDIP et LOCIP sont responsables de l'analyse des données digitales (les signaux vidéo, audio ou GPS) soumis par des applications logicielles spécialisées. En outre, elles assurent également la configuration du matériel présent dans la section, et elles sont responsables de la transmission ainsi que de la gestion des signaux vidéo et audio vers les serveurs appropriés. Rechercher des solutions activement est très important. L’aspect « Helpdesk » est une des tâches primaires, dans laquelle la connaissance des deux langues nationales est une plus-value. Comme membre VIDIP, vous êtes également de permanence (contactable et rappelable après les heures de service).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Etre porteur d’un diplôme à orientation ICT

Gewenst profiel

• Intégrer - Établir des liens pertinents entre diverses données afin de les intégrer de manière synthétique dans un tout cohérent, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates ;
• Résoudre des problèmes - Affronter et maîtriser les situations inattendues en examinant les solutions possibles sur base de son expérience et de ses connaissances. Prendre des initiatives pour mettre en œuvre la solution la plus appropriée à chaque problème ;
• Soutenir - Assumer le rôle de mentor en donnant l'exemple et en soutenant les personnes dans leurs activités ;
• Être capable de s’exprimer, oralement et par écrit, de manière compréhensible dans les deux langues nationales ;
• Adopter une orientation-client - Tenir compte des attentes et besoins des ''clients'' dans la définition et l'exécution des missions et leur offrir un service personnalisé orienté vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs ;
• Coopérer - Créer et améliorer l'esprit d'équipe en s'identifiant aux objectifs communs, en partageant ses propres avis et idées et en aplanissant les conflits avec ses collègues ;
• Dialoguer - Se familiariser avec les connaissances et l'expérience de son interlocuteur en demandant des éclaircissements, en s'intéressant à ce qu'il fait, en se mettant à sa place et en faisant le nécessaire pour comprendre son message dans sa globalité ;
• S’auto-développer - Planifier et gérer son propre développement en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant continuellement par de nouvelles connaissances et compétences ;
• Faire preuve d'engagement - S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre la meilleure qualité. Persévérer même en cas de frustration, d'opposition, de tension ou face à un travail fastidieux ;
• Résistance au stress, maitrise de soi.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Organisation d'un ou plusieurs tests ou épreuves éliminatoires
- Réserve de recrutement : 24 mois

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANDERPER
Voornaam
Stefaan
Functie
CP
E-mail
Stefaan.Vanderper@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 76 42
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5900 N 18 14
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Vereiste ervaring

Ervaring is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de
beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:
- Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software ;
- Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups ;
- Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens ;
- Verzekeren van de configuratie van de pc’s ;
- Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties;
- Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem ;
- Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s.

B. Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde informaticamogelijkheden op niveau van het arrondissement ;
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik ;
- Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie ;
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren.

C. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt ;
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein ;
- Geven van advies inzake specifieke dossiers ;
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten ;
- Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica.

D. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:
- Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen ;
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten ;
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag ;
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels ;
- Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten ;
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun
inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma in een IT richting.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klant gericht opt reden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke/praktische proef en selectiecommissie

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd IT manager
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5127 N 18 23
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Vereiste ervaring

Ervaring is een pluspunt.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de
beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING
A. Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:
- Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software ;
- Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups ;
- Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens ;
- Verzekeren van de configuratie van de pc’s ;
- Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties;
- Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem ;
- Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s.

B. Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
- Verzekeren van het technisch beheer van de gedecentraliseerde informaticamogelijkheden op niveau van het arrondissement ;
- Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik ;
- Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie ;
- Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren.

C. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt ;
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein ;
- Geven van advies inzake specifieke dossiers ;
- Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten ;
- Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica.

D. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:
- Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen ;
- Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten ;
- Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag ;
- Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels ;
- Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten ;
- Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun
inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma in een IT richting.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL
Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klant gericht opt reden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke/praktische proef en selectiecommissie

 

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Zwaan
Voornaam
Hans
Functie
wnd IT manager
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 23
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen