Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5019 T 19 04
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Disposer d’une expérience de 3 années dans le domaine de la conduite de chantier et/ou de la gestion quotidienne d’infrastructures.

Niveau
Technisch consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder het gezag van het Diensthoofd en de leiding van de Directeur van het Departement :
- leidt en beheert de Infrastructuurcel in overeenstemming met de vastgestelde zonale strategie en hiërarchische richtlijnen;
- stelt de planning op en zorgt voor de opvolging van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en omgeving (bouw- of renovatiewerkzaamheden, elektriciteits- , koelingswerkzaamheden, enz.);
- stelt onderhoudsschema's op voor de installaties (zomer/winter);
- bereidt interne beheerprocedures voor en implementeert deze;
- brengt regelmatig verslag uit aan zijn/haar Diensthoofd;
- analyseert en doet voorstellen aan zijn/haar hiërarchie met betrekking tot haar werkterrein;
- neemt deel aan het opstellen van de technische clausules van de bestekken voor de noodzakelijke werken, leveringen en diensten binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is;
- beheert de werven na aanwijzing volgens de opgestelde bestekken;
- zorgt voor contacten met interne, externe partners en leveranciers;
- neemt als opdrachtgever deel aan de werfvergaderingen;
- draagt bij tot het beheer van het onroerend goed ;
- helpt de interne diensten bij de analyse van de offertes en de aanvaarding van voorgestelde producten die voortvloeien uit overheidsopdrachtprocedures;
- controleert de toepassing van de specifieke of innovatieve technische normen van verschillende behandelingen en technieken;
- doet onderzoek en analyse om de problemen op te lossen waarmee hij/zij te maken krijgt ;
- bereidt zich voor op en neemt actief deel aan de uitwerking van de Infrastructuurvisie van de politiezone;
- evalueert het personeel dat rechtstreeks onder zijn/haar gezag staat ;
- administratief uurrooster.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Cel Infrastructuur maakt deel uit van de Dienst Materiële Middelen van het Departement Middelenbeheer. Deze Cel is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onroerende goederen van de politiezone die zij als eigenaar of huurder inneemt.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een bachelordiploma in het domein van bouw en/of werfbeheer en -opvolging.

Gewenst profiel

Kennis en competenties :
- In het bezit zijn van het specifiek vereiste diploma voor de functie;
- Een goede kennis hebben van de organisatie van het politiekorps;
- een goede kennis hebben van de wetgeving, reglementen, normen en richtlijnen die relevant zijn voor zijn/haar competentiegebied ;
- specifieke technische kennis hebben van zijn/haar competentiegebied ;
- kennis hebben van de wetgeving omtrent overheidsopdrachten;
- in staat zijn om theoretische kennis in de praktijk om te zetten;
- blijk geven van professionele nieuwsgierigheid door middel van documentatie, informatieonderzoek om te kunnen deelnemen aan het ontwerp, de evaluatie van de projecten en het zoeken naar oplossingen binnen zijn/haar competentiegebied;
- bereid zijn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, reglementen, normen en richtlijnen die verband houden met zijn/haar competentiegebied;
- over dergelijke redactionele vaardigheden beschikken die het mogelijk maken om volledige, duidelijke, nauwkeurige en begrijpelijke dossiers op te stellen;
- capaciteiten hebben om werknemers te leiden en te managen;
- over organisatorische vaardigheden beschikken;
- in staat zijn projecten binnen zijn/haar vakgebied uit te werken en uit te voeren;
- voldoen aan het generieke profiel van Consulent/Coördinator;
- voldoen aan de taalvereisten inzake kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :
- Zijn/haar medewerkers omkaderen, coachen, superviseren, motiveren bij de uitvoering van hun opdrachten;
- De functie van quality controler verzekeren;
- De evaluatieprocedure beheersen en kunnen toepassen; overgaan tot de nodige gesprekken;
- Toezien op het dagelijks beheer van zijn team, waarbij conflicten tussen medewerkers voorkomen op opgelost worden;
- Gevoelig zijn voor het welzijn van zijn collega’s en zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheden terzake.

Vaardigheden :
- instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
- Zich willen inzetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de politiezone en de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren;
- Doordrongen zijn van de filosofie van de ministeriële omzendbrief CP3 ;
- De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
- Het vermogen hebben om zowel intern als extern te communiceren;
- Over goede luister-, overtuigings-, onderhandelings- en leadershipvaardigheden beschikken;
- Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
- Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;
- Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen ;
- Polyvalent zijn, rekening houdende met de diverse materies binnen zijn/haar competentiegebied ;
- Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid ;
- Voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
- In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
- Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
- Ruimdenkend zijn;
- Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan gevolgde opleidingen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden;
- De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren en een optimaal gebruik ervan controleren;
- Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie;
- In staat zijn om het politiekorps binnen zijn/haar domein te vertegenwoordigen;
- Gemakkelijk contact maken met de bevolking, het personeel, de andere directies en diensten, de externe partners;
- Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid;
- In staat zijn om prioriteiten te stellen;
- Het vermogen om projecten binnen zijn/haar vakgebied uit te werken en uit te voeren;
- Beschikken over vaardigheden op het vlak van people management;
- In staat zijn om een teamgeest en de samenwerking met de andere medewerkers van de verschillende diensten, de andere directies, en de personen extern aan de zone te ontwikkelen, rekening houdende met de te bereiken doelstellingen;
- In staat zijn complexe technische informatie te verspreiden op een manier die deze begrijpelijk en toegankelijk maakt door zich aan te passen het betrokken publiek.

In het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke test + selectiecommissie

Informations

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Conseiller - Chef du Service Ressources Humaines
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
Département Gestion des Moyens
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5115 T 19 13
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Technisch consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Verantwoordelijk zijn voor de supervisie van het werk van de vakmannen van de verschillende vakgroepen. Leiden de ploegen, coördineren, plannen en nakijken de werken. Verzekeren ook de organisatie van de verschillende werven en waken over een correcte uitvoering van de opdrachten met respect voor de planning om een efficiënte en professionele steun aan de klanten te bieden.

Rolen van de functie:

A. Als technische deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :
- dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
- Een steun voor de sectiechef zijn en op zijn vragen antwoorden
- …

B. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken :
- planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
- constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
- de medewerkers opleiden op de werkplaats
- de nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren
- …

C. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken :
- een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties
- in middelen voorzien voor de operationele werking en toezien op het gebruik ervan
- de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
- voor de securiteitsmaatregelen zorgen
- …

D. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren

Voorbeelden van taken :
- Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen
- De specifieke veiligheidsvoorschriften toepassen bij het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, installaties en gebouwen
- De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
- de werkplaats ordenen en schoonmaken
- persoonlijk ter beschikking gesteld gereedsschap dagelijks onderhouden en defecten signaleren
- Milieuvoorschriften respecteren
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support (DLSUPPORT) biedt enerzijds gespecialiseerde logistieke diensten aan voorde Brabantse eenheden van de federale politie en, op hun vraag, aan politiezones en anderzijds een nationale steun voor bepaalde specialisaties (wapen, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit drie secties, waarvan het competentiecentrum materieel en voertuigen.

Het competentiecentrum materieel en voertuigen verzekert de herstelling, de inrichting en het onderhoud van voertuigen en politiespecifieke materialen en levert steun bij nationale projecten. Het verzekert ook het preventief en huurdersonderhoud van de infrastructuur en intervenieert bij dringende en gevaarlijke situaties (quickservice, elektriciteit 24/24, loodgieterij 24/24, verwarming 24/24,…). Zij staat ook in voor de inrichting van lokalen (labo’s, salduz, beveiliging, schietstanden,…), specifiek onderhoud en biedt steun op vraag (verhuizingen, opzetten en afbreken van stands bij politie-evenementen).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een opleiding en/of kennis wat betreft electromecanisch aspecten hebben

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEVORDERD
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten : Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources