Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5115 T 19 03
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Technisch consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Verantwoordelijk zijn voor de supervisie van het werk van de vakmannen van de verschillende vakgroepen. Leiden de ploegen, coördineren, plannen en nakijken de werken. Verzekeren ook de organisatie van de verschillende werven en waken over een correcte uitvoering van de opdrachten met respect voor de planning om een efficiënte en professionele steun aan de klanten te bieden.

Rolen van de functie:

A. Als technische deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :
- dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
- Een steun voor de sectiechef zijn en op zijn vragen antwoorden
- …

B. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken :
- planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
- constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
- de medewerkers opleiden op de werkplaats
- de nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren
- …

C. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken :
- een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties
- in middelen voorzien voor de operationele werking en toezien op het gebruik ervan
- de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
- voor de securiteitsmaatregelen zorgen
- …

D. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren

Voorbeelden van taken :
- Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen
- De specifieke veiligheidsvoorschriften toepassen bij het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, installaties en gebouwen
- De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
- de werkplaats ordenen en schoonmaken
- persoonlijk ter beschikking gesteld gereedsschap dagelijks onderhouden en defecten signaleren
- Milieuvoorschriften respecteren
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support (DLSUPPORT) biedt enerzijds gespecialiseerde logistieke diensten aan voorde Brabantse eenheden van de federale politie en, op hun vraag, aan politiezones en anderzijds een nationale steun voor bepaalde specialisaties (wapen, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit drie secties, waarvan het competentiecentrum materieel en voertuigen.

Het competentiecentrum materieel en voertuigen verzekert de herstelling, de inrichting en het onderhoud van voertuigen en politiespecifieke materialen en levert steun bij nationale projecten. Het verzekert ook het preventief en huurdersonderhoud van de infrastructuur en intervenieert bij dringende en gevaarlijke situaties (quickservice, elektriciteit 24/24, loodgieterij 24/24, verwarming 24/24,…). Zij staat ook in voor de inrichting van lokalen (labo’s, salduz, beveiliging, schietstanden,…), specifiek onderhoud en biedt steun op vraag (verhuizingen, opzetten en afbreken van stands bij politie-evenementen).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een opleiding en/of kennis wat betreft electromecanisch aspecten hebben

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEVORDERD
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten : Later te bepalen

Informations

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5111 T 19 03
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Technisch consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de onderhoudscontracten met de verschillende partners en ook de goede uitvoering van de onderhoudsoperaties met de private partners wat betreft de gebouwen om het optimaal gebruik van de middelen die beschikbaar zijn en de bepaalde termijnen te respecteren.

Rolen van de functie:

 • Als evenementen-operaties-coördinator, de optimale aanwending van de middelen en de contacten met de geschikte partners verzekeren om de verwezenlijking van de evenementen of operaties te vergemakkelijken en de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken.
  Voorbeelden van taken:
  1. Zorgen voor de opvolg van de operaties die door de externe firma’s gedaan zijn
  2. Zorgen voor het optimaal gebruik van de middelen om adequate resultaten te bereiken
  3. Controleren dat de operaties van de externe firma’s op tijd gedaan zijn
 • Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken Voorbeelden van taken:
  1. Dossiers op een technisch manier analyseren om technische oplossingen te voorstellen
  2. Acties van externe firma’s en de interne behoeften van overeenkomst vaststellen
  3. Problematieken analyseren aan de hand van nuttige instrumenten
  4. Tests en controles uitvoeren om goede resultaten te hebben
  5. Technische adviezen opstellen
 • Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  Voorbeelden van taken:
  1. De dossiers ontvangen, behandelen en klasseren
  2. De nodige informatie opzoeken en dossier-oplossingen evalueren
  3. Zorgen voor de opvolg van de dossiers, controleren en conclusies formuleren wat betreft de dossiers
  4. Alternatieven voorstellen en nakijken voor de externe partners te contacteren
  5. Steun verlenen aan de verantwoordelijken over de dossiers en hun technische punten
 • Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
  Voorbeelden van taken:
  1. De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen
  2. De contactpersoon voor externe partners zijn
  3. Inlichtingen bezorgen aan de verschillende partijen aan de dossiers
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support (DLSUPPORT) biedt enerzijds gespecialiseerde logistieke diensten aan voorde Brabantse eenheden van de federale politie en, op hun vraag, aan politiezones en anderzijds een nationale steun voor bepaalde specialisaties (wapen, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit drie secties, waarvan de sectie Coördinatie. De sectie Coördinatie erop toeziet dat het werk gerealiseerd wordt binnen de gewenste termijn en met de nodige middelen. Intern coördineert zij om de werking van de dienst te optimaliseren en extern coördineert zij met de partners van de andere diensten of directies om de wederzijdse steun tussen de federale logistieke diensten te faciliteren.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een opleiding en technisch kennis wat betreft de infrastructuren en gebouwen hebben.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden
 • Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten : Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL/Resources