Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B1D)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5025 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5352 - Brasschaat
Werkplaats
Hemelakkers 40
2930 Brasschaat
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Niveau
Maatschappelijk assistent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Competenties

Bachelor maatschappelijk assistent

Vereiste ervaring

Ervaring met de doelgroep "gezinnen, jeugd en/of slachtoffers" is een meerwaarde.

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Brasschaat staat in voor de politiezorg in Brasschaat, een groene en bruisende gemeente in de provincie Antwerpen en geven bijzondere aandacht aan verkeersveiligheid, intrafamiliaal geweld, informaticacriminaliteit, zedenmisdrijven, drugs en de overlast die hiermee gepaard gaat. Bij ons krijgen medewerkers mogelijkheden om bij te leren en kansen om door te groeien d.m.v. coaching. Wij hechten veel belang aan overleg en inspraak m.b.t. inhoud van de job en dienstregeling. Om onze medewerkers te waarderen worden sociale activiteiten ondersteund en teambuildings en teammomenten georganiseerd.

Functiebeschrijving
 • Gespecialiseerde politionele slachtofferbejegening;
 • Mee instaan voor het opvolgen van intrafamiliaal geweld binnen de zone;
 • Uitvoeren van sociale onderzoeken in opdracht van gerechtelijke overheid met het oog op detecteren van gevaarsituaties en eventueel aanbieden van hulpverlening;
 • Opvolging van dossiers verontrustende situaties/ als misdrijf omschreven feit (VOS/MOF);
 • Instaan voor gerichte doorverwijzingen naar de hulpverlening en partners;
 • Opvolging spijbelproblematiek.
Gewenst profiel
 • Kennis van courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, …);
 • Creatief naar oplossingen kunnen zoeken;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Betrouwbaar en discreet zijn;
 • Loyaliteit t.o.v. de leiding, de organisatie en het bestuur;
 • Zin voor verantwoordelijkheid;
 • Kunnen plannen en organiseren;
 • Kunnen omgaan met stress;
 • Inzicht in het specifieke vakgebied waarop de functie betrekking heeft en het beheersen van de theoretische kennis en relevante wetgeving;
 • Kennis hebben van de sociale kaart;
 • Assertief en empathisch ingesteld zijn;
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Overtuigingskracht hebben;
 • Over inlevingsvermogen beschikken;
 • Deelname aan permanentie netwerk slachtofferbejegening (wachtsysteem).

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

(Dringende externe werving)

Eerste screening gebeurt op cv en motivatiebrief

Tweede screening schriftelijke proef en interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Hansen
Voornaam
Pascale
Functie
Hoofdinspecteur dienst Jeugd Recherche
E-mail
pascale.hansen@police.belgium.eu
Telefoon
03 650 35 65
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Brasschaat
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5015 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6079 - Csd Leuven - Ops Coordinatie En Steun
Werkplaats
Philipssite 4
3001 Heverlee
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Maatschappelijk assistent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau B.

Diploma "maatschappelijk assistent" is een vereiste.

Competenties
 • Sociaal voelend
 • Luisterend oor
 • Kan gemakkelijk autonoom werken
 • Voelt zich goed in een ondersteunende rol
 • Is een goede netwerker
Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Bestaansreden van de entiteit en de functie

De coördinatie- en steundirectie (CSD Leuven) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

 • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
 • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
 • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
 • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De dienst operationele coördinatie en steun (OCS) is als onderdeel van de CSD verantwoordelijk voor:

 • Behandelen van de operationele steunaanvragen van de lokale en federale eenheden.
 • Plannen – organiseren - coördineren van bovenlokale politieacties
 • Beheer van de gehypothekeerde capaciteit
 • Beheer van het provinciaal interventiekorps
 • Coördinatie van de bestuurlijke informatiecyclus
 • Ondersteuning en expertise bij politionele operaties
 • Coördinatie en/of leiding van bovenlokale operaties
 • Organisatie ven politionele slachtofferbejegening

Als maatschappelijk assistent maak je deel uit van de dienst OCS en help je mee aan het ontwikkelen van een dynamisch beleid inzake slachtofferbejegening ten einde de kwaliteit van de door de federale politiediensten uitgevoerde taken op vlak van slachtofferbejegening te verbeteren en in samenwerking met de andere federale en lokale politiediensten en externe partners de nodige structurele en individuele instrumenten te implementeren.

Functiebeschrijving

Het takenpakket van de maatschappelijk assistent bestaat uit:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor de maatschappelijk assistenten in de politiezones en andere diensten van het arrondissement Leuven
 • Nieuwe wetgeving binnen het vakgebied samenvatten en ter beschikking stellen van de politiezones en andere geïnteresseerde diensten
 • Uitschrijven van procedures binnen het vakgebied
 • Deelnemen aan het welzijnsteam op niveau arrondissement
 • Meewerken aan protocols die betrekking hebben op het arrondissement Leuven
 • Detecteren van problemen binnen het vakgebied en zoeken naar oplossingen met de betrokken partners
 • Op vraag van zones of diensten, organiseren van opleidingen binnen het vakgebied
 • Beheren van de troostdoos voor het arrondissement Leuven
 • Bijstand leveren bij grote incidenten binnen het arrondissement Leuven of – op vraag – daarbuiten.
 • Opvolgen van de dossiers zelfdoding op het spoor
 • Opvolgen van de dossiers ongevallen op de autosnelweg
 • Uitvoeren van moraliteitsonderzoeken ten voordele van FGP
 • Fungeren als coördinator audiovisueel verhoor minderjarigen voor het arrondissement Leuven
Gewenst profiel

Praktische kennis

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag

Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
Jacobs
Voornaam
Anka
Functie
Commissaris - Diensthoofd OCS
E-mail
anka.jacobs@police.belgium.eu
Telefoon
016/28.07.01
Korps/directie/dienst
CSD Leuven - OCS