Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5111 N 19 02
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Maatschappelijk assistent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Opstarten en realiseren van lokale arrondissementele of provinciale projecten met betrekking tot slachtofferbejegening
- Meewerken aan beleidsvorming en actieplannen inzake slachtofferbejegening
- Analyseren van nieuwe wetgeving met betrekking tot slachtofferbejegening en deze vertalen naar en verspreiden onder het personeel
- Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit technisch oogpunt en formuleren van verbetervoorstellen
- Benchmarken met met gelijkaardige organisaties
- Deelnemen aan projecten en werkgroepen binnen het werkgebied
- Up tot date houden van de kennis met betrekking tot de verschillende diensten en partners in het kader van slachtofferbejegening
B. Als contactpersoon
Antwoorden op vragen van interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven.
Voorbeelden van taken:
- Antwoorden op vragen van interne en externe klanten
- Doorverwijzen van de klanten naar de bevoegde diensten/personen
- Bezorgen van de nodige inlichtingen, documenten, brochures, … aan de klanten
- Geven van uitleg inzake de verschillende procedures en indien nodig bieden van een oplossing op maat van de klant
- Optreden als verbindingsambtenaar tussen het personeel en de sociale diensten van de organisatie (stressteam, SSDGPI, …)

C. Als eerstelijns psychosociale actor
De slachtoffers, hun naasten en de getuigen een eerste begeleiding bieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake om aan de behoeften van de slachtoffers te beantwoorden en hen te beschermen tegen alle vormen van secundair slachtofferschap.
Voorbeelden van taken:
- Verlenen van individuele slachtofferbejegening door het verstrekken van de nodige informatie en het verlenen van opvang en bijstand op psychosociaal vlak
- Stand-by zijn en bijstand leveren in crisissituaties
- Uitoefenen van een signaal- en relaisfunctie ten aanzien van de federale politieverantwoordelijken binnen het arrondissement en de provincie
- Coördineren van alle taken met betrekking tot slachtofferbejegening
- Mee instaan voor slecht-nieuws-meldingen
- Begeleiden van personen bij het brengen van een laatste groet
- Sensibiliseren van de politiediensten door middel van het organiseren van vormingen, opstellen van brochures, training-on-the-job, …
- Ondersteunen van kinderen bij ondervragingen in het kader van intrafamiliaal geweld
- Instaan voor de eerste opvang bij moordzaken, gewelddadige overvallen, carjakings, …
- Ondersteunen van naasten bij onrustwekkende verdwijningen en ontvoeringen
D. Als vertegenwoordiger
Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
Voorbeelden van taken:
- Vertalen van het standpunt van de hiërarchie tijdens vergaderingen en in werkgroepen
- Deelnemen aan verschillende overlegmomenten
- Optreden als contactpunt inzake slachtofferbejegening
- Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk en samenwerkingsverbanden om de opvolging van slachtoffers te verzekeren
- Onderhandelen met de gesprekspartners in de verschillende overlegfora
- Verbeteren van de informatiedoorstroming tussen politie, magistratuur en eventuele overige betrokken diensten
- Coördineren en ondersteunen van federale netwerken slachtofferbejegening
- Overleggen met hulpverleningsdiensten in verband met slachtofferhulp
- Overleggen met relevante sociale partners en lokale en supralokale overlegnetwerken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst Operationele Coördinatie en Steun staat in voor de planning, coördinatie, opvolging en leveren van steun bij (boven)lokale en/of grensoverschrijdende operaties, verkeersacties en gebeurtenissen en neemt een coördinerende rol op in het domein van noodplanning en crisismanagement. De dienst verzekert de organisatie, coördinatie, het beheer, de mobilisatie, de inzet en de evaluatie van de gehypothekeerde capaciteit.
Daarnaast staat de dienst in voor het beheer, de opvolging en optimalisatie van de bestuurlijke informatiecyclus en opsporingsprogramma’s en de politionele slachtofferbejegening.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelor maatschappelijk assistent

Gewenst profiel

- ervaring is een pluspunt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Kennistest - uitsluitende testen
Wervingsreserve van 24 maanden.

Informations

Naam
Laurijssens
Voornaam
Inge
Functie
Maatschappelijk assistent
E-mail
inge.laurijssens@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 10
Korps/directie/dienst
FGP