Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5001 N 18 13
Korps/directie/dienst
7243 - Lpa - Brussel Nationaal
Werkplaats
Luchthaven 1
1930 Zaventem
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Maatschappelijk assistent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onthalen en begeleiden van personen die niet tot het grondgebied toegelaten worden of verwijderd dienen te worden teneinde de terugkeer te vergemakkelijken
- Als begeleider in het psychosociale domein, mensen bijstaan en begeleiden bij het oplossen van hun psychosociale problemen volgens de vastgelegde procedures of regels en de deontologische code om hen in staat te stellen hun fysieke en/of psychologische toestand te verbeteren en tot hun welzijn bij te dragen.

De vragen van de personeelsleden betreffende het psychosociaal aspect op een passende manier beantwoorden
Het onthaal van slachtoffers verzekeren

- Als begeleider, de (operationele) uitvoering van de begeleidingsdispositieven verzekeren om de veiligheid en het goede verloop ervan te waarborgen.

Toepassen van de veiligheidsmaatregelen welke tijdens de briefing bepaald werden
Overbrengen en begeleiden van de te verwijderen personen naar het vliegtuig
Informeren van andere passagiers bij verwijderingen
Uitvoeren van escortes naar het buitenland
Begeleiden van de terug te sturen personen tot in hun land van herkomst

- Als actor belast met operationele steun, steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.

Deelnemen aan Special Flights
Leveren van een gespecialiseerde steun in diens kennisdomeinen, middelen en technieken, verbonden aan diens functie
Leveren van een (gespecialiseerde) steun in het kader van operaties en/of specifieke opdrachten

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ??)
Aanvullen van de documenten volgens de geldende regelgeving of procedures
Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels
Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Beantwoorden aan de gebruikelijke vragen m.b.t. diens domein
Deelnemen aan informatievergaderingen, psychosociale overlegplatvormen,..en feed-back geven aan de interne personen/ betrokken diensten
Ondersteunen (technisch en functioneel) van de klanten/de partners
Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten
Informeren van de personen inzake het doel en de gebruikte methodes en antwoorden op vragen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De hoofdtaak voor de luchtvaartpolitie bestaat uit het uitvoeren van het strategisch plan met betrekking tot het geïntegreerde grensbeheer op de zes erkende Schengenluchthavens. Dit houdt onder andere in, het uitvoeren van de grenscontrole, de grensbewaking, het bestrijden van de grensgerelateerde criminaliteit, de basispolitietaken, .... Op verzoek verleent zij steun aan de eenheden van lokale of federale politie in het domein van de valse en vervalste reisdocumenten.

Gewenst profiel

KENNIS
PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
VERWACHTE GEDRAG
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview met de kandidaten door de Korpschef (of aangewezen officier of niveau A) onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
HCP Danny ELST
E-mail
danny.elst@police.belgium.eu
Telefoon
02/709 67 00
Korps/directie/dienst
LPA (LUCHTVAARTPOLITIE)