Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Boekhouder (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5145 N 19 02
Korps/directie/dienst
7756 - Drp - Middelen - Financien & Informatica
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Boekhouder (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Coördineren, steunen, controleren en uitvoeren van verschillende taken van het financiële proces van de directie teneinde een overzicht van het beheer van de toegekende kredietlijnen te leveren.

  1. Als administratieve steun, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om een optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
  2. Als budgettaire en financiële steun, budgettaire en financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
  3. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat de correcte beslissing wordt genomen of dat het dossier correct wordt afgewerkt.
  4. Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te kunnen beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Middelen van DRP biedt een efficiënte administratieve steun aan de personeelsleden van DRP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma van boekhouder is vereist

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis :

 

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Werveingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Comblez
Voornaam
Geoffrey
Functie
Conseiller
E-mail
geoffrey.comblez@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.85.80
Korps/directie/dienst
DRP - MIDDELEN - FINANCIEN & INFORMATICA
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5205 T 19 01
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Stallestraat 140
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Boekhouder (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Volgens de richtlijnen van de Dienstchef, actief meewerken aan de goede uitvoering van de dienst Financiën;
Actief meewerken aan het opstellen van het budget, budgettaire wijzigingen en het opstellen van de jaarrekening;
De verschillende aspecten van de boekhouding dagelijks bijhouden zowel op algemeen als budgettair vlak;
• Inboeken van fakturen en betalingen voorbereiden;
• Encoderen van vastgestelde rechten mbt ontvangsten op rekeningen;
• Encoderen en affecteren van rekeninguittreksels;
• Klasseren van boekhoudkundige documenten;
• Voorbereiden van diverse ingrepen;
• Opvolging van de diverse budgettaire artikels;
• Encodage van financiële ingrepen gelinkt aan leningen : afschrijving, terugbetaling van kapitaal en intrest,
Opstellen en doorzenden van de boekhoudkundige documenten aan het Politiecollege en aan de -raad;
De nodige accountingopleidingen volgen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone “Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem” (PZ 5342).

Extra aanbod
Parking Individuel
Competenties/Specifieke diplomavereisten

titularis van een graduaat Boekhouden is een pluspunt

Gewenst profiel

Competentie model voor niveau B.
Specifieke voorwaarden voor de vacante plaats :
• Dienstervaring is een pluspunt;
• Is discreet en nauwgezet:
• In teamverband kunnen werken;
• Verantwoordelijkheidszin hebben;
• Volledig zelfstandig kunnen werken;
• Beschikbaar zijn;
• Verzorgd voorkomen hebben;
• Tweetalig zijn NL/F.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze vacante functie gebeurt via een interview. De vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd mbt het resultaat:
• Minder dan 50%: ongeschikt;
• 50% maar minder dan 70%: ongeschikt maar mogelijkheid tot deliberatie;
• 70% of meer: geschikt.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
BLANCHART
Voornaam
Olivier
Functie
Directeur - Bijzondere Rekenplichtige
E-mail
Olivier.blanchart@police.belgium.eu
Telefoon
02/563.95.30
Korps/directie/dienst
Direction des Finances