Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Laborant (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5991 N 18 05
Korps/directie/dienst
7398 - Fgp Antwerpen - Labo
Werkplaats
Collegelaan 1
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Laborant (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De Laborant FPL (senior B) voert FPL taken zelfstandig uit. Hij/zij voert de werkzaamheden uit conform de (in het kwaliteitshandboek opgenomen) procedures en leeft hierbij de norm ISO 17025:2017 na.
Hij/zij legt verantwoording af aan de technisch coördinator.

Als actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.
• Sporen exploiteren, hierbij gebruik makend van verschillende chemische en fysische technieken en methodes, om er alle nuttige informatie uit te halen met als doel elementen aan te reiken die bijdragen tot de opheldering van een misdrijf.
• Intern en extern rapporteren, met inbegrip van documentatie van de uitgevoerde analyses

Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.
• Uitvoeren van werkzaamheden conform de beschreven procedures
• Verwerven van de toegewezen kennis en competenties om zelfstandig de toegewezen FPL-taken te kunnen uitvoeren.
• Gebruik maken van verschillende lichtbronnen om bewijsmateriaal te onderzoeken en sporen zichtbaar te maken
• Gebruik maken van digitale technieken om de zichtbaar gemaakte sporen te visualiseren en te registreren.
• De nodige methodes en apparatuur gebruiken die er toe bijdragen de sporen te verbeteren en deze op de juiste manier aan de bevoegde instantie over te maken voor vergelijking

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
• De meest geschikte onderzoeks- en/of verwerkingsmethode kunnen bepalen in routine onderzoeken, hierbij gebruik makend van standaard vastgestelde methodes.
• Bij elke onverwachte ontwikkeling tijdens een analyse zijn Technical Coördinator hiervan in kennis stellen
• Opstellen en wijzigen van bedienings- en werkvoorschriften en gerelateerde documenten
• Evalueren van documenten van het kwaliteitssysteem
• Deelnemen aan de van toepassing zijnde overlegvormen zoals beschreven

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
• Onderzoeken op de juiste manier documenteren, evalueren en analyseren, hierbij gebruik makend van vergelijkende onderzoeken en referentiemateriaal

Als informatie-beheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven.
• Computergestuurde opzoekingen uitvoeren in bestaande databanken en bijdragen aan het updaten van deze databanken indien nodig

Als technicus de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
• Instaan voor het onderhoud van de hem/haar toevertrouwde apparatuur
• Instaan voor een deugdelijke uitvoering van de kalibratie en kwaliteitscontrole van de hem/haar opgedragen tests

Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
• Werkzaamheden uitvoeren inzake stock en voorraadbeheer van reagentia en verbruiksgoederen
• In overleg met de sectiechef FPL werkzaamheden uitvoeren inzake opslag en verwijderen van referentie- en onderzoek monsters archivering

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De rol van het LTWP bestaat in :
Betreffende de technische politie :
- onderzoek, locatie, afname, bewaring en vergelijking van alle materiële aanwijzingen en referentie-elementen met het oog op latere analyse en gebruik,
- De stand van zaken op de plaats delict (PD) en alle nuttige elementen, vooral in het gerechtelijke uitsluitingsperimeter en op alle plaatsen m.b.t. de feiten.
Betreffende de wetenschappelijke politie :
De analyse van de materiële aanwijzingen volgens wetenschappelijke methoden, vakken en technieken om de aard, herkomst en vergelijking met andere materiële bewijzen en aanwijzingen of referentie-elementen te bepalen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• De kandidaten moeten houder zijn of ingeschreven zijn in het laatste studiejaar van een officieel erkend diploma of getuigschrift dat een technische of wetenschappelijke specialisatie inhoudt in een van de onderstaande domeinen en dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B (bachelor of graduaatniveau).
- Audiovisuele technieken (fotografie, film,beeld- en geluidsmontage, multimedia)
- Biomedische wetenschappen
- Biotechniek
- Farmaceutische wetenschappen
- Industriële wetenschappen
- Nautische wetenschappen
- Toegepaste biologische wetenschappen
- Toegepaste wetenschappen
- Wetenschappen
- Forensische wetenschappen
- houder zijn van een diploma onder een andere benaming, die door het Ministerie van
Onderwijs gelijkgesteld wordt met één van de voornoemde diploma’s
• en slagen voor de gespecialiseerde FPL opleiding bij ANPA

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.: BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LEFEBVRE
Voornaam
KARLIEN
Functie
COMMISSARIS
E-mail
karlien.lefebvre@police.belgium.eu
Telefoon
03/2178710
Korps/directie/dienst
FGP ANTWERPEN
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5993 N 18 05
Korps/directie/dienst
7406 - Fgp Oost-Vlaanderen - Labo
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Laborant (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De Laborant FPL (senior B) voert FPL taken zelfstandig uit. Hij/zij voert de werkzaamheden uit conform de (in het kwaliteitshandboek opgenomen) procedures en leeft hierbij de norm ISO 17025:2017 na.
Hij/zij legt verantwoording af aan de technisch coördinator.

Als actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.
• Sporen exploiteren, hierbij gebruik makend van verschillende chemische en fysische technieken en methodes, om er alle nuttige informatie uit te halen met als doel elementen aan te reiken die bijdragen tot de opheldering van een misdrijf.
• Intern en extern rapporteren, met inbegrip van documentatie van de uitgevoerde analyses

Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.
• Uitvoeren van werkzaamheden conform de beschreven procedures
• Verwerven van de toegewezen kennis en competenties om zelfstandig de toegewezen FPL-taken te kunnen uitvoeren.
• Gebruik maken van verschillende lichtbronnen om bewijsmateriaal te onderzoeken en sporen zichtbaar te maken
• Gebruik maken van digitale technieken om de zichtbaar gemaakte sporen te visualiseren en te registreren.
• De nodige methodes en apparatuur gebruiken die er toe bijdragen de sporen te verbeteren en deze op de juiste manier aan de bevoegde instantie over te maken voor vergelijking

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
• De meest geschikte onderzoeks- en/of verwerkingsmethode kunnen bepalen in routine onderzoeken, hierbij gebruik makend van standaard vastgestelde methodes.
• Bij elke onverwachte ontwikkeling tijdens een analyse zijn Technical Coördinator hiervan in kennis stellen
• Opstellen en wijzigen van bedienings- en werkvoorschriften en gerelateerde documenten
• Evalueren van documenten van het kwaliteitssysteem
• Deelnemen aan de van toepassing zijnde overlegvormen zoals beschreven

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
• Onderzoeken op de juiste manier documenteren, evalueren en analyseren, hierbij gebruik makend van vergelijkende onderzoeken en referentiemateriaal

Als informatie-beheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven.
• Computergestuurde opzoekingen uitvoeren in bestaande databanken en bijdragen aan het updaten van deze databanken indien nodig

Als technicus de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
• Instaan voor het onderhoud van de hem/haar toevertrouwde apparatuur
• Instaan voor een deugdelijke uitvoering van de kalibratie en kwaliteitscontrole van de hem/haar opgedragen tests

Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
• Werkzaamheden uitvoeren inzake stock en voorraadbeheer van reagentia en verbruiksgoederen
• In overleg met de sectiechef FPL werkzaamheden uitvoeren inzake opslag en verwijderen van referentie- en onderzoek monsters archivering

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De rol van het LTWP bestaat in :
Betreffende de technische politie :
- onderzoek, locatie, afname, bewaring en vergelijking van alle materiële aanwijzingen en referentie-elementen met het oog op latere analyse en gebruik,
- De stand van zaken op de plaats delict (PD) en alle nuttige elementen, vooral in het gerechtelijke uitsluitingsperimeter en op alle plaatsen m.b.t. de feiten.
Betreffende de wetenschappelijke politie :
De analyse van de materiële aanwijzingen volgens wetenschappelijke methoden, vakken en technieken om de aard, herkomst en vergelijking met andere materiële bewijzen en aanwijzingen of referentie-elementen te bepalen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• De kandidaten moeten houder zijn of ingeschreven zijn in het laatste studiejaar van een officieel erkend diploma of getuigschrift dat een technische of wetenschappelijke specialisatie inhoudt in een van de onderstaande domeinen en dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B (bachelor of graduaatniveau).
- Audiovisuele technieken (fotografie, film,beeld- en geluidsmontage, multimedia)
- Biomedische wetenschappen
- Biotechniek
- Farmaceutische wetenschappen
- Industriële wetenschappen
- Nautische wetenschappen
- Toegepaste biologische wetenschappen
- Toegepaste wetenschappen
- Wetenschappen
- Forensische wetenschappen
- houder zijn van een diploma onder een andere benaming, die door het Ministerie van
Onderwijs gelijkgesteld wordt met één van de voornoemde diploma’s
• en slagen voor de gespecialiseerde FPL opleiding bij ANPA

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.: BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE METS
Voornaam
PATRICE
Functie
HOOFDCOMMISSARIS
E-mail
patrice.demets@police.belgium.eu
Telefoon
09/2371432
Korps/directie/dienst
FGP OOST-VLAANDEREN
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5200 F 18 14
Korps/directie/dienst
6463 - Pjf Bruxelles - Labo
Werkplaats
Rue Royale 202A
1000 Bruxelles
Provincie/Regio
Région de Bruxelles-Capitale
Arbeidsregeling
Temps plein (38h/semaine)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
1 cycle/graduat/bachelier
Diplomavereisten

Être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations fédérales.

Niveau
Laborantin
Aanvullende informatie
Ne pas être statutaire dans un emploi du même niveau au sein de la Police Intégrée
Priorité sera donnée aux candidats internes.
Réserve de recrutement
Type betrekking
Statutaire
Functiebeschrijving

Le Laborantin  exécute des tâches FPL (Forensic Police Laboratory) en toute autonomie. Il/elle effectue ses travaux conformément aux procédures (reprises dans le manuel qualité) et dans ce cadre, respecte la norme ISO 17025:2017. Il/elle rend compte au coordinateur technique.

En tant qu’acteur en appui opérationnel, exécuter des missions d'appui à l'aide de connaissances, de moyens et/ou de techniques spécifiques afin d'apporter aux clients une plus-value opérationnelle dans l'exécution de leurs missions propres.

 • Exploiter les traces, et ce faisant utiliser différentes techniques et méthodes chimiques et physiques, afin d’en extraire toute information utile à contribuer à élucider une affaire.
 • Rendre des comptes en interne et en externe, en ce compris documenter les analyses effectuées

En tant qu’acteur utilisant des tactiques et techniques spécifiques, entretenir, approfondir et mettre en œuvre ses connaissances, les tactiques et techniques spécifiques acquises afin de fournir un service irréprochable et de qualité de manière continue.

 • Exécuter les tâches conformément aux procédures décrites
 • Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l’exécution autonome des tâches FPL  lui confiées.
 • Utiliser diverses sources lumineuses pour révéler les traces et examiner des éléments de preuve
 • Utiliser des techniques digitales pour visualiser et enregistrer les traces révélées.
 • Utiliser les méthodes et appareils nécessaires visant à améliorer les traces et les transmettre de manière adéquate à l’instance compétente pour comparaison

En tant qu’expert technique, sur la base de son expertise dans ses domaines d’activité, effectuer des analyses et formuler des avis au management, aux services demandeurs et aux partenaires afin de permettre aux dirigeants d’opérer les bons choix en matière de politique et/ou d’assister les collaborateurs dans leurs tâches.

 • Pouvoir déterminer la méthode d’analyse et/ou de traitement la plus adaptée dans les examens de routine, en utilisant les méthodes standards.
 • Informer son Coordinateur Technique de chaque développement inopiné survenant au cours d’une analyse. 
 • Rédiger et modifier des prescrits de travail et d’utilisation ainsi que les documents y afférents 
 • Evaluer des documents du système qualité
 • Participer aux concertations applicables telles que décrites

En tant que gestionnaire de dossier, établir et/ou analyser et/ou contrôler des dossiers selon la règlementation ou les procédures en vigueur afin de pouvoir tirer une conclusion basée sur tous les éléments et garantir la prise de décision ou la finalisation du dossier.

 • Documenter de manière correcte les enquêtes, les évaluer et les analyser, en utilisant des enquêtes comparables et du matériel de référence

En tant que gestionnaire de l’information, gérer et exploiter l'information pertinente relative à des domaines spécifiques afin de la rendre disponible pour permettre à chacun la réalisation de ses tâches et/ou de respecter les procédures ad hoc.

 • Effectuer des recherches informatisées dans des banques de données existantes et contribuer à mettre à jour ces banques de données si nécessaire

En tant que technicien, entretenir et réparer les machines et les infrastructures, les appareils et/ou les équipements techniques afin de permettre aux utilisateurs d’utiliser le matériel et les infrastructures lors d’activités quotidiennes et garantir son fonctionnement dans le temps.

 • Assurer la maintenance des appareils lui confiés
 • Assurer une bonne exécution du calibrage et du contrôle qualité des tests lui imposés

En tant que soutien logistique, réaliser des tâches et activités logistiques selon les procédures en vigueur afin d'assurer la gestion optimale des moyens logistiques mis à la disposition de l'entité.

 • Effectuer des tâches en matière de (gestion des) stocks des réactifs et des consommables et produits réactifs
 • En concertation avec le chef de section FPL, effectuer des tâches en matière de stockage et la suppression de l’archivage des échantillons de référence et d’enquête

 

Ons aanbod
Un emploi diversifié dans un contexte passionnant caractérisé par de nombreux contacts humains
100% d'intervention de l'employeur dans les coûts des transports publics et 100% des transport en train
Possibilité de bénéficier de primes en cas de prestations supplémentaires, de nuit ou de WE
La possibilité de suivre des formations gratuitement
32 jours de congé par an
Une assurance hospitalisation gratuite
Le salaire de départ est fixé à l'échelle barémique B1D (€28119.81 minimum au coefficient d'indexation actuel)
Voorstelling korps/directie/dienst

La direction judiciaire déconcentrée (PJF) mène les enquêtes proactives et réactives sous la direction du parquet ou du juge d’instruction. Elle apporte également un appui spécialisé aux partenaires internes et externes, principalement dans les domaines de la criminalité ICT, de la police technique et scientifique, du recours aux indicateurs, de l’analyse criminelle et des méthodes et techniques particulières de recherche.

Le rôle du LPTS consiste en :

Concernant la police technique :

- l’examen, la localisation, le prélèvement, la conservation et la comparaison de tout indice matériel et élément de référence dans le but de leur analyse et utilisation ultérieures,

- l’état des lieux sur la scène de crime et tout élément utile, principalement dans le périmètre d’exclusion judiciaire et sur tous les lieux en lien avec les faits.

Concernant la police scientifique:

L’analyse des indices matériels selon des méthodes, disciplines et techniques scientifiques afin de déterminer la nature, l’origine et la comparaison avec d’autres preuves et indices matériels ou éléments de référence.

 

 

 

Competenties/Specifieke diplomavereisten
 •  être titulaire ou inscrit en dernière année d'études sanctionnées par un diplôme ou certificat officiellement reconnu à orientation scientifique dans l'un des domaines suivants et à tout le moins équivalent au diplôme ou certificat donnant accès au recrutement à un emploi de niveau B (bachelier ou gradué)

- techniques audiovisuelles (photographie, montage visuel, audio et vidéo, multimédia)

- sciences biomédicales

- Biotechnique

- Sciences pharmaceutiques

- sciences industrielles

- sciences nautiques

- sciences biologiques appliquées

- Sciences appliquées

- Sciences

- sciences forensiques

- être titulaire d’un autre diplôme équivalent aux diplômes susmentionnés sur décision du Ministère de l’Education  

 • Et réussir la formation FPL spécialisée à l’ANPA
Gewenst profiel

Connaissances pratiques :

Intégrer - Établir des liens pertinents entre diverses données afin de les intégrer de manière synthétique dans un tout cohérent, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates.

Résoudre des problèmes - Affronter et maîtriser les situations inattendues en examinant les solutions possibles sur base de son expérience et de ses connaissances. Prendre des initiatives pour mettre en oeuvre la solution la plus appropriée à chaque problème.

Soutenir - Assumer le rôle de mentor en donnant l'exemple et en soutenant les personnes dans leurs activités.

 

Attitudes attendues :

Adopter une orientation-client - Tenir compte des attentes et besoins des ''clients'' dans la définition et l'exécution des missions et leur offrir un service personnalisé orienté vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs.

Coopérer - Créer et améliorer l'esprit d'équipe en s'identifiant aux objectifs communs, en partageant ses propres avis et idées et en aplanissant les conflits avec ses collègues.

Dialoguer - Se familiariser avec les connaissances et l'expérience de son interlocuteur en demandant des éclaircissements, en s'intéressant à ce qu'il fait, en se mettant à sa place et en faisant le nécessaire pour comprendre son message dans sa globalité.

S’auto-développer - Planifier et gérer son propre développement en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant continuellement par de nouvelles connaissances et compétences.

Faire preuve d'engagement - S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre la meilleure qualité. Persévérer même en cas de frustration, d'opposition, de tension ou face à un travail fastidieux.

Chaque collaborateur s’engage à respecter les directives, procédures et instructions en matière de bien-être et à renseigner les situations et comportements dangereux à son responsable. Il veille également à utiliser les moyens mis à sa disposition en bon père de famille.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Test écrit

Commission de sélection: A déterminer ultérieurement .

Réserve de recrutement: 24 mois

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VAN RAEMDONCK
Voornaam
Danny
Functie
CP
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.90.45
Korps/directie/dienst
PJF Brussel - Beleid en Beheerscontrole