Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5008 T 18 04
Korps/directie/dienst
7377 - Das (directie Van De Openbare Veiligheid)
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Verzekeren van het administratief beheer en de opvolging van operationele vergaderingen, barometers, activiteitenrapporten, parlementaire vragen, ...
Samenstellen van documentatiedossiers

Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo?s, nota?s en/of presentaties
Deelnemen aan het opmaken van de baisisgegevens, nota's, communicatie, ? en de opvolging verzekeren
Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch)

- Als informatie-beheerder, de relevante informatie met betrekking tot de specifieke domeinen beheren en exploiteren en ze beschikbaar stellen zodat iedereen zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

Opzoeken van de informatie in de verschillende databanken en informatiebronnen
Verzekeren van de ergonomie, kwaliteit van de inhoud en volledigheid van sites intranet en/of internet
Verspreiden van de ontvangen informatie naar de betrokken diensten

- Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
Melding maken, in real time, van ieder probleem aan zijn/haar hiërarchie in de mate van het mogelijke
Antwoorden op informatieaanvragen van medewerkers, hiërarchische oversten en collega's
Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten
Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven

- Als evenementen- operaties-coördinator, de optimale aanwending van de middelen en de contacten met de geschikte partners verzekeren om de verwezenlijking van de evenementen of operaties te vergemakkelijken en de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken.

Voorbereiden,coördineren en/of leiden van informatiesessies, evenementen, acties,...
Verzekeren van de opvolging van de aan de operaties gelinkte evenementen

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
Geven van informatie/opleidingen in zijn domein
Meewerken, met zijn middelen, aan missies, taken en projecten van andere eenheden van de organisatie of de directie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid is een steuneenheid die aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie, welke hierom verzoeken, verschillende vormen van gespecialiseerde versterkingen levert hetgeen het beheer van de publieke ruimte betreft, en in het bijzonder de middelen die toelaten gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van openbare veiligheid te vermijden of op te lossen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in communicatie, niveau Bac is vereist.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
- Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
VERWACHTE GEDRAG
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

TAAL - NL-FR, De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissieHet organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven Testen niet eliminerend
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
CSL Bruno DUBOIS CNT Sofie WIJNANTS
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.72.22
Korps/directie/dienst
DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE) / DAS (DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE)
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5202 T 18 04
Korps/directie/dienst
7453 - Cgc - Dienst Service Office
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De documentatie en communicatie op de digitale kanalen van de Federale Politie (extranet, intranet, documentaire gegevensbank, sociale media …) beheren en inventariseren om de toegang tot en het gebruik van de informatie te vergemakkelijken, alsook om de communicatie met de stakeholders (personeel, burgers, partners …) te bevorderen en de e-reputatie van de Federale Politie te versterken.

 

Als technisch deskundige:

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • adviezen en tips formuleren betreffende normen en regels op het vlak van digitale communicatie en contentmanagement (governance, auteursrecht, taxonomie …);
 • kennis mee helpen verspreiden en delen via netwerken of praktijkgemeenschappen;
 • meewerken aan de actie- en communicatieplannen van CGC en/of andere politiediensten;
 • meewerken aan de sensibiliseringscampagnes over het gebruik van sociale media en digitale kanalen;
 • oplossingen voorstellen en de overgang naar paperless werken ondersteunen;
 • indicatoren met betrekking tot digitale kanalen uitwerken, opvolgen en verspreiden;
 • in samenwerking met de desk Monitoring de digitale monitoring (sociale media, websites  …) uitvoeren;
 • zich voortdurend bijscholen op het gebied van digitale documentatie en communicatie en de nieuwe trends volgen.

Als informatiebeheerder:

De relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

 • de architectuur van de digitale informatie en de structuur van de inhoud (in de vorm van ontologie, folksonomie en taxonomie, thematische ordening, semantiek, systeem van facetnavigatie, cartografie …) ontwikkelen volgens de doelgroepen;
 • de metagegevens beheren;
 • de technieken van documentaire marketing bijschaven en klantgerichte informatiesystemen ontwikkelen;
 • de inhoud van de informatie analyseren om de grote hoeveelheid informatie begrijpelijk en verstaanbaar te maken;
 • de documenten en de inhoud ervan beschrijven om ze gemakkelijker te kunnen gebruiken (indexering, thematische fiches …);
 • zorgen voor een structuur en inhoud die aan de doelgroepen zijn aangepast;
 • de digitale kanalen (intranet, extranet, documentaire gegevensbank, sociale media, nieuwsbrief …) voeden;
 • de digitale documentaire gegevensbank beheren;
 • de gedecentraliseerde informatie controleren;
 • de informatie checken, analyseren en valideren voordat ze wordt gepubliceerd;
 • in samenwerking met het Contact Center de vragen van internetgebruikers op de digitale kanalen beheren;
 • bijdragen tot paperless werken (d.w.z. de overgang van papieren naar elektronische informatiedragers) en elektronisch gegevensbeheer;
 • in samenwerking met de desk Audiovisual de verschillende soorten digitale informatie (teksten, videofilmpjes, geluidsbanden, beelden …) verzamelen, klasseren, integreren en archiveren volgens de relevantie ervan;
 • de webarchivering voor de desk Digital beheren.

Als gegevensbeheerder:

Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of een of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • de informatie categoriseren in een coherente structuur zodat ze vlot toegankelijk en begrijpelijk is voor de doelgroepen;
 • de classificatie van de gegevens verbeteren/optimaliseren;
 • gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van de computerbestanden of de gegevensbanken;
 • de in te voeren gegevens goed benoemen;
 • waken over de conformiteit van de ingevoerde gegevens;
 • verslagen, lijsten en statistieken maken;
 • zorgen voor gegevensmodellering;
 • de onlineabonnementen beheren (de toegangsgegevens registreren, de toegankelijkheid (paswoordbeheer), beschikbaarheid en juistheid van de onlineabonnementen voor gegevensbanken en tijdschriften controleren …).

Als helpdesk:

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers  om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • in samenwerking met het Contact Center telefonisch, via mail en/of de sociale media antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten;
 • de gebruikers helpen bij het raadplegen van en zoeken naar relevante informatie op de digitale kanalen;
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen bij het zoeken naar informatie;
 • voor interne of externe klanten opzoekingen doen in gegevensbanken of archieven.

Als analist:

De processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • de principes en methodes om digitale informatie op te zoeken, te verwerken, te archiveren en te verstrekken, onderzoeken en doen evolueren om de toegang tot en het gebruik van deze informatie te vergemakkelijken;
 • voorstellen doen voor een optimale informatietoegankelijkheid en ergonomie.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de commissaris-generaal (CG) uitgestippelde (interne en externe) communicatiebeleid en helpt het mee ontwikkelen. Ze verleent steun aan de verschillende entiteiten van de Federale Politie. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief en draagt zo bij tot de versterking van het vertrouwen in de Federale Politie en van haar imago (corporate branding).

De dienst Services vertaalt het (interne en externe) communicatiebeleid in operationele informatieacties, afgestemd op de verschillende doelgroepen (multikanaalbenadering). De dienst implementeert de corporate branding-aanpak van de Federale Politie om haar bekendheid te geven en een positief imago van haar te creëren en te bewaren bij de verschillende doelgroepen (collega’s, burgers, pers, studenten, opiniemakers, partners …). De dienst ontwikkelt kwalitatieve diensten en (meer)waarde voor de stakeholders (klanten, partners, overheden, burgers). De dienst is verantwoordelijk voor de planning, de praktische organisatie, de coherentie en de complementariteit van de digitale informatiekanalen (website, intranet, sociale media, mailing …). De dienst verzorgt eveneens de relaties met de pers en de media die bepalend zijn voor het imago van de (federale) politie bij de bevolking en onrechtstreeks ook bij de overheden. De dienst beheert en coördineert eveneens het geheel van de middelen (waaronder het historisch & documentatiecentrum) en van de acties (evenementen, tentoonstellingen, beurzen …) van de Federale Politie om haar public relations en haar corporate branding te ontwikkelen. De dienst coördineert voorts de protocollaire activiteiten van de commissaris-generaal en van de federale politie en sensibiliseert de medewerkers en de mandaathouders voor klantgerichtheid en professionalisme.

De desk Digital, die deel uitmaakt van het Services Office, vertaalt het communicatiebeleid in digitale vorm en stemt multimediacampagnes af op de bijzonderheden van de sociale media. De desk promoot de Federale Politie via de digitale wereld en schept een hechte band met haar (interne en externe) stakeholders. Het doel is de e-reputatie van de politie en de interactie met haar doelgroepen te optimaliseren.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bezit van een bachelordiploma (bij voorkeur communicatie).

Gewenst profiel

PRATISCHE KENNIS  :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

VERWACHTE GEDRAG:

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een eliminerende proef in verband met de vacante betrekking.

Enkel de kandidaten die 60 % behalen voor de eliminerende proef, worden voor een gesprek uitgenodigd.

Om hen de kans te geven zich te onderscheiden, vragen we de kandidaten creatief te zijn en naar het gesprek te komen met een portfolio. Het is de bedoeling dat ze hun kandidatuur op een originele manier voorstellen.

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANGRIEKEN
Voornaam
Claudine
Functie
Diensthoofd
E-mail
Claudine.Vangrieken@police.belgium.eu
Telefoon
02/6426747
Korps/directie/dienst
Service Office
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5045 N 18 05
Korps/directie/dienst
5409 - K-L-M
Werkplaats
Reigerstraat 3
1840 Londerzeel
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.
Bachelor Communicatie

Vereiste ervaring

Relevante ervaring is een pluspunt

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

 

Samen met alle medewerkers van de administratieve steundienst werkt de consulent Communicatie/DPO steeds vanuit een dienstverlenende ingesteldheid.

 

De administratieve steundienst staat in eerste instantie ten dienste van de andere collega’s, en in tweede instantie, en soms enkel onrechtstreeks, ten dienste van onze ‘externe klanten’, de burger. Hoewel de burger meestal pas op de ‘tweede lijn’ onze klant is, werken wij toch steeds vanuit een ingesteldheid om het contact tussen ‘burger’ en ‘politie’ zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

De consulent Communicatie/DPO coördineert bepaalde taken op niveau van communicatie en is verantwoordelijke voor de opvolging van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Hij werkt hiervoor nauw samen met de andere consulenten van de administratieve steundienst en zorgt samen met hen voor de nodige continuïteit. Als DPO geeft hij onafhankelijke adviezen aan het beleid.

 

Hoofdtaken:

 • Afstemming van materiële op de doelstellingen van het korps inzake ICT op gebied van communicatie en dit in samenspraak met het diensthoofd en de bijzondere rekenplichtige;
 • Ondersteuning korpschef inzake bepaalde onderdelen van ICT, meer bepaald het onderdeel ‘communicatie’;
 • Coördineert het dagelijks verloop van bepaalde facetten van de ICT welke verband houden met de politiezone en zorgt voor een dynamiek terzake;
 • Zorgt voor een doeltreffend en optimaal beheer van de materiële en financiële middelen in de zone in zijn werkdomein;
 • Staat in voor het beheer en het opvolgen van de contracten en contacten met externe diensten die betrekking hebben op gebied van ICT en communicatie;
 • Voorbereiding en afwerking van dossiers voor politieraad en-college m.b.t. communicatie en ICT;
 • Voorbereiden behoeften in het kader van de opstelling van de begroting;
 • Staat mee in voor een goed beheer en exploitatie van de infrastructuur;
 • Bewaakt de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde prestaties;
 • Instuderen, uitwerken en beheren van dossiers/projecten inzake communicatie en ICT;
 • Opvolging van de uitvoering van de genomen beslissingen van de toegewezen dossiers;
 • Deelname aan en beheren van binnen de politiezone uitgebouwde overlegorganen en/of werkgroepen
 • Mee zorgen voor een goede cohesie en samenwerking binnen de zone door het bevorderen van de interne communicatie en in dit kader een actieve inbreng en deelname aan de werkgroep ICT en Welzijnsteam;
 • Het positief in beeld brengen van de politiezone door een goede externe communicatie;
 • Als DPO:
  • via een stappenplan en in nauwe samenwerking met externe partners zorgen voor een implementatie en opvolging van de richtlijnen inzake de gegevensbescherming;
  • zorgen voor een goede bewustwording op alle niveau’s binnen de organisatie van de regelgeving terzake

Bijtaken:

 • Occasionele inzet bij andere diensten indien daarvoor een noodzaak bestaat, op beslissing van de korpschef

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

Onze gemeenschappelijke doelstelling is “Samen zorgen voor veiligheid” en eenieder draagt hier op zijn manier en binnen de context van zijn functie toe bij. 

Elke medewerker neemt initiatieven en voert zijn taken en verantwoordelijkheden uit binnen de vooropgestelde ruimte die afgebakend wordt door vijf uitgangspunten. Wat hij doet:

 • past in de visie en het beleid van het korps;
 • is wettelijk en reglementair;
 • is deontologisch en ethisch correct;
 • verenigt een maximum aan resultaat met een minimum aan inspanningen en inzet van mensen en middelen;
 • en is gestoeld op klantgericht gezond verstand
Competenties/Specifieke diplomavereisten

 

Kennis en vaardigheden:

 • Beschikken over een Bachelor-diploma communicatie
 • Kennis van wetgeving GDPR
 • Goede PC-vaardigheden
 • Relevante ervaring is een pluspunt
 • De kennis en vaardigheden bezitten of ontwikkelen en onderhouden die in verschillende dienstgerelateerde opleidingen worden meegegeven
 • Beschikken over een rijbewijs B
Gewenst profiel

 

Attitudes:

 

Wat attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de visie-missie-waarden van de Politiezone en van de waarden van de geïntegreerde politie en van de deontologische code. Wat betreft de basis-, positie- en specifieke competenties, verwijzen wij naar de competentieprofielen van het evaluatiesysteem.

Voor alle medewerkers van onze zone, gelden bijkomend 5 specifieke kerncompetenties:

 • Collegialiteit
 • Dienstverlenende ingesteldheid
 • Flexibiliteit
 • Plichtsbewust zijn
 • Respect voor personen en materialen

 

Voor wat betreft de administratieve steundienst, is het van belang om bijkomend zeker volgende specifieke competenties te hebben:

 • Willen samenwerken aan een efficiënte, economische en ecologische oplossing
 • Kwaliteitsgericht zijn
 • Overtuigingskracht hebben
 • Sociabiliteit
 • Initiatief willen en durven nemen
 • Kunnen luisteren
 • Objectiviteit

 

Andere:

 • Beschikken over een rijbewijs B

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Er wordt een selectiecommissie georganiseerd.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Van den Bergh
Voornaam
Anneleen
Functie
Adviseur Administratieve steundienst
E-mail
anneleen.vandenbergh@police.belgium.eu
Telefoon
052315111
Korps/directie/dienst
PZ K-L-M (5409)
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5121 T 18 03
Korps/directie/dienst
7451 - Cgc - Dienst Client Office
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 

 • Rechtstreeks contact met de Nederlandstalige en Franstalige pers en media en antwoorden op de vragen van journalisten (schriftelijk, telefonisch,…)
 • Afwisselend deelnemen aan de permanentierol (overdag, ’s avonds en in het weekend bereikbaar zijn)
 • Opstellen en verspreiden van persberichten;
 • Voorbereiding en opvolging van reportages over verschillende diensten van de Federale Politie;
 • De administratieve opvolging van de verschillende persvragen verzorgen en verzekeren
 • De administratieve ondersteuning verzekeren van de dienst
 • Organiseren van persconferenties of persbezoeken
 • Persoverzicht samenstellen
 • Regelmatige opzoekingen in verschillende media ter ondersteuning van de (gerechtelijke) diensten
 • Als expert meewerken aan diverse projecten van de directie van de communicatie (bv. organiseren van evenementen, campagnes, …)

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De desk Press & Media is verantwoordelijk voor de pers- en mediarelaties van de Federale Politie. Door de verschillende externe contacten is de desk één van de rechtstreekse uithangborden van de Federale Politie en draagt ze rechtstreeks bij tot het imago en de beeldvorming van de organisatie. De leden van de desk lichten de pers en media in van de doelstellingen en activiteiten van de Federale Politie, zowel proactief als reactief, en zorgen ervoor dat zij op een objectieve manier kunnen communiceren over de organisatie.

De desk valt onder de directie van de communicatie, die zowel de interne als externe communicatie van de Federale Politie voor haar rekening neemt.

Extra aanbod
Prime: contactable et rappelable / Premie: terugroepbaar en contacteerbaar
Competenties/Specifieke diplomavereisten

 In het bezit van een bachelordiploma (bij voorkeur communicatie).

 

Gewenst profiel

 

 • Goede kennis van de interne en externe communicatieprincipes
 • Kennis van de organisatie van de Federale Politie en van de politieomgeving
 • Vermogen om zich coherent en gestructureerd uit te drukken.
 • Zeer goede redactionele vaardigheden en een zeer correcte spelling
 • Synthetische ingesteldheid
 • Zin voor structuur
 • Kan creatief uit de hoek komen en durft “out of the box” te denken en vernieuwende ideeën aan te brengen
 • Assertieve ingesteldheid
 • Teamspeler
 • Zin voor organisatie
 • Kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands en bij voorkeur in de tweede taal om de vragen van de verschillende media te beantwoorden
 • Beschikbaarheid voor de dienst en flexibiliteit wat betreft de werkuren (mogelijkheid om in het weekend en ’s avonds te werken)
 • Kan zich voor een publiek uitdrukken en durft een debat op gang brengen
 • Kan vlot relaties leggen en onderhouden
 • Kennis en beheer van de informaticaprogramma’s (Word, Excel, Powerpoint).
 • Kennis van de sociale media

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een eliminerende proef in verband met de vacante betrekking.

Enkel de kandidaten die 60 % behalen voor de eliminerende proef, worden voor een gesprek uitgenodigd.

Om hen de kans te geven zich te onderscheiden, vragen we de kandidaten creatief te zijn en naar het gesprek te komen met een portfolio. Het is de bedoeling dat ze hun kandidatuur op een originele manier voorstellen.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
KAISIN
Voornaam
Astrid
E-mail
astrid.kaisin@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
CGC