Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5042 T 19 05
Korps/directie/dienst
7305 - Cgwb (dir Preventie En Bescherming Op Het Werk)
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

NIV B : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De consulent levert technische steun aan de communicatieverantwoordelijke om zo een optimale communicatie te bieden van en binnen de directie.

De consulent levert tevens steun aan de collega’s voor de coördinatie en de diverse opvolgingen van de directie.

Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven:

 • de kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren uitgedragen boodschap ontwikkelen
 • de inhoud van de informatie controleren en aanpassen
 • de informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en)
 • de informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken en informatiebronnen
 • overmaken/ter beschikking stellen van de pertinente kennis en documentatie
 • het uitwerken van gegevensbanken, in samenwerking met de leidinggevenden, collega’s en experten en deze regelmatig updaten.

 

Als Administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 • teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen
 • de lay-out van documenten verzorgen
 • dossiers administratief beheren en opvolgen
 • dossiers en informatiebrochures samenstellen

 

Als Technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken:

 • technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen
 • onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen
 • zoeken naar en ontwikkelen van tools, methodes en goede praktijken binnen zijn/ haar expertisedomein
 • informatie geven in binnen zijn/haar domein

 

Als Dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt:

 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen
 • verzamelen, centraliseren en beheren van de behoeften
 • een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

 

Als Contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag:

 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • de klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten
 • berichten ontvangen en doorgeven
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) heeft als missie de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de welzijnswetgeving op het werk. Het gaat om eerstelijnspreventie, in de welke de problemen op een multidisciplinaire manier worden aangepakt.

 

CGWB is onderverdeeld in verschillende diensten: arbeidsgeneeskunde, psychosociale preventie, arbeidsveiligheid waaronder preventie van arbeidsongevallen. Dan hebben we ook de dienst development & strategy en de backoffice (HR; logistiek, financiën en secretariaat).

 

Deze verschillende diensten hebben preventieadviseurs met elk hun eigen expertisedomein. Arbeidsgeneeskunde, psychosociale risico’s, veiligheid, ergonomie, hygiëne en personeelsleden die gespecialiseerd zijn in administratieve en logistieke steun.

 

De dienst Development & Strategy is het strategisch reflectiecentrum binnen de directie. Men biedt zowel op het gebied van beheer als op gebied van politiek, en volgens het onderwerp, steun aan de verschillende personen binnen de dienst, aan de leden van de Federale Politie of de Geïntegreerde Politie. Het doel is het werk te vergemakkelijken van de professionals op het terrein en de directie toe te staan een kwaliteitsvolle steun te bieden aan de organisatie.

Het doel van de Federale Politie en van de Geïntegreerde Politie is het ontwikkelen van welzijn op het werk via een hulpstrategie. Waaronder advies geven op het welzijnsbeheer binnen een eenheid. Door de creatie van werktools teneinde de processen te verbeteren, de omkadering en de coördinatie van pilootprojecten. Alsook de begeleiding in innoverende experimenten en de ontwikkeling van een communicatiestrategie toe te staan.

 

De dienst Development & Strategy houdt zich bezig met de redactie en de toepassing, de coördinatie en de evaluatie van het Globaal Preventieplan en het Jaaractieplan van de Federale Politie.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

De generieke referentiefunctie gebruikt in het kader van de evaluatie is: consulent-medewerker

 

Ervaringen

Je hebt relevante ervaring in de technische materie van de functie.

U bent in staat om gebruik te kunnen maken van de informaticatoepassingen Microsoft 365

Ervaring hebben in welzijn op het werk is een voordeel.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

 

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Vierendeels
Voornaam
Joëlle
Functie
Chef de service Development & Strategy
E-mail
Joelle.Vierendeels@police.belgium.eu
Telefoon
0478/97 00 40
Korps/directie/dienst
CGWB
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5117 T 19 02
Korps/directie/dienst
7452 - Cgc - Dienst Product Office
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Audiovisuele producten (foto's, videofilmpjes, lay-out, tekeningen, infographics, logo's, kentekens …) maken om een aantrekkelijk, modern, herkenbaar en identificeerbaar imago (corporate branding) van de (Federale) Politie te ontwikkelen op maat van de doelgroep en van het kanaal, alsook het goede gebruik ervan verzekeren.

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/ of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

Voorbeelden van taken :

 • Technische adviezen geven over grafische projecten/ producten (waaronder logo's en kentekens) en audiovisuele projecten/ producten
 • De projecten mee helpen ontwikkelen en benaderingswijzen, methodes of eventuele wijzigingen voorstellen
 • Adviezen formuleren om de huisstijl en de grafische lijn na te leven;
 • Meewerken aan de sensibiliseringscampagnes die het belang van de beelden aantonen
 • Deelnemen aan de uitwerking van projecten en/ of scenario's op het vlak van audiovisuele productie en multimediaproductie
 • De prepressmechanismen (formats, bestanden, impositie …) beheersen, alsook tips en ondersteuning geven in dit domein
 • De trends en technieken op het gebied van visuele en audiovisuele communicatie volgen.

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de ad-hocprocedures na te leven. Om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de adhocprocedures na te leven

 

Voorbeelden van taken :

 • Ontwerpen maken
 • Logo's en kentekensontwikkelen
 • De lay-out van communicatieproducten (informatieblaadjes, brochures, affiches, tijdschriften …) verzorgen
 • Aantrekkelijke lay-out templates maken die aan de behoeften zijn aangepast
 • Infographicsmaken (gegevens in beelden omzetten)
 • Teksten opnieuw structureren in een overzichtelijk en herkenbaar geheel
 • Aantrekkelijke presentaties (PowerPoint…) helpen ontwikkelen en aanpassen
 • Zwart-witdocumenten tekenen en/ of inkleuren
 • Meewerken aan de ontwikkeling van een huisstijl;
 • De huisstijlmodellen helpen ontwikkelen en aanpassen
 • Foto's nemen (tijdens reportages of in de studio)
 • Beelden bewerken via gespecialiseerde programma's
 • Het grafische design van audiovisuele producten (videofilmpjes voor internet, dvd's, hoesjes, logo's …) uitwerken
 • Video-opnames maken
 • Animaties maken
 • Geluid opnemen, monteren en mixen;
 • Zorgen voor het geluidsdesign van audiovisuele producties en multimediaproducties
 • De geluidsomgeving voor een specifiek project ontwerpen en tot stand brengen;
 • Verschillende audiovisuele producties dubben

 

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/ of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

Voorbeelden van taken :

 • Dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels
 • De gegevensbanken van beelden up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens in te voeren op de overeengekomen tijdstippen
 • De digitale fototheek - Polimagerybeheren (de foto’s invoegen - de nomenclatuur in acht nemen - de aanvragen van de klanten beheren)
 • Nuttige informatie en/ of documenten archiveren
 • In samenwerking met de verschillende personeelsleden die belast zijn met het documentaire beheer, de technische werkzaamheden verbonden aan de productie, aanmaak, opname en verspreiding van audiovisuele documenten documenteren
 • Op verzoek opnames maken voor tv en internet

 

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/ of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/ of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
 
Voorbeelden van taken :
 

 • Dossiers administratief beheren en opvolgen
 • De binnenkomende post of mails beheren
 • Het Office Management helpen bij de administratieve en logistieke taken die nuttig zijn voor de goede werking van de dienst (aankoop van materiaal, inrichting van lokalen, toezicht op het correcte onderhoud van de machines …)
 • Een inventaris van de toestellen, tools, programma's en componenten en een uitleenregister van uitrusting en componenten bijhouden, alsook deze opvolgen

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

 • De klantenonthalen
 • Peilen naar de wensen en behoeften van de klanten en nagaan of de vraag haalbaar is gelet op de technische vereisten, het grafische charter en de 'huisstijl'
 • Samenwerken met de accountmanagers om de nodige informatie te vergaren en bijkomende informatie te eisen
 • Antwoorden op concrete vragen over de werkwijze, timing, gebruikte methodes …
 • Actief deelnemen aan de vergaderingen over projecten waarvoor audiovisuele producten zullen worden gemaakt
 • De contacten met de federale drukkerij (FedoPress) en/ of andere drukkerijen onderhouden

 

Als evenementen/ operaties coordinator, de optimale aanwending van de middelen en de contacten met de geschikte partners verzekeren om voor de geplande evenementen/ operaties mogelijk te maken en de gezamelijke doelen te bereiken:

 • Het geluid verzorgen in lokalen en zalen tijdens interne en/ of externe evenementen (plechtigheden, tentoonstellingen, beurzen, colloquia, activiteiten, seminars …);
 • Helpen bij de visuele aankleding van de evenementen (decoratie van stands, grote schermen …)
 • Volgens zijn specialiteit bijdragen tot de promotie van en communicatie over het evenement

 

Positionering van de functie :

De Consulent Audiovisual is actief in de netwerken betreffende zijn/ haar expertisedomeinen.

De Consulent Audiovisual staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/ zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de opvolging van het door de commissaris-generaal uitgestippelde communicatiebeleid en voor de ontwikkeling en operationalisering van de algemene (interne en externe) communicatiestrategie van de federale politie. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief. Zo onderkent de Federale Politie het belang van de communicatie in onze zeer snel evoluerende informatiemaatschappij. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Het doel is het vertrouwen, zowel intern als extern, en het imago van de Federale Politie te versterken (corporate branding).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een Bachelor diploma in Communicatie

Gewenst profiel

Praktische kennis:

 

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

 

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
 
 
 
Verwacht gedrag:

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen d oor de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/ haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzett en voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzett en, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Kennistest

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DUPUIS
Voornaam
Benoît
Functie
Adviseur - Conseiller
E-mail
benoit.dupuis@police.belgium.eu
Telefoon
0485 85 96 75
Korps/directie/dienst
CGC
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5629 N 19 02
Korps/directie/dienst
5440 - Aalst
Werkplaats
Beekveldstraat 29
9300 Aalst
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de Lokale Politie Aalst;
- Algemeen:
Instaan voor de uitwerking en uitvoering van de interne en externe communicatie;
Coördineren en begeleiden van interne en externe communicatieacties en de kwaliteit ervan bewaken;
Stimuleren en coachen van de korpsleiding bij het opzetten van interne en externe communicatie om op deze wijze de communicatiegevoeligheid aan te scherpen;
Mee vorm geven aan het positief imago van de politiezone, zowel intern als extern;
Toezien op de ontwikkeling, de uitbouw en het beheer van een eenvormige huisstijl binnen de Lokale Politie Aalst Adviseren en coördineren bij presentaties, evenementen, informatiecampagnes en persconferenties;
Coördineren en opvolgen van het volledige gamma van digitale en gedrukte communicatiemiddelen (brochures, flyers, affiches, ... );
De interne en externe communicatiekanalen afstemmen op de huidige maar ook op de toekomstige behoeften in het kader van de structuur van de organisatie;
Schrijven en redigeren van nieuwsbrieven en persberichten;
Studiewerk verrichten om de meest recente evoluties te kennen en de nieuwe werkmethodes te kunnen integreren in het eigen werk;
Specifiek inzake interne communicatie:
De coördinatie, redactie en eindredactie van schriftelijke en elektronische publicaties
(zowel copy als opmaak);
Opvolgen van diverse interne communicatieprojecten, waaronder cultuur en eventueel andere veranderingstrajecten;
Het opmaken en implementeren van interne communicatieplannen (met betrekking tot campagnes, opleidingen etc.);
De belangrijkste interne communicatiekanalen zijn:
Intranet/SharePoint
Interne digitale nieuwsbrief
Intern personeelsblad
Interne digitale schermen
Video
Specifieke inzake externe communicatie:
Rechtstreeks contact met de pers en media en antwoorden op de vragen van journalisten (schriftelijk, telefonisch,…);
Opstellen en verspreiden van persberichten;
Waken over een goede verstandhouding en communicatie met de persmagistraat;
Voorbereiding en opvolging van reportages over verschillende diensten van de Lokale Politie Aalst;
De administratieve opvolging van de verschillende persvragen verzorgen en verzekeren;
Organiseren van persconferenties of persbezoeken;
Persoverzicht samenstellen;
Staat in voor de coördinatie van de uitwerking van het jaarverslag en stelt het op;
Regelmatige opzoekingen in verschillende media ter ondersteuning van de diensten;
Verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de website van de politiezone;
Verantwoordelijk voor het beleid en de strategie rond sociale media van de zone, het beheren van de sociale media kanalen en de app van de politiezone;
Verzorgt de public relations van de politiezone: organisatie van evenementen van de politiezone (opendeurdag, infosessies, conferenties …) en deelname aan evenementen van externe partners (middels infostand …).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Aalst/Directie Mens en Organisatie/Beleid en Kwaliteit

Extra aanbod
Mogelijkheid tot sporten tijden de diensturen
Teambuilding
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een bachelor diploma 'communicatie' of relevante ervaring zijn een pluspunt.

Gewenst profiel

Kennis:
- Kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen.
- Algemene kennis inzake strategie en beleid;
- Algemene kennis inzake de opdrachten van politie;
- Algemene kennis van de deontologische code;
- Algemene kennis van de werking van de lokale overheden;
- Algemene kennis van politietoepassingen, PC en softwareprogramma’s, o.a. kennis van Microsoft-computerprogramma’s (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook);
- Goede beheersing van de Nederlandse taal, correct schriftelijk en mondeling taalgebruik;
- Grondige kennis hebben van de politieorganisatie;
- Inzicht hebben in politiewerk – politietaken;
- Kunnen werken met computerprogramma’s eigen aan de dienst;
- Inzicht hebben in het specifieke vakgebied waarop de functie betrekking heeft;
- Vertrouwd zijn met het dagelijks beheer van websites en een goede basiskennis bezitten van internettechnieken.

Vaardigheden:
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
- Vlot en correct schriftelijke documenten kunnen opstellen die verband houden met de functie;
- Grondige verbale vaardigheden en zeer goede communicatieve eigenschappen bezitten;
- Degelijk onderbouwde meningen en standpunten kunnen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan;
- Beschikken over een goed analytisch inzicht;
- Beschikken over organisatievaardigheden;
- Problemen kunnen beheren;
- Creatief zijn: het kunnen ontwikkelen van nieuwe denkpistes in de beleidsprocessen;
- Nauwgezet uitvoeren van de opgedragen taken;
- Theoretische kennis kunnen ombuigen naar een efficiënte praktische uitvoering;
- Kunnen omgaan met stresserende omstandigheden;
- Nauwe contacten kunnen onderhouden met interne en externe partners;
- Beschikken over de vereiste vaardigheden en ingesteldheid om te dialogeren met de medewerkers.

Attitudes:
- Cognitief engagement tonen; de wil en het vermogen hebben om zich steeds verder te vervolmaken in de uitoefening van zijn functie;
- Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn;
- Probleemoplossend denken en werken;
- Extern en intern klantgericht zijn;
- Orde, methode, stiptheid en respect voor termijnen hebben;
- Verzorgd en professioneel voorkomen hebben;
- Voldoende rekenschap afleggen;
- Beschikken over verantwoordelijkheidszin;
- Flexibel en objectief ingesteld zijn;
- Niet gebonden zijn aan een vast werk- en uurschema;
- Bereid zijn tot het volgen van zowel interne als externe vormingssessies;
- Zich inschrijven in de visie van de korpsleiding.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke proef gevolgd door een interview met de selectiecommissie

Informations

Naam
Ottevaere
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur Mens en Organisatie
E-mail
katrien.ottevaere@police.belgium.eu
Telefoon
053732764
Korps/directie/dienst
PZ Aalst