Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

C

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6212 T 18 04
Korps/directie/dienst
7705 - Drl - S - Sec Facility Management
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
C
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De verwarmingsspecialist is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het onderhoud gerealiseerd door de particuliere sector en voor het repareren van mazout-verwarmingsinstallaties om de werkomgeving van de medewerkers binnen de organisatie te optimaliseren.

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken
• Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.
• De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.
• Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.
• De milieuvoorschriften respecteren.

Als verwarmingsspecialist de reparaties en sommige onderhoud van HVAC installaties verrichten om ervoor te zorgen dat de werkomgeving van de medewerkers binnen de organisatie optimaal is.

Voorbeelden van taken
• De HVAC installaties onderhouden en repareren
• Technisch steun geven bij het onderhoud van HVAC installaties door particuliere firma’s
• Filters en riemen van impuls/extractie groepen vervangen
• Technische steun leveren en nauw samenwerken met de ploeg HVAC van de Regie der gebouwen (hulp bij de detectie van lekken, expertise bij defecten…)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

DLSUPPORT biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de klanteenheden van de federale politie in Brabant en, op hun vraag, aan politiezones; alsook een nationale steun in het kader van zijn specialisaties (wapens, zware voertuigen…). DLSUPPORT is samengesteld uit vier secties, waaronder het competentiecentrum infrastructuur, dat zorgt voor het verhuurderonderhoud en het preventief onderhoud van de infrastructuur, maar dat ook tussenkomt bij het oplossen van gevaarlijke of dringende situaties (quick service, 24/24 elektriciteit, 24/24 loodgieterij, 24/24 verwarming…). Deze sectie is eveneens belast met de aanpassing van lokalen (labos, Salduz, beveiliging, schietstanden…), specifieke schoonmaak en voorziet een steun op aanvraag (verhuizingen, opbouw en afbraak van standen tijdens politie-evenementen…).

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Later te bepalen.
Kennistest: Praktische test
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurélie
Functie
Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6047 N 18 05
Korps/directie/dienst
5410 - Grimbergen
Werkplaats
Vilvoordsesteenweg 191
1850 Grimbergen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Kennis van automechanica en electriciteit is een meerwaarde.

Niveau
C
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als technisch assistent middelenbeheer instaan voor o.a. :
De permanente opvolging van de staat van het gebouw, het voertuigenpark, het radiopark, technische uitrustingen, e.d.
Het signaleren van gebreken in het gebouw om een snelle en efficiënte herstelling ervan te bekomen en het uitvoeren van kleine herstellingen of werken in het gebouw.
Het permanent opvolgen van de staat van de voertuigen en het uitvoeren van een klein onderhoud van voertuigen.
Het maken van afspraken met garages voor de herstellingen van voertuigen, de voertuigen naar de garage brengen en opvolgen of de herstellingen werden uitgevoerd.
Het onderhoud van de parking.
Het beheer van het radiopark.
Het in ontvangst nemen van bestellingen aan het loket en het afhalen van bestellingen bij leveranciers.
Het opvolgen van het meldpunt ‘middelen – herstellingen’ en het nemen van de nodige acties om de herstellingen (te laten) uit(te)voeren.
Het opstellen van documenten, deze aanpassen en/of controleren en archiveren.
Het aanvullen van het opvolgingsbestand voertuigen.
Het geven van technisch advies aan de teamleider middelenbeheer m.b.t. bepaalde dossiers, het onderhoud van het gebouw, voertuigen- en radiopark, e.d.

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.
Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe partners,
Het uitbreiden van zijn/haar netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
Deelname aan relevante interne en externe overlegmomenten.
Antwoorden op vragen van interne en externe klanten en de complexe vragen doorgeven aan gespecialiseerde diensten of personen om te helpen zoeken naar gepaste oplossingen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Gewone plaats van het werk:

Lokale politie Grimbergen, Vilvoordsesteenweg 191, 1850 Grimbergen

Extra aanbod
Werken in een vast dienstrooster ( dagdiensten) met flexibele werktijden.
Gewenst profiel

Kennis

Basiskennis hebben van :
o De organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie.
Omgaan met taken :
o Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren en daarbij de technische hulpmiddelen correct gebruiken.
o Insytructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten.
Omgaan met medewerkers :
o Uitoefenen van een voorbeeldfunctie.
Attitude
o Bijdragen aan een positieve werksfeer door zijn/haar mening en ideeën constrctief te delen door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
o Behulpzaam, beleefd en klantvriendelijk zijn naar interne en externe klanten.
o Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
o In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
o Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
o De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.
o Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
o Zich vlot en correct verbaal en redactioneel uitdrukken.
o Elke handeling die je stelt of beslissing die je neemt toetsen aan de visie, missie en waarden van de PZ GRIMBERGEN.

Specifieke voorwaardeden :
o In het bezit zijn van een rijbewijs B.
o Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden die vereisen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistest

Samenstelling van de selectiecommissie:

Korpschef of zijn vervanger
Teamleider middelenbeheer of haar vervanger
Assistent middelenbeheer of zijn vervanger
Secretaris

Informations

Naam
Verbeeck
Voornaam
Sarah
Functie
Coördinator HR & Support
E-mail
Sarah.Verbeeck@pzgrimbergen.be
Telefoon
02/2727292
Korps/directie/dienst
PZ Grimbergen