Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6009 N 19 06
Korps/directie/dienst
5355 - Voorkempen
Werkplaats
Vaartdijk 15
2960 Brecht
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Het kunnen voorleggen van relevante ervaring als medewerker Logistiek is een meerwaarde.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

 U fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle logistieke zaken;
 Als medewerker logistiek staat u de functieverantwoordelijke logistiek rechtstreeks bij in de uitvoering van de opdrachten inzake het logistieke beleid;
 Verwerken van alle logistieke administratie op een objectieve wijze overeenkomstig de geldende regelgeving;
 Vervangen van de functieverantwoordelijke logistiek bij diens afwezigheid.
 Instaan voor de dagelijkse logistieke werking. Dit omvat o.a.:
o voorraadbeheer;
o opvolging bestellingen en leveringen;
o nazicht leveringen;
o klassering en stockering;
o verwerken en aanvullen opvolgingslijsten;
o bijhouden patrimoniumbeheer;
o administratieve ondersteuning;
o secretariaatswerk;
o telefoonbehandeling;
o postverwerking;
o opvolging schadedossiers;
o informatieverstrekking;
 Zelfstandig kunnen instaan voor het filteren van informatie en/of de rapportering naar het diensthoofd of overige medewerkers van het ondersteuningsproces logistiek;
 Ondersteuning bieden bij het logistiek aankoopproces: behoeftebepaling, marktprospectie, toepassing wetgeving overheidsopdrachten, opmaken bestelbon, nazorg en kwaliteitsbewaking;
 De medewerker middelen zorgt voor de verwerking van alle voorstellen tot aankoop en levert een bijdrage bij de bijkomende behoeftenbepaling;
 Bijhouden van de inventaris aankopen en in samenwerking met het diensthoofd meewerken aan de implementatie van een nieuw patrimoniumbeheer;
 Bestelling, beheer en opvolging van basis- en functiekledij;
 Nazicht leveringen en facturen in functie van bestelbonnen en signaleren eventuele problemen;
 Punctueel instaan voor het opmaken van bestelbonnen en voorbereiding ingave van facturen in een specifiek financieel softwarepakket;
 Instaan voor het beheer van de documentatie betreffende logistiek en het beheer van het logistiek archief;
 Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een ordeningssysteem voor alle logistieke dossiers;
 Ondersteuning bieden bij de behoeftebepaling en voorstellen tot aankoop voor de politiebegroting;
 Instaan voor de goede ASTRID-werking van de politiezone door middel van accurate opvolging en het onderhouden van contacten met DTRC en ASTRID;
 Triage en klaarzetten van alle stukken voor de boderonde;
 Het aanbieden van defecte korpsgoederen bij firma’s voor herstelling;
 Er voor zorgen dat defecte korpsgoederen hersteld worden door externe firma’s;
 Opvragen en verstrekken van informatie bij externe partners;
 Instaan voor de meest actuele informatie betreffende ter beschikking zijnde opdrachtencentrales;
 Informatiebevraging en het onderhouden van goede contacten met lokale politiekorpsen en ondersteunende diensten van de federale politie.

Bovenvermelde beschrijving van de taak-inhoud heeft enkel tot doel een algemeen beeld te vormen van het belangrijkste takenpakket.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst
Competenties/Specifieke diplomavereisten

 Hij/zij moet een grondige kennis hebben van de structuur, werking en organisatie van de geïntegreerde politie en specifiek de lokale politie en zijn overheden;
 Hij/zij moet kennis hebben van het statuut van toepassing op de geïntegreerde politie;
 Hij/zij dient kennis te hebben van het logistiek- en aankoopproces bij de geïntegreerde politie;
 Hij/zij dient kennis te hebben van het boekhoudprogramma Hermes;
 Basiskennis van de wetgeving op overheidsopdrachten en het financieel beleid van een politiezone;
 Het kunnen voorleggen van relevante ervaring op een logistieke en/of aankoopdienst is een meerwaarde.

Gewenst profiel

 Vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties (Office – internet – ISLP …);
 Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties;
 U bezit een behoorlijke vakkennis met betrekking tot de politiewerking in het algemeen;
 U bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van de principes van de excellente politiezorg;
 Kennis van het zonaal veiligheidsplan;
 Goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
 Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst;
 Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;
 U zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van uzelf te geven en door een hoge kwaliteit na te streven;
 U hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken en dossiers af binnen de vooropgestelde termijnen;
 U bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer;
 U bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering;
 Bereid en in staat zijn samen te werken met (overheids)partners;
 U bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…;
 Zin voor verantwoordelijkheid hebben;
 Bereidheid tot permanente bijscholing, mede aangevuld door zelfstudie.
 Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert;
 Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen;
 Flexibiliteit, stressbestendigheid en gedrevenheid;
 Orde, stiptheid en respect voor termijnen;
 Innovatief denken ;
 Beschikken over goede sociale vaardigheden waaronder:
o assertiviteit;
o conflicthantering;
o externe en interne klantgerichtheid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog te bepalen

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Berat
Voornaam
Veronique
Functie
Diensthoofd HRM
E-mail
pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu
Telefoon
03 210 42 33
Korps/directie/dienst
PZ Voorkempen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6010 N 19 05
Korps/directie/dienst
5408 - Amow
Werkplaats
Assesteenweg 15
1730 Asse
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

- Je beantwoordt de oproepen van burgers gericht aan politiediensten.
- Je bemant de balie van het onthaal en bent het eerste aanspreekpunt voor burgers die zich ter plaatse aanmelden.
- je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt.
- je analyseert deze gegevens en brengt ze in in het computersysteem.
- je verwijst eventueel door naar de juiste collega of dienst.
- je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
- je vervult gerelateerde administratieve taken.
- Je werkt in een beurtrol met de andere collega’s in een uurrooster dat zich situeert tussen 7u en 22u. De werkweek is van maandag tot vrijdag, en maximum één zaterdag in de maand.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ AMOW 5408

Extra aanbod
Contract van bepaalde duur, verlengbaar
Gewenst profiel

Generieke competenties:
- je bent communicatief zeer sterk;
- je bent in staat je eigen werk te structureren, je werkt efficiënt en doelmatig;
- je bent in staat om moeilijkheden zelfstandig op te lossen en je hebt geen problemen met het nemen van de juiste beslissingen;
- je beschikt over sterke relationele vaardigheden waarbij je vooral goed kan luisteren naar anderen en begrip toont;
- je bent stressbestendig en houdt ook in moeilijke situaties het hoofd koel;
- je draagt dienstbaarheid naar de burger toe hoog in het vaandel;
- je bent flexibel;
- je hebt verantwoordelijkheidszin en toont initiatief;
- je werkt graag in team.
Technische competenties:
- Je kan vlot werken met een pc;
Zijn pluspunten:
- goede kennis van het Frans;
- ervaring in calltaking of als onthaalmedewerker;
- kennis van de werking van een politieorganisatie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Informations

Naam
Callebaut
Voornaam
Dany
Functie
Diensthoofd Onthaal
E-mail
dany.callebaut@police.belgium.eu
Telefoon
02/456 08 86
Korps/directie/dienst
PZ AMOW
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6301 T 18 05
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Administratieve taken uitvoeren onder leiding en rechtstreeks gezag van het diensthoofd van de dienst. Het betreft een voltijdse tewerkstelling.
Taken (niet limitatief) :
• het beheer en het coderen van de administratieve en financiële correspondentie ;
• opvolging en beantwoorden van de onbetaalde facturen ;
• beheren van telefonische contacten in de twee nationale landstalen ;
• het opstellen, in de twee nationale landstalen van de correspondentie ;
• samenwerken aan het opstellen van de verslagen aan het College en de Raad lastenboek in samenwerking met de interne en externe partners evenals het daaruit voortvloeiende administratieve beheer ;
• opvolging en beheer van de financiële dossiers (gebruik van het budgettair boekhoudkundig systeem, betaling van facturen) ;
• beheer en opvolging van de financiële inningen (encoderen en briefwisseling)
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie financiën en aankopen staat in voor het dagelijks beheer van de financiële aspecten en de financiële planning van de politiezone. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de verschillende afdelingen binnen de politiezone en met de Bijzonder Rekenplichtige.

Naast het beheer en betaling van de facturen et het beheer van de aankoopprocedures, is de afdeling ook verantwoordelijk voor het opstellen en het opvolgen van het budget van de politiezone.

De afdeling ondersteunt de Algemene Directie binnen haar activiteiten.

Gewenst profiel

- Actieve kennis van het schriftelijk en mondeling Frans en Nederlands ;
- Goede beheersing van courante informaticatoepassingen (Word, Excel, …) ;
- Discretie, integriteit en loyaliteit ;
- Bekwaamheid om in een team te werken, evenals zelfstandig te werken ;
- Systematisch en methodisch kunnen werken ;
- Zin voor verantwoordelijkheid ;
- Creativiteit, initiatief en teamspirit tonen om problemen op te lossen ;
- Gedienstig en beschikbaar zijn, flexibel en stressbestendig zijn ;
- Bereid zijn tot het volgen van opleidingen ;
- Strikt respecteren van het beroepsgeheim ;
- Over een positieve communicatie beschikken, zowel naar boven als naar beneden toe.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
TEUCHY
Voornaam
Cathy
Functie
Assistante
Telefoon
02/279.70.61
Korps/directie/dienst
ZP 5339 Bruxelles CAPITALE Ixelles
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6008 N 19 05
Korps/directie/dienst
5351 - Minos
Werkplaats
Liersesteenweg 1
2640 Mortsel
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
5
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Het betreft een contract van bepaalde duur met oog op een statutaire vaste betrekking (dringende externe werving):

• uitvoeren van het HRM beleid dat door de korpsleiding werd opgesteld
• voert taken uit van personeelsbeheer, o.a. beheren van personeelsdossiers waaronder de evaluatiedossiers
• voert taken uit van het opleidingsmanagement, plant en beheert de opleidingen, zowel intern als extern
• coördineert en voert taken uit van rekrutering, zowel voor de geïntegreerde politie in het algemeen, als voor de PZ MINOS in het bijzonder
• fungeren als backup voor de medewerkers logistiek en/of financiën
• voert diverse taken uit relevant voor de dienst.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De lokale politiezone Minos bevat het grondgebied Mortsel, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek en Boechout. Wij zijn een middelgrote zone met een personeelsbestand van een 180-tal personeelsleden. De personeelsdienst bestaat uit twee teamleden dewelke aangestuurd worden door het diensthoofd FLIP.

Extra aanbod
Mogelijkheid tot thuiswerk
Relevante ervaring kan gevaloriseerd worden in de anciënniteitsregeling met een maximum van 9 jaar
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Geen specifieke vereisten doch met een sterke interesse voor personeelszaken

Gewenst profiel

Attitude:
•Over een grote integriteit beschikken : respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie
•Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen
•In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid
•Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben
•Aanpassingsbereid zijn
•Klantvriendelijk zijn
•discretie

Kennis :
• zeer goede kennis van human resources management
• grondige kennis van wetgeving rond de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
• kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen
• kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg
• vlot gebruik van informaticatoepassingen

Vaardigheden :
•probleemoplossend denken en werken
•autonoom beslissingen kunnen nemen
•zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
•beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
•planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken
•stressbestendig functioneren
•bijdragen tot een positieve werksfeer
•leergierig zijn en bereid zich bij te scholen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

•Cognitieve vaardigheidsproef (bij Federale Politie te Brussel): Deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig.
•Selectie-interview(bij Lokale Politie Minos): In het selectie-interview peilen we naar je motivatie, werkervaring en competenties.

Bij kandidaatstelling dient het inschrijvingsformulier zowel aan de politiezone als aan de Federale Politie overgemaakt te worden.

Dit kan via:

Via e-mail: personeelsdienst@politieminos.be
Via post: Liersesteenweg 1, 2640 Mortsel
Via e-mail: GPI.RecSel.CALog.Nl@police.belgium.eu
Via post: FEDERALE POLITIE
Dienst Rekrutering en Selectie
Sollicitatie voor een burgerfunctie
Kroonlaan 145A,
1050 BRUSSEL

Informations

Naam
Maes
Voornaam
Bart
Functie
Adviseur
E-mail
bart.maes@politieminos.be
Telefoon
03/451 98 13
Korps/directie/dienst
FLIP
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6621 N 18 05
Korps/directie/dienst
5420 - Deinze-Zulte
Werkplaats
Sportlaan 1
9930 Zomergem
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 • Opvolgen van meldingen en afhandelingen in ISLP ten behoeve van de wijkinspecteurs;
 • Administratieve ondersteuning vanuit DIO (opvolging “vrij onder voorwaarden, voorwaardelijke invrijheidsstelling), opmaak van dia’s komende uit DIO’s (of zijn opvolger) en up-to-date houden van deze dia’s en werkopdrachten;
 • Input van de dienstplanning, tellen van de variatie ‘inzet’ en ‘beleidsvrije ruimte’, tellen verdeling van de diverse beurten, input van wijzigingen in de planning (na validatie dienstchef/diensthoofd);
 • Het beantwoorden en opvolgen van ‘standaardreply’ in de briefwisseling en het vatten van de specifieke reacties in opdracht van de dienstoverste;
 • Toepassen van de app gerechtsdeurwaarders door concrete uitvoering van de veiligheidsrisico-analyse, door de verdeling van de toezichten gerechtsdeurwaarder door nagaan billijke verdeling van de opdrachten (na validatie dienstchef/diensthoofd);
 • Bijhouden van de fiches in Infohop en Figaro van zelfstandige zaken, HORECA, … op aangeven van de betrokken wijkinspecteur en de dienst Lokale Recherche;
 • Administratieve ondersteuning van de wijkbriefing (opmaak verslag, klaarzetten van informatie LIK, bijhouden aanwezigheden, ...);
 • Ondersteuning van onthaal (aangiftes cybercrime en camerabeeldenanalyse, …);
 • De onthaalmedewerker aan de balie vervangen tijdens diens afwezigheid;
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijke officier en de hiërarchisch hoger geplaatsten;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Op vrijdag 21 december ondertekende de Koning het Koninklijk Besluit tot instelling van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. De nieuwe fusiezone - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

 

  Gewenst profiel

  De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

  • eerlijkheid - integriteit;
  • gedreven en besluitvaardig;
  • ruim gevoel en zin voor orde en verantwoordelijkheid, methode, stiptheid en respect voor termijnen;
  • klantgericht en tactvol;
  • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • assertief en plichtbewust;
  • zeer discreet en loyaal;
  • flexibel zijn qua uitoefening van de taken en werkregeling;
  • collegiaal;
  • goede administratieve vaardigheden;
  • behoorlijke kennis van Microsoft-Office toepassingen;
  • zelfstandig kunnen werken.
  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Theoretische proef + computerproef;
  Interview met de kandidaten door de Korpschef.

  Informations

  Naam
  Boddin
  Voornaam
  Johan
  Functie
  Diensthoofd Wijkwerking & Onthaal
  E-mail
  johan.boddin@police.belgium.eu
  Telefoon
  09 381 41 11
  Korps/directie/dienst
  Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem
  Uiterste inschrijvingsdatum
  Referentie
  S 6902 N 18 14
  Korps/directie/dienst
  7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
  Werkplaats
  Boomsesteenweg 180
  2610 Wilrijk
  Provincie/Regio
  Antwerpen
  Arbeidsregeling
  Voltijds (38 uur / week)
  Aantal vacatures
  1
  Studieniveau
  6 jaar secundair onderwijs
  Diplomavereisten

  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

  Vereiste ervaring

  Ervaring als elektricien is een meerwaarde

  Niveau
  Assistent (C)
  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
  Wervingsreserve
  Type betrekking
  Statutair
  Functiebeschrijving

  Alle elektriciteitswerken uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud en de inrichting van de infrastructuur die de Regie der Gebouwen ter beschikking stelt van de federale politie om ervoor te zorgen dat elk personeelslid van de federale politie van de provincie kan werken in een omgeving die in overeenstemming is met de geldende veiligheidsnormen.

  FUNCTIEBESCHRIJVING
  Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
  - technisch advies geven in zijn expertisedomein (elektriciteit) en oplossingen voorstellen aan de ploegbaas;
  - technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen om oplossingen te vinden;
  - mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen;
  - de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen;
  - beschikken over een specifieke kennis over elektriciteit om tegemoet te komen aan de verschillende
  behoeften;
  - zijn technische kennis up-to-date houden om de gepaste oplossing voor te stellen voor de technische
  problemen die hem worden voorgelegd;

  Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
  - de goede werking van het gebruikte materiaal controleren;
  - kleine onderhoudswerken of herstellingen van toestellen of uitrustingen uitvoeren;
  - aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan toestellen of uitrustingen melden;
  - defecte of verouderde onderdelen van toestellen of uitrustingen vervangen/laten vervangen;
  - het ter beschikking gestelde materiaal onderhouden;
  - over de noodzakelijke informatie beschikken voor een correct gebruik van de middelen die hem ter
  beschikking worden gesteld;
  - alleen of samen met collega’s elementen van de elektrische binnen- en buiteninrichting van de lokalen
  in de kwartieren van de federale politie ontwerpen en realiseren;

  Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
  - het logistieke materiaal/het gereedschap reserveren of erin voorzien voor de uitvoering van de dagelijkse taken;
  - zijn werk samen met de magazijnverantwoordelijke coördineren wat de beschikbaarheid betreft van de stukken die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken;
  - dagelijkse taken voor het onderhoud van de elektrische systemen uitvoeren (lampen vervangen, isolatie …);
  - ook in staat zijn om eenvoudige taken in andere domeinen uit te voeren zoals schrijnwerk, schilderwerken, loodgieterij, ijzerwerken, verwarming …

  Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag
  - antwoorden op specifieke werkaanvragen van de eenheden van de geïntegreerde politie en de uitvoering ervan organiseren;
  - de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen;
  - telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten;
  - om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen;
  - aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte
  oplossingen volgens de procedures of regels;

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale produkten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

  De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet er op toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Hij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid “financiën en logisitiek” binnen de CSD en de FGP.

  Competenties/Specifieke diplomavereisten

  Een diploma in technische richting is een pluspunt.
  In het bezit van een attest BA4/BA5 is een pluspunt.

  Gewenst profiel

  Kennis :
  • Politionele organisatie
  • Ondersteuning van de werking

  Praktische kennis :
  • Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
  • Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
  • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

  Verwachte gedrag :
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
  oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
  vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
  • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
  worden.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  - praktische proef
  - selectiecommissie
  - wervingsreserve: 24 maanden

  Informations

  Naam
  Roosen
  Voornaam
  Birgitt
  Functie
  wnd. Teamleider logistiek
  E-mail
  csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
  Telefoon
  03/829 71 01
  Korps/directie/dienst
  CSD Antwerpen