Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6062 N 19 15
Korps/directie/dienst
5356 - Klein-Brabant
Werkplaats
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als lid van het administratief en logistiek kader (burgerpersoneel) sta je mee in voor de algemene administratieve ondersteuning van de dienst LIK (Lokaal Informatie Kruispunt).
Het Lokaal Informatiekruispunt van onze politiezone vormt de schakel in de verspreiding van informatie, zowel lokaal als arrondissementeel. Bij het LIK worden alle politionele gegevens verzameld, verwerkt en verspreid.
Het LIK vervult een brede waaier aan taken:
- Het LIK is verantwoordelijk voor de eindcontrole van de processen-verbaal, die onze politiemensen opstellen en de correcte vatting van voertuigen, voorwerpen en personen in de Algemene Nationale Gegevensbank. Naast deze controle is het ook hun taak om de processen-verbaal naar de parketten te verzenden
- Tijdens de diensturen staan zij in voor de dringende (ont)seiningen van gezochte personen, voorwerpen, voertuigen, nummerplaten,…
- Het beheer van gerechtelijke en bestuurlijke informatie. Deze informatie wordt ingezameld en verspreid door deze dienst
- Zij nemen dagelijks kennis van de interventies van de vorige dag en kijken of alle eerste en dringende verrichtingen effectief werden uitgevoerd. Verder kijken zij nauwlettend toe of er geen andere bruikbare informatie aanwezig is

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

politiezone Klein-Brabant

Gewenst profiel

algemene interesse voor informatica
goed overweg kunnen met softwarepakketten
goede fysieke conditie
discreet, betrouwbaar en onkreukbaar zijn, flexibel, tactvol en klantvriendelijk
hulpvaardig
nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken, ordelijk, correct en consequent zijn
beschikken over een goede verbale en schriftelijke taalvaardigheid
in teamverband kunnen werken;
bereid zijn om zich permanent bij te scholen;
respect hebben voor timing en afspraken;
flexibel zijn: bereid zijn bijkomende opdrachten te vervullen naargelang de
noodwendigheden van de functie en van de continuïteit van de dienst;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een selectiegesprek af te leggen voor een selectiecommissie in de politiezone

Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Maes
Voornaam
Chris
Functie
directeur Steun
E-mail
chris.maes@pz-klein-brabant.be
Telefoon
03/293.22.45
Korps/directie/dienst
PZ Klein-Brabant
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6061 N 19 04
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Diploma secundair onderwijs of getuigschrift ten minste evenwaardig met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving niveau C bij de federale rijksbesturen

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Je bent een kei in het oplossen van verkeerstechnische problemen. Je treedt op als adviesverlener voor verkeersgerelateerde materie inzake evenementen en bouwdossiers.
Je stuurt een kleine technische ploeg aan die verantwoordelijk is voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie bij evenementen. Je bent het aanspreekpunt voor vragen over het plaatsen van definitieve signalisatie en wegmarkeringen en werkt daarbij nauw samen met verschillende partners.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie en is actief op het volledige grondgebied van de stad Brugge. Het Brugse politiekorps is het grootste korps van West-Vlaanderen en telt om en bij de 450 medewerkers. Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Je kan informatie analyseren
- Je bent oplossingsgericht
- Je hebt een klantvriendelijke ingesteldheid
- Je respecteert de vertrouwelijkheid van informatie en handelt consequent in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie
- Je zet zich in voor het werk (ook bij obstakels) en streeft de beste kwaliteit na
- Je bent in staat verantwoordelijkheden op te nemen bij de uitvoering van je job

Gewenst profiel

Competenties volgens het 5+1 Model van Hudson
Omgaan met informatie: informatie analyseren
Omgaan met taken: problemen oplossen
Omgaan met relaties: servicegericht handelen
Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen en inzet tonen
Organisatiespecifieke cluster: accountability

Kennis en vaardigheden
 Goede kennis van de verkeerswetgeving en bereid om zich daar verder in te verdiepen
 Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst.
 Relevante kennis van informaticatoepassingen.
 Taken van verschillende opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde kunnen brengen.

Attitudes
 Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 Het vervullen van een voorbeeldrol.
 Vervullen van de toegewezen taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.

Beschikbaarheid
 De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kandidaten die weerhouden worden op basis van CV en administratieve volledigheid van hun dossier worden uitgenodigd voor de selectieprocedure bestaande uit:
- psychotechnische proeven
- gestructureerd interview met casus op dinsdag 15 oktober 2019 of vrijdag 18 oktober 2019
Stuur vóór 27 september 2019 - 12u00 uw motivatiebrief, CV, kopie hoogst behaald diploma, getuigschrift goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) en een kopie van uw rijbewijs naar PZ.Brugge.Jobinfo@police.belgium.eu
Voorziene datum indiensttreding 1 november 2019

Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
DELBRASSINE
Voornaam
Lisa
Functie
adjunct-diensthoofd verkeerszaken
E-mail
lisa.delbrassine@police.belgium.eu
Telefoon
050 44 89 34
Korps/directie/dienst
PZ Brugge