Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6093 N 19 03
Korps/directie/dienst
7484 - Csd Antwerpen - Sicad - Cic
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als administratieve ondersteuning

Administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en
vervolgens archiveren volgens de geldende procedures om ervoor te zorgen dat de collega’s, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

- Verzorgen van inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, e-mail, telefoon, fax)
- Beheren van de agenda van de sectiechef SICAD/BE
- Beheren van de administratieve dossiers van de directie en bijhouden van het klassement
- Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien gevraagd
- Instaan voor het onthaal van interne en externe partners

Als planningsdeskundige

De uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

- Samenstellen van documentatiedossiers allerlei
- Inplannen en praktisch organiseren van diverse vergaderingen, opvragen van agendapunten, opmaken van het verslag en opvolgen van de uitvoering van de actiepunten

Als contactpersoon

Antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om klanten te helpen bij het zoeken van een antwoord op hun vraag.

- Beantwoorden van schriftelijke en mondelinge vragen en doorverwijzen naar de juiste dienst
- Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de leden van de dienst en hulp verlenen met als doel het oplossen van problemen

Als gegevensbeheerder

Relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

- Ordenen en rangschikken volgens de procedures en/of regels van dossiers, documenten of andere relevante informatie
- Ordenen van gegevens en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank
- Up-to-date houden van de gegevensbank door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
- Helpen van gebruikers bij hun opzoekingen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De SICAD/BE is een dienst die instaat voor de operationele informatie- en communicatiedienstverlening aan de politie-entiteiten van de federale en lokale politie van het arrondissement op het vlak van calltaking(noodoproepen 101), dispatching en opvolging.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Instaan voor de coördinatie en uitvoering van een veelheid aan uitvoerende
administratieve taken ten einde een kwaliteitsvolle administratieve ondersteuning te bieden aan de sectie SICAD/BE.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Uitsluitende kennistest
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Bakelants
Voornaam
Sandrien
Functie
Diensthoofd politiedispatching
E-mail
sandrien.bakelants@police.belgium.eu
Telefoon
03/ 829 70 24
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6627 N 19 02
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• beheer van de operationele informatie in de verschillende systemen (ISLP, …):
o verifiëren of de registraties (elementen, documenten, …) gebeurd zijn conform de geldende regelgeving en interne richtlijnen
o technische kwaliteitscontrole van de ISLP-registraties met het oog op correcte vatting in de ANG (o.a. controle van de koppelingen)
o bewaken dat de operationele informatie beheerd wordt conform de richtlijnen van de MFO-3
o tekortkomingen in de systemen melden aan de functioneel beheerders

• behandelen van dossiers:
o verwerken/afwerken van gerechtelijke dossiers (verkeer en niet-verkeer) en toezenden naar het parket en andere belanghebbenden (AIK,…)
o in- en uitboeking van dossiers, opdrachten, … (kantschriften, pv, vpv, APO, …)
o opvolging van APO-dossiers: instaan voor de tijdige afwerking en volledigheid van de APO-dossiers en de pv’s en voor het informatiebeheer in het kader van de APO-dossiers
o opvolging en afhandeling van onmiddellijke inningen en takeldossiers
o bewaken van de door de korpsleiding gewenste en in de MFO3 vervatte kwaliteitstandaarden en termijnen
o scanning, archivering, opzoeking, toezending, …
• opzoekingen doen en informatie verstrekken: informeren van diensten ANG (Algemene Nationale Gegevensbank), DSB (Directie van de nationale gegevensbank) en AIK (Arrondissementeel InformatieKruispunt ); informatie bezorgen op vraag van interne en externe partners (andere politiediensten, parketten, verzekeringsmaatschappijen e.d.); cijfermateriaal verstrekken aan interne partners en overheden; …

• mogelijke specialisatie als vatter/codeur
o instaan voor correcte voeding van de ANG (controle en correctie)
o signaleringen en afsignaleringen uitvoeren en controleren/corrigeren
• actief ondersteunen van de operationele diensten en medewerkers in hun omgang met operationele informatie en hun gebruik van systemen/toepassingen, door helpdeskfunctie (via mail/telefoon/… maar ook persoonlijk ter plaatse in de diensten), coaching, documentatie, regelmatig proactief contact, …
• actief ondersteunen van de functioneel beheerders bij hun taken van functioneel beheer
• in samenwerking met de andere afdelingen van DIAK korpsbreed opvolgen van de kwaliteit van de operationele informatiehuishouding, de operationele diensten hierin adviseren en actief ondersteunen van alle verbeterinitiatieven
• voorbeeld en drijvende kracht zijn in de permanente verbetering van het beheer van operationele informatie/kennis en van een informatiegestuurde werking:
o goede samenwerking opbouwen/onderhouden met relevante interne en externe partners (opbouwen en onderhouden netwerk)
o concrete initiatieven nemen ter verbetering van de informatiehuishouding binnen het korps
o collega’s overtuigen van het belang van het delen van informatie en kennis binnen het korps en binnen de geïntegreerde politie
o permanente focus op verbetering, o.a. door een externe gerichtheid en contacten met partners binnen de veiligheidsketen (goede praktijken)
o de IGPZ-kenmerken (doelbepalend; proactief en reactief; meerwaarde biedend; uitwisseling; doelgericht) zelf toepassen, korpsbreed uitdragen en bewaken

• op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen (technologie, wetgeving, methodieken, …) binnen het politielandschap, in het bijzonder met betrekking tot informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) en het beheer van operationele informatie en kennis.
• stimuleren van en bijdragen aan het organiseren van het nodige overleg tussen diverse partners (intern en extern)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, bestaat uit 6 hoofdcommissariaten, 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden.

Dagelijks worden in onze politiezone processen-verbaal opgesteld in verschillende materies zoals een verkeersongeval, diefstal, slagen en verwondingen, … Het is van belang dat de registratie van deze feiten op de juiste manier gebeurt zowel voor het vatten van daders als voor een eventuele vergoeding van de slachtoffers. Het team Gerechtelijke Administratie en Kwaliteitscontrole (GAK) staat in voor een kwaliteitscontrole (inhoudelijk, respecteren van termijnen, …) van deze registraties met het oog op een optimaal verder verloop. De werklast is verdeeld onder verschillende teams naargelang het soort inbreuk.

GAK is de tussenschakel tussen de mensen op het terrein en het parket, die eindbestemmeling is van processen-verbaal voor vervolging. De kwaliteitscontrole en opvolging gebeurt binnen een specifieke toepassing waarin alle registraties gevat zitten. Jouw takenpakket bestaat uit:
- Verifiëren van dossiers
- Opvolgen van dossiers
- Dossiers overmaken aan parket
- Feedback geven naar opstellers
- Opzoekingen en informatie vertrekken

Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel stadsfietsen als e-bikes ter beschikking van haar personeelsleden, te gebruiken voor het woon-werktraject
Gewenst profiel

Het competentieprofiel is te vinden via Jobpol/Administratieve jobs/Competentieprofielen/c.

Specifieke competenties

• Vaardigheden
o Goede onderhandelingsvaardigheden en overtuigingsvermogen
o Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
o Sterk analytisch en synthetiserend vermogen
o Stressbestendigheid (deadlines, …)

• Kennis
o Grondige kennis hebben van alle politionele databanken en toepassingen (ISLP, ANG, …)
o Grondige kennis hebben van alle wetten, regels en richtlijnen betreffende het informatiebeheer (MFO 3, MFO 6, …)
o Vlot kunnen werken met databasetoepassingen, excel, powerpoint en andere kantoortoepassingen
o Vertrouwd zijn met webgebaseerde toepassingen (internet, intranet, sociale media, …)
o Kennis hebben van de werking/organigram van PZ Gent
o Kennis van de principes van de excellente politiezorg

• Attitude
o Korpsbreed denken
o Teamplayer zijn, maar ook zelfstandig kunnen werken (operationele autonomie)
o Doordrongen zijn van de principes van informatiegestuurde politiezorg
o Voorbeeldrol inzake het rechtmatig raadplegen van databanken en de geheimhoudingsplicht

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfreserve van 12 maanden.
Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen aan het dossier toegevoegd te worden.
- Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.
- Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Informations

Naam
Vandesteene
Voornaam
Tina
Functie
Diensthoofd Dienst Infogaring, Analyse en Kennisbeheer
E-mail
tina.vandesteene@police.belgium.eu
Telefoon
09/266.69.52
Korps/directie/dienst
PZ Gent
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6050 T 19 05
Korps/directie/dienst
7453 - Cgc - Dienst Service Office
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

NIV C : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De verantwoordelijke van het OM, de andere leidinggevenden van de directie en de personeelsleden van CGC op doeltreffende en efficiënte wijze ondersteunen op het gebied van human resources (hr), logistiek en administratie om de optimale uitvoering van het beleid op het vlak van human resources (hr) en logistiek binnen CGC te waarborgen.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Rollen van de functie

Als ondersteuning hrm

Hrm-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel van de directie optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • bijdragen tot de motivatie, het welzijn en het geluk op het werk van de collega’s en tot het bereiken van de doelstellingen van de directie (nieuwe werkvormen (NWoW) mee helpen introduceren);
 • helpen bij de administratieve opvolging van de personeelsleden;
 • de opleidingsplannen van de directie helpen opvolgen en de competenties van de medewerkers van CGC helpen ontwikkelen;
 • het beheer van de loopbanen van alle personeelsleden van de directie, met inbegrip van de stagiairs helpen opvolgen (van het onthaal tot het vertrek);
 • het evaluatieproces helpen opvolgen door de verschillende rollen van het proces waarvoor hij/zij is aangewezen, actief te vervullen;
 • de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de directie helpen bijhouden;
 • de echtheid en geldigheid van de documenten helpen controleren;
 • de prestaties en onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de directie helpen opvolgen;
 • de controleverplichtingen op het gebied van medisch toezicht helpen plannen.

Als logistieke ondersteuning

logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die ter beschikking worden gesteld van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • meewerken aan de uitvoering van het preventieplan door te zorgen voor:
 • de verfraaiing en de veiligheid van het gebouw zodat de mensen zich in een nette en aangename omgeving bevinden;
 • een doeltreffende bewegwijzering;
 • logistiek materiaal en informaticamateriaal voor de directie (draagbare pc’s …) reserveren;
 • de verschillende rollen van het financiële proces waarvoor hij/zij is aangewezen (FedCom …), vervullen;
 • de werkaanvragen bij de logistieke diensten helpen beheren en opvolgen;
 • het vervoer van goederen en/of personen verzekeren;
 • producten, goederen, briefwisseling, documentatie, meubilair … in ontvangst nemen, controleren, sorteren, opbergen/opslaan, verzenden en verdelen;
 • belangrijke gebreken aan de toestellen, uitrustingen of infrastructuur aan de bevoegde persoon/personen melden;
 • het wagenpark helpen beheren (reservatie, onderhoud …);
 • de goede werking van het gebruikte materiaal (beeldschermen, computers, audiovisueel materiaal …) controleren.

Als administratieve ondersteuning

administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen, om bij te dragen tot de praktische organisatie van de activiteiten en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • de binnenkomende post of mails helpen beheren;
 • de (papieren en elektronische) documenten helpen klasseren volgens de interne organisatie;
 • dossiers aanleggen en informatiebrochures samenstellen;
 • de lay-out en vormgeving van documenten helpen verzorgen;
 • de documenten van de dienst en van de directie helpen archiveren en digitaliseren;
 • scannen en/of kopieën maken.

Als gegevensbeheerder

gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of een of meerdere interne en/of externe gegevensbanken gebruiken om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

Voorbeelden van taken:

 • de gegevensbanken van het personeel en de logistiek up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens in te voeren op de overeengekomen tijdstippen;
 • de ingevoerde of in te voeren gegevens helpen analyseren en/of controleren;
 • op basis van de gegevensbank verslagen en lijsten helpen maken;
 • aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen.

Als contactpersoon

antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

 • als contactpunt fungeren om vragen over personeelsbeheer, logistiek en administratie te beantwoorden voor de collega’s van CGC (interne klanten);
 • het probleem bepalen in de door de aanvrager uiteengezette situatie;
 • de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen;
 • inlichtingen met betrekking tot een veel voorkomende situatie verstrekken;
 • de klanten informeren over de werking en organisatie van de dienst en van de directie;
 • de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten bezorgen;
 • de klanten adviseren en doorverwijzen naar de juiste dienst of de bevoegde gesprekspartner;
 • aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.

Als praktisch organisator

operationele en/of organisatorische activiteiten verrichten om de praktische organisatie van de activiteiten in de dienst of directie te verzekeren.

Voorbeelden van taken:

 • de permanentie van het OM verzekeren en eraan deelnemen;
 • de evenementen van de directie (colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen …) mee helpen organiseren;
 • uitnodigingen sturen;
 • zalen reserveren en in logistiek materiaal voorzien of het reserveren;
 • promotiegeschenken verpakken.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Voorstelling korps/directie/dienst

 

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de commissaris-generaal (CG) uitgestippelde (interne en externe) communicatiebeleid en helpt het mee ontwikkelen. Ze verleent steun aan de verschillende entiteiten van de federale politie. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief en draagt zo bij tot de versterking van het vertrouwen in de federale politie en van haar imago (corporate branding).Het Office Management (OM) is de dienst die het PLIF-patrimonium (personeel, logistiek, informatie & ICT, financiën) van de directie beheert en die belast is met het dagelijkse beheer van het centrale secretariaat van de directie. De dienst coördineert eveneens bepaalde aankopen van communicatiediensten/-producten (boeken, promotieartikelen …) voor de klanten.

Gewenst profiel

 

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet

voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare

doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen

gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen

(SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door

duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun

resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de

organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen

geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd

overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist

rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich

nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te

identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare

termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview: Later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
BOMAL
Voornaam
Géraldine
Functie
Directrice
E-mail
cgc@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.47
Korps/directie/dienst
CGC/Direction de la Communication/Office Management
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6631 N 19 03
Korps/directie/dienst
5904 - Waasland-Noord
Werkplaats
Gravendreef 1
9120 Beveren
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- in ondersteuning alle taken / opdrachten en administratie (niet limitatief) in verband met de werking van het korps, de eigen afdeling / dienst / functie en specifiek m.b.t.:
- de dienst informatiebeheer;
- vanuit de functionaliteit informatiebeheer: het voorbereiden, coördineren, plannen, uitvoeren en evalueren van taken / opdrachten m.b.t. alle
basisfunctionaliteiten, preventie, proactieve activiteiten, federale taken, opleidingstaken, ed.;
- voor de eigen afdeling / dienst / team / functie: de algemene dienstplanning (dagelijkse dienstplanning, planning referentieperiode,
jaarplanning, planning diverse activiteiten, ed.).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Waasland-Noord omvat de gemeenten Beveren-Waas, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Ons personeelskader telt 175 politiemensen en 46 burgerpersoneelsleden. Voor ons hoofdcommissariaat te Beveren zoeken wij een dynamische medewerker (M/V) voor onze dienst informatiebeheer.

Gewenst profiel

- taakuitvoering conform de missie, visie en waarden van het korps en de principes en filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
- zich schikken naar interne richtlijnen en werkingsprocedures van het korps.
- bereid zijn tot het volgen van opleidings- en vormingssessies.
- voldoende theoretische en praktische kennis van en ervaring in het werk, in het bijzonder met de taken verbonden aan de eigen afdeling / dienst / functie.
- streven naar maximale samenwerking, zowel met interne als met externe partners en belanghebbenden.
- bereidheid om in een beperkt wisselend uurrooster te werken indien de goede werking van het korps dit noodzaakt (door diensthoofd bepaald).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie-interview bij de lokale politie Waasland-Noord waarin we peilen naar je motivatie, werkervaring en competenties.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Lardenoit
Voornaam
Niko
Functie
Commissaris
E-mail
niko.lardenoit@politiewano.be
Telefoon
03/750.14.65
Korps/directie/dienst
PZ Waasland-Noord
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6051 T 19 05
Korps/directie/dienst
7305 - Cgwb (dir Preventie En Bescherming Op Het Werk)
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

NIV C : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De assistent verleent een administratieve en logistieke steun aan de sectie.

De assistent zorgt voor een goed beheer van de gegevensbank van de arbeidsongevallen en veiligheidsincidenten. Deze job houdt voornamelijk verwerken van gegevens in die precies en juist moet zijn; ook een goed samenvattingsvermogen is nodig en regelmatige kwaliteitscontroles moeten uitgevoerd worden. Aangezien de werktool constant verbetert, is het nodig zich regelmatig bij te scholen.

De assistent zorgt voor een goede organisatie in het bureel ; de assistent beheert en volgt dossiers op en zorgt dat de post IN/OUT behandeld wordt.

De assistent neemt deel aan themadagen die verband houden met preventie van arbeidsongevallen en/of aan elk nieuw project waarover beslist en gesproken is binnen het team.

 

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt:

 • het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • de vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren 
 • dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

 

Als Gegevensbeheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen:

 • gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank
 • de gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
 • de ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren
 • op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken

 

Als  Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven:

 • de kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren
 • de informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en)
 • de informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken en informatiebronnen
 • de gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten
 • relevante informatie/opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep

 

Als Administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen:

 • teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen
 • de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
 • de lay-out van documenten verzorgen
 • dossiers administratief beheren en opvolgen
 • dossiers en informatiebrochures samenstellen
 • evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen organiseren
 • kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen

Als Dispatcher de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden:

 • berichten ontvangen, doorsturen en invoeren
 • de klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen
 • de ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hoc gegevensbanken invoeren
 • de ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden

 

Als Contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag :

 • de telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten
 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, ondernemingen …)
 • de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
 • voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven
 • aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) heeft als missie de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de welzijnswetgeving op het werk. Het gaat om eerstelijns preventie, in de welke de problemen op een multidisciplinair manier worden aangepakt.

 

CGWB is onderverdeeld in verschillende diensten : arbeidsgeneeskunde, psychosociale preventie, arbeidsveiligheid waaronder de cel preventie van arbeidsongevallen valt. Dan hebben we ook de dienst development & strategy en de backoffice (HR; logistiek, financiën en secretariaat).

 

Deze verschillende diensten hebben preventieadviseurs met elk hun eigen expertisedomein. arbeidsgeneesheer, psychosociale risico’s, veiligheid, ergonomie, hygiëne en personeelsleden die gespecialiseerd zijn in administratieve en logistieke steun.

 

De cel arbeidsongevallen maakt deel uit van de pool arbeidsveiligheid en neemt het luik preventie van arbeidsongevallen en veiligheidsincidenten voor zijn rekening. De cel zorgt voor statistieken en een jaarverslag. Ze organiseert themadagen om zo de medewerkers en de hiërarchische lijn te sensibiliseren voor preventie van arbeidsongevallen en veiligheidsincidenten.

Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

 

Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en  hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie  van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies  strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie en test.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Warrant
Voornaam
Thérèse
Functie
Sectiechef preventie arbeidsongevallen
E-mail
Therese.Warrant@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 74 56
Korps/directie/dienst
CGWB
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6607 N 18 05
Korps/directie/dienst
5345 - Antwerpen
Werkplaats
Noorderlaan 500
2030 Antwerpen
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Medewerker Magazijn … wat is dat?
• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en opvolging van de stock, de bestellingen (kledij, kantoormateriaal, politiespecifieke uitrusting …) en leveringen.
• Je bemant de balie van het magazijn en helpt personeelsleden bij vragen en bij het plaatsen van bestellingen.
• Eventuele herstellingen volg je op en je zorgt dat de nodige materialen steeds voorradig zijn.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste politiezone van België. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Daarnaast gaat een functie bij ons verder dan de gemiddelde job en werk je achter de schermen mee aan een veilige stad.

Als medewerker Magazijn speel jij een centrale rol in de operationele werking van ons korps: Je bent het aanspreekpunt voor interne en externe partners op vlak van bestellingen, leveringen, herstellingen en stockbeheer.

Extra aanbod
• We zetten sterk in op een goede work-lifebalans, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (het Brabowerken). Bovendien verhuizen we naar een nieuw mastergebouw.
• Persoonlijke ontwikkeling is voor ons belangrijk. Je krijgt training on the job en de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen.
• Extra voordelen zoals competentietoelage (€ 750 bruto bedrag aan 100%, niet geïndexeerd), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis gebruik van openbaar vervoer, toegang tot het bedrijfsrestaurant, verschillende verlofstelsels, …
• We bieden een statutaire betrekking, een flexibele werkweek van 38 uren, 34 verlofdagen en 13 feestdagen.
• Er zijn reële doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie.
Gewenst profiel

… wie is dat?
• Diplomatie en communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk (contact met interne en externe partners).
• Dagelijks kom je in contact met vertrouwelijke informatie, discretie is dus uiterst belangrijk.
• Je bent een organisatietalent, kan orde brengen in de chaos en stelt prioriteiten.
• Je bent proactief en zelfredzaam. Ervaring in een administratieve functie is een plus.
• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands.
• Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs op zak.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectieprocedure kan bestaan uit een proef en/of kennismakingsgesprek, gevolgd door een selectiegesprek.
Als je slaagt voor het selectiegesprek voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Informations

Naam
Hofman
Voornaam
Els
Functie
teamleider Magazijn
E-mail
els.hofman@politie.antwerpen.be
Korps/directie/dienst
PZA/Supply Chain
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6049 N 19 05
Korps/directie/dienst
5908 - Voer En Dijle
Werkplaats
Markt 7
3080 Tervuren
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie (dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Je werkt in 2 domeinen: 1/2 dag onthaal + 1/2 dag personeelsbeheer, geen weekendprestaties
Het functiedeel 'onthaal' houdt in:
- Je staat in voor het onthaal in het centraal onthaalpunt van de politiezone (loket, telefoon, e-mail). Je werkt in een beurtrol - uurrooster volgens de openingsuren (7:00-15:00 of 11:00-19:00)
- Je geeft algemene administratieve ondersteuning
- Je verzamelt, controleert, registreert en klasseert gegevens binnen de beschikbare termijn op een zorgvuldige en accurate manier, volgens de richtlijnen
- Je draagt bij tot de goede informatiedoorstroming in het korps

Het functiedeel 'personeelsbeheer' houdt in:
- Je biedt ondersteuning aan de adviseur inzake rekrutering en selectie, personeel en planning, statuut en verloning, feedback en evaluatie, loopbaan en mobiliteit, opleiding en ontwikkeling, welzijnsbeleid
- Je doet input van gegevens in het arbeidstijdregistratiesysteem

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Voer en Dijle omvat de gemeenten Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren. het personeelskader telt 88 politiemensen en 14 burgerpersoneelsleden. Voor ons centraal onthaal in Tervuren zoeken wij een dynamische medewerker (M/V) die als takenpakket onthaal en personeelsbeheer zal hebben.

Extra aanbod
Geen weekendwerk
Gewenst profiel

- Je handelt klantgericht (intern en extern) en geeft een hoge prioriteit aan tevredenheid over de dienstverlening
- Je kan goed in team werken en bent bestand tegen stress
- Je bent integer, discreet en betrouwbaar- Je voert opdrachten stipt en nauwkeurig uit en schikt zich naar de interne richtlijnen en werkingsprocedures
- Je bent communicatievaardig
- Je bent behulpzaam, beleefd en je hebt een verzorgd voorkomen
- Je gebruikt vlot de courante informaticatoepassingen en leert snel de software van de politie (ISLP) te gebruiken
- Je pikt snel nieuwe dingen op en toont je bereid tot het volgen van opleidingen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

1. Cognitieve vaardigheidsproef (bij de federale politie in Brussel): deze proef bestaat uit psychotechnische testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Er is ook een taalproef Nederlands. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig.
2. Selectie-interview bij de lokale politie Voer en Dijle waarin we peilen naar je motivatie, werkervaring en competenties.
Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering.

Contract van bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie (dringende externe werving).

Informations

Naam
Vinck
Voornaam
Marjan
Functie
adviseur HRM & beleid
E-mail
marjanna.vinck@police.belgium.eu
Telefoon
02 766 17 13
Korps/directie/dienst
PZ Voer en Dijle
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6045 T 19 05
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot 31.12.2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

DSU/NTSU/CTIF heeft een permanentie die continu bemand en bereikbaar is. De leden van deze permanentiedienst hebben de volgende taken:
- Beheer telefoniemaatregelen: administratieve opvolging van de telefoniemaatregelen. Het verwerken van de aanvragen, deze in het informaticasysteem invoeren, het contacteren van de telecom-providers,... ;
- Het geven van eerstelijnsbijstand aan onderzoekers: hiervoor is een zekere affiniteit met informatica en telefonie vereist ;
- Het controleren van de facturen die telecomproviders opmaken naar aanleiding van deze telefoniemaatregelen.

In geen enkel geval worden zij belast met het beluisteren van telefoongesprekken.
De dienst draait 24u/24u, 7 dagen op 7 dagen, in shiften van 12u. Personeelsleden hebben dus een onregelmatig uurrooster, maar zijn dus ook regelmatig overdag thuis. Prestaties tijdens het weekend, nachten en feestdagen worden extra vergoed.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.
De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
• Gijzeling ;
• Fort Chabrol ;
• Ontvoering ;
• Afpersing ;
• Technische tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd ;
• Inkijkoperaties ;
• Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties ;
• Technisch operationele steun intern DSU ;
• Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier ;
• Ontwikkeling van technische tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen ;
• Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens ;
• Beheer radiocommunicatie van DSU.

De Belgische regering heeft beslist om een nationaal systeem te installeren voor de interceptie en observatie van telecommunicatie: de Centrale Technische Interceptie Faciliteit. Het lid CTIF helpt aan de technisch complexe uitbouw en ontwikkeling van de Dienst CTIF.

Gewenst profiel

- Discreet en betrouwbaar ;
- Kunnen werken in teamverband ;
- Beschikken over algemene sociale vaardigheden en teamgeest ;
- Klantgericht en hoffelijk ;
- Flexibel, stressbestendig ;
- Bereid om in een ploegenstelsel te werken (24u/24u en 7d/7d in shiften van 12u) ;
- Vlot kunnen communiceren aan de telefoon ;
- Vlot kunnen werken op PC (Windows toepassingen) ;
- Ordelijken stipt ;
- Openstaan voor vernieuwing ;
- Een goede kennis van de tweede landstaal ;
- Houder zijn van een rijbewijs B.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Interview

Informations

Naam
DE GRAEUWE
Voornaam
Philippe
Functie
CP
E-mail
Philippe.DeGraeuwe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 73 13
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6629 N 19 02
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De medewerker onthaal heeft een belangrijke 1ste lijnfunctie. Van de medewerker onthaal worden volgende (niet limitatieve) algemene taken verwacht:
* staat in voor een snel en kwaliteitsvol 'intakegesprek' met de klant en respecteert daarbij de voorgeschreven wachttijd;
* geeft correcte informatie en registreert alle baliebezoeken;
* kanaliseert en beantwoordt het telefoonverkeer;
* staat borg voor een geoliede en constructieve wisselwerking met de onthaalinspecteur;
* verwijst bij een klacht/aangifte de klant door naar de onthaalinspecteur;
* zorgt samen met de onthaalinspecteur voor een efficiënte en effectieve afhandeling van de hulpvraag;
* registreert de aan het onthaal binnen gebrachte gevonden en verloren voorwerpen, zorgt dat deze stukken daarna in de materiële drager komen aan het onthaal ter beschikking van het personeel van de cel Gevonden Objecten en Post.
* doet correcte doorverwijzingen naar andere diensten (politionele en niet-politionele);
* signaleert personeelsgerelateerde problemen/conflicten of problemen/conflicten tussen klant en operationeel personeelslid (onthaalinspecteur) aan de teamleider onthaal of bij diens afwezigheid aan de teamleider van de interventiedienst belast met de standby-functie.

In het kader van de gemeenschapsgerichte politiezorg wordt er heel veel aandacht besteed aan de klantvriendelijkheid, aan een maximale bereikbaarheid/aanspreekbaarheid en een kwalitatieve en professionele dienstverlening.

De medewerker onthaal werkt op operationeel niveau, in een continusysteem aan het onthaal van de interventiedienst.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, bestaat uit 6 hoofdcommissariaten, 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden.
Als onthaalbediende maak je deel uit van de Interventiedienst van de Politiezone Gent. Deze dienst betreft de eerste lijn in tal van contacten tussen politie en burger, en dit zowel in het kader van noodhulp, patrouilles op straat als binnen onze onthaalfunctie. Deze laatste dienstverlening vormt het concrete kader voor de opengestelde functie.

Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel stadsfietsen als e-bikes ter beschikking van haar personeelsleden, te gebruiken voor het woon- werktraject.
Gewenst profiel

Het competentieprofiel is te vinden via Jobpol/Administratieve jobs/Competentieprofielen/c of via deze link

 

Specifieke competenties
- beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden om op een klantvriendelijke wijze de bezoekers te woord te staan;
- beschikt over een grondige kennis van de korpsstructuur en is in staat zich snel te informeren via de gepaste kanalen;
- heeft notie van het bestaan en bereikbaarheid van interne en externe diensten;
- is stressbestendig en zelfbeheerst, beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin, heeft een hoge tolerantiedrempel.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfreserve van 24 maanden.

Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen aan het dossier toegevoegd te worden.

• Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.
• Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Informations

Naam
Onghena
Voornaam
Lien
Functie
Diensthoofd Interventiedienst
E-mail
lien.onghena@police.belgium.eu
Telefoon
09/266 69 00
Korps/directie/dienst
Politiezone Gent
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6637 N 19 02
Korps/directie/dienst
5440 - Aalst
Werkplaats
Beekveldstraat 29
9300 Aalst
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Zij/hij is werkzaam binnen de directie Basispolitiezorg, dienst Onthaal-Meldkamer, als calltaker.
24u-permanentiesysteem, principieel tweeploegenstelsel (07u00-19u00 en 19u00-07u00).
Voornaamste opdrachten, niet limitatief:

o Verzekert samen met de dispatcher het operationele beheer van de meldkamer, inbegrepen de functie van calltaking, dispatching en loketfunctie;
o Verzekert en zorgt voor de operationele werking van alle apparatuur en bijhorende software eigen aan werking meldkamer;
o Staat in voor opvolging en afhandeling binnenkomende telefonische oproepen, inbegrepen de bijhorende registratie;
o Staat in voor de noodzakelijke informatiedoorstroming naar de verschillende functionaliteiten in het korps, intern de geïntegreerde politie, alsook naar externe relevante partners;
o Waakt over haar/zijn gerechtelijke en administratieve kennis zoals interne procedures/richtlijnen, onderrichtingen van het parket, wetswijzigingen enz.;
o Neemt in kader van haar/zijn functie deel aan aangewezen voortgezette vormingen en opleidingen;
o Schikt zich naar het noodplan bij een crisissituatie;
o In het kader van de genuanceerde polyvalentie kunnen occasioneel, indien nodig andere opdrachten worden toegewezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Aalst/Directie Basispolitiezorg/Dienst Onthaal-Meldkamer

Extra aanbod
Mogelijkheid tot sporten tijdens de diensturen
Teambuilding
Gewenst profiel

o Algemene professionele kennis en inzicht van politiewerk;
o Ervaring in calltaking is een pluspunt;
o Goede kennis bezitten van de samenwerking tussen de politiediensten en andere hulp- en veiligheidsdiensten;
o In hoge mate beschikken over zelfbeheersing, koelbloedigheid, stressbestendigheid;
o Bezit sociale contactvaardigheden o.a. naar bemiddeling en conflicthanterring;
o Kan zich aan een hoog tempo en lang na elkaar inzetten wanneer dit noodzakelijk is;
o Speciaal gemotiveerd bij contacten met het publiek teneinde het positief imago van de politiële diensten te bevorderen;
o Beschikt over de nodige communicatievaardigheden;
o Blijk geven van assertiviteit;
o Toepassen van de vaktechnische kennis;
o Nemen van initiatieven en gemotiveerd ordelijk, correct en consequent zijn;
o Vlotte dactylo;
o Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
o Blijk geven van een goede fysieke conditie;
o Moet in staat zijn om te werken met de informaticasystemen gebruikt bij de politie “Office”, ISLP;ASTRID, PORTAL;
o Moet in staat met het radiosysteem ASTRID te werken en de reglementaire radioprocedures onder de knie hebben;
o Moet in staat zijn overleg te plegen en contacten te leggen met interne verantwoordelijken en externe partners;
o Begeesterd zijn door de filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg en de principes van informatiegestuurde politiezorg;
o Loyaal t.a.v. de korpsleiding en de organisatie, meewerken aan het realiseren en uitdragen van de organisatiedoelstellingen;
o Heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
o Kan zowel in teamverband als zelfstandig werken en neemt initiatief;
o Betrokkene is in staat om te beslissen,en te overtuigen;
o Bereid zijn te werken in een dienstrooster/uurschema, volgens de noden van de dienst in overeenstemming met de ter zake geldende normen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke proef gevolgd door een interview met de selectiecommissie

Informations

Naam
Bogaert
Voornaam
Chris
Functie
Hoofdcommissaris van Politie - directeur Basispolitiezorg
E-mail
chris.bogaert@police.belgium.eu
Telefoon
053732759
Korps/directie/dienst
PZ Aalst