Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6038 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Diploma van het secundair onderwijs of getuigschrift ten minste evenwardig met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Competenties

Omgaan met informatie: informatie analyseren

Omgaan met taken: problemen oplossen

Omgaan met relaties: servicegericht handelen

Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen, inzet tonen en stress beheren

Organisatiespecifieke cluster: accountability

 

Voorstelling korps/directie/dienst

De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie en is actief op het volledige grondgebied van de stad Brugge. Het Brugse politiekorps is het grootste korps van West-Vlaanderen en telt om en bij de 450 medewerkers. Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan.

Binnen de dienst Functioneel Beheer sta je samen met je collega’s in voor de administratieve verwerking van processen-verbaal, verslagen en rapporten over gerechtelijke feiten en de verkeersongevallen.  Hierbij maak je gebruik van diverse informaticatoepassingen. Binnen jouw expertise ben je eveneens aanspreekpunt voor allerlei externe partners en de medewerkers van de PZ Brugge, en vervul je een belangrijk rol in de digitale archivering van de dossiers.

 

Functiebeschrijving
  1. Kennis en vaardigheden
 • Basiskennis van de Microsoft Office Toepassingen die gebruikt worden binnen de politiezone.
 • De te verwerven kennis van specifieke politie informaticatoepassingen grondig en stipt toepassen.
 • Relevante kennis van het algemeen organisatiemanagement, van de geldende personeelsstatuten en wetgevingen, van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst.
 • Bereidheid om een grondige kennis te verwerven in bestaande en nieuwe politie informaticatoepassingen.
 • Kunnen toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken.
  1. Attitudes
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 • Doordrongen zijn van de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie.
 • Het vervullen van een voorbeeldrol.
 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 • Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.
  1. Beschikbaarheid
 • De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 • Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 • Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.
   
 • 4.  Varia

         Rijbewijs B vereist.

Gewenst profiel
 • Basiskennis van de Microsoft Office Toepassingen die gebruikt worden binnen de politiezone.
 • De te verwerven kennis van specifieke politie informaticatoepassingen grondig en stipt toepassen.
 • Relevante kennis van het algemeen organisatiemanagement, van de geldende personeelsstatuten en wetgevingen, van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst.
 • Bereidheid om een grondige kennis te verwerven in bestaande en nieuwe politie informaticatoepassingen.
 • Kunnen toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken.
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 • Doordrongen zijn van de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie.
 • Het vervullen van een voorbeeldrol.
 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 • Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met screening van je kandidaatstelling. Daarna volgt een preselectie met computertesten en een telefonisch gesprek in de week van 22 juni 2020.  Als je slaagt, nodigen wij je uit voor een gedragsgericht interview op dinsdag 11 augustus 2020 of woensdag 12 augustus 2020. 

Sollicitatie via de politiezone Brugge: 

Stuur per e-mail je motivatiebrief met CV en foto, kopie van je hoogst behaald diploma, kopie rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) naar: PZ.Brugge.Jobinfo@police.belgium.eu - Kandidaturen worden snel en vertrouwelijk behandeld.

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
fietsvergoeding
gunstige (gezins-) verlofregeling
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
CATTRYSSE
Voornaam
Nathalie
Functie
Hoofdinspecteur van politie - Teamcoach Functioneel Beheer
E-mail
nathalie.cattrysse@police.belgium.eu
Telefoon
050/44 88 33
Korps/directie/dienst
PZ Brugge - Functioneel Beheer - Informatiebeheer - Directie operaties
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6039 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5455 - Grensleie
Werkplaats
Leopoldplein 12
8930 Menen
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Contract van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Competenties

Basiscompetenties

 • Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken;
 • Eenvoudige documenten die verband houden met de uitgeoefende functie, lezen en begrijpen;
 • Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren;
 • De verwachte informatie vallend onder het gebruikelijk functioneren, meedelen;
 • De regels met betrekking tot persoonlijk voorkomen en houding toepassen in zijn gebruikelijk functioneren.

Positiecompetenties

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Grensleie

Dienst Personeelsbeheer

Leopoldplein 12

8930 Menen

Functiebeschrijving
 • Instaan voor de correcte uitvoering van haar/zijn opdrachten;
 • Toezien op de correcte toepassing van de rechtspositieregelingen en medewerkers individueel bijstaan;
 • Beheren van de persoonlijke dossiers;
 • Bijhouden van het personeelsbestand;
 • Beheren van de dienstregelingen (cfr. conformiteit met het statuut, comptabilisatie van de prestaties, ...) en inzamelen van de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de loonadministratie;
 • Opvolgen van de demografische evolutie in het personeelsbestand, teneinde tijdig in vervanging te voorzien;
 • De aanwerving van nieuwe medewerkers organiseren volgens de richtlijnen van de korpschef of de door de korpschef aangeduide officier of door het afdelingshoofd steun;
 • Inventariseren en plannen van functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Coördineren en plannen van de opleidingen;
 • Opmaak van documenten m.b.t. de aanwerving en de ontslagregeling;
 • Bijhouden van de syndicale vrijstellingen;
 • Bijhouden van de verlofregelingen;
 • Beheren van de dossiers arbeidsongevallen;
 • Onthaaltraject van nieuwe medewerkers begeleiden;
 • Opmaken van de personeelsbegroting;
 • Beheren van de  weddedossiers;
 • Opmaken van de verschillende soorten kostennota’s;
 • Opvolgen van de medische dossiers / absenteïsme / ziektecontingent;
 • Opmaken van politiecollege- en raadsbesluiten m.b.t. de personeelsmaterie;
 • Organiseren eedafleggingen;
 • Inzet monitoren + personeel trainingen geweldsbeheersing met en zonder vuurwapen;
 • Opmaken mobiliteitsdossiers;
 • Opvolgen pensioendossiers;
 • Opvolgen non-activiteit voorafgaand aan de pensionering + subsidiedossiers;
 • Organiseren werkplekleren AINP’s;
 • Procedure stageteamaanvragen;
 • Opvolgen onderhoudspersoneel;
 • Opmaken terugvorderingsplan;
 • Beheren GALOP;
 • Bijstaan van de juridische dienst op het vlak van:
  • Opvolgen schadedossiers;
  • Beheren tuchtdossiers;
  • Opvolgen klachtdossiers;
  • Aanvullen juridische documentatie;
  • Opvolgen verzekeringsdossiers;
 • Deelnemen aan de beurtrol vervangingen “postronde” in voorkomend geval.
Gewenst profiel
 • Kennis en ervaring hebben inzake administratie in het algemeen;
 • Gebruik kunnen maken van de voorziene informatica;
 • Een voldoende taalkundige kennis hebben om brieven, rapporten of diverse geschriften foutloos te kunnen opstellen;
 • Een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
 • Kennis hebben van dossierbeheer en –opbouw;
 • Klantgericht, dienst-  en hulpvaardig ingesteld zijn;
 • Tactvol, respectvol, beleefd en hoffelijk omgaan met zowel interne als externe klanten;
 • Een goed voorkomen hebben (verzorgde kledij en uiterlijk);
 • Eerbied hebben voor de waarden en normen;
 • Teamoverschrijdend en multidisciplinair kunnen werken;
 • Meewerken aan het behalen van afgesproken teamresultaten;
 • Taken uitvoeren, werk structureren en problemen kunnen oplossen;
 • Inschikkelijkheid tonen, stressbestendig zijn, doelstellingen helpen behalen, organisatiebetrokkenheid tonen, discreet zijn, integer en loyaal handelen;
 • Helpen bouwen aan het samenhorigheidsgevoel in het raam van een positieve ingesteldheid.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Gesprek met de selectiecommissie.

Voorafgaand aan het gesprek kan er een praktische proef en/of kennisproef georganiseerd worden voor de kandidaten.

 

Wervingsreserve van 24 maanden.

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Valgaeren
Voornaam
Katrien
Functie
Assistent Personeelsbeheer
E-mail
pz.grensleie.hrm@police.belgium.eu
Telefoon
056/73 14 43
Korps/directie/dienst
PZ Grensleie - Personeelsbeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6015 N 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
5346 - Zwijndrecht
Werkplaats
Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Competenties

•   In bezit van rijbewijs B 

Vereiste ervaring

Er zal een selectie plaatsvinden op basis van het sollicitatiedossier

Maximum aantal inschrijvingen
5
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Zwijndrecht is een politiezone met een 60-tal medewerkers. Zowel operationele als burgerpersoneelsleden zijn werkzaam in de zone. Je komt in een team terecht van administratieve medewerkers met een divers takenpakket.

Functiebeschrijving

1.     Algemeen

De assistenten voeren de administratieve taken uit die tot algemene ondersteuning van de politiewerking behoren.
Zij hebben kerntaken en transversale taken en dit onder het beheer/leiding/coaching van de consulent waartoe deze opdrachten behoren.

2.     Specifiek

Planning en dienstregeling
-   Opvolging dagelijkse planning en dienstregeling
-   Verwerking van de verlofaanvragen overeenkomstig de dienstmededeling Arbeidstijdorganisatie
-   Verwerking van andere afwezigheden dan verloven (dienstvrijstellingen, ziekte, …)
-   Verwerking van de gegevens inzake de vergoedingen
-   Aanleveren van gegevens voor statistieken en stuurborden

HRM
-   Opvolging persoonlijke dossiers
-   Opvolging evaluatiedossiers
-   Opvolging stageplaatsen en stagairs (externen)
-   Opvolging arbeidsongevallen
-   Opvolging ziektecontingent

LIK en secretariaat
-   Opmaken en verzenden dagverslagen
-   Afdrukken en verspreiden infodragers
-   Behandeling inkomende en uitgaande stukken (briefwisseling, kantschriften, processen-verbaal, …)
-   Verzenden processen-verbaal en afschriften
-   Elektronische archivering.
-   Traditionele archivering
-   Bodedienst
-   Behandeling inlichtingenbulletins
-   Bijhouden van documentatie en bibliotheek
-   Verwerking snelheidsovertredingen

Onthaal:
-   Bezoekers ontvangen
-   Binnenkomende telefoons beantwoorden
-   Informatieverstrekking aan de burger en deze desgevallend doorverwijzen naar een externe partner voor verdere bijstand
-   Verzekeren van radiocommunicatie met de politieambtenaren op het terrein (dispatching)??
-   Registreren van de binnenkomende meldingen in ISLP
-   Basisregistratie van klachten en aangiften
-   Afleveren van attesten en administratieve documenten van politionele aard
-   Beheer gevonden goederen
-   Beheer gevonden fietsen

Gewenst profiel

•   Je bent iemand met een grote portie gezond verstand
•   Problemen zijn voor jou opportuniteiten en je ziet oplossingen
•   Je hebt zin om erin te vliegen en mooie resulaten te boeken
•   Je werkt graag in teamverband
•   In bezit van rijbewijs B 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie zal gebeuren op basis van het sollicitatiedossier.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering

Informatie

Naam
Schrooyen
Voornaam
Saskia
Functie
Consulent HRM
E-mail
HRM@politie.zwijndrecht.be
Telefoon
03/250.64.22
Korps/directie/dienst
PZ Zwijndrecht
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6014 N 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5379 - Kanton Borgloon
Werkplaats
Ervaert 2
3840 Borgloon
Provincie/Regio
Limburg
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Competenties

Draagt bij tot de veruitwendiging van de doelstellingen van de korpsleiding en de politiezone;

Neemt op solidaire wijze deel aan bijkomende taken volgens de behoeften van de politieorganisatie of andere dienstnoodwendigheden;

Maakt optimaal gebruik van het toegekende materiaal, de gemeenschappelijke uitrusting en voertuigen en draagt hier zorg voor. Hij zorgt hierbij voor een goed onderhoud ervan en onderneemt de nodige stappen om tijdig te voorzien in vervanging van defecte materialen;

Begeleidt en ondersteunt stagiairs en nieuwe medewerkers;

Vereiste ervaring

Nihil

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone kanton Borgloon 5379

Functiebeschrijving

Plaats in het organogram
Maakt deel uit van de entiteit informatiebeheer, team operationele ondersteuning, die behoort tot de afdeling operationele coördinatie;

Staat onder het gezag van het diensthoofd informatiebeheer.

Opdracht
Draagt bij aan een goed beheer van de operationeel ondersteunende processen (APO en functioneel beheer) in de organisatie.

Taakomschrijving
Staat in voor de APO-afhandeling van de processen-verbaal van waarschuwing en verkeer en de administratieve afhandeling van de onmiddellijke inningen;

Staat in voor het inschrijven van kantschriften, het beheer van de briefwisseling eigen aan de dienst en de verzending van voorwerpen.
 

Gewenst profiel

Kennis van het activiteitendomein
    Algemene kennis van de deontologische code
    Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie
    Algemene kennis van de werking van lokale overheden
    Algemene kennis van het Nederlands
    Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en –pakketten (MS Office)
    Algemene kennis van de relevante wetgeving
    Algemene kennis van politietoepassingen

Competenties

Managen van informatie
Informatie verwerken: kan binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken.

Kan gegevens gestructureerd samenbrengen, behandelen en naar voor brengen.

Kan eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Managen van taken

Werk structureren: kan structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische en logische manier af tewerken binnen de gegeven tijd.

    Managen van interpersoonlijke relaties
(Intern) Samenwerken: kan groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen.
(Extern) Klantgericht optreden: kan partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Managen van zichzelf

Betrouwbaarheid tonen: kan credibiliteit verwerven door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, door iedereen fair te behandelen en vertrouwelijkheid te respecteren en door verbintenissen na te komen.
Inzet tonen: kan zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een schriftelijke geschiktheidsproef bestaande uit open vragen inzake de wet op het politieambt, het zonaal veiligheidsplan, de actieplannen van de politiezone, kennis van de politiezone, beroepskennis, missie-visie-waarden van de politiezone, Salduz-wetgeving en deontologie (40p).

Om toegelaten te worden tot de mondelinge geschiktheidsproef dienen de kandidaten minstens 50% te behalen op de schriftelijke geschiktheidsproef.

Een mondelinge geschiktheidsproef (60p):

 • Algemeen:houding, motivatie, taalvaardigheid, algemene kennis en actualiteit, integriteit; (15p)
 • Kennis politiezone, Wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus luik lokale politie;(15p)
 • Gevalstudie (30p).

Om te slagen dienen de kandidaten op elk onderdeel van de mondelinge proef 50% te scoren en in totaal minstens 60% te behalen.

Ons aanbod
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering

Informatie

Naam
JACKERS
Voornaam
Willy
Functie
eerste commissaris
E-mail
willy.jackers@police.belgium.eu
Telefoon
011 49 44 00
Korps/directie/dienst
PZ kanton Borgloon
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6035 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5359 - BoDuKaP
Werkplaats
Berlaarbaan 227
2860 Sint-Katelijne-Waver
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende Externe werving)
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in  aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau C

Vereiste ervaring

minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie

Maximum aantal inschrijvingen
5
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Bodukap is een meergemeentezone bestaande uit de gemeentes Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte. De zone bestaat uit ongeveer 125 medewerkers (+- 100 operationelen en +- 25 burgerpersoneelsleden). Deze functie onthaal is een nieuwe functie binnen de dienst interventie-onthaal. Je verzorgt het eerste onthaal met de burgers op het hoofdcommissariaat van onze zone. 

Het gaat hier om een externe dringende werving. 

Functiebeschrijving
 • polyvalentie;
 • beheer secretariaat;
 • administratieve ondersteuning;
 • voorbereiden, behandelen van bestuurlijke en operationele briefwisseling en administratieve dossiers;
 • deelnemen aan vergaderingen en opstellen verslaggeving;
 • opvolgen documentatie;
 • aanleggen en bijhouden klassement.                                                                                                                                                    
Gewenst profiel

Kennis

 • van de wetgeving, omzendbrieven en regelgeving eigen aan de dienst;
 • kennis van de structuur en de werking van de politiediensten;
 • kennis van de tekstverwerkingsprogramma’s en informaticatoepassingen zoals het informaticasysteem lokale politie;
 • beheersen van de Nederlandse taal (verbaal en schriftelijk).

Vaardigheden

 • beschikken over goede communicatievaardigheden (vlotte schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid);
 • systematisch en methodisch kunnen werken;
 • nauwgezet uitvoeren van de opdrachten;
 • vlotte dactylo en tekstverwerking;
 • doortastend kunnen inspelen op plotse noodwendigheden;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Attitude

 • stressbestendig;
 • prioriteiten kunnen stellen;
 • respect voor termijnen;
 • oefent een voorbeeldfunctie uit ten opzichte van de bevolking;
 • beleefd;
 • discreet;
 • stipt;
 • klantvriendelijjk en sociaal;
 • loyaal;
 • kwaliteitswerk kunnen leveren;
 • zin voor verantwoordelijkheid.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview met een selectiecommissie. 

Dringende Externe werving

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Lefèvre
Voornaam
Nathalie
Functie
Adviseur
E-mail
nathalie.lefevre@police.belgium.eu
Telefoon
015565150
Korps/directie/dienst
5359 - BODUKAP