Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
6 18 0
Korps/directie/dienst
5455 - Grensleie
Werkplaats
Leopoldplein 12
8930 Menen
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutaire benoeming in de eerstvolgende mobiliteitscyclus.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

geen ervaring vereist.

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De IT-assistent staat onder het gezag van het afdelingshoofd ‘steun’ volgens de principes in artikel 120 van de wet van 7/12/1998.
De IT-assistent behoort tot het administratief- en logistiek kader zoals bedoeld in Art 118 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Generieke functie
Uitvoering-medewerker

- Instaan voor de correcte uitvoering van haar/zijn opdrachten;
- Verzorgen van het “facility management” binnen de PZ;
- 1e lijns-helpdesk inzake ICT;
- Installeren en plaatsen van informaticamaterieel;
- Inventarissen met betrekking tot IT beheren;
- Uitvoeren van administratieve en logistieke taken binnen de dienst ICT;
- Deelnemen aan de beurtrol permanentie IT.
- Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de telematica-infrastructuur binnen de zone;

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ GRENSLEIE
Directie Beheer (backoffice) Afdeling Steun

Extra aanbod
Mogelijkheid tot statutaire benoeming (in dit geval overeenkomst van onbepaalde duur).
Voltijds 38 uren / flexibele uren.
Dringende werving: indiensttreding in afspraak met kandidaat.
Relevante ervaring kan mogelijks geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen. worden.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Basiscompetenties
• Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken;
• Eenvoudige documenten die verband houden met de uitgeoefende functie, lezen en begrijpen;
• Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren;
• De verwachte informatie vallend onder het gebruikelijk functioneren, meedelen;
• De regels met betrekking tot persoonlijk voorkomen en houding toepassen in zijn gebruikelijk functioneren.

Positiecompetenties
• Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen;
• Zijn basiskennis toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• De basistechnieken van de functie toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen;
• Een werkprogramma toepassen dat bestaat uit een opeenvolging van duidelijk geïdentificeerde handelingen.

Specifieke competenties
• De verschillende activiteiten-domeinen van de politie situeren in de globale structuur;
• De werkingsregels verbonden aan het werken in een groep toepassen meer bepaald in termen van wederzijdse hulp, luisteren en informatieverstrekking;
• Zich een mening vormen over een eenvoudig onderwerp en die mening met een correcte argumentatie kunnen verdedigen;
• Het verloop van een activiteit verzekeren in het raam van het gebruikelijk functioneren.

Gewenst profiel

• De assistent ICT heeft bij voorkeur een opleiding IT gevolgd of heeft een ruime IT-kennis door ervaring;
• Kennis en ervaring hebben inzake administratie in het algemeen;
• Gebruik kunnen maken van de voorziene informatica;
• Een voldoende taalkundige kennis hebben om brieven, rapporten of diverse geschriften foutloos te kunnen opstellen;
• Een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
• Kennis hebben van dossierbeheer en –opbouw;
• Klantgericht, dienst- en hulpvaardig ingesteld zijn;
• Tactvol, respectvol, beleefd en hoffelijk omgaan met zowel interne als externe klanten;
• Een goed voorkomen hebben (verzorgde kledij en uiterlijk);
• Eerbied hebben voor de waarden en normen;
• Teamoverschrijdend en multidisciplinair kunnen werken;
• Meewerken aan het behalen van afgesproken teamresultaten;
• Taken uitvoeren, werk structureren en problemen kunnen oplossen;
• Inschikkelijkheid tonen, stressbestendig zijn, doelstellingen helpen behalen, organisatiebetrokkenheid tonen, discreet zijn, integer en loyaal handelen;
• Helpen bouwen aan het samenhorigheidsgevoel in het raam van een positieve ingesteldheid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie: een kennistest met betrekking tot IT en een interview met de selectiecommissie.

Informations

Naam
Vanderroost
Voornaam
Thierry
Functie
Afdelingshoofd / Commissaris
E-mail
PZ.Grensleie.HRM@police.belgium.eu
Telefoon
056/731440
Korps/directie/dienst
PZ GRENSLEIE / directie van het Beheer / Afdeling Steun