Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C1A)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6002 N 20 05
Korps/directie/dienst
5362 - Heist
Werkplaats
Kloosterstraat 1
2220 Heist-op-den-Berg
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden (mogelijkheid tot statutarisering)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

ervaring in de IT is een pluspunt (werkervaring of opleiding is aangewezen)

Type betrekking
Contractueel
Niveau
ICT-assistent (C1A)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Heist is een ééngemeentezone met ongeveer 43.000 inwoners.

Functiebeschrijving
 • uitvoeren van specifieke opdrachten van door informatica gestuurde toepassingen
 • actualiseringsopdrachten in de nieuwe website van de lokale politie in het federaal voorgesteld model
 • actualiseringsopdrachten in het lokaal intranet voor wat betreft opmaak van pdf-files en verspreiding
 • montage- en configuratieopdrachten uitgaande van de systeembeheerder met het oog op de ingebruikname/uit dienst name van applicaties
 • opvolgen van de informatica-administratie met het oog op listings uit de diverse databanken (vb. toegangscontrolesysteem, sleutelbeheersysteem, alarminstallatie, telefooncentrale)
 • administratiegerichte taken uitvoeren in opdracht van de systeembeheerder naar aanleiding van aanbestedingen, aankoop, leasing, onderhoud, vervangingen, herstellingen eigen aan het beheer van ICT-toepassingen
 • opvolgen van de batterijlading voor de diverse informaticatoepassingen
 • opvolgen configuratie - onderhoud - gebruiksklaar houden van de infrastructuur inzake informatica in het korps
 • het bieden van een klantgerichte eerstelijnsondersteuning van de gebruikers bij hun IT-gerelateerde vragen en problemen; geven van ondersteuning bij nieuwe informaticatoepassingen
 • opvolgen van back-ups en het uitvoeren van restores met het oog op de beveiliging van de informaticasystemen
Gewenst profiel
 • in staat op een zelfstandige basis vanuit een klantgerichte houding rekening houdend met de maatschappelijke en sociale aspecten, een administratief dossier samen te stellen dat zich binnen het werkterrein van het intern beheer bevindt wat dus veronderstelt dat men beschikt over de vereiste kennis van de toepassingen
 • de leden dienen de volgende eigenschappen te bezitten:
  • stabiele persoonlijkheid
  • loyaal, integer, objectief en discreet zijn
  • polyvalent medewerker
  • communicatief vaardig
  • diplomatisch en sociaal gericht
  • sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben
  • kwaliteiten in zich dragen om tot een resultaat te komen
  • in groep kunnen werken
  • stressbestendig zijn
  • pragmatisch ingesteld zijn
  • hoog normbesef bezitten
  • organisatorisch talent bezitten
  • redactioneel vaardig zijn binnen de informatica-gestuurde programma's en binnen de ISLP-systemen
  • bereid zijn tot het volgen van voortgezette opleidingen of specifieke opleidingen binnen de hen toegewezen functionaliteit
  • in staat zijn om het dossier te beheren, te analyseren en op basis van de verkregen informatie, actie te ondernemen of anderen daartoe in staat te stellen
  • inzicht te hebben in de gevolgen van wat men onderneemt
  • vindingrijk zijn en deze inventiviteit koppelen aan tactiek en tact
  • beschikken over de nodige flexibiliteit en discreet zijn
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

geschiktheidsproeven en interview met selectiecommissie

(dringende externe werving)

wervingsreserve: 12 maanden

Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informations

Naam
Daems
Voornaam
Marc
Functie
diensthoofd steun en informatiebeheer
E-mail
Marc.Daems.1@police.belgium.eu
Telefoon
015/750.968
Korps/directie/dienst
PZ Heist

Point de contact

Naam
Nys
Voornaam
Toby
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6084 N 19 05
Korps/directie/dienst
5454 - Midow
Werkplaats
Wielsbekestraat 96
8780 Oostrozebeke
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De assistent ICT heeft bij voorkeur een opleiding ICT gevolgd of heeft een ruime IT-kennis door ervaring.

 

 • Lichamelijke geschiktheid :
  - blijk geven van een goede fysieke conditie
 • Vaktechnische kennis

Een goede praktische en theoretische kennis van ICT en de vaktechnische werkmethodes en het kunnen gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen.  Dit vereist onder meer :

 • Een goede algemene kennis niveau HSO
 • Een goede kennis van de materie betreffende het werkveld (ICT), met inbegrip van de ermee samenhangende technische procedures (openbare aanbestedingen)
 • een goede redactionele vaardigheid
 • een goede kennis dossierbeheer en –opbouw
 • een goede kennis van de interne organisatie en onderrichtingen
 • een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen
 • een voldoende kennis van de administratie
 • een vlot gebruik van de informaticasystemen eigen aan de dienst
 • het openstaan voor technologische vernieuwingen en de aanleg om nieuwe toepassingen snel aan te leren en te implementeren
 • bereidheid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies
 • Persoonlijkheidskenmerken :

Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij verkeert.
Kan dus zelfstandig werken binnen de beleidslijnen van het korps.  Kan binnen zijn bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.  Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen.  Is bereid en in staat om korte, interne ICT workshops te geven.

Kenmerkt zich door :

 • zin voor administratief werk
 • stressbestendigheid
 • punctualiteit, orde en netheid
 • een nauwgezette uitvoering van opgedragen taken
 • discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit
 • flexibiliteit en stressbestendigheid
 • Handelingsvrijheid

Werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten.  Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen.

 • Sociale vaardigheden :

Beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve vaardigheden.  Tactvol, respectvol, beleefd en hoffelijk omgaan met zowel externe als interne klanten.
Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking binnen het team.

 • Samenwerking :

Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed in teamverband kunnen werken en functioneren.  Hij staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten, zowel in als buiten het korps.  Hij staat open voor andere ideeën.

 • Verbale uitdrukkingsvaardigheid :

Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid

 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Beschikt over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid die tot uiting komt in het werk.  Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal.

 • Bestuursvaardigheid

Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen.  Is bereid knelpunten te signaleren bij zijn hiërarchisch oversten en deze daarin te adviseren.

 

Type betrekking
Contractueel
Niveau
ICT-assistent (C1A)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone MIDOW - 5454.

Gewone plaats van het werk : Wielsbekestraat 96, 8780 Oostrozebeke.
 

 

Functiebeschrijving
 • Uitvoering van de administratieve taken inherent aan de dienst ICT met inbegrip van de redactie van correspondentie en andere stukken, waarvoor geen politionele bevoegdheid vereist is onder het hiërarchisch gezag van de dienstoverste.  Hij/zij zal onder meer instaan voor :
   • 1ste lijns-helpdesk inzake ICT
   • Dagelijks beheer van de softwarepakketten in gebruik bij de politiezone
   • Installeren en plaatsen van informaticamaterieel
   • Inventarissen m.b.t. ICT beheren
 • Is bereid te werken in een vast dienstrooster/uurschema.  Dit dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de terzake geldende wettelijke normen.
Gewenst profiel

De assistent ICT heeft bij voorkeur een opleiding ICT gevolgd of heeft een ruime IT-kennis door ervaring

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Selectiemodaliteiten in de eenheid

UItsluitende schriftelijke/praktische proef.

Aanvullend selectiegesprek.

Wervingsreserve van 24 maanden

Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informations

Naam
Gokelaere
Voornaam
Sabine
Functie
Personeelsbeheerder
E-mail
sabine.gokelaere@police.belgium.eu
Telefoon
056 67 14 76
Korps/directie/dienst
PZ Midow - 5454

Point de contact

Naam
Malysse
Voornaam
Hans
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
6 18 0
Korps/directie/dienst
5455 - Grensleie
Werkplaats
Leopoldplein 12
8930 Menen
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutaire benoeming in de eerstvolgende mobiliteitscyclus.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

geen ervaring vereist.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Basiscompetenties
• Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken;
• Eenvoudige documenten die verband houden met de uitgeoefende functie, lezen en begrijpen;
• Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren;
• De verwachte informatie vallend onder het gebruikelijk functioneren, meedelen;
• De regels met betrekking tot persoonlijk voorkomen en houding toepassen in zijn gebruikelijk functioneren.

Positiecompetenties
• Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen;
• Zijn basiskennis toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• De basistechnieken van de functie toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen;
• Een werkprogramma toepassen dat bestaat uit een opeenvolging van duidelijk geïdentificeerde handelingen.

Specifieke competenties
• De verschillende activiteiten-domeinen van de politie situeren in de globale structuur;
• De werkingsregels verbonden aan het werken in een groep toepassen meer bepaald in termen van wederzijdse hulp, luisteren en informatieverstrekking;
• Zich een mening vormen over een eenvoudig onderwerp en die mening met een correcte argumentatie kunnen verdedigen;
• Het verloop van een activiteit verzekeren in het raam van het gebruikelijk functioneren.

Type betrekking
Contractueel
Niveau
ICT-assistent (C1A)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ GRENSLEIE
Directie Beheer (backoffice) Afdeling Steun

Functiebeschrijving

De IT-assistent staat onder het gezag van het afdelingshoofd ‘steun’ volgens de principes in artikel 120 van de wet van 7/12/1998.
De IT-assistent behoort tot het administratief- en logistiek kader zoals bedoeld in Art 118 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Generieke functie
Uitvoering-medewerker

- Instaan voor de correcte uitvoering van haar/zijn opdrachten;
- Verzorgen van het “facility management” binnen de PZ;
- 1e lijns-helpdesk inzake ICT;
- Installeren en plaatsen van informaticamaterieel;
- Inventarissen met betrekking tot IT beheren;
- Uitvoeren van administratieve en logistieke taken binnen de dienst ICT;
- Deelnemen aan de beurtrol permanentie IT.
- Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de telematica-infrastructuur binnen de zone;

Gewenst profiel

• De assistent ICT heeft bij voorkeur een opleiding IT gevolgd of heeft een ruime IT-kennis door ervaring;
• Kennis en ervaring hebben inzake administratie in het algemeen;
• Gebruik kunnen maken van de voorziene informatica;
• Een voldoende taalkundige kennis hebben om brieven, rapporten of diverse geschriften foutloos te kunnen opstellen;
• Een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
• Kennis hebben van dossierbeheer en –opbouw;
• Klantgericht, dienst- en hulpvaardig ingesteld zijn;
• Tactvol, respectvol, beleefd en hoffelijk omgaan met zowel interne als externe klanten;
• Een goed voorkomen hebben (verzorgde kledij en uiterlijk);
• Eerbied hebben voor de waarden en normen;
• Teamoverschrijdend en multidisciplinair kunnen werken;
• Meewerken aan het behalen van afgesproken teamresultaten;
• Taken uitvoeren, werk structureren en problemen kunnen oplossen;
• Inschikkelijkheid tonen, stressbestendig zijn, doelstellingen helpen behalen, organisatiebetrokkenheid tonen, discreet zijn, integer en loyaal handelen;
• Helpen bouwen aan het samenhorigheidsgevoel in het raam van een positieve ingesteldheid.

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Mogelijkheid tot statutaire benoeming (in dit geval overeenkomst van onbepaalde duur).
Voltijds 38 uren / flexibele uren.
Dringende werving: indiensttreding in afspraak met kandidaat.
Relevante ervaring kan mogelijks geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen. worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie: een kennistest met betrekking tot IT en een interview met de selectiecommissie.

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informations

Naam
Vanderroost
Voornaam
Thierry
Functie
Afdelingshoofd / Commissaris
E-mail
PZ.Grensleie.HRM@police.belgium.eu
Telefoon
056/731440
Korps/directie/dienst
PZ GRENSLEIE / directie van het Beheer / Afdeling Steun

Point de contact

Naam
Vanderroost
Voornaam
Thierry