Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6209 T 19 01
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Praktische ervaring wenselijk maar niet vereist

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- werkt actief mee aan de goede uitvoering van de dienst overeenkomstig de richtlijnen die door het diensthoofd vastgesteld zijn
- legt regelmatig verantwoording af bij het diensthoofd
- beheer van de radiofonie TETRA, abonnementen, verdeling, herprogrammeringen, reflashing
- inventaris van de gebruiksinstrumenten in het algemeen (vullingen, toners, batterijen)
- beheer van het telecommunicatienetwerk (radio’s)
- beheer van de helpdesk voor wat betreft voornoemde installaties, steun betreffende het gebruik, zoeken naar oplossingen voor de technische problemen
- beheer van de inventaris van het informaticamateriaal, telefoon- en radiomateriaal
- beheer van de geïnformatiseerde gegevensbanken zoals voorzien in de wetgeving op de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder de verantwoordelijkheid van de Functionele Beheerder (FB)
- Kopiëren en bewaren van de digitale gegevens van de PZ
- toezien op het goede verloop van de backup operaties van het ISLP netwerk en van de gegevens van de andere toepassingsservers van de PZ
- technische steun aan de verschillende diensten van de PZ
- beheer van het TETRA-netwerk - abonnementen, reactiveringen, activeringen, beheer van de verliezen of diefstallen van de radio’s - contact met ASTRID NV
- inventaris van het materiaal in het algemeen (informatica, vaste en mobiele telefonie, draagbare, vaste of mobiele ASTRID radio’s)
- beheer van de vaste telefonie
- contacten met het Service Center van de federale politie via de applicatie “ARTEMIS”
- herstellingen ter plaatse en beheer van het materiaal dat defect is bij de leveranciers
- technische interventies : bijkomende kabels trekken, pc aansluitingen, printer op netwerk, digitale telefoons, IP, analogen en fax. Installatie van actief materiaal , swtch patch panelen. Inrichting van het lokaal van de server.
- telematica wachtdienst 7x7 en 24x24 is mogelijk

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone 5341

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- beantwoorden aan de wettelijke bepalingen i.v.m. de kennis van de tweede landstaal (Selor brevet artikel 8 + 10, elementaire kennis)
- de organisatie van het politiekorps kennen
- bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot zijn functies
- houder zijn van het brevet van Technisch Beheerder afgeleverd door DST
- vorming ARTEMIS bij DST
- houder zijn van een rijbewijs B
- kennis van Windows, Office XP (Word, Excel, Powerpoint)
- kennis van Microsoft Office Suite – HTML – PHP – CSS – MYSQL – VBA – LINUX is een pluspunt
- kennis van ISLP is een pluspunt

Gewenst profiel

- een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en diensten
- beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
- beschikbaar zijn
- discreet, integer, loyaal en onpartijdig zijn
- nauwkeurig en methodisch zijn bij de uitvoering van zijn opdrachten
- zowel in ploeg als zelfstandig kunnen werken
- een goede motivatie hebben
- een open geest hebben
- zin hebben voor organisatie teneinde de opdrachten tijdig te kunnen vervullen
- een neutrale en objectieve houding aannemen
- stressbestendig zijn

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten zullen onderworpen worden aan een kennistest tijdens gevolgd door een interview

Informations

Naam
MACQ
Voornaam
Christophe
Functie
Diensthoofd
E-mail
Christophe.macq@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.84
Korps/directie/dienst
Telematica
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6015 N 19 05
Korps/directie/dienst
5462 - Arro Ieper
Werkplaats
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau c bij de federale rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Niet vereist

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

- ondersteunen van de strategisch analist door het aanleveren van data
- beheren GIS-systeem
- uittekenen van basiskaarten en plannen
- ondersteunen en opleiden van de interne gebruikers met betrekking tot het gebruik van ter
beschikking gestelde applicaties
- ondersteunen bij opmaak van sjablonen voor zonale documenten

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Arro Ieper - dienst kwaliteitszorg

Extra aanbod
max. 3 jaar nuttige beroepservaring in de privésector komt bijkomend in aanmerking voor de geldelijke anciënniteit
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Studierichting informatica

Gewenst profiel

- grondige kennis van MS Office suite
- kennis van GIS applicaties of bereidheid deze te verwerven
- bereid zijn de opleiding functioneel beheerder te volgen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- schriftelijk examen (kennis over de organisatie – informatie beschikbaar op de website www.arroieper.be) + praktische test (MS Office) op zaterdagvoormiddag 27 april. De kandidaat moet voor beide examens 50% en samen 60% behalen.
- Max. 10 kandidaten worden toegelaten tot het selectiegesprek op zaterdag 4 mei.
-Wervingsreserve van 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Dekaezemaker
Voornaam
Joost
Functie
Diensthoofd personeelsbeheer
E-mail
pz.arroieper.personeelsbeheer@police.belgium.eu
Telefoon
057/230512
Korps/directie/dienst
PZ Arro Ieper
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
6 18 0
Korps/directie/dienst
5455 - Grensleie
Werkplaats
Leopoldplein 12
8930 Menen
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutaire benoeming in de eerstvolgende mobiliteitscyclus.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

geen ervaring vereist.

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De IT-assistent staat onder het gezag van het afdelingshoofd ‘steun’ volgens de principes in artikel 120 van de wet van 7/12/1998.
De IT-assistent behoort tot het administratief- en logistiek kader zoals bedoeld in Art 118 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Generieke functie
Uitvoering-medewerker

- Instaan voor de correcte uitvoering van haar/zijn opdrachten;
- Verzorgen van het “facility management” binnen de PZ;
- 1e lijns-helpdesk inzake ICT;
- Installeren en plaatsen van informaticamaterieel;
- Inventarissen met betrekking tot IT beheren;
- Uitvoeren van administratieve en logistieke taken binnen de dienst ICT;
- Deelnemen aan de beurtrol permanentie IT.
- Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de telematica-infrastructuur binnen de zone;

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ GRENSLEIE
Directie Beheer (backoffice) Afdeling Steun

Extra aanbod
Mogelijkheid tot statutaire benoeming (in dit geval overeenkomst van onbepaalde duur).
Voltijds 38 uren / flexibele uren.
Dringende werving: indiensttreding in afspraak met kandidaat.
Relevante ervaring kan mogelijks geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen. worden.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Basiscompetenties
• Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken;
• Eenvoudige documenten die verband houden met de uitgeoefende functie, lezen en begrijpen;
• Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren;
• De verwachte informatie vallend onder het gebruikelijk functioneren, meedelen;
• De regels met betrekking tot persoonlijk voorkomen en houding toepassen in zijn gebruikelijk functioneren.

Positiecompetenties
• Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen;
• Zijn basiskennis toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• De basistechnieken van de functie toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen;
• Een werkprogramma toepassen dat bestaat uit een opeenvolging van duidelijk geïdentificeerde handelingen.

Specifieke competenties
• De verschillende activiteiten-domeinen van de politie situeren in de globale structuur;
• De werkingsregels verbonden aan het werken in een groep toepassen meer bepaald in termen van wederzijdse hulp, luisteren en informatieverstrekking;
• Zich een mening vormen over een eenvoudig onderwerp en die mening met een correcte argumentatie kunnen verdedigen;
• Het verloop van een activiteit verzekeren in het raam van het gebruikelijk functioneren.

Gewenst profiel

• De assistent ICT heeft bij voorkeur een opleiding IT gevolgd of heeft een ruime IT-kennis door ervaring;
• Kennis en ervaring hebben inzake administratie in het algemeen;
• Gebruik kunnen maken van de voorziene informatica;
• Een voldoende taalkundige kennis hebben om brieven, rapporten of diverse geschriften foutloos te kunnen opstellen;
• Een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
• Kennis hebben van dossierbeheer en –opbouw;
• Klantgericht, dienst- en hulpvaardig ingesteld zijn;
• Tactvol, respectvol, beleefd en hoffelijk omgaan met zowel interne als externe klanten;
• Een goed voorkomen hebben (verzorgde kledij en uiterlijk);
• Eerbied hebben voor de waarden en normen;
• Teamoverschrijdend en multidisciplinair kunnen werken;
• Meewerken aan het behalen van afgesproken teamresultaten;
• Taken uitvoeren, werk structureren en problemen kunnen oplossen;
• Inschikkelijkheid tonen, stressbestendig zijn, doelstellingen helpen behalen, organisatiebetrokkenheid tonen, discreet zijn, integer en loyaal handelen;
• Helpen bouwen aan het samenhorigheidsgevoel in het raam van een positieve ingesteldheid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie: een kennistest met betrekking tot IT en een interview met de selectiecommissie.

Informations

Naam
Vanderroost
Voornaam
Thierry
Functie
Afdelingshoofd / Commissaris
E-mail
PZ.Grensleie.HRM@police.belgium.eu
Telefoon
056/731440
Korps/directie/dienst
PZ GRENSLEIE / directie van het Beheer / Afdeling Steun