Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6649 N 19 02
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Diploma secundair onderwijs of getuigschrift ten minste evenwardig met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

kennis hebben van netwerksystemen en informaticatoepassingen

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Functionele doelstelling 1: Administratieve en technische taken eigen aan de dienst ICT uitvoeren.
Doel: Ervoor zorgen dat alle opdrachten op een kwaliteitsvolle, efficiënte en klantvriendelijke manier behandeld en afgehandeld worden.
Deelactiviteiten:
Helpdesk ICT
 Biedt administratieve en technische ondersteuning aan de medewerkers waar nodig. Zowel telefonisch als per mail.
 Beheren en opvolgen van de eerstelijnshulp binnen de daardoor aangekochte applicatie.
 Maakt deel uit van de permanentierol.
Netwerk
 Plaatsen en vervangen van PC’s, printers en andere kleine hardware.
 Aanpassen en opvolgen van de verschillende gebruikersrechten en -toegangen.
 Hardware op de correcte manier koppelen met het netwerk.
 Dagdagelijks onderhoud van de verschillende informaticasystemen in het korps.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst ICT is verantwoordelijk voor het volledige informatica platform binnen de Lokale Politie Brugge. Beheer van computers, ontwikkelen van software, onderhoud en configuratie van het netwerk, helpdesk,… behoren tot de dagdagelijks taken van de dienst.
Kortweg ICT in de brede zin van het woord.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Omgaan met informatie: informatie behandelen
Omgaan met taken: problemen oplossen
Omgaan met relaties: servicegericht handelen
Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaar tonen en stress beheren
Organisatiespecifieke cluster: accountability

Gewenst profiel

Competenties volgens het 5+1 Model van Hudson

Omgaan met informatie: informatie behandelen
Omgaan met taken: problemen oplossen
Omgaan met relaties: servicegericht handelen
Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen en stress beheren
Organisatiespecifieke cluster: accountability

Kennis en vaardigheden

 Inzicht hebben in de noden van het korps binnen het domein informatica.
 Kennis hebben van netwerksystemen en informaticatoepassingen.
 Goede kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst
 Relevante kennis hebben van alle aspecten van basispolitiezorg
 Taken van verschillende medewerkers op een doordachte manier tot een goed einde kunnen brengen.

Attitudes

 Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 Het vervullen van een voorbeeldrol.
 Vervullen van de toegewezen taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.

Beschikbaarheid

 De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.

Varia

Rijbewijs B vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- eliminerende kennisproef
- gestructureerd interview

Wervingsreserve van 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DEPRINCE
Voornaam
Dieter
Functie
ICT-consulent
E-mail
dieter.deprince@police.belgium.eu
Telefoon
050 44 88 78
Korps/directie/dienst
PZ Brugge
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6107 N 19 03
Korps/directie/dienst
7469 - Csd Hav - Middelen - Informatica
Werkplaats
Luchthaven 1
1930 Zaventem
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie:

Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Ondersteunen van de implementatie van de operationele informaticasystemen in het kader van de 2de lijnsondersteuning;
 • Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet;
 • De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen;
 • Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten;
 • Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie;
 • Beheer van incidenten;
 • De incidenten opsporen en registreren;
 • De classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen;
 • De incidenten bestuderen en diagnosticeren;
 • De incidenten oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen);
 • De incidenten integreren, er de monitoring en de opvolging van doen en deze ook communiceren.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten;
 • Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten;
 • Steun bij het beheer van een project;
 • ICT dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren.

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorgeven aan de gespecialiseerde personen of diensten;
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten;
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten;
 • Berichten ontvangen en doorgeven;
 • Informatie opvragen of documenten raadplegen om de klant zo goed mogelijk verder te helpen;
 • Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven;
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De operationele en administratieve dossiers beheren;
 • Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen.

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

 • De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren uitgedragen boodschap ontwikkelen;
 • De relevantie van het documentaire aanbod beoordelen;
 • De inhoud van de informatie controleren en aanpassen;
 • De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en);
 • De informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken en informatiebronnen;
 • De ontvangen informatie archiveren;
 • De ontvangen informatie verspreiden;
 • De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 • Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen;
 • Formulieren ontwikkelen ;
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele. De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de nietoperationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Extra aanbod
recht op de toelage tweetaligheid indien in het bezit van een Selorattest
Gewenst profiel

Algemeen competentieprofiel voor niveau C

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis:

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwacht gedrag:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
DE LEEUW
Voornaam
Kevin
Functie
Diensthoofd middelenbeheer
E-mail
kevin.deleeuw@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.05
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbeheer
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
6 18 0
Korps/directie/dienst
5455 - Grensleie
Werkplaats
Leopoldplein 12
8930 Menen
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutaire benoeming in de eerstvolgende mobiliteitscyclus.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

geen ervaring vereist.

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De IT-assistent staat onder het gezag van het afdelingshoofd ‘steun’ volgens de principes in artikel 120 van de wet van 7/12/1998.
De IT-assistent behoort tot het administratief- en logistiek kader zoals bedoeld in Art 118 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Generieke functie
Uitvoering-medewerker

- Instaan voor de correcte uitvoering van haar/zijn opdrachten;
- Verzorgen van het “facility management” binnen de PZ;
- 1e lijns-helpdesk inzake ICT;
- Installeren en plaatsen van informaticamaterieel;
- Inventarissen met betrekking tot IT beheren;
- Uitvoeren van administratieve en logistieke taken binnen de dienst ICT;
- Deelnemen aan de beurtrol permanentie IT.
- Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de telematica-infrastructuur binnen de zone;

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ GRENSLEIE
Directie Beheer (backoffice) Afdeling Steun

Extra aanbod
Mogelijkheid tot statutaire benoeming (in dit geval overeenkomst van onbepaalde duur).
Voltijds 38 uren / flexibele uren.
Dringende werving: indiensttreding in afspraak met kandidaat.
Relevante ervaring kan mogelijks geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen. worden.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Basiscompetenties
• Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken;
• Eenvoudige documenten die verband houden met de uitgeoefende functie, lezen en begrijpen;
• Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren;
• De verwachte informatie vallend onder het gebruikelijk functioneren, meedelen;
• De regels met betrekking tot persoonlijk voorkomen en houding toepassen in zijn gebruikelijk functioneren.

Positiecompetenties
• Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen;
• Zijn basiskennis toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• De basistechnieken van de functie toepassen in gemakkelijke en gebruikelijke taken;
• In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen;
• Een werkprogramma toepassen dat bestaat uit een opeenvolging van duidelijk geïdentificeerde handelingen.

Specifieke competenties
• De verschillende activiteiten-domeinen van de politie situeren in de globale structuur;
• De werkingsregels verbonden aan het werken in een groep toepassen meer bepaald in termen van wederzijdse hulp, luisteren en informatieverstrekking;
• Zich een mening vormen over een eenvoudig onderwerp en die mening met een correcte argumentatie kunnen verdedigen;
• Het verloop van een activiteit verzekeren in het raam van het gebruikelijk functioneren.

Gewenst profiel

• De assistent ICT heeft bij voorkeur een opleiding IT gevolgd of heeft een ruime IT-kennis door ervaring;
• Kennis en ervaring hebben inzake administratie in het algemeen;
• Gebruik kunnen maken van de voorziene informatica;
• Een voldoende taalkundige kennis hebben om brieven, rapporten of diverse geschriften foutloos te kunnen opstellen;
• Een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
• Kennis hebben van dossierbeheer en –opbouw;
• Klantgericht, dienst- en hulpvaardig ingesteld zijn;
• Tactvol, respectvol, beleefd en hoffelijk omgaan met zowel interne als externe klanten;
• Een goed voorkomen hebben (verzorgde kledij en uiterlijk);
• Eerbied hebben voor de waarden en normen;
• Teamoverschrijdend en multidisciplinair kunnen werken;
• Meewerken aan het behalen van afgesproken teamresultaten;
• Taken uitvoeren, werk structureren en problemen kunnen oplossen;
• Inschikkelijkheid tonen, stressbestendig zijn, doelstellingen helpen behalen, organisatiebetrokkenheid tonen, discreet zijn, integer en loyaal handelen;
• Helpen bouwen aan het samenhorigheidsgevoel in het raam van een positieve ingesteldheid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie: een kennistest met betrekking tot IT en een interview met de selectiecommissie.

Informations

Naam
Vanderroost
Voornaam
Thierry
Functie
Afdelingshoofd / Commissaris
E-mail
PZ.Grensleie.HRM@police.belgium.eu
Telefoon
056/731440
Korps/directie/dienst
PZ GRENSLEIE / directie van het Beheer / Afdeling Steun