Niveau A - Contractueel

Adviseur juridische ondersteuning

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A1
Plaats van tewerkstelling
5410 PZ GRIMBERGEN
Vilvoordsesteenweg 191, 1850 Grimbergen
Uiterste inschrijvingsdatum
13.07.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
Voltijds
Referentienummer
G 4047 N 21 34

Jobomschrijving

Binnen 5 jaar zal de PZ Grimbergen een politiezone zijn waar iedereen samenwerkt aan het gemeenschappelijk doel en er zowel horizontaal als verticaal een goede sfeer heerst tussen de collega's en de verschillende teams. Waar we onze werkwijze blijvend optimaliseren en iedereen durft uit te komen voor zijn mening om tot een consensus te komen. Kortom, er zal een sfeer heersen waar iedereen kan openbloeien. Bovendien zullen we een zone zijn waar de wereld niet heeft stil gestaan. Goed uitgerust met gemoderniseerd materiaal, aangepast aan de evoluties binnen de maatschappij, boeken we voortdurend vooruitgang en krijgen we een uitstekende reputatie.  We zullen een politiezone zijn waar iedereen fier op is en waaruit niemand wil vertrekken.

Door op die manier de maatschappij te dienen zullen we binnen 10 jaar gezien worden als een gerespecteerd deel van deze maatschappij, met de burger als partner en niet als vijand. Een zone waar iedereen zich “thuis” voelt.

De adviseur juridische ondersteuning maakt, samen met de korpschef, de drie adjunct coördinatoren operaties, de coördinator HR & support en de ICT adviseur, deel uit van de korpsleiding; het strategisch team.

 

Als juridisch adviseur op eigen initiatief, op vraag van de korpschef, coördinatoren of teamleiders juridisch advies geven om de besluitvorming te ondersteunen en om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de personeelsleden te helpen bij de uitvoering van hun taken:

 • dagelijkse juridische ondersteuning, zowel in individuele dossiers als wat het algemeen beleid betreft,
 • op confidentiële wijze juridisch advies verstrekken en de nodige ondersteuning bieden bij juridische vraagstukken voor het verzamelen van informatie, interpreteren van wetgeving, coördineren van juridische procedures en het voorstellen van oplossingen met oog op het beiden van een juridisch en wettelijk kader,
 • uitschrijven van juridische procedures en toezien op de naleving van desbetreffende procedures met oog op het garanderen van de korpsbrede invoering van de procedures,
 • dossiers of huidige / toekomstige situaties analyseren vanuit juridisch oogpunt en mogelijke oplossingen voorstellen / formuleren,
 • juridische opzoekingen (wetten, reglementaire teksten, parlementaire voorbereidingen, rechtspraak en rechtsleer),
 • signaleren van knelpunten in de procedures en het bedenken van oplossingsalternatieven,
 • begeleiding bij het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving in de teams,
 • organisatiebeheersing in het kader van de omzendbrief CP3 (klachtenbeheer, intern toezicht,...)


Als leidinggevende instaan voor een evenwichtige invulling van de drie “petten” van expert, leider en manager waarbij van een adviseur juridische ondersteuning wordt verwacht dat hij/zij meer manager en leider is dan expert. t

 

 • Expert: als leidinggevende heb je vakkennis nodig van het beleidsdomein waar je voor staat. Je hoeft niet alles te weten maar wel waar je de informatie kan vinden of wie uit je netwerk je kan bevragen.
  Leider: als leider moet je de visie van de organisatie vertalen naar de werkelijkheid. Je moet mensen inspireren en beslissingen durven nemen, zelfs als deze niet populair zijn. Deze pet is van groot belang bij verandering.
  Manager: als leidinggevende moet je er voor zorgen dat het werk op tijd af is, binnen het budget en op schema. Je moet het geheel aansturen en tegelijk het overzicht bewaren.
 • het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op vlak van samenwerking, betrokkenheid, enthousiasme en integriteit,
 • het coachen van de rechtstreekse personeelsleden (teamverantwoordelijken van de pijler operaties) in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling om ze in staat te stellen hun kennis en competenties te ontwikkelen met het oog op het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger en het creëren en stimuleren van een uitdagende werkomgeving voor de personeelsleden,
 • het vertalen van beslissingen van het strategisch team in operationele processen, taken en afspraken binnen de pijler operaties en dit met de steun van de drie adjunct-coördinatoren operaties,
 • evaluator van de teamverantwoordelijke en hoofdinspecteurs van het team kwaliteitszorg en APO

Op het vlak van “handhaving” steun leveren in concrete dossiers van de politiezone:

 • juridisch advies geven in zowel algemene dossiers als bij casussen
 • doorzicht in juridische procedures,
 • opstellen van burgemeestersbesluiten (administratieve voorwaarden, sluitingen,…).

Als ontwikkelaar instrumenten, methodes en/of reglementering ontwikkelen en toepassen om het beleid voor de materie uit te voeren:
? ondersteuning bij het voorbereiden, opstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleid (integrale bedrijfsvoering en excellente politiezorg) en de organisatieontwikkeling van het gehele korps (organiseren, stimuleren en integreren).

Als administratief ondersteuner op administratief, organisatorisch en praktisch vlak faciliterende taken verzorgen ten behoeve van de korpschef en de teams om bij te dragen tot een optimale dienstverlening:

 • samenstellen en bijhouden van dossiers die door de korpschef worden behandeld,
 • opnemen van de secretarisfunctie van de beleidsvergaderingen (opmaak van de agenda, voorbereiding van de punten, opmaak van de notulen van de vergadering).

Als contactpersoon een brede waaier van vragen of klachten van personeelsleden beantwoorden, ze in de context situeren en bestaande alternatieven aan de concrete situatie aanpassen om de klanten maximaal te ondersteunen in het vinden van een antwoord op hun vraag of klacht.

 • verstrekken van heldere (verstaanbaar voor juristen en niet-juristen) mondelinge en/of schriftelijke juridische adviezen,
 • steun verlenen bij interne vormingen.

Als gegevens- en/of documentatiebeheerder dossiers, documenten of andere voor de teams relevante informatie klasseren en/of gegevens invoeren en aanpassen in databanken om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • beheer van korpsrichtlijnen en werkinstructies: opmaak, juridische aftoetsing en opvolging
 • beheren van de overeenkomsten en protocollen van de politiezone.


Als kennisbeheerder zijn/haar kennis ontwikkelen en op de hoogte blijven van de evolutie in de materie en de aanverwante domeinen om te beschikken over geactualiseerde kennis en deze door de geven in de organisatie.

 • bestuderen en analyseren van de betrokken wetgeving en opvolging van de rechtspraak en de rechtsleer met het oog op het garanderen van een correcte toepassing van het wetgevend en juridisch kader,
 • verslag uitbrengen aan de betrokken leidinggevenden over juridische procedures en de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak,
 • uitbouwen van een  netwerk van juristen (juristen van gemeente, andere politiezones, federale politie,...)
 • overdragen van de opgedane kennis binnen het korps met het oog op het up-to-date houden van de juridische kennis binnen de politiezone,
 • bijwonen van studiedagen, werkgroepen, infosessies, opleidingen,…
 • regelmatig en op eigen initiatief de vakliteratuur doornemen.

 

Presentatie vd. dienst

De politiezone Grimbergen is een ééngemeentezone die zich situeert binnen de gemeente Grimbergen in de provincie Vlaams-Brabant.  Grimbergen, die de benaming “Parel van Brabant” heeft, telt ruim 36.000 inwoners.
De fusiegemeente telt naast Grimbergen zelf nog drie deelgemeenten, nl. Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever.  Daarnaast liggen er in de gemeente nog gehuchten en woonwijken zoals Bever, Verbrande Brug, Borgt en Molenveld.

Grimbergen grenst aan verschillende politiezones :
VIMA (Vilvoorde-Machelen), KLM (Kapelle-op-den-bos, Londerzeel, Meise), KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst), AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) en Brussel Hoofdstad-Elsene.
De voertaal in Grimbergen is Nederlands. De praktijk leert echter dat kennis van onze tweede landstaal de politionele werking ten goede komt.

De visie-missie-waarden van de politiezone Grimbergen zijn zeer belangrijk als rode draad in het hele politiegebeuren.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis

 • Doorgedreven kennis hebben van:
  - Relevante wetgeving voor de werking van de PZ Grimbergen (wet op het politieambt, bestuurlijke handhaving,     rechtspositieregeling, wet op de overheidsopdrachten, GAS wetgeving,…)
  - applicaties voor juridische opzoekingen (Belgisch Staatsblad,…)
 • Basiskennis hebben van:
  - kadernota integrale veiligheid, NVP, ZVP PZ Grimbergen
  - welzijnswetgeving
  - organisatiebeheersing (o.a. CP3)
  - tuchtregelgeving en deontologisch kader
  - organisatiestructuur PZ Grimbergen
  - organisatiestructuur lokale en federale politie
  - microsoft Office

Vaardigheden

 • Omgaan met informatie:
  - Informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren, vernieuwen, conceptualiseren
  - Inzicht in de organisatie: Met een korpsbrede kijk ontwikkelingen/trends (her)kennen en vastleggen van de          kwaliteitsindicatoren.

 

 • Omgaan met taken:
  - Taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen, beslissen, organiseren, beheren van een team +
  - Beheren van de organisatie:
  - Opzetten van processen, beheren van budgetten en invoeren van veranderingen voor de organisatie in haar geheel.

 

 • Omgaan met medewerkers:
  - Kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren, medewerkers ontwikkelen, bouwen aan teams, teams aansturen +
  - Inspireren: Als rolmodel de visie en waarden van de organisatie uitdragen.

Attitude

 • Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega's binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.
 • Waarden PZ Grimbergen:,Elke handeling die je stelt of beslissing die je neemt aftoetsen aan de visie, missie en waarden van de PZ Grimbergen

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

Selectiecommissie:

Korpschef- voorzitter

Adjunt coördinator- lid

Adjunct coördinator-lid

Secretaris

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: G 4047 N 21 34