Niveau A - Contractueel

Adviseur Kwaliteit en integriteit

Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A2
Plaats van tewerkstelling
5400 PZ ZAVENTEM
Hoogstraat 20, 1930 Zaventem
Uiterste inschrijvingsdatum
31.05.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
36 maanden  
Voltijds
Referentienummer
G 4055 N 22 15

Jobomschrijving

Zes politiezones uit de Noord-Oost rand van de Provincie Vlaams-Brabant (Zaventem, VIMA, Grimbergen, WOKRA, KASTZE en K-L-M) richtten op 1 januari 2020 een politie-associatie op. Dit is een samenwerkingsverband tussen deze 6 zones voor bepaalde domeinen van het politiewerk, zowel op operationeel als ondersteunend vlak. Zo werd ook beslist om voor de domeinen Intern toezicht en Data Protectie samen te werken. Deze functie zal de leiding nemen op het vlak van intern toezicht en gegevensbescherming voor de 6 betrokken zones. Daarbij zal deze functie nauw samenwerken met de korpschefs en medewerkers van de verschillende PZ's.

 

Tucht en kwaliteit:

· Opstarten en afhandelen procedure in tuchtdossiers op vraag van de tuchtoverheid

· Procedures opstarten m.b.t. de voorlopige schorsingen

· Hoorzitting organiseren voor de gewone en hogere tuchtoverheid

· Advies- en informatieverstrekking naar de korpschef toe in het algemeen en m.b.t. disfuncties die worden vastgesteld

· In het kader van de tuchtonderzoeken het formuleren van adviezen en verbetervoorstellen naar de korpschef toe met betrekking tot de werking van de organisatie

· Ontwikkeling van interne controle en risicobeheersing binnen de verschillende korpsen (cfr. CP 3)

· Ontwikkeling van een integriteitsbeleid binnen de korpsen

· Aanspreekpunt voor Algemene Inspectie van de politiediensten, het Comité P en de tuchtraad

· Meldingen van personeelsleden m.b.t. bijberoepen onderzoeken en behandelen in het kader van de deontologische code en toepasselijke wetgeving

· Intern onderzoek naar schadegevallen met dienstvoertuigen of materiaal van de PZ op vraag van korpschef

· Optreden als afgevaardigde van de tuchtoverheid bij de tuchtraad

DPO:

· Ondersteuning van de lokale DPO's door via een stappenplan te zorgen voor een implementatie en opvolging van de richtlijnen inzake de gegevensbescherming in de verschillende politiezones;

· Ondersteuning van de lokale DPO's bij het uitwerken van de nodige procedures voor het beperken van datalekken en melding datalek;

· Zorgen voor een goede bewustwording op alle niveau's binnen de organisatie van de regelgeving terzake;

· Opvolgen van nieuwe wetgeving, interpretaties, rechtspraak,…;

· Voorbereiden van de politiezones op eventuele controles door het controle-orgaan;

· Antwoorden op vragen van burgers inzake gegevensbescherming;

· Organiseren van testen/oefeningen

Presentatie vd. dienst

Je werkt voor zes politiezones uit de Noord-Oost rand van de Provincie Vlaams-Brabant (Zaventem, VIMA, Grimbergen, WOKRA, KASTZE en K-L-M) richtten op 1 januari 2020 een politie-associatie op. Dit is een samenwerkingsverband tussen deze 6 zones voor bepaalde domeinen van het politiewerk, zowel op operationeel als ondersteunend vlak. Zo werd ook beslist om voor de domeinen Intern toezicht en Data Protectie samen te werken. Deze functie zal de leiding nemen op het vlak van intern toezicht en gegevensbescherming voor de 6 betrokken zones. Daarbij zal deze functie nauw samenwerken met de korpschefs en medewerkers van de verschillende politiezones.

Plaats van tewerkstelling: in principe PZ Zaventem. Dit kan gecombineerd worden met thuiswerk en werken in een van de andere zones van de associatie. In het voorjaar 2021 hebben wij onze intrek genomen in een gloednieuw en modern politiecommissariaat.
Wij zijn vlot bereikbaar met de fiets, wagen of het openbaar vervoer. Het politiecommissariaat is gelegen op wandelafstand van bus- en treinstation.


Waarom jij onze nieuwe collega moet worden binnen de politieassociatie Noord-Oost rand (PA NORA):
· Een flexibele dienstplanning binnen uw takenpakket, die rekening houdt met uw persoonlijke noden.

· Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen door het volgen van opleidingen.

· Je komt terecht in een korps met een opendeur policy.

· De te gebruiken werkmiddelen worden up-to-date gehouden en vernieuwing is voor onze politiezone geen loze gedachte.

· Is ecologie voor jou ook de toekomst? De PZ Zaventem beschikt als eerste zone van het land over performante elektrische voertuigen.

· We beschikken over een vrij te gebruiken fitness ruimte, eigen schietstand, virtuele schietstand, dojo, ruime douches en een droogruimte.

· Een gezellige VZW die zowel tijdens, alsook buiten de werkuren voor de nodige activiteiten / versnaperingen zorgt, die de collegialiteit en vriendschap bevordert.


Interesse? Contacteer ons: wendy.biesmans@police.belgium.eu, tel: 02/719 10 51

Wij kijken alvast uit naar je komst!


Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

1. Kennis

Algemene opmerking: in het ideale geval is deze kennis al (deels) aanwezig, anders zullen de nodige opleidingen voorzien worden en zal er waar nodig zelf kennis moeten vergaard worden.

· Je dient te beschikken over een Masterdiploma, bij voorkeur in de rechten of in de criminologie of een andere domein, gerelateerd aan de functie;

· Grondige kennis van de tuchtwetgeving en vertrouwd zijn met de administratieve verwerking van tuchtdossiers van de geïntegreerde politie;

· Kennis van de deontologische code en de toepassing ervan;

· Kennis van het politiestatuut en van relevante wetgeving m.b.t. het politiewezen, zowel operationeel als beleidsmatig;

· Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie.

· Kennis van de wetgeving inzake GDPR;

· Kennis van managementtechnieken (o.a. EFQM) en veranderingsmanagement.

· Kennis van courante informaticatoepassingen.

· Goede kennis van de Nederlandse taal.

2. Vaardigheden:

· Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen en toepassen.

· Groot organisatievermogen, prioriteitstelling en analytische denkgeest.

· Autonoom en procesgericht functioneren.

· Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

· Zelfstandig dossiers kunnen beheren

· Grondigheid, efficiëntie en stiptheid bij de afhandeling van de dossiers

· Efficiënt zijn in het opsporen van mogelijke oorzaken van problemen alsook bijdragen tot het zoeken naar oplossingen

· Relevante ervaring is een pluspunt

3. Houding

· Discreet, integer, loyaal en objectief.

· Respect voor het beroepsgeheim.

· Zin voor verantwoordelijkheid.

· Dynamisch en stressbestendig.

· Voorbeeldfunctie.

· Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie door zone/dienst

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Een kleine taalpremie voor kennis van de Franse Taal obv Selort attest of gelijkwaardig
 • 1u/week sporten tijdens het werk
Referentienummer: G 4055 N 22 15