Niveau C - Statutair

Assistent - lid ? Functioneel beheerder

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleggen van wervingsreserve
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5344 PZ POLBRUNO
Kolonel Bourgstraat 124, 1140 Evere
Uiterste inschrijvingsdatum
09.06.2022
Max. aantal inschrijvingen
5
Referentienummer
S 6011 T 22 02

Jobomschrijving

Assistent van niveau C bij de Gerechtelijke Directie, lid van de eenheid APO/FB, die onder de supervisie van de directeur belast is met het verzekeren van de technische en functionele opdrachten m.b.t. het beheer van de bestuurlijke en gerechtelijke informatie zoals vermeld in de omzendbrieven MFO3 en PLP 5bis betreffende de verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie – functioneel en technisch beheer in de politiezones.


- Het ISLP systeem goed onder de knie hebben en deze nauwkeurig gebruiken
- Mee instaan voor de controle van de kwaliteit van het werk met inbegrip van :
o Alle gegevens ingegeven in het ISLP en andere wettelijke databases
o De signaleringen in de ANG ;
o De dagelijkse transfers naar de ANG
- Toezien op de toepassing van de PLP 5bis betreffende de verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie – functioneel en technisch beheer in de politiezones;
- De opvolging van de dienst verzekeren en contacten onderhouden met de betrokken externe diensten of organismen (parket, externe kwaliteitscirkels);
- Organisatorische procedures en voorstellen uitwerken in het kader van een kwaliteitsvolle benadering van de operationele informatie en van een globale integratie zowel intern als extern;
- De prioriteiten op het vlak van het functionele beheer opsporen en formuleren;
- De indicatoren implementeren en beheren binnen zijn bevoegdheidsdomein;

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

- Houder zijn van het brevet van “functioneel beheerder” of bij ontstentenis zich ertoe verbinden om dit brevet te behalen; Beschikken over een uitstekende kennis van de omzendbrieven MFO3 en PLP 5bis;
- Beschikken over een goede kennis van het ISLP-systeem en van de omzendbrief MFO3;
- Blijk geven van luistervaardigheid ten aanzien van zijn collega's, de overheid en de burgers;
- Bereid zijn om zijn kennis te verdiepen door opleidingen te volgen die verband houden met zijn functie;
- Beschikken over goede opleidingsvaardigheden;
- Zin voor verantwoordelijkheid hebben;
- Blijk geven van initiatief ;
- Oplettend, correct, discreet, loyaal en onkreukbaar zijn;
- Gemotiveerd zijn en zich voorbeeldig gedragen;
- Tweetalig zijn NL/FR en het SELOR-brevet “voldoende kennis” verwerven;
- Beschikbaar zijn – Dienstverlenend ingesteld zijn.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
Interview

Mijn loon & voordelen

 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 6011 T 22 02