Niveau C - Contractueel

Assistent - Recherchehondenopleider

Vacante plaatsen: 3
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
7259 DACH - CEL OPLEIDING
Achter het Dorp 21, 3350 Neerhespen
Uiterste inschrijvingsdatum
15.07.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
G 6167 T 22 04

Jobomschrijving

Zorgen voor het leveren van een gespecialiseerde steun in zijn / haar competentiedomein teneinde aan de goede uitvoering van gerechtelijke en/of bestuurlijke politieopdrachten deel te nemen.
? Als praktijkmonitor, de kandidaten selecteren en/of opleiden en beoordelen om de eenheid in staat te stellen de toegewezen politieopdrachten uit te voeren.
Verzekeren van de functionele en voortgezette opleiding van de kandidaten en de dieren desgevallend door de geldende richtlijnen na te leven
Beoordelen van de geschiktheid van de kandidaten op het einde van de opleidingSfasen Op punt stellen van verschillende oefeningen om een uniformiteit van de opleiding te behouden.
Opvolgen van de medewerkers ten opzichte van het aantal sessies, resultaten, evaluatie, . Rekenschap afleggen aan de hiërarchie hetgeen de hiaten, gebreken, dysfuncties in de aanwezigheid en gedrag van het personeel tijdens de opleidingen betreft.
? Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middele.n optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
Deelnemen aan de rekrutering en/of de selectie van nieuwe medewerkers
Image Controleren van de implementatie van de richtlijnen en het respecteren van de ethiek Tussenkomen in geval van problemen of geschillen gelinkt aan de werkrelaties binnen de entiteit/directie/dienst
? Als actor belast met operationele steun, steunopdrachten uitvoeren met behulp van Imagespecifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.
Verstrekken van een gespecialiseerde steun in het kader van dossiers van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie, en dit aan de hand van specifieke middelen of technieken Rekenschap afleggen, in de voorgeschreven vorm, van de resultaten van de dit zowel aan de entiteit welke gesteund werd als aan de overheid.
? Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken, zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil .houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening,te verzekeren.
Toepassen van de principes van politie-interventie (PITIP) eigen aan de functie en de specialisatie.
Verzekeren van het goed onderhoud van de ter beschikking gestelde middelen voor de uitvoering van zijn opdrachten
Raad geven aan de eenheden (klanten) om de inzet van de ter beschikking geste.lde middelen te optimaliseren
Onderhouden en ontwikkelen, op een voortdurende manier, van zijn/haar kennisen vaardigheden eigen aan zijn specialisatie, met het oog op het permanent verbeter.en van de kwaliteit van zijn werk.
Deelnemen (actief) aan de specifieke werkgroepen die verbonden zijn aan de, missies van de functie
- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen:analyses

Presentatie vd. dienst

De Directie hondensteun bestaat uit een operationele zuil en een opleidingszuil :

 • De operationele zuil levert een gespecialiseerde steun ten bate van de Geïntegreerde Politie en van de openbare partners (Douane en Accijnzen, FOD Justitie, Civiele Veiligheid, Nationale Defensie,...).
 • De opleidingszuil verzekert de opleiding van politiehonden en hondengeleiders van 'de ImageFederale Politie en levert, in samenwerking met de provinciale politiescholen, een steun aan de Lokale Politie bij de opleiding van patrouillehonden en hun geleideis.

De Directie is referte-eenheid om adviezen te formuleren hetgeen vragen met betrekking tot de erkenning en de inzet van politiehonden betreft.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

KENNIS

PRATISCHE KENNIS

 • Analyseren - Door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door demogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemenom. de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, Imagedoor een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

VERWACHTE GEDRAG

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspaftner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Betrouwbaarheid tonen - Op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en waarden van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure

Selectiecommissie : later te bepalen

Uitsluitende testen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: G 6167 T 22 04