Niveau B - Statutair

ICT - gespecialiseerd

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5418 PZ REGIO RHODE EN SCHELDE
Driekoningenplein 20, 9820 Merelbeke
Uiterste inschrijvingsdatum
10.07.2022
Referentienummer
S 5017 N 21 25

Jobomschrijving

 • Je behoort tot het administratief en logistiek kader (niveau B) en draagt de graad “consulent".
 • Je staat onder het gezag en de rechtstreekse leiding van de directeur communicatie, beleid & zonale steundienst.
 • Je bent IT-verantwoordelijke (technisch beheerder) binnen de zone. Je bent tevens de sturende en stuwende kracht achter de implementatie, uitbouw en evaluatie van het beleid inzake informatisering.
 • Jouw primaire taak is het uitvoeren van het takenpakket horende bij de dienst Telematica onder het rechstreekse gezag van het diensthoofd.
 • Dit takenpakket is zeer divers en omvat ondermeer (niet-limitatieve lijst):
  • Installatie, configuratie en beheer van:
   • Netwerken en netwerkapparatuur (routers, switches, access points, mobiele netwerken, …).
   • Serverinfrastructuur (zowel fysiek als virtueel; vmware, linux, windows server).
   • Computers (SCCM, policies, active directory, azure, intune, …).
  • Beheer van informaticamateriaal, softwarelicenties en andere benodigdheden.
  • Beheer van back-ups en elektronische archivering.
  • Beheer van technische systemen zoals:
   • Telefonie (centrale, toestellen, …).
   • Camerabewaking.
   • ANPR/CCTV/overlastcamera.
   • Toegangscontrole.
   • Alarm- en beveiligingsinstallaties.
  • Gebruiken en overbrengen op collega's:
   • Office 365 toepassingen zoals Outlook, Teams, OneDrive, Sharepoint, OneNote, …
  • Automatisatie en scripting via Powershell voor o.a. softwaredistributie en uitvoeren van repetitieve taken
  • Ontwikkelen van webtoepassingen (PHP, MySQL/PostgreSQL/MSSQL/Sqlite, html, css, javascript, …)
  • Probleemoplossing:
   • Kunnen "debuggen" van problemen en oorzaken achterhalen.
   • Oplossingen voorstellen met voor- en nadelen.
   • Implementeren van de oplossing.
  • Bestelling van IT materiaal:
   • Opvolgen raamcontracten.
   • Opmaken bestekken.
   • Bepalen behoeften.
  • Inventariseren en opvolgen van het IT materiaal.
  • IT Projecten begeleiden:
   • Goed overzicht kunnen houden.
   • Deelaspecten doorgronden.
   • Bijsturen waar nodig.
   • Goed contact met partners onderhouden.
   • Opmaken bestekken.
  • Communiceren:
   • Helder communiceren over IT wijzigingen aan medewerkers en beleid.
   • IT vragen, problemen en oplossingen kunnen uitleggen op het niveau van de gebruiker, de technische partners en het beleid.
  • Op de hoogte zijn van actualiteit op IT gebied en de bestaande hardware en software oplossingen.
  • Het meehelpen opzetten en verder implementeren van de mogelijkheden van het Office 365 pakket en in het bijzonder teams en sharepoint (WiKiPol, PolNews,…).
  • Technische onderteuning in het gebruik van allerhande sociale media (huidig en deze die op ons afkomen) en onze website.
 • Je volgt nauwgezet de evoluties met betrekking tot de wetgeving en je informeert jouw dienstverantwoordelijke over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van het betreffende werkveld.
 • Je beheert de toegewezen deelaspecten en staat in voor de verdere ontwikkeling ervan.
 • De gewone diensturen zijn in principe de kantooruren. Indien de omstandigheden dit vereisen ben je echter ook bereid tot het leveren van onregelmatige diensturen.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor je vakdomein voor externe en interne klanten.
 • Je neemt deel aan de beurtrol “bereikbaarheid en terugroepbaarheid” in het kader van de permanentie op het vlak van telematica (24/24 uur en 7/7 dagen).
 • Je neemt deel aan werkvergaderingen en opleidingen die een meerwaarde zijn bij het uitoefenen van jouw job.
 • Je bent houder van of je bent bereid tot het behalen van: het brevet evaluator, het brevet technisch beheerder.

Presentatie vd. dienst

Politiezone Regio Rhode & Schelde, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke.

De politieposten bevinden zich in Merelbeke, Melle, Destelbergen en Oosterzele.

De dienst telematica bevindt zich in Merelbeke. Naargelang de dienstnoodwendigheden kan men over de ganse politiezone ingezet worden.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  De kandidaat beschikt over een diploma van het bachelor niveau.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Je voldoet aan de gewenste diplomavereisten. Een bachelordiploma is vereist.
 • Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te mogen rijden met een dienstvoertuig.
 • Je beschikt reeds over voldoende kennis om te voldoen aan het voornoemde takenpakket.
 • Je bent bereid tot het volgen van interne en/of externe, voor de dienst relevante, vormingssessies.
 • Je hebt goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
 • Alsook aan algemene kennis van de organisatie en de werking van de politiediensten.
 • Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie.
 • Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw directeur en dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • In alle facetten van de dienstuitvoering probeer je kwaliteitsgericht op te treden.
 • Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie. Je beschikt over een grote integriteit en geeft blijk van een correcte ingesteldheid.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden.
 • Je bent klantgericht en je kan je op een beleefde manier uitdrukken.
 • Bovendien ben je creatief, neem je initiatief en kan je zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin je verkeert.
 • Je kan doelgericht problemen van anderen analyseren en omzetten in programma's.
 • Je staat open voor technologische vernieuwingen en je hebt de aanleg om nieuwe toepassingen snel aan te leren.
 • Je durft initiatief te nemen.
 • Je kenmerkt je door:
  – een deontologisch correct handelen, in het bijzonder voor wat betreft het naleven van het beroepsgeheim.
  – Verantwoordelijkheidszin.
  – zin voor administratief werk.
  – punctualiteit, orde en netheid.
  – flexibiliteit en stressbestendigheid.
  – een uitermate positieve en constructieve instelling.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
 • Selectie op basis van dossier
 • Eerste selectie gebeurt op basis van het mobiliteitsdossier, CV & motivatiebrief door een ad hoc commissie door de korpschef.
 • Een tweede selectie gebeurt op basis van één of meer tests of geschiktheidsproeven;
  Op de schriftelijke test(en) wordt in totaal een score van 1 tot 50 toegekend
 • Een derde selectie gebeurt op basis van een interview met de selectiecommissie waarbij gepeild wordt naar motivatie voor de te begeven betrekking, attitude, mentaliteit en kennis van de kandidaten;
  Op het selectiegesprek wordt in totaal een score van 1 tot 50 toegekend waarvan:
  - Motivatie voor de te begeven betrekking: een score van 1 tot 15
  - Attitude en mentaliteit: een score van 1 tot 20
  - Kennis: een score van 1 tot 15
 • Opstellen lijst met rangschikking van de kandidaten. Om geschikt te zijn wordt een minimum van 60% vereist. Vanaf 84% wordt een kandidaat als zeer geschikt bevonden.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 5017 N 21 25