Niveau A - Contractueel

Legal Adviseur Junior

Vacante plaatsen: 2
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A1
Plaats van tewerkstelling
7336 DGR - INFORMATIE EN ICT
Koningsstraat 202, 1000 Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
10.06.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
G 4064 T 22 05

Jobomschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE


Formuleren van juridische adviezen, controleren van de juridische coherentie en correctheid van operationele documenten, uitwerken van wetten en reglementaire teksten, deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen en verstrekken van opleidingen en informatiesessies om juridische steun te verstrekken aan de geïntegreerde politie (operationele en niet-operationele diensten), aan de overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie, aan de controleorganen van de politiediensten, aan de instellingen die (ook) de politiediensten monitoren, aan de voogdijoverheden, inzonderheid de voogdijministers (met inbegrip van hun administratief en technisch secretariaat – SAT), de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gouverneurs en, in voorkomend geval, aan andere partners (andere FOD's, …)

Schrijven, actualiseren, verruimen, of opvolgen van het wettelijke kader betreffende het beheer van de politionele informatie zodat de regels betreffende de verwerking de werkprocessen van de geïntegreerde politie ondersteunen binnen het kader van haar al dan niet operationele opdrachten ten behoeve van de geïntegreerde politie en van de veiligheid van de burgers.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als expert op het gebied van informatiebeheer, ten behoeve van DRI en de geïntegreerde politie, de normen en richtlijnen bepalen betreffende de verwerking van politionele operationele informatie.

Voorbeelden van taken:

- Schrijven van de rechtsnormen (wetten, Koninklijke Besluiten, Ministriële besluiten, richtlijnen) betreffende het beheer van de politionele informatie (doelstellingen van de verwerking, het bewaren van gegevens, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, …) Voorbeelden: artikels 44/1 en volgende, van de wet op het politieambt, KB's die voortvloeien uit de toepassing van die wet, wet PNR, KB PNR;
- Het evalueren van de bestaande normen op het vlak van het beheer van de politionele informatie en, indien nodig, aanpassingen hieraan voorstellen
- Opmaken van dossiers bestemd voor de sectorcomités van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten einde toegang te verkrijgen tot de informatie van de gegevensbanken die niet worden beheerd door de politie en die worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de operationele en niet-operationele opdrachten van de geïntegreerde politie (bv: toegang tot de foto's van het register van identiteitskaarten,…).

Als intern en extern adviseur, het behandelen van de complexe aangelegenheden op het gebied van het beheer van de politionele informatie ten gunste van DRI, van de geïntegreerde politie en van de voogdijoverheden ten einde mee te werken aan een begripsbepaling van politioneel informatiebeheer dat aan de wettelijke vereisten voldoet en het optimale gebruik van informatiebehandelingssystemen ten behoeve van de cliënten van DRI bevordert en met het oog op het verhogen van de integrale en geïntegreerde veiligheid van de burgers.

Voorbeelden van taken:

- opstellen van documenten met betrekking tot deze complexe aangelegenheden en de opvolging ervan verzekeren (formuleren van geactualiseerde adviezen);
- vertegenwoordigen van de instelling (de directie, de federale politie, naargelang het ontvangen mandaat) binnen een bepaalde context;
- contacten tot stand brengen tussen de instellingen of organisaties indien er gemeenschappelijke projecten bestaan op het vlak van informatieverwerking die een impact hebben op het juridische kader van operationeel politioneel gegevensbeheer of verplichtingen die eruit voortvloeien (protocolakkoord, …). Voorbeelden: gegevensuitwisseling met de Dienst Vreemdelingenzaken, de douane,…

Als analist, vergaren en analyseren van informatie, nationale en internationale documenten ten einde een operationeel juridisch standpunt te ontwikkelen op het gebied van informatiebeheer en voor zover dit van toepassing is, de betrokken autoriteiten hieromtrent informeren en de desbetreffende processen en regels introduceren samen met de betrokken partners

Voorbeelden van taken:

- wettelijk en strategisch verzamelen en analyseren van de juridische informatie, zowel op nationaal als op internationaal vlak;
- de theoretische juridische informatie omvormen tot een operationele juridische conclusie;
- impactanalyses uitvoeren, met name op basis van informatie van juridische aard ten behoeve van de directie;
- risicoanalyses uitvoeren, met name op basis van informatie van juridische aard ten behoeve van de directie;

Als referentiepersoon, vertegenwoordigen van DRI en garant staan voor de met de directie uitgetekende strategische belangen, plannen en aansturen van vergaderingen of informatiesessies met de partners van de geïntegreerde politie of uit de strafrecht- of veiligheidsketen of van de voogdijoverheden ten einde de dossiers van juridische aard betreffende de politionele informatie te coördineren, tot een consensus te komen over daaraan gerelateerde aspecten of nog het kennisniveau van de deelnemers en van DRI te verhogen

Voorbeelden van taken:

- DRI of de federale politie vertegenwoordigen binnen een bepaalde context
- contacten tot stand brengen met de instellingen of organisaties wanneer er een gemeenschappelijke wetgeving bestaat
- de verantwoordelijken vorming geven over de potentieel juridische aspecten van hun activiteiten
- advies uitbrengen aan de medewerkers
- de beslissingen in het kader van de juridische dossiers op het gebied van politionele informatie communiceren aan de collega's en diensten

Als kennisbeheerder, doorlopend op de hoogte blijven van de wetgeving zowel op internationaal als op nationaal vlak inzake het informatiebeheer en deze kennis te delen met de andere (n/medewerkers) uitgaande van het ‘Need2Know & Nice2Know'-principe overeenkomstig het meest geschikte communicatiekanaal in functie van de beoogde klant/partner.

Voorbeelden van taken:

- een verslag schrijven van bepaalde vergaderingen waarbij het accent wordt gelegd op de juridische en strategische belangen binnen de directie;
- deelnemen aan juridische vergaderingen met andere deskundigen intern en extern de politie en met onze controle- en toezichthoudende organen
- deelnemen aan studiedagen en het blijven volgen van de vakliteratuur zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Presentatie vd. dienst

Politionele Informatie & ICT (DRi) is, in overleg met de VCLP, verantwoordelijk voor het concept van politie-onele informatie, de voorbereiding van informatieverwerking en communicatiesystemen, de technische normen, de processen van de arrondissementele informatie-en communicatiediensten, het beheer van de ANG, de operationele documentatie, enz.

De Business Unit Mobiliteit (BIMOB) staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften die verband houden met de mobiliteit, zoals-, bijvoorbeeld wegverkeer, spoorwegverkeer of maritiem verkeer. Het is in partnerschap met de spoorweg-en vaarweg politie (wat specifieke behoeften betreft), evenals de lokale politie.

De Business Unit Beleid en Beheer (BIPOL) staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften ten gunste van het management (minister, korpschef, CG, burgemeester), en de ontwikkeling van nuttige tools voor het beheer van strategische gegevens. Het is in samenwerking met het management niveau van de CG en met alle afdelingen die betrokken zijn bij management-of politieke strategie gegevens.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  Master in rechten vereist
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel


Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie door zone/dienst

Selectiecommissie:

Later te bepalen.


OPMERKINGEN

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist
- Kennis van de tweede landstaal is noodzakelijk.

Er zijn 2 functies beschikbaar, één bij de business unit Mobiliteit (BIMOB) en één bij de business unit Beleid en beheer (BIPOL)

Aanvangsdatum (later te bepalen voor welke Business Unit) :
  - september 2022
  - Januari 2023

Duur van het contract : later te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: G 4064 T 22 05