Niveau B - Statutair

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Maatschappelijk assistent
Plaats van tewerkstelling
5373 PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO
Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen
Uiterste inschrijvingsdatum
31.05.2022
Referentienummer
S 5020 N 22 02

Jobomschrijving

In het kader van het Family Justice Center (FJC) werft ons korps een CALog-functie, niveau B met de specifieke graad van maatschappelijk assistent aan.

Intra-familiaal geweld staat vermeld als aandachtspunt in het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.  De aanpak van intra-familiaal geweld vraagt om kwaliteitsvolle tussenkomsten, afhandeling en opvolging. De kern van het FJC is door intensieve samenwerking (politie, Parket en hulpverlening) het geweld binnen gezinnen te stoppen. De aanmelding bij het FJC vertrekt vanuit de politietussenkomst en een daaropvolgende risicotaxatie. Dit wil zeggen dat we vertrekkend vanuit onze processen-verbaal een overzichtsdossier moeten aanmaken waarna een risicotaxatie plaatsvindt. De risico- en beschermingsfactoren zullen gescoord en in overleg met de partners “gewogen” worden waarna het verdere hulpverleningstraject wordt uitgestippeld.  Deze werkwijze zal tevens opgenomen worden in de parketrichtlijn die ook een invulling geeft aan de recente omzendbrieven inzake partnergeweld en risicotaxatie. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werven wij een CALog-functie, niveau B met de specifieke graad van maatschappelijk assistent aan. Zij of hij zal ook kunnen ingezet worden in andere navolgende politie-tussenkomsten zoals slachtofferbejegening, verontrustende opvoedingssituaties…

De taakinhoud van  de nieuwe CALog-medewerker van de JSPD zal grosso modo bestaan uit:

 • Hoofdtaak: door intensieve samenwerking (politie, Parket en hulpverlening) via het FJC trachten het geweld binnen gezinnen te stoppen. De taak van de maatschappelijk assistent bestaat erin om dossiers waarbij de tussenkomst van het FJC een meerwaarde zou kunnen zijn, aan te melden bij het FJC via een risicotaxatie van dergelijke feiten waarbij een politietussenkomst geweest is. Dit wil zeggen dat hij/zij vertrekkend vanuit onze processen-verbaal een overzichtsdossier moet aanmaken waarna een risicotaxatie plaatsvindt. De risico- en beschermingsfactoren zullen gescoord en in overleg met de partners “gewogen” worden waarna het verdere hulpverleningstraject wordt uitgestippeld (overeenkomstig de parketrichtlijnen inzake partnergeweld).
 • Zij of hij zal bijkomend ook kunnen ingezet worden in andere navolgende politie-tussenkomsten zoals verontrustende opvoedingssituaties, …
 • Hij of  zij zal ook ingezet kunnen worden als slachtofferbejegenaar en in dit verband ook dienen mee te draaien in de wachtdienst van slachtofferbejegenaars.
 • Verder zal zij/hij ook bijstand dienen te verlenen aan de 2 hoofdinspecteurs van onze politiezone in het uitvoeren van hun jeugd -en sociale politietaken.

Presentatie vd. dienst

Werken bij de politie staat synoniem voor een veelzijdige, boeiende en werkzekere uitdaging.
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo bestaat uit drie gemeenten en heeft een 130-tal medewerkers.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
  Ervaring is niet vereist.
  Relevante anciënniteit (niet openbare sector) kan in aanmerking genomen worden met een maximum van 9 jaar. Deze beslissing zal door het politiecollege genomen worden op basis van het dossier.
 • Specifieke diplomavereisten
  Opleiding maatschappelijk assistent of aanverwant.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • heeft een gepaste en afgebakende werkhouding naar cliënten;
 • is iemand die sociaal en cliëntgericht is;
 • kan gedifferentieerd werken in functie van de opdracht of aangemelde problematiek;
 • werkt oplossingsgericht;
 • beschikt over zeer goede communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • kan omgaan met andere culturen;
 • houdt zich aan het beroepsgeheim;
 • ervaring, scholing en affiniteit inzake slachtofferbejegening is een pluspunt;
 • een grote mate van flexibiliteit/aanpassingsvermogen;
 • draait mee in de wachtdienst van slachtofferbejegenaars;
 • behalve in team ook zelfstandig kunnen werken;
 • openstaan voor kritiek en bemerkingen;
 • stressbestendigheid in crisissituaties;
 • betrouwbaarheid, discretie en loyaliteit.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectie door zone/dienst
 • Geïnformatiseerde test

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding
 • vanaf 01.11.2022 recht op maaltijdcheques
 • Voordelen toegekend door de sociale dienst SSD GPI
Referentienummer: S 5020 N 22 02