Niveau C - Statutair

Polyvalent administratief medewerer

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 12 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5418 PZ REGIO RHODE EN SCHELDE
Driekoningenplein 20, 9820 Merelbeke
Uiterste inschrijvingsdatum
10.07.2022
Referentienummer
S 6003 N 22 03

Jobomschrijving

 • Je behoort tot het administratief en logistiek kader (niveau C) en draagt de graad “assistent”.
 • Jouw primaire opdracht is het uitvoeren van administratieve taken ten behoeve van jouw dienstverantwoordelijke.
 • Je neemt deel aan de administratieve onthaalfunctie.
 • Je werkt in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld rekening houdende met de ter zake geldende wettelijke normen en voorschriften. Indien de omstandigheden dit vereisen ben je echter ook bereid tot het leveren van onregelmatige diensturen.
 • De gewone diensturen zijn in principe de kantooruren.

Presentatie vd. dienst

Politiezone Regio Rhode & Schelde, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke.

De politieposten bevinden zich in Merelbeke, Melle, Destelbergen en Oosterzele.

Het hoofdcommissariaat bevindt zich in Merelbeke. Naargelang de dienstnoodwendigheden kan men over de ganse politiezone ingezet worden.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • De aanwijzingen gebeuren uitsluitend op vrijwillige basis.
 • Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te mogen rijden met een dienstvoertuig.
 • Bereidheid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies.
 • Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
 • Algemene kennis van de organisatie en de werking van de politiediensten.
 • Algemene kennis van de wetgeving inzake de organisatie van de politiediensten en het politiestatuut.
 • Algemene kennis van de deontologische code, de evaluatieprocedure en de toepassing ervan
 • Een grondige kennis op het vlak van administratie, inzonderheid op het vlak van PC-toepassingen (excel & word).
 • Je bent klantgericht en je kan je op een beleefde manier uitdrukken.
 • Bovendien ben je creatief, neem je initiatief en kan je zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin je verkeert
 • Je kenmerkt je door:
  - een deontologisch correct handelen, in het bijzonder voor wat betreft het naleven van het beroepsgeheim (info uit gerechtelijke en administratieve stukken, e-mailverkeer, feiten uit de ISLP-software, enz…)
  - verantwoordelijkheidszin
  - zin voor administratief werk
  - punctualiteit, orde en netheid
  - een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken
  - flexibiliteit en stressbestendigheid
 • Je kan de informaticasystemen eigen aan de dienst vlot gebruiken en je staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie;
 • Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • In alle facetten van de dienstuitvoering probeer je kwaliteitsgericht op te treden.
 • Je beschikt over een grote integriteit en geeft blijk van een correcte ingesteldheid.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
 • Selectie op basis van dossier
Graag CV en motivatiebrief toevoegen bij de sollicitatie.

 

 • Eerste selectie gebeurt op basis van het mobiliteitsdossier, CV en sollicitatiebrief door een ad hoc commissie door de korpschef (+ moraliteitsonderzoek;
 • Tweede selectie gebeurt op basis van één of meer tests of geschiktheidsproeven;
  Op de test(en) of geschiktheidsproeven wordt in totaal een score van 1 tot 50 toegekend
 • Derde selectie gebeurt op basis van een interview met een selectiecommissie waarbij gepeild wordt naar motivatie voor de te begeven betrekking, attitude, mentaliteit en kennis van de kandidaten;
  Op het selectiegesprek wordt in totaal een score van 1 tot 50 toegekend waarvan:
  - Motivatie voor de te begeven betrekking: een score van 1 tot 15
  - Attitude en mentaliteit: een score van 1 tot 20
  - Kennis: een score van 1 tot 15
 • Opstellen lijst met rangschikking van de kandidaten.
  Om geschikt te zijn wordt een minimum van 60% vereist. Vanaf 84% wordt een kandidaat als zeer geschikt bevonden.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 6003 N 22 03