Niveau A - Statutair

Adviseur (A21) - Sectiechef - PLIF - Logistiek en Financiën

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A2
Plaats van tewerkstelling
7463 CSD BRU - MIDDELEN - LOG EN FIN BEHEER
Koningsstraat 202A, 1000 Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
19.12.2021
Max. aantal inschrijvingen
50

Jobomschrijving

Omkaderend personeel (zie ook "ploegverantwoordelijke")

de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hierarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

 • Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers.
 • Het verdelen van de opdrachten onder de medewerkers van het team rekening houdend met hun vaardigheden.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig.
 • De operationele prioriteiten bepalen op basis van de richtlijnen en vastgelegde doelstellingen.
 • Vertalen van de richtlijnen en doelstellingen naar de medewerkers.
 • Een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties.

Plannings-deskundige

de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

 • Het coordineren van interne en externe aanvragen, en hun doeltreffende en kwaliteitsvolle opvolging binnen de uitbestede tijd.
 • Zorgen voor de samenhang van de aangeleverde oplossingen en antwoorden voor de verschillende interne en externe vragen.
 • Het door het diensthoofd vastgelegde beheersplan opvolgen.
 • Deelnemen aan interne overlegvergaderingen.
 • Aan de hierarchie verslag uitbrengen over de dagelijkse activiteiten.

Ploegverantwoordelijke (zie ook "omkaderend personeel")

de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
 • Geven van constructieve feedback en formuleren van werkpunten.
 • Detecteren ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en voorstellen aangepaste acties.
 • Trainen van de medewerkers op de werkplaats.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 • Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.
 • De nodige voorwaarden creeren om de medewerkers te motiveren door hun autonomie en hun verantwoordelijkheidszin te stimuleren.

Procesbeheerder

zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficient beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

De investeringsplannen van het materiaal opstellen, uitvoeren en opvolgen.

 • Helpen bij de opmaak van de jaarlijkse begroting van de CSD en de FGP.
 • De richtlijnen op het vlak van de opvolging en de beheersing van de uitgaven toepassen.
 • De noodzakelijke informatie voor de opmaak van de begroting vergaren.
 • De investeringsplannen voor het materiaal uitvoeren en opvolgen.
 • De behoeften aan verbruiksproducten, meubilair, collectief materiaal (fotokopieerapparaten, beamer, gps, dienstvoertuigen …) en informatica- en telefoniemateriaal verzamelen en opvolgen.
 • De uitvoering van overheidsopdrachten voor de behoeften van het personeel opvolgen (materiaalaanvragen opstellen, geschikt materiaal zoeken, contacten leggen met de leveranciers …).

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")

op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Bestanden of situaties analyseren vanuit een technisch perspectief.
 • Technische concepten overeenkomen.
 • Identificeer inconsistenties en punten van convergentie.
 • Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen (in samenwerking met de betrokken diensthoofden)
 • De belemmeringen van een methode identificeren en alternatieven voorstellen.
 • Analyseer een probleem door een SWOT-analyse uit te voeren.
 • Analyses en tests uitvoeren aan de hand van monsters.
 • Technische adviezen schrijven.

Helpdesk (zie ook "contactpersoon")

technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • alle vragen/verzoeken van de partners en/of klanten op budgettair, financieel en logistiek gebied beantwoorden;
 • de entiteiten die erom verzoeken methodologische steun bieden bij de toepassing van de financiële, budgettaire en logistieke procedures.

Vertegenwoordiger

op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Interne en externe partnerschappen uitbouwen;
 • Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op budgettair, financieel en logistiek gebied uitbouwen;
 • Deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.

Presentatie vd. dienst

De Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Brussel moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geintegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie Financiën en Logistiek van de dienst PLIF van de Coördinatie- en Steundirectie ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid ‘financiën en logistiek’ binnen de CSD en de FGP.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
  Tussen 4 en 6 jaar
 • Specifieke diplomavereisten

  Een Masterdiploma in economie of financiën

 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Specifieke vaardigheden:

Kennis van de tweede landstaal is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Samenstelling van de selectiecommissie later te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 4013 T 21 13