Niveau A - Statutair

Adviseur lid Coördinator Environment

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A1
Plaats van tewerkstelling
7817 CGWB - DIENST ENVIRONMENT
Kroonlaan 145A, 1050 Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
14.12.2021
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

A. Als Technische deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :

- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
- Analyseren van informatie (analyse van de bereikbaarheid van de locatie, van de mogelijke synergiën met bedrijven in de buurt,…).
- Uitwerken en in voege plaatsen van een (intern) informatie- en sensibilisatieplan: publicatie van informatie over milieu op intranet, nieuwsbrief milieu of andere kanalen.
- Implementatie van een systeem voor het beheer van milieu, opgelegd door de federale politie, in de eenheid milieu.
- Updaten van de milieu analyse in geval van belangrijke wijzigingen van technische milieueenheid (andere activiteiten en middelen) of van de wetgeving.
- Helpen en adviseren van de eenheden en directies bij het invoegen van de milieuclausules in de specificaties bij de aankoop van goederen en diensten.
- De door de overheid vastgestelde procedures implementeren en de middelen inzetten om de impact op het milieu van zijn eigen activiteiten te beperken.
- De verschillende betrokken partijen en personen identificeren en betrekken bij het proces.
- De goedkeuring verwerven van de directie voor de voorgestelde maatregelen.
- Implementeren van de maatregelen.
- Sensibiliseren en informeren van de werknemers en de betrokken partners.
- Evalueren van de maatregelen.

B. Als Dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

- Opstellen van de plannen in samenwerking met de betrokken interne en externe partners.
- Het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen.
- De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren.
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen.
- Adviezen voorstellen en eventueel alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
- De nodige verslagen bekomen.

C. Als Vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken :

- Voorafgaand aan de uitvoering van een project, intern afstemmen met de betrokken diensten om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen vast te leggen alsook de verschillende stappen van het project.
- Voorafgaand aan de uitvoering van een project, vergaderingen organiseren en bijwonen met de verantwoordelijken van het project om het behoefteprogramma precies te beschrijven, te informeren over de geldende normen opgesteld door de Federale Politie en andere informatie uit te wisselen.
- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- Op regelmatige basis vergaderingen organiseren en bijwonen.
- Aanwezig zijn bij de oplevering van een project, eventueel opmerkingen geven en de plaatsbeschrijving goedkeuren.

D. Als Administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

- Verslagen opstellen van de bijgewoonde vergaderingen.
- Aan de klant uitleg geven over de procedure, het preventiebeleid, en elke andere inlichting die de klant nodig heeft voor de uitwerking van zijn milieubeleid.
- Telefonisch of via mail antwoord geven aan de interne of externe klanten.
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren.
- De klanten doorverwijzen naar collega's/specialisten in die betreffende materie.
- De gepaste tool aanbieden/aanpassen of opstellen zo deze niet bestaat.

Presentatie vd. dienst

De interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) heeft als missie de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de welzijnswetgeving op het werk. Het gaat om eerstelijnspreventie, in de welke de problemen op een multidisciplinaire manier worden aangepakt.

CGWB is onderverdeeld in verschillende diensten: arbeidsgeneeskunde, psychosociale preventie, arbeidsveiligheid waaronder preventie van arbeidsongevallen. Dan hebben we ook de dienst development & strategy, de backoffice (HR; logistiek, financiën en secretariaat) en Environment.

Deze verschillende diensten hebben preventieadviseurs met elk hun eigen expertisedomein. Arbeidsgeneeskunde, psychosociale risico’s, veiligheid, ergonomie, hygiëne, milieu en personeelsleden die gespecialiseerd zijn in administratieve en logistieke steun.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring
  Een ervaring van 0 tot 4 jaar is vereist.
 • Specifieke diplomavereisten
  Een master is vereist.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Selectiecommissie later te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 4006 N 21 13