Niveau A - Statutair

ADVISEUR lid ICT lid Ingenieur « TECHNICAL » ? A3

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Ingenieur - A3
Plaats van tewerkstelling
6058 DGJ - DSU - NATIONAL TECHNICAL SUPPORT UNIT
Ruiterijlaan 2, 1040 Etterbeek
Uiterste inschrijvingsdatum
19.11.2021

Jobomschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Absolute noodzaak om over een dienst R&D te kunnen beschikken die niet op de markt gebracht materiaal kan ontwikkelen volgens de specifieke behoeften van andere diensten DSU en voor het aanpassen van bestaand elektronisch materiaal.
De dienst R&D levert technische steun die impact heeft op de organisatie van de Geïntegreerde Politie, bijvoorbeeld in het kader van de ondersteuning voor inkijkoperaties en discrete visuele controles.

De sectie "Electronic R&D" werkt vooral ter ondersteuning van de operationele secties van DSU en in het bijzonder de secties van NTSU.
Op basis van de noden van deze secties begint R&D in eerste instantie te onderzoeken indien er een reeds bestaande oplossing beschikbaar is, intern of commercieel, eventueel mits bepaalde aanpassingen of modificaties. Indien dit echter niet het geval is zal R&D de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van een specifieke oplossing op maat op zich nemen. Dit gaat van het ontwerpen, prototyping, realisatie, steun aan de eindgebruikers tot eventuele aanpassingen.

Teneinde een kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven garanderen is de sectie R&D op zoek naar een nieuwe medewerker als burgerpersoneel die in staat is om zowel individueel als in teamverband (zowel met burger- als operationeel personeel) op projecten van uiteenlopende aard (urgentie, op korte midden en lange duurtijd) te werken.

FUNCTIEBESCHRIJVING  

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

Voorbeeld van taken:
- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren ;
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen ;
- Marktprospectie doen in hooggespecialiseerde technische domeinen, en deze informatie verwerken in voorzieningen en aankoopprocedures;
- Deelnemen aan de technische realisatie van projecten;
- Uitwisselen van expertise met buitenlandse afdelingen die werkzaam zijn in gelijkaardige domeinen

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeeld van taken:
- Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet ;
- Als technisch deskundige de nodige antwoorden verstrekken of de verzoeker met de juiste persoon in contact brengen ;
- Technische ondersteuning/nazorg leveren voor de gebruikers van het resultaat van een project;
- Adequaat antwoorden op concrete vragen van medewerkers
- Inlichtingen leveren betreffende veel voorkomende situaties en deze ter beschikking stellen in FAQ
- Bijdragen aan de ontwikkeling van vormingen (voor DSU/NTSU en partners) op het vlak van de inhoud en in staat zijn om de inhoud ervan over te brengen
- Zijn expertise en kennis overbrengen binnen de politie
- Bijdragen aan de uitwerking van nieuwe methodes en specifieke behoeften op gebied van onderzoek en vorming

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeeld van taken:
- De onderzoeker en het management bijstaan in het beheer van de dossiers met een grote impact

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeeld van taken:
- De vraag/project bestuderen op een kritische maar constructieve manier op vlak van de haalbaarheid, kosten, meerwaarde ten opzichte van de commerciële oplossingen, enz.

 

Presentatie vd. dienst

Het NTSU is het departement van de federale politie, dat belast is met het kennis nemen van privé communicaties (identificatie, lokalisatie, interceptie) en het verzamelen van juridische bewijzen met behulp van de plaatsing van technische systemen en innovante tactieken.

Binnen het NTSU bestaat er een dienst RD, samengesteld uit ingenieurs, elektronici, enz., belast met concreet onderzoek naar technisch innovante oplossingen, die toelaten om operaties met soms een delicaat karakter uit te voeren. Het zijn de misters Q van de speciale eenheden.

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).
De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
- Gijzeling
- Fort Chabrol
- Ontvoering
- Afpersing
- Technische-tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd
- Inkijkoperaties
- Interceptie, detectie, identificatie en lokalisatie van communicaties
- Technisch operationele steun intern DSU
- Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische-tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier
- Ontwikkeling van technische-tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen
- Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens
- Beheer radiocommunicatie van DSU.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring
  • Een nuttige ervaring van minstens 6 jaar is vereist (de doctoraatsjaren voor het behalen van een diploma zullen in rekening worden gebracht)
  • Talen – de volgende kennis hebben is een voordeel :
  o Gevorderde gebruiker van het technisch engels (niv. C1)
  o Zelfstandige gebruiker van het frans (niv. B1)
 • Specifieke diplomavereisten
  Master en engineering met voorkeur vervolledigd door een doctoraat specialisatie in ofwel cryptologie, signaalverwerking, informatica, antennetechniek, radiotechnologie… of in de afwezigheid van een doctoraat dat hij of zij in staat is om een gegronde praktische kennis van verschillende jaren in één of meer van de specifiek vermelde domeinen kan aantonen.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Praktische Kennis :
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwacht gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

. Heeft onontbeerlijk generieke kennis van elektriciteit en elektronica in één of meerdere van de volgende onderwerpen :  
1. Één of meerdere programmeertalen (C, Python,…)
2. Kennis van elektronische laboratorium instrumenten
3. Voedingen en batterijen
4. Ontwikkeling en fabrikage van PCB’s
5. Analoge en digitale elektronica
6. Microcontrollers en hun programmering
7. Hardware hacking & reverse engineering
8. Ontwikkeling van hardware en software hulpmiddelen
9. Telecommunicatie: RF en antennes, Software Defined Radio
10. Cryptologie
 
- Indien mogelijk ook noties hebben van audio, video, automotive, domotica, beveiligings- en alarmsystemen, ...
- Beheersing van de informaticamiddelen (administratief en programmatie)
- Bij voorkeur reeds een praktische ervaring hebben (metingen, realisaties, onderzoek en ontwikkeling)

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test
- Organisatie van één of meerdere geschiktheidstesten met een eliminerend karakter.
- Selectiecommissie: nader te bepalen.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 4018 T 21 11