Niveau A - Statutair

Arts - Arbeidsgeneeskunde

Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Arts - A3
Plaats van tewerkstelling
7461 CGWB - DIENST MEDISCHE BEWAKING
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
31.12.2021

Jobomschrijving

Als Technisch deskundige:

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

 •  dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren;
 •  onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen;
 •  de hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen;
 •  benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken;
 •  uitvoeren en interpreteren van de uitgevoerde technische onderzoeken;
 •  de werknemers adviezen verlenen en medische expertise aanbieden;
 •  bij incidenten, indien nodig, dringende en bewarende maatregelen voorstellen aan de werkgever teneinde  het gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de werknemers maximaal te reduceren;
 •  uitvoeren van de taken waarin de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers voorziet teneinde gezondheid en preventie te integreren in het beleid gevoerd in de federale politie;
 •  een duidelijk beeld hebben van de rol van de federale politie en de verplichtingen die eruit voortvloeien;
 •  de organisatie, de directies en de medewerkers advies verlenen bij de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake welzijn en gezondheid van de werknemers en al hun vragen in dit verband beantwoorden
 • advies verlenen over de resultaten van de risico-analyses;
 • maatregelen voorstellen om over een permanente risicoanalyse te kunnen beschikken;
 • advies verlenen en voorstellen doen inzake het opstellen, de toepassing en de aanpassing van het globale preventieplan;
 • advies verlenen over de organisatie van de werkvloer, de werkposten, de omgevingsfactoren en de chemische, fysische, kankerverwekkende en biologische agentia, de werk- en individuele uitrusting;
 • advies verlenen over de hygiëne op de werkvloer;
 • advies uitbrengen over de maatregelen die moeten worden genomen voor het welzijn van de werknemers;
 • adviseren over de redactie van de verschillende instructies voor de werknemers;
 • de wetenschappelijke literatuur inzake welzijn en gezondheid op het werk opvolgen en relevante informatie ter beschikking stellen van de dienst;
 • de medisch wetenschappelijke expertise op een hoog niveau te houden;
 • opzoeken, evalueren en samenvatten van relevante medisch wetenschappelijke litteratuur;

 

Als praktische organisator :

Operationele en/of organisatorische activiteiten verrichten om te helpen bij de praktische organisatie van activiteiten in de dienst.

In overleg met de bevoegde instanties en hiërarchie de praktische organisatie van de medische
onderzoeken verzekeren.

 • de werksfeer bevorderen en een kwalitatief hoogstaande dienstverlening kunnen aanbieden aan het cliënteel;
 • de verpleegkundige medewerkers functioneel sturen door hun in te wijden in de visies van de dienst en hun duidelijke richtlijnen (duidelijke operationele doelstellingen) en een positieve feedback te geven;
 • de verpleegkundige medewerkers valoriseren door een zeker aantal taken aan hen te delegeren;
 • op het juiste ogenblik relevante informatie doorgeven aan de verpleegkundige medewerkers, alsook zorgen voor de ontwikkeling van hun kennis en van nieuwe technieken;
 • in overleg met de geneesheer-directeur ervoor zorgen dat de administratieve medewerkers duidelijke instructies krijgen en te gelegener tijd op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan de agenda om de planning van de preventiepraktijken en de geneeskundige onderzoeken van de werknemers te waarborgen;
 • zich ervan vergewissen dat de dossiers binnen de gewenste tijd behandeld zijn, instructies geven voor de behandeling van het medisch aspect van de dossiers

 

Als dossierbeheerder:

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt
Uitvoeren van het medisch toezicht op de werknemers.

 

 • gemotiveerde beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de functionele geschiktheid van elk personeelslid;
 • zowel individuele als collectieve preventiemaatregelen voorstellen aan de werkgever; de beslissing via het fomulier voor de gezondheidsbeoordeling communiceren; vaccinaties toedienen en opvolgen; op eigen initiatief of op verzoek onderzoek van de werkposten doen en erop toezien dat deze maximaal aangepast zijn aan de medische en fysieke karakteristieken van de tewerkgestelde personeelsleden;
 • onderzoeken van ongevallen of incidenten;
 • opsporen van beroepsziekten of werkgerelateerde aandoeningen;
 • de risicoanalyses in gang zetten en opvolgen
 • gevaren identificeren;
 • onderzoek verrichten naar de factoren die een invloed hebben op de oorzaak van ongevallen;
 • deelnemen aan de uitvoering van de analyse van de oorzaak van beroepsziekten;
 • meewerken aan het bestuderen van de werklast, aan de aanpassing van technieken en arbeidsomstandigheden, aan de fysiologie van de mens en de preventie van fysieke en mentale beroepsvermoeidheid;
 • deelnemen aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen die het gevolg zijn van de werklast en van andere werkgebonden factoren;
 •  deelnemen aan het ontwikkelen van interne noodprocedures en de toepassing van maatregelen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
 • deelnemen aan de organisatie van de eerste hulp aan werknemers die slachtoffer van een ongeval zijn;
 • opstellen van nota's om collega's of andere echelons te informeren;
 • de deontologie naleven.

 

Als gegevensbeheerder:

Relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 

 • gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank;
 • de gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren;
 • de ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren;
 • op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken;
 • registratie van de gegevens van de medische onderzoeken in een individueel medisch dossier.

Als vertegenwoordiger:

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren teneinde de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • deelname aan BOC ;
 • in discussie treden met de verschillende gesprekspartners tijdens de vergaderingen
 • geven van opleidingen, informatiesessies op verschillende hiërarchische niveau's;
 • de IDPBW vertegenwoordigen en het standpunt van de dienst meedelen ter gelegenheid van diverse contacten met interne en externe gesprekspartners;
 • het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen;
 • onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen;
 • aanwezig zijn op de geschikte fora;
 • intercollegiale communicatie en overleg;
 • bijwonen van basis-overlegcomité's en deelnemen aan de bezoeken van de werkplaatsten;
 • overleg met de hiërarchie en de verschillende syndicale organisaties;
 • volgen van bijscholing;
 • bijwonen van congressen.

Als Coördinator aanwervingonderzoeken kand OPS :

Alle werkzaamheden coördineren van het departement medisch toezicht in verband met de voorafgaandelijke gezondheidsbeoordelingen voor kandidaten van het operationeel korps van de federale politie om uniforme en coherent beslissingen te kunnen nemen in verband met geschiktheid van deze kandidaten voor een functie in het operationeel
korps van de federale politie, en de uitvoering van de onderzoeken te kunnen uitvoeren op een kwaliteitvolle en klantvriendelijke manier.

 

 • de praktische organisatie van deze onderzoeken verzekeren in samenspraak met de bevoegde diensten;
 • superviseren van de planning van het personeel dat hierbij betrokken is;
 • antwoorden op de vragen die gesteld worden door de kandidaten, de hiërarchische instanties, de politieke overheden,… ;
 • opstellen van een lijst met medische minimumnormen waaraan de kandidaten moeten voldoen, en deze lijst aanpassen aan de nieuwste evoluties in de medische praktijk en de veranderende legale context;
 • organiseren van bijeenkomsten van geneesheren en verpleegkundigen met als doel een uniforme benadering van dit proces te bereiken
 • gemotiveerde beslissingen nemen met betrekking tot de (on)geschiktheid van de kandidaten en deze binnen de gestelde termijnen betekenen zowel aan de kandidaten als aan de betrokken diensten binnen de Federale Politie.

Presentatie vd. dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT
Elke werkgever is verplicht medisch toezicht te organiseren voor de werknemers die hij tewerk stelt, conform de wettelijke context (cfr. K.B. van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers). De werkgever heeft beslist een interne arbeidsgeneeskundige dienst uit te bouwen, dewelke integraal deel uitmaakt van de interne dienst ter bescherming en preventie op het werk. Deze IDPBW staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De wettelijke context van de opdrachten van het departement belast met medisch toezicht van een interne dienst ter preventie en bescherming op het werk is terug te vinden in het K.B. van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk, artikel 5, artikel 6 en artikel 7§2 .
 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Als preventieadviseur-arbeidsgeneesheer instaan voor een correcte uitvoering van de wettelijk bepaalde opdrachten voor wat betreft de eenheden die werden toegewezen, in het bijzonder de gezondheid van de werknemers behouden en bevorderen, en maximale tewerkstellingskansen bieden aan alle personeelsleden van de Federale Politie.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring
  Een relevante ervaring van niveau A van 6 tot 9 jaar is vereist. Opleiding en stages gelden als relevante ervaring.

 • Specifieke diplomavereisten
  Master in geneeskunde  +  Diploma arbeidsgeneeskunde of bereid zijn deze specialisatie te behalen. De federale politie verbindt zich ertoe om de kosten van deze specialisatie te betalen.

 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

PRAKTISCHE KENNIS  :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

VERWACHTE GEDRAG :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
Selectiemodaliteiten : Later te bepalen.

De anciënniteit (helemaal of een deel) wordt onder bepaalde voorwaarden overgenomen.

Voor het berekenen van uw nettosalaris kan u zich refereren naar volgende site : http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator (Om naar deze site te gaan, gelieve de link te kopiëren/plakken in een nieuwe pagina).

Gewone werkplaats is Brussel met de mogelijkheid tot versterking in de provincies.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
Referentiecode: S 4131 T 18 33