Niveau C - Statutair

Assistent - Algemene Directie Ressources - DGF - Dienst ISLP/BNG - Assistent Functioneel Beheerder

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5340 PZ BRUSSEL WEST
De Koninckstraat 40, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Uiterste inschrijvingsdatum
04.12.2021
Max. aantal inschrijvingen
25

Jobomschrijving

? Algemene missie : organisatie van de informatie-stromen overeenkomstig de geldende richtlijnen; verlenen van een conceptuele bijstand aan het korpsbeheer binnen de materie van het informatie-beheer; controle van de kwaliteit (samenhang & vol-ledigheid) van de politiegegevens en hij waarborgt hun ononderbroken overdracht naar ANG overeenkomstig de richtlijnen van de MFO 3 ;
? conform het verloop van de processen die zijn opdrachten regelen, werkt hij mee aan het verzamelen van de informatie in overeenkomst met zijn bevoegdheden ;
? de samenwerking met de functionele coördinator en/of functionele beheerders van andere zones, via verschillende forums, moet gegarandeerd zijn ;
? hij geeft ondersteuning voor de interne vorming in overeenstemming met zijn bevoegdheden (adviesverlening inzake conformiteit met de uitgevaardigde richtlijnen) ;
? hij controleert de kwaliteit van de politiegegevens (correctie van formaat van de gegevens, verzekert hun volledigheid en superviseert de pertinentie) en hij waarborgt de continuïteit van de overdracht ervan ;
? hij maakt de nodige rappels die betrekking hebben op de naleving van de gestelde afwerkingstermijnen en hij verzekert de opvolging ervan ;
? is verantwoordelijk voor de controle van de harde informatie ;
? is verantwoordelijk voor de correcte vatting van de gegevens in ANG ;
? superviseert de te nemen maatregelen (op de juistheid en de pertinentie ervan) ;
? organiseert en verzekerd de eindcontrole van PV’s van de zone inzake de kwaliteit ervan ;
? waar het noodzakelijk is, neemt hij de rol van gespecialiseerde helpdesk waar (voor het functionele aspect ISLP & ANG) ;
? signaleren van de misbruiken die worden vastgesteld ;
? beantwoorden van de vragen van de controlediensten met behulp van de beschikbare informaticatools ;
? volgt de voortgezette opleiding;
? verplichte opleiding : assistent functioneel beheerder.

Presentatie vd. dienst

Voor meer informatie verzoeken wij u om de website van de lokale politiezone 5340 te consulteren (www.lokalepolitie.be/5340) of contact op te nemen met

Catherine Braet - Algemeen Directeur Ressources

E-mail: catherine.braet@police.belgium.eu

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  bereid zijn de vorming "van assistent functioneel beheerder"te volgen en te slagen
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Aanleg hebben voor verbale en geschreven communicatie
In team kunnen werken
Verantwoordelijkheidsgevoel hebben
Bekwaamheid om autonoom te  werken.
Beschikbaar  zijn
Een goed voorkomen hebben
Tweetalig FR/NL zijn en brevet Selor voldoende behalen
Over een goede kennis beschikken inzake informatica en het gebruik van een PC (tekstverwerking, rekenblad, gegevensbank);
Methodisch zijn.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 6033 T 21 00